Ana içeriğe atla

Program Bilgileri

Amaç

Sağlık hukuku alanındaki sorunları saptayan, değerlendiren, oluşan uyuşmazlıklara çözüm önerileri getiren, bilimsel araştırma becerilerine sahip ve özellikli alanlarda uzmanlaşmış hukukçular yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmayabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan 55 puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenir. (2) ALES puanı aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavında ve/veya mülakat değerlendirmesinde alınan tam notun %50'si genel başarı notunu oluşturur. (3) ALES puanı koşulu aranan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20'si ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucunun %30'u alınarak adayların başarı sıralaması yapılır. (4) Bilimsel yazılı değerlendirme sınavı yapılması halinde 100 üzerinden 60 puan alamayan adaylar mülakat değerlendirmesine alınmaz ve başarısız sayılırlar. (5) Doktora yeterlik, sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık, veteriner hekimliğinde uzmanlık, eczacılıkta uzmanlık mezunları ile konservatuvar programları ve güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anabilim/anasanat dallarına yapılacak başvurularda ALES şartı aranmaz. Bu adaylardan konservatuvar ve güzel sanatlar bölümlerine başvuran adaylar dışındaki adayların başarı değerlendirme işlemlerinde ALES puanı 75 puan olarak kabul edilir. (6) İlan edilen lisansüstü programlara başvurular, ilanda belirtilen süreler içinde usulüne uygun olarak yapılır.

Mezuniyet Koşulları

Tüm dersleri ve bir final projesini başarıyla tamamlayan öğrenciler diploma almaya hak kazanır.

Önceki Öğrenimin Tanınması

İstanbul Medipol Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin yatay geçişle öğrenci kabulüne ilişkin maddelerine göre yatay geçişle öğrenci kabul edilir.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
SHKY1111154TIP HUKUKU VE ETİĞİNE GİRİŞ ITürkçe338
SHKY1117470HASTA HAKLARI VE HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU ITürkçe338
SHKY1112184SAĞLIK ÇALIŞANLARININ CEZAİ SORUMLULUĞUTürkçe337
SHKY1115065CEZA HUKUKU BOYUTUYLA SAĞLIKTA ŞİDDETTürkçe337
SHKY1117490SAĞLIK İDARE HUKUKU ITürkçe337
SHKY1117510HASTANE YÖNETİMİTürkçe337
SHKY1117520SAĞLIK HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI ITürkçe337
SHKY1129270TIP ETİĞİ ITürkçe337
SHKY1161990SAĞLIK HİZMETİ TEORİSİTürkçe337
SHKY1162010SAĞLIK HUKUKÇULARI İÇİN TIBBIN TEMEL KAVRAMLARITürkçe337
SHKY1165570SAĞLIK PERSONELİNİN İŞLEDİĞİ SUÇLARTürkçe337
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
SHKY1211155TIP HUKUKU VE ETİĞİNE GİRİŞ IITürkçe338
SHKY1217560HASTA HAKLARI VE HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU IITürkçe338
SHKY1240960İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATITürkçe338
SHKY1212185TIP VE CEZA HUKUKUTürkçe337
SHKY1212186SAĞLIK KURULUŞLARININ RUHSATLANDIRILMASI VE DENETLENMESİTürkçe337
SHKY1214464ESTETİK MÜDA. CEZA HUKUKU BAKIMINDAN DEĞER.Türkçe337
SHKY1217570SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARININ SORUMLULUĞUTürkçe337
SHKY1217580SAĞLIK İDARE HUKUKU IITürkçe337
SHKY1217590ÖZELLİĞİ OLAN TIBBİ MÜDAHALELERTürkçe337
SHKY1217620SAĞLIK HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI IITürkçe337
SHKY1229280TIP ETİĞİ IITürkçe337
SHKY1262020SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNULMASITürkçe337
SHKY1262040SAĞLIK HUKUKUNDA ADLİ TIP UYGULAMALARITürkçe337

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

Sağlık alanında yer alan güncel gelişmeler ışığında sağlık hukukuyla ilgili temel kaynaklar, mevzuat ve yargı içtihatları hakkında bilgilere sahiptir.
Sağlık hukuku alanı ile ilgili disiplinlere ait kavram, kurum ve yöntemler arasındaki ilişkiyi kavrayarak bağlantı kurar.


Program Çıktısı TYYÇ Temel Alan Matrisi
Temel Alan YeterliliğiProgram Yeterliliği

İstihdam Olanakları

Yüksek lisans programı, bu alanda nitelikli kariyer yapmak veya halihazırda yaptıkları işlerde sağlık hukuku alanında ilerlemek isteyen etkin araştırmacı, yönetici, hukukçu, sağlık meslek mensupları ile kendilerini bu alanda geliştirmek isteyen diğer meslek gruplarına sağlık hukuku alanında uzman olma imkanı tanır. Bu uzmanlığı sağlık ve hukuk alanındaki yöneticilik pozisyonlarında kullanabilir, eğitmen olarak meslek içi eğitimlerde yer alabilir ve kendi alanlarındaki kariyerlerine katkı sağlayabilir.

Üst Dereceye Geçiş

Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az on ders ile bir dönem projesi dersinden oluşur. Bu dersleri başarı ile tamamlayan ve dönem projesini başarı ile savunan öğrenci tezsiz yüksek lisans programında mezun olmaya hak kazanır.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir.

Bölüm/Program Başkanı

Öğrenme Durumları

Öğrenme durumları öğrencilerin yaratıcı, eleştirel, yansıtıcı düşünme becerilerini mantıksal, matematiksel düşünme becerileri gibi üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeyi hedefler. Bunun yanında öğrencilerin meta-bilişsel becerilerini geliştirmeyi hedefler. Öğrenme durumları öğrenme stratejileri, yöntemleri, tekniklerinin yanında kullanılan araç gereçler ile ölçme değerlendirme yöntemlerini kapsamaktadır. Programlarda kullanılan öğrenme durumları aşağıdaki listede verilmiştir:

Öğrenme Durumları *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Tartışma Yöntemi

Dinleme, konuşma, soru sorma, cevap üretme, görüş geliştirme ve sorgulama, görüş inceleme ve araştırma, eleştirel düşünce üretme, yaratıcı düşünce üretme, (çalıştay, panel, zıt panel, açıkoturum, münazara teknikleri uygulanır) kolegyum, forum, akvaryum tekniği.

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyonları) , bilgisayar, projeksiyon, çevrim içi ortamlar, konferans salon, çalıştay.

Örnek Olay Yöntemi

Örnek olayların sunumu, örnek olayları keşfetme, tipik olayları örnekleme, aykırı olayları örnekleme, örnek olayları karşılaştırma, örnek olay analizi, örnek olay yorumu, örnek olayı değerlendirme.

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (vakaya ilişkin metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyon, karikatür), bilgisayar, projeksiyon, çevrim içi ortamlar.

Bireysel Çalışma Yöntemi

Öğrenci ilgi, merak ve motivasyonu, öğrenim hedefi, konuya göre detaylı araştırma ve inceleme; derinlemesine araştırma ve inceleme, kapsamlı Okuma, dinleme ve izleme, bir performası tekrar etme.

Kütüphane, e-kütüphane, laboratuvar, atölye

Soru - Cevap Tekniği

Sokratik sorular sorma, cevapları eleştirme, soru üretme, cevap üretme, eleştirme, yaratıcı cevapları analiz etme ve değerlendirme, yapılandılmış sorular sorma ve cevaplar ürütme, kapalı uçlu sorular sorma ve cevap üretme

Ders kitapları, önerilen kitaplar, çalışma yaprakları, soru bankası , çoklu ortam araçları (metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video, karikatür ve animasyonlar)

Beyin Fırtınası Tekniği

Görüş geliştirme, soru geliştirme, gözlem durumlarını ifade etme, eleştirel düşünce geliştirme, problem çözme, grup/takım çalışması, dinleme ve konuşma.

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyonları) , bilgisayar, projeksiyon, çevrim içi ortamlar.

Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli

Keşfetme, örnek olay bulma, neden sonuç ilişkisi kurma, sorgulama, inceleme, araştırma ( öğrenme halkaları=3E,5E,7E modelleri

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyonları) , bilgisayar, projeksiyon, çevrim içi ortamlar, konferans salonu

Deneyimle Öğrenme Modeli

Fakülte- dış paydaş( sanayi kuruluşları, okullar ve diğer ) işbilliği kurulur. Öğrenciler mesleki becerileri gerçek ortamında doğrudan gözlemler. Gözlem sonuçları sınıf içi ortamda analiz edilir.

Programa göre staj yerleri, mesleki uygulama yerleri, Öğrenci ürün dosyası örneği, gözlem formları ve diğer alteratif ölçme araçları

Anlatım Yöntemi

Dinleme, konuşma, (düz anlatım, konferans, seminer,nutuk,demeç ve brifing teknikleri uygulanır)

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyonları) , bilgisayar, projeksiyon, çevrim içi ortamlar, konferans salonu

Klasik Yazılı Sınav

Yaratıcı, eleştirel, yansıtıcı düşüncelerin değerlendirmesi için klasik yazılı sınavlar. Bilgi, kavrama, uygulama, analiz gibi bilişsel becerileri değerlendirmek amaçıyla çoktan seçmeli, kısa cevaplı ( boşluk doldurmalı, eşleştirmeli, doğru yanlış ve diğer) sınavlar yapılır.

Yazılı sınav kağıtları, çoktan seçmeli testler, kısa çevaplı testler, karma testler, cevap anahtarları

Sözlü Sınav

Öğrenciye özgü, yaratıcı, eleştirel, yansıtıcı düşünce becerisi ve bilgi, kavrama, uygulama, analiz ve sentez gibi bilişse beceriler değerlendirmek amaçıyla yapılır. Genel bir ölçme değerlenme yöntemi değildir.her programda uygulanmaz; programa özeldir.

Sözlü soru bankası/ sözlü soru havuzu, çevap anahtarları, kontor listeleri, rubrikler, dereceleme ölçekleri

Ödev

Öğrencinin bilgi, becerilerini geliştirmek, araştırma ve incelemeye özendirmek, öğrenme eksikliklerini tamamlamak, bir konuda derinleşmeyi sağlamak amaçıyla kullanılır.

Kütüphane, e-kütüphane, kitaplar, makaleler

Proje Görevi

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders1234567891011121314
CEZA HUKUKU BOYUTUYLA SAĞLIKTA ŞİDDET11211111111031
DÖNEM PROJESİ43434432133322
HASTA HAKLARI VE HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU I44444554333244
HASTANE YÖNETİMİ45444344434443
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI22020001400000
ÖZELLİĞİ OLAN TIBBİ MÜDAHALELER32331332344043
SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNULMASI33322112123133
SAĞLIK HUKUKUNDA ADLİ TIP UYGULAMALARI34444434533344
SAĞLIK HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI I44322223330123
SAĞLIK HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI II34434444343444
SAĞLIK İDARE HUKUKU I32321232132033
SAĞLIK KURULUŞLARININ RUHSATLANDIRILMASI VE DENETLENMESİ21110111010000
SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARININ SORUMLULUĞU43444343344443
TIP ETİĞİ I33442334343255
TIP ETİĞİ II33442334343255
TIP HUKUKU VE ETİĞİNE GİRİŞ I33442334343255
TIP HUKUKU VE ETİĞİNE GİRİŞ II33442334343255
TIP VE CEZA HUKUKU21231222312223
İlişkili Ders Sayısı / 18/255451575440474851475144325956

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 28/06/2022 - 13:08Son Güncelleme Tarihi: 26/10/2023 - 13:34