Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Sağlık hukuku alanındaki sorunları saptayan, değerlendiren, oluşan uyuşmazlıklara çözüm önerileri getiren, bilimsel araştırma becerilerine sahip ve özellikli alanlarda uzmanlaşmış hukukçular yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Yüksek Lisans programlarına başvuru yapabilmek için adayların en az bir lisans derecesine sahip olması gerekir. Tezsiz yüksek lisans için ALES sınavına girmiş olma şartı aranmaz.

Mezuniyet Koşulları

Tüm dersleri ve bir final projesini başarıyla tamamlayan öğrenciler diploma almaya hak kazanır.

Önceki Öğrenimin Tanınması

İstanbul Medipol Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin yatay geçişle öğrenci kabulüne ilişkin maddelerine göre yatay geçişle öğrenci kabul edilir.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SHKY1111154 TIP HUKUKU VE ETİĞİNE GİRİŞ I Türkçe 3 8
SHKY1117470 HASTA HAKLARI VE HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU I Türkçe 3 8
SHKY1117490 SAĞLIK İDARE HUKUKU I Türkçe 3 7
SHKY1117510 HASTANE YÖNETİMİ Türkçe 3 7
SHKY1117520 SAĞLIK HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI I Türkçe 3 7
SHKY1161990 SAĞLIK HİZMETİ TEORİSİ Türkçe 3 7
SHKY1112184 SAĞLIK ÇALIŞANLARININ CEZAİ SORUMLULUĞU Türkçe 3 7
SHKY1165570 SAĞLIK PERSONELİNİN İŞLEDİĞİ SUÇLAR Türkçe 3 7
SHKY1162010 SAĞLIK HUKUKÇULARI İÇİN TIBBIN TEMEL KAVRAMLARI Türkçe 3 7
SHKY1129270 TIP ETİĞİ I Türkçe 3 7
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SHKY1211155 TIP HUKUKU VE ETİĞİNE GİRİŞ II Türkçe 3 8
SHKY1217560 HASTA HAKLARI VE HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU II Türkçe 3 8
SHKY1217570 SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARININ SORUMLULUĞU Türkçe 3 7
SHKY1262040 SAĞLIK HUKUKUNDA ADLİ TIP UYGULAMALARI Türkçe 3 7
SHKY1229290 ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI HUKUKUNDA SAĞLIK HAKKI Türkçe 3 7
SHKY1217590 ÖZELLİĞİ OLAN TIBBİ MÜDAHALELER Türkçe 3 7
SHKY1212185 TIP VE CEZA HUKUKU Türkçe 3 7
SHKY1229280 TIP ETİĞİ II Türkçe 3 7
SHKY1212186 SAĞLIK KURULUŞLARININ RUHSATLANDIRILMASI VE DENETLENMESİ Türkçe 3 7
SHKY1240960 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI Türkçe 3 8
SHKY1217580 SAĞLIK İDARE HUKUKU II Türkçe 3 7
SHKY1217620 SAĞLIK HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI II Türkçe 3 7
SHKY1262020 SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNULMASI Türkçe 3 7
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SHKY2117040 DÖNEM PROJESİ Türkçe - 50
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SHKY2217040 DÖNEM PROJESİ Türkçe - 50

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Sağlık alanında yer alan güncel gelişmeler ışığında sağlık hukukuyla ilgili temel kaynaklar, mevzuat ve yargı içtihatları hakkında bilgilere sahiptir.
Sağlık hukuku alanı ile ilgili disiplinlere ait kavram, kurum ve yöntemler arasındaki ilişkiyi kavrayarak bağlantı kurar.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Sağlık hukuku alanındaki bilimsel bilgiye ulaşır, değerlendirir ve bu bilgiyi hukuki problemlerin çözümünde kullanır.
Sağlık hukukuna dair bireysel ve toplumsal sorunlar üzerinde fikir yürütür ve güncel gelişmeler ışığında çözümler üretir.
Hukuk kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları hukuk alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Sağlık hukuku alanında ve alt disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
Sağlık hukuku alanında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için farklı bakış açıları geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.

Öğrenme Yetkinliği

Sağlık hukuku alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Sağlık hukuku alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiler ile hukuk kuram ve uygulamasına ilişkin güncel gelişmeleri alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı ve sözlü olarak sistemli biçimde aktarır.
Hukuk kavram ve kurumları, yerleşik hukuk uygulaması ve hukuk kurallarını eleştirel bir gözle sorgulayarak gerektiğinde bunları geliştirir ve değiştirmek üzere girişimde bulunur.
Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

Sağlık hukuku alanlarına ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirir.
Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretir.

İstihdam Olanakları

Sağlık Hukuku yüksek lisans programı, bu alanda nitelikli ve akademik kariyer yapmak isteyen etkin araştırmacı, yönetici ve uzmanlara yöneliktir.

Üst Dereceye Geçiş

May apply to third cycle programmes.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir.

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
HASTANE YÖNETİMİ 45444344434443
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI 22020001400000
ÖZELLİĞİ OLAN TIBBİ MÜDAHALELER 44534454344343
SAĞLIK HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI II 34434444343444
SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARININ SORUMLULUĞU 43444343344443
TIP VE CEZA HUKUKU 33432334000000
ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI HUKUKUNDA SAĞLIK HAKKI 24222123334134
İlişkili ders sayısı / 7/242225232120182223201819161917
İlişki ağırlığı33333333333333

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu