Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Yeni iletişim mecralarını kullanabilen, yeni medya okuryazarı olan, yeni iletişim teknolojileri konusunda strateji geliştirebilen, proje hazırlayabilen, dijital yazarlık becerisine sahip, sosyal medya yönetimi yapabilen, yenilikleri takip eden ve iş yaşamında etik kodlara göre davranan uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kazanılan Derece

Tezli Yüksek Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Lisans diploması, ALES sonuç belgesi

Mezuniyet Koşulları

Bütün dersleri, semineri ve tezi başarıyla geçerek 120 AKTS elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Yüksek lisans programına başvurabilmek için Türkiye'deki bir üniversiteden lisans derecesine sahip olunması gerekir. Yurtdışından alınan muadil diplomalar için YÖK denkliği aranır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
MİSY1164570 YENİ MEDYA ÇAĞI VE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM Türkçe 3 8
MİSY1164580 DİJİTAL İÇERİK ÜRETİMİ VE YÖNETİMİ Türkçe 3 8
MİSY1164430 SOSYAL BİLİMLER İÇİN ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 3 8
MİSY1170260 PAZARLAMA STRATEJİLERİ VE YENİ MEDYA Türkçe 3 6
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
MİSY1264660 MEDYA VE İLETİŞİM KURAMLARI Türkçe 3 8
MİSY1273980 İNTERNET VE MOBİL UYGULAMALAR Türkçe 2+2 8
MİSY1264650 SEMİNER Türkçe 3 - 8
MİSY1270370 VERİ ANALİZİ Türkçe 2+2 6
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
MİSY2164720 TEZ Türkçe - 60
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
MİSY2264720 TEZ Türkçe - 60

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Medya tarihi, haber yazma teknikleri, haber türleri, uygulamalı gazetecilik gibi alanlarda ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
Farklı iletişim ortamlarının özelliklerine uygun içerik üretimi sürecini bilir.
Alanı ile ilgili kuram, yöntem, strateji ve tekniklere ilişkin bilgiye sahiptir.
Medyanın kişiler ve toplumun düşünce, davranış ve değerleri üzerinde etkisinin bilincindedir.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Alana özgü kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
Eleştirel düşünme, analiz ve sentez yapma becerisi geliştirir.
Alanıyla ilgili yeni yöntem ve teknolojileri takip eder ve kullanır.
Edindiği bilgilerle özgün bir medya içerik üretimi gerçekleştirme becerisi geliştirir.

YETKİNLİKLER


Öğrenme Yetkinliği

Alanıyla ilgili görsel ve işitsel verileri ve yazınsal metinleri eleştirel yaklaşımla değerlendirir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alanındaki sorunları saptar, bu sorunları çözmek için veri toplar, analiz eder; yorumlar ve çözüm önerileri sunar.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler.
Alanındaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek paydaşlarıyla değerlendirir.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımlarını kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

İçerik üretimi sürecinde demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Alanı ile ilgili bireysel ya da grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi yerine getirir ya da bağımsız olarak yürütür.
Birey ve ekip üyesi olarak mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.

İstihdam Olanakları

Medya ve İletişim Sistemleri Uzmanı sıfatı ile mezun olan öğrencilerimiz, internet haberciliği, sosyal medya uzmanlığı, internet yayıncılığı, internet reklamcılığı, dijital yazarlık, dijital pazarlama iletişimi gibi meslek dallarında istihdam olanağı elde ederler.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen doktora programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

2 senelik Medya ve İletişim Sistemleri yüksek lisans programının 1. senesi yüksek lisans derslerinden oluşur. Programın 2. senesi yüksek lisans tez konusunun araştırılmasına ve tez metninin yazımına ayrılmıştır. Gerekli bütün dersleri başarıyla tamamlayan, tez yazımında ve sözlü tez savunmasında başarılı olan öğrenciler mezun olmaya hak kazanır. Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notuyla belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınav/lar, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları, sunumlar ve diğer çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir. Normal olarak genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci dönem sonu ortalaması 60’ın üzerinde olsa dahi o dersten başarısız sayılır. Derslerde kullanılan ölçme ve değerlendirme sistemlerinin detayları ilgili dersin öğretim elemanı tarafından hazırlanan ders izlencelerinde bulunabilir.

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PAZARLAMA STRATEJİLERİ VE YENİ MEDYA 0544005434
İlişkili ders sayısı / 1/80544005434
İlişki ağırlığı0544005434

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu