Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Program, sağlık ekonomisi alanında teorik ve kavramsal altyapıyı oluşturmanın yanı sıra, katılımcılara etkin karar vermek için gerekli olan değerlendirme tekniklerine dair bilgi ve pratik kazandırmayı amaçlamaktadır.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bachelor's Degree Diploma, Academic Personnel and Graduate Education Exam (ALES) Result, Certificate of English Proficiency

Mezuniyet Koşulları

Students who have succesfully complete all of the courses,a seminar and a thesis who have taken the 90 to 120 ECTS have a right to receive a diploma.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız

1.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SEKY1167270 SAĞLIK HİZMETLERİNDE FİNANSAL YÖNETİM Türkçe 3 8
SEKY1169440 SAĞLIK SİSTEMLERİ ORGANİZASYONU Türkçe 3 8
SEKY1167260 SAĞLIK HUKUKU VE BİYOETİK Türkçe 3 8
SEKY1167280 SAĞLIK HİZMETLERİNDE MODERN PAZARLAMA Türkçe 3 8
SEKY1167470 GENEL SAĞLIK SİGORTASI VE SAĞLIK SİGORTACILIĞI Türkçe 3 8
SEKY1167480 SAĞLIK BİLİŞİMİNDE GÜNCEL SİS. VE İLERİ KONULAR Türkçe 3 8
SEKY1141200 SAĞLIK POLİTİKALARI Türkçe 3 8
SEKY1117520 SAĞLIK HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI I Türkçe 3 7
SEKY1163620 SAĞLIK TEKNOLOJİSİ DEĞERLENDİRME Türkçe 3 8
SEKY1169710 SAĞLIK SİSTEMLERİNDE VERİ MADENCİLİĞİ Türkçe 3 8
2.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SEKY1267310 SAĞLIK EKONOMİSİ VE KÜRESEL YÖNELİMLER Türkçe 3 8
SEKY1269450 SEMİNER Türkçe - 8
SEKY1269460 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE İSTATİSTİK Türkçe 3 8
SEKY1223910 YÖNETSEL EPİDEMİYOLOJİ Türkçe 3 8
SEKY1267320 SAĞLIK HİZMETLERİNDE RİSK YÖNETİMİ Türkçe 3 8
SEKY1267340 SAĞLIK KURULUŞLARINDA STRATEJİK YÖNETİM Türkçe 3 8
SEKY1267350 EKONOMİK DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ Türkçe 3 8
SEKY1267360 SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE UYGULAMALARI VE KALİTE YÖNETİMİ Türkçe 3 8
SEKY1267370 SAĞLIK İŞLETMELERİNDE YENİ YÖNELİMLER Türkçe 3 8
SEKY1267420 YÖNETİM BECERİLERİ Türkçe 3 8
1.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SEKY2148840 TEZ Türkçe - 60
2.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SEKY2248840 TEZ Türkçe - 60

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Sağlık ekonomisi alanında teorik bilgileri kullanabilir.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Sağlık ekonomisi alanındaki uygulamaya yönelik çalışmaları analiz eder ve yorumlar.
Sağlık ekonomisi alanında karşılaşılan sorunlar karşısında hem mikro hem de makro anlamda politika önerebilir.
Sağlık ekonomisi teorileriyle ilgili gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri kullanabilir.
Ekonomik analiz yapmaya yardımcı olan en az bir bilgisayar programını (SPSS, Eviews, STATA, R ve MATLAB) kullanabilir.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Uygulamada karşılaşılan mevcut ve olası sorunları çözmek için yönetim kültürüne sahip olur.
Gerek bireysel gerekse takım bazlı nitelikli proje geliştirebilir.

Öğrenme Yetkinliği

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine dair farkındalığı gelişir, alanıyla ilgili gelişmeleri takip edebilir ve karşılaştığı fikirleri eleştirebilir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Fikirlerini ve önerilerini nicel ve nitel verilere dayanarak ilgili kişiler (bürokrat, uzman, iş adamı, yönetici vb.) ile toplumsal sorumluluk bilinci içinde paylaşma yeteneğine sahip olur.
En az bir yabancı dili ve güncel teknolojileri etkin bir şekilde kullanma yoluyla görüşlerini iletebilir.

Alana Özgü Yetkinlik

Mesleki bilgileri, etik değerler ve sosyal haklar ışığında değerlendirebilir.
Sağlık ekonomisi alanına dair elde ettiği uzmanlıkla, alana katkı sağlayıcı yaklaşımlar ortaya koyabilir.

İstihdam Olanakları

Üst Dereceye Geçiş

May apply to third cycle programmes.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders
İlişkili ders sayısı / 0/20
İlişki ağırlığı

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu