Geri
AKADEMİK

(Liste, ünvan ve isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)

Kurum İçi Görevlendirme

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Mehmet İPŞİRLİ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Üniversitesi 1970 Edinburgh Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Üniversitesi, Malezya, Uluslararası İslam Düşüncesi ve Medeniyeti Enstitüsü, Fatih Üniversitesi

Araştırma Alanları

Osmanlı İdare Tarihi, Kurumlar Tarihi, Tarih Yazıcılığı, Osmanlı'da Entellektüel Hayat

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

GOOGLE CITATIONS: https://scholar.google.com/citations?user=U9Q8PxoAAAAJ&hl=tr

Kitaplar ve Kitap Bölümleri

o Mehmet İpşirli, XVII. Yüzyıl Başlarına Kadar Osmanlı İmparatorluğu’nda Kadıaskerlik Müessesesi, Doçentlik Tezi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalı, İstanbul 1982.
o Ewqaf ve Emlâkü’l-Müslimîn fî Filistîn, ed. Mehmet İpşirli - Muhammed Davud et-Tamimi, İstanbul l982.
o Takım çalışması, 90 Numaralı Mühimme Defteri, Istanbul 1987.
o Mehmet İpşirli, Diplomatik Acıdan Mahzar, Yayınlanmamış Profesörlük Tezi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul 1988.
o Mehmet İpşirli, Selânikî Mustafa Efendi, Tarih-i Selânikî (1003-1008/1595-1600), nşr. Mehmet İpşirli, birinci neşri, İstanbul 1989, I-II cilt; ikinci neşri, TTK Ankara 1999, I-II cilt.
o Takım çalışması, 3 Numaralı Mühimme Defteri (966-968 / 1558-1560), Ankara 1993.
o Mehmet İpşirli, Nâimâ Mustafa Efendi, Tarih-i Nâimâ (Ravzatü'l-Hüseyn fi hulâsati ahbâri'l-hafikayn), nşr. Mehmet İpşirli, Birinci neşri, TTK Ankara 2007 I-IV cilt; İkinci neşri, TTK Ankara 2014, I-VI cilt.
o E. C. Bosworth, İslâm Devletleri Tarihi, trc. Erdoğan Merçil ve Mehmet İpşirli, İstanbul 1980.Akademik Yayınlar

• Mehmet İpşirli, “Osmanlı Devlet Teşkilâti”, Osmanli Devleti ve Medeniyeti Tarihi, ed. E. İhsanoğlu, Istanbul 1994, s. 137-279. (Bu çalışma ayrıca Arapça, Rusça ve Boşnakça'ya çevrilerek yayınlanmıştır).
• Mehmet İpşirli, “Ottoman State Organization”, History of the Ottoman State and Civilization, ed. E. Ihsanoglu, Istanbul 2001,pp. 133-286.
• Mehmet İpşirli, “Osmansko Drzavno Uredenje”, Historija Osmanske Drzave i Civilisaije, Sarajevo 2004, s. 161-339.
• Mehmet İpşirli, “Mustafa Selânikî and His History”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, sayı 9 (İstanbul l978), pp. 417-472.
• Mehmet İpşirli, “Hasan Kâfî el-Akhisârî ve Devlet Düzenine Ait Eseri: Usûlü’l-hikem fî nizâmi’l-âlem”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, sayı l0-11 (İstanbul l981), s. 239-278.
• Mehmet İpşirli, “XVI. Asrın İkinci Yarısında Kürek Cezası ile İlgili Hükümler”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, sayı l2 (İstanbul l982), s. 203-248.
• Mehmet İpşirli, “Şeyhülislâm Sun’ullah Efendi”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, sayı 13 (İstanbul 1986), s. 209-256.
• Mehmet İpşirli, “Osmanlı İlmiye Teşkilâtında Mülâzemet Sisteminin Önemi”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, nr. 10-11 (Istanbul l983), s. 221-231.
• Mehmet İpşirli, “Anadolu Kadıaskeri Sinan Efendi Hakkında Yapılan Tahkikat”, İslam Tetkikleri Dergisi, VIII (İstanbul l984), s. 205-218.
• Mehmet İpşirli, “A Preliminary Study of the Public Waqfs of Hama and Homs in the XVI. Century”, Studies on Turkish-Arab Relations, annual l (İstanbul l986), pp. 119-147.
• Mehmet İpşirli, “Ottoman Documents About the Repairing of the Jerusalem Water Supply”, Studies on Turkish-Arab Relations, Annual 2, Istanbul 1987, pp. 169-172.
• Mehmet İpşirli, “Archival Education in Turkey”, Studies on Turkish-Arab Relations, Annual 4, Istanbul 1989, pp. 117–119.
• Mehmet İpşirli, “Scholarship and Intellectual Life in the Reign of Suleyman The Magnificent”, The Ottoman Empire in the Reign of Suleyman The Magnificent, Istanbul 1988, II, pp. 15–58.
• Mehmet İpşirli, “XVII. Asır Ortalarında Tokat Şehri”, Türk Tarihinde ve Kültüründe Tokat, Ankara 1987, s. 57-70.
• Mehmet İpşirli, “Lâle Devrinde Teşkil Edilen Tercüme Heyetine Dair Bazı Gözlemler”, Osmanlı İlmî ve Meslekî Cemiyetleri, Istanbul l987, s. 33-42.
• Mehmet İpşirli, “Osmanlı İlmiye Mesleği Hakkında Gözlemler - XVI-XVII. Asırlar”, Osmanlı Araştırmaları, Istanbul l988, VII, s. 273-285.
• Mehmet İpşirli, “İlmiye Mensuplarının İmza ve Tasdik Formulleri”, Tarih Boyunca Paleografya ve Diplomatik Semineri Bildirileri, Istanbul 1988, s. 177-200.
• Mehmet İpşirli, “Arşiv Belgelerine Göre Istanbul Vakıf Evleri - Müştemilât, Tamir, Kira, Satış”, Tarih Boyunca Istanbul Semineri –Bildiriler-, Istanbul 1989, s. 183-196.
• Mehmet İpşirli, “Bulgaristan’daki Türk Vakıflarının Durumu -XX. yüzyıl Başları”, TTK Belleten, LIII/207-208 (1989), s. 679-707.
• Mehmet İpşirli, “II. Mahmud Döneminde Vakıfların İdaresi”, Sultan II. Mahmud ve Reformları Semineri Bildiriler, Istanbul 1990, s. 49-57.
• Mehmet İpşirli, “Osmanlılarda Cuma Selamlığı (Halk Hükümdar Münasebetleri Açısından Önemi)”, Prof. Dr. Bekir Kütükoğlu’na Armağan, İstanbul 1991, s. 459-471.
• Mehmet İpşirli, Sosyal Tarih Kaynağı Olarak Şer’iyye Sicilleri”, Tarih ve Sosyoloji Semineri, 28-29 Mayıs 1990, İstanbul 1991, s. 157-161.
• Mehmet İpşirli, “Fetva Makalesi”, Tarih Boyunca Türklerde İnsani Değerler ve İnsan Hakları -Osmanlı İmparatorluğu Dönemi-, II. cilt, İstanbul 1992, (446 s.).
• Mehmet İpşirli, “Osmanlı Devlet Teşkilatına Dair Bir Eser: Kavânîn-i Osmanî ve Râbıta-i Âsitâne”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, sayı 14 (İstanbul 1994), s. 9-35.
• Mehmet İpşirli, “Vakıfların Tarihî Gelişmesi”, Türk Vakıfları, Istanbul 1996, s. 32-39.
• Mehmet İpşirli, “Nahîfî’nin Nasîhatü’l-Vüzerâsı”, Tarih Enstitüsü Dergisi -Prof. Dr. Münir Aktepe’ye Armağan-, sayı 15 (İstanbul 1997), s. 15-27.
• Mehmet İpşirli, “Osmanlı Devletinde Kazaskerlik (XVII. Yüzyıla Kadar)”, Belleten, LXI/232 (1998), s. 597 – 700.
• Mehmet İpşirli, “Türk Dünyası Kültür Atlası: Osmanlı Dönemi”, c. I, haz. Metin Eriş vd. İstanbul 1999.
• Mehmet İpşirli, “Osmanlı Uleması”, Osmanlı, VIII, Ankara 1999, s. 71-79.
• Mehmet İpşirli, “Osmanlı Tarih Yazıcılığı”, Osmanlı, VIII, Ankara 1999, s. 247-256.
• Mehmet İpşirli, “İlmi hayatı ve İlmiye teşkilatı”, Fatih ve Dönemi=Mehmed II and his Heriod, ed. Necat Birinci, trc. Abdullah Şen, İstanbul 2004, s. 238-251.
• Mehmet İpşirli, “Üsküdar’da Medfun Osmanlı Şeyhülislamları”, IV. Üsküdar Sempozyumu Bildirleri, İstanbul 2007, s. 445-472.
• Mehmet İpşirli, “Osmanlı Medresesi”, Medaris-i İstanbul, Yaşayan İstanbul Medreseleri, I, İstanbul 2008, s. 9–25.
• Mehmet İpşirli, “Üsküdar Mahkemesi”, V. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu, I, ed. Coşkun Yılmaz, İstanbul 2008, s. 39-44.
• Mehmet İpşirli, “Bodurmlu Şeyhülislam Ömer Lutfi Efendi”, Bodrum, ed. Ahmet Özgiray–M. Âkif Aydın, Bodrum 2008, s. 539-546.
• Mehmet İpşirli, “Medaris-i İstanbul: Yaşayan İstanbul Medreseleri”, c. I, ed. Zekeriya Kurşun, Bekir Cantemir, Mustafa Göleç, İstanbul 2008.
• Mehmet İpşirli, “Osmanlı Devleti”, İslam’a Giriş, ed. Mehmet Paçacı, Ankara 2008, s. 510–535.
• Mehmet İpşirli, “XVII. Yüzyılda Batı’ya Açılan Geniş Bir Pencere: Kâtib Çelebi”, Katib Çelebi, ed. Bekir Karlığa–Mustafa Kaçar, Ankara 2009, s. 323-335.
• Mehmet İpşirli, “Osmanlı Medresesi”, İstanbul Medreseleri, ed. Zekeriya Kurşun, İstanbul 2009, s. 3-25.
• Mehmet İpşirli, “Some Remarks on the Wakf Institution in the Ottoman Empire”, Knowledge, Language, Thought and The Civilization of Islam, Essays in Honor of Syed Muhammed Naquib al-Attas, ed. Van Mohd Nor Wan Daud–Muhammad Zainiy Uthman, Kuala Lumpur (Malaysia) 2010, pp. 295-308.
• Mehmet İpşirli, “III. Selim Döneminde Ulema”, III. Selim İki Asrın Dönemecinde İstanbul, ed. Coşkun Yılmaz, İstanbul 2010.
• Mehmet İpşirli, Mehmet İpşirli, “II. Mahmud Devri Uleması, II. Mahmud: Yeniden Yapılanma Sürecinde İstanbul”, ed. Coşkun Yılmaz, İstanbul 2010 (İngilizcesi için bkz. Istanbul During the Modernization Process, İngilizceye trc. Zeynep (Jane Louise) Kandur, İstanbu 2010, s. 519.
• Mehmet İpşirli, “Addülhamid Merasimleri“, II. Abdülhamid modernleşme sürecinde İstanbul = Istanbul during the modernization process. Editör Coşkun Yılmaz; İngilizceye trc. Zenith; ingilizce redaksiyon Hamza Kandur, Zeynep (Jane Louise) Kandur. İstanbul 2010.
• Mehmet İpşirli, “Payitaht İstanbul’un İdaresi ve İdarecileri”, Akademik Araştırmalar Dergisi -İstanbul Özel Sayısı-, II/47-48 (İstanbul 2010), s. 27-41.
• Mehmet İpşirli, “İlim ve Öğretim Hayatının En Büyük Merkezi Olarak İstanbul: İlim Hayatı”, Kültürler Başkenti İstanbul, ed. Fehamettin Başar, haz. Fatma Yücel, İstanbul 2010, s. 211-226. İngilizcesi: “Scientific Life in Istanbul”, Capital of Cultures İstanbul, Istanbul European Capital of Culture, 2010, pp. 254-263.

o Mehmet İpşirli, “Payitaht İstanbul’un İdaresi”, Antik Çağdan 21.Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi,
o İstanbul 2015, Cilt III, s. 58-70
o Mehmet İpşirli, “Cuma Selamlığı”, Age., Cilt III, s. 396-403.
o Mehmet İpşirli, “Osmanlı İstanbulu’nda Geleneksel Eğitim ve Ulema”, Age, Cilt, IX, s. 34-66.
o Mehmet İpşirli, “İstanbullu Tanınmış Bir Ulema Ailesi Dürrizadeler”, Age, Cilt, IX, s. 67-78.
o Mehmet İpşirli, “Muasır Üç Enderunlu Tarihçinin Kaleminden IV. Mehmed’in Enderunu Üzerine Bazı Gözlemler” Ötekilerin peşinde: Ahmet Yaşar Ocak’a Armağan, Timaş Yayınları,
o Mehmet İpşirli, “Sultan II. Murad Devri İlim ve Kültür Hayatı Üzerine Değerlendirmeler” Sultan II. Murad ve Dönemi, Editör: İsmail Yaşayanlar, Bursa Gaye Kitabevi 2015, s. 129-138.
o Mehmet İpşirli, “Âlî ve Selanikî: Çağdaş iki Tarihiçinin Tenkit Tarzı, Üslubu ve Anlayışı Üzerine Gözlemler”, Uluslararası Gelibolulu Mustafa Âlî Çalıştayı Bildirileri, Türk Dil Kurumu Ankara 2014, s. 167-174
o Mehmet İpşirli, “Elçilerin İstanbulu”, VIII. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu Bildirileri, İstanbul
o Mehmet İpşirli, “Osmanlı’nın Haremeyn’e Hizmetleri: Temiz Su Tesisleri ve Sağlık Kurumları
o İnşası”, SD Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, İstanbul 2015, sayı 37, s. 100-103
o Mehmet İpşirli, “Prof. Dr. Halil İnalcık ve Osmanlı Teşkilat Tarihi”, Prof. Dr. Halil İnalcık, Ed. Yusuf Oğuzoğlu – Selçuk Kırlı, Bursa 2016 s.82-87.
o Mehmet İpşirli, “Fatih Dönemi İlim Hayatı ve İlmiye Teşkilatı”, Fatih Sultan Mehmed Han ve Dönemi, Ed. Ayşenur B. Zafer, Bursa Gaye Kitabevi 2016, s. 281-298.
o Mehmet İpşirli, “ Osmanlı’da Geleneksel Medrese Eğitimi”, Boğaziçi Bülteni, Boğaziçi Yöneticiler Vakfı, İstanbul 2016, sayı 40, s. 38-49.
o Mehmet İpşirli, "Osmanlı’nın Küdüs’te Sağlık Alanında Hizmetleri, SD Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, İstanbul 2015, sayı 39, s. 80-85
o Mehmet İpşirli, “ Osmanlı’da Geleneksel Medrese Eğitimi”, Boğaziçi Bülteni, Boğaziçi Yöneticiler Vakfı, İstanbul 2016, sayı 40, s. 38-49.
o Mehmet İpşirli, “Balkanlardaki Osmanlı Mirası Unutulabilir mi?”, Rodosto’dan Süleyman Paşa’ya Tekirdağ, Kitabevi İstanbul 2016, s. 5-10


Ansiklopedi Maddeleri
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi
? Mehmet İpşirli, “Abdullah Efendi, Ebezâde”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 98.
? Mehmet İpşirli, “Abdullah Efendi, Tatarcık”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 99-100.
? Mehmet İpşirli, “Abdullah Efendi, Yenişehirli”, DİA, I, İstanbul 1988, 100-101.
? Mehmet İpşirli, “Abdullah Nailî Paşa”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 124-125.
? Mehmet İpşirli, “Abdürrahim Efendi, Hoca”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 289.
? Mehmet İpşirli, “Abdürrahim Efendi, Menteşzâde”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 289-290.
? Mehmet İpşirli, “Abdurrahim Efendi, Kocahüsamzâde”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 160.
? Mehmet İpşirli, “Abdurrahman Nesib Efendi”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 169.
? Mehmet İpşirli, “Abdülkadir Hamîdî Çelebi”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 240.
? Mehmet İpşirli, “Abdülkadir Şeyhî Efendi”, DİA, I, İstanbul 1988,s. 244.
? Mehmet İpşirli, “Abdülvehhab Efendi, Yasincizâde”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 285-286.
? Mehmet İpşirli, “Ahizâde Hüseyin Efendi”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 548-549.
? Mehmet İpşirli, “Ahmed Efendi, Ebûbekirefendizâde”, DİA, II, İstanbul 1989, s. 60.
? Mehmet İpşirli, “Ahmed Efendi, Müftizâde”, DİA, II, İstanbul 1989, s. 61.
? Mehmet İpşirli, “Ahmed Muhtar Beyefendi, Molla Bey”, DİA, II, İstanbul 1989, s. 105.
? Mehmet İpşirli, “Ahmed Muhtar Efendi, Turşucuzâde”, DİA, II, İstanbul 1989, s. 106.
? Mehmet İpşirli, “Ahmed Reşid Efendi”, DİA, II, İstanbul 1989, s. 122-123.
? Mehmet İpşirli, “Alâeddin Arabî Efendi”, DİA, II, İstanbul 1989, s. 319.
? Mehmet İpşirli, “Anadolu -İdari, Ekonomik ve Kültürel Hayat; İdari ve Adli Sistem-”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 123-124,
? Mehmet İpşirli, “Anadolu, İdari, Ekonomik ve Kültürel Hayat; Eğitim ve Öğretim”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 128-130
? Mehmet İpşirli, “Araba”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 242-245
? Mehmet İpşirli, “Arapzâde Ataullah Efendi”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 331
? Mehmet İpşirli, “Arapbzâde Mehmed Arif Efendi”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 331
? Mehmet İpşirli, “Arif Efendi, Meşrebzâde”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 365
? Mehmet İpşirli, “Arpa Emini”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 392
? Mehmet İpşirli, “Arzuhal”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 447-448
? Mehmet İpşirli, “Asaf”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 455
? Mehmet İpşirli, “Asafnâme”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 456
? Mehmet İpşirli, “Asım Efendi, Mekkizâde”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 478
? Mehmet İpşirli, “Aşir Efendi”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 8.
? Mehmet İpşirli, “Ata Bey, Tayyarzâde”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 34-35.
? Mehmet İpşirli, “Ataullah Mehmed Efendi”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 46-47.
? Mehmet İpşirli, “Ataullah Mehmed Efendi, Topal”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 47.
? Mehmet İpşirli, “Atik Ali Paşa”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 64-65.
? Mehmet İpşirli, “Avârız Vakfı”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 109.
? Mehmet İpşirli, “Avnî Ömer Efendi”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 124-125.
? Mehmet İpşirli, “Ayasofya Kürsü Şeyhliği”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 224.
? Mehmet İpşirli, “Ayn Ali Efendi”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 258-259.
? Mehmet İpşirli, “Bab Mahkemesi”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 362.
? Mehmet İpşirli, “Bab-ı Humayun, Teşkilat”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 361-362.
? Mehmet İpşirli, “Bab-ı Meşihat”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 362-363.
? Mehmet İpşirli, “Babıâlî”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 378-386.
? Mehmet İpşirli, “Bahaî Mehmed Efendi”, DİA, I, İstanbul 1991, s. 463-464 (Mustafa Uzun ile birlikte).
? Mehmet İpşirli, “Beylerbeyi”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 69-74.
? Mehmet İpşirli, “Beylikçi”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 78-79.
? Mehmet İpşirli, “Bezirğan”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 103-104.
? Mehmet İpşirli, “Bilâd-ı Selâse”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 151-152.
? Mehmet İpşirli, “Bitik”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 225.
? Mehmet İpşirli, “Bostanzâde Mehmed Efendi”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 311.
? Mehmet İpşirli, “Buk’a”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 386-387.
? Mehmet İpşirli, “Bulgaristan – Bulgaristan Vakıfları”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 401-403.
? Mehmet İpşirli, “Câbî”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 529-530.
? Mehmet İpşirli, “Canfedâ Hatun”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 150-151.
? Mehmet İpşirli, “Celilî”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 268-269.
? Mehmet İpşirli, “Cellât”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 270-271.
? Mehmet İpşirli, “Cemâleddin Efendi, Halidefendizâde”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 309-310.
? Mehmet İpşirli, “Cer”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 388-389.
? Mehmet İpşirli, “Cerde”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 392-393.
? Mehmet İpşirli, “Cihet”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 346-348.
? Mehmet İpşirli, “Cuma Selâmlığı”, DİA, VIII, İstanbul 1993, s. 90-92.
? Mehmet İpşirli, “Çatalcalı Ali Efendi”, DİA, VIII, İstanbul 1993, s. 234-235.
? Mehmet İpşirli, “Çelebi”, DİA, VIII, İstanbul 1993, s. 259.
? Mehmet İpşirli, “Çivizâdeler”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 349-350.
? Mehmet İpşirli, “Çivizâde Mehmed Efendi”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 347-348.
? Mehmet İpşirli, “Çivizâde Muhyiddin Mehmed Efendi”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 348-349.
? Mehmet İpşirli, Mehmet İpşirli, “Çömez”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 380.
? Mehmet İpşirli, “Dâhiliye Nezâreti”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 414-416.
? Mehmet İpşirli, “Damadzâde Ahmed Efendi”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 449-450.
? Mehmet İpşirli, “Danişmend”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 464-465.
? Mehmet İpşirli, “Debbağzâde Mehmed Efendi”, DİA, IX, İstanbul 1994, s. 62-63.
? Mehmet İpşirli, “Ders Vekâleti”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 183-184.
? Mehmet İpşirli, “Dersiâm”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 185-186
? Mehmet İpşirli, “Derviş Mehmed Paşa”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 193-194.
? Mehmet İpşirli, “Devhatü’l-meşâyih”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 229-230.
? Mehmet İpşirli, “Devhatü’n-nükebâ”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 230.
? Mehmet İpşirli, “Duâgû”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 541-542.
? Mehmet İpşirli, “Dürrîzâdeler”, DİA, X, İstanbul 1994, s. 38-39.
? Mehmet İpşirli, “Dürrî Mehmed Efendi”, DİA, X, İstanbul 1994, s. 35.
? Mehmet İpşirli, “Dürrîzâde Abdullah Beyefendi”, DİA, X, İstanbul 1994, s. 36.
? Mehmet İpşirli, “Dürrîzâde Abdullah Efendi”, DİA, X, İstanbul 1994, 36-37.
? Mehmet İpşirli, “Dürrîzâde Mehmed Ârif Efendi”, DİA, X, İstanbul 1994, s. 37.
? Mehmet İpşirli, “Dürrîzâde Mehmed Ataullah Efendi”, DİA, X, İstanbul 1994, s. 37-38.
? Mehmet İpşirli, “Dürrîzâde Mustafa Efendi”, DİA, X, İstanbul 1994, 38.
? Mehmet İpşirli, “Ebûsaid Mehmed Efendi”, DİA, X, İstanbul 1994, s.281.
? Mehmet İpşirli, “Ebülmeyâmin Mustafa Efendi”, DİA, X, İstanbul 1994, s. 362-363.
? Mehmet İpşirli, “Ehl-i Örf”, DİA, X, İstanbul 1994, s. 519-520.
? Mehmet İpşirli, “Elçi”, DİA, XI, İstanbul 1995, s. 3-15
? Mehmet İpşirli, “Enderun”, DİA, XI, İstanbul 1995, s. 185-187
? Mehmet İpşirli, “Esad Efendi, Salihzâde”, DİA, XI, İstanbul 1995, s. 345-346
? Mehmet İpşirli, “Esîrî Mehmed Efendi”, DİA, XI, İstanbul 1995, s. 390-391
? Mehmet İpşirli, “Fenarîzâde Muhyiddin Çelebi”, DİA, XII, İstanbul 1995, s. 339-340.
? Mehmet İpşirli, “Fenarîzâde Muhyiddin Mehmed Şah”, DİA, XII, İstanbul 1995, s. 340-341.
? Mehmet İpşirli, “Ferhad Paşa”, DİA, XII, İstanbul 1995, s. 383-384.
? Mehmet İpşirli, “Feyzullah Efendi, Damad-zâde”, DİA, XII, İstanbul 1995, s. 526.
? Mehmet İpşirli, “Galata Sarayı”, DİA, XIII, İstanbul 1996, s. 322-323.
? Mehmet İpşirli, “Gülnuş Emetullah Sultan”, DİA, XIV, İstanbul 1996, s. 248-249
? Mehmet İpşirli, “Hâceğân”, DİA, XIV, İstanbul 1996, s. 430
? Mehmet İpşirli, “Hacıhasanzâde Efendi”, DİA, XIV, İstanbul 1996, s. 503-504
? Mehmet İpşirli, “Halil Efendi, Çerkez”, DİA, XV, İstanbul 1997, s. 312.
? Mehmet İpşirli, “Halil Nuri”, DİA, XV, İstanbul 1997, s. 321-323.
? Mehmet İpşirli, “Hanefî Mehmed Efendi”, DİA, XV, İstanbul 1997, s. 554.
? Mehmet İpşirli, “Hasan Fehmi Efendi”, DİA, XVI, İstanbul 1997, s. 320-322. (İlyas Çelebi ile birlikte).
? Mehmet İpşirli, “Hayrullah Efendi, İmam-ı Sultatî”, DİA, XVI, İstanbul 1997, s. 75-76.
? Mehmet İpşirli, “Hikr”, DİA, XVI, İstanbul 1997, s. 525-526.
? Mehmet İpşirli, “Hükümet (Osmanlı)“, DİA, XVIII, İstanbul 1998, s. 468-471.
? Mehmet İpşirli, “Huzur Dersleri”, DİA, XVIII, İstanbul 1998, s. 441-444.
? Mehmet İpşirli, “Hüseyin Hüsnü Efendi”, DİA, XVIII, İstanbul 1998, s. 552-553.
? Mehmet İpşirli, “Hüsameddin Efendi, Atıfzâde”, DİA, XVIII, İstanbul 1998, s. 513.
? Mehmet İpşirli, “Islahat“, DİA, DİA, XIX, İstanbul 1999, s. 170-174.
? Mehmet İpşirli, “İbrâhim Beyefendi, İvazpaşazâde”, DİA, XXI, İstanbul 2000, s. 290-291.
? Mehmet İpşirli, “İbrâhim Efendi, Haydarîzâde”, DİA, XXI, İstanbul 2000, s. 297-298 (Kemal Beydilli ile birlikte).
? Mehmet İpşirli, “İbrâhim Efendi, Seyyid”, DİA, DİA, XXI, İstanbul 2000, s. 301.
? Mehmet İpşirli, “İkindi Divanı”, DİA, XXII, İstanbul 2000, s. 26-27.
? Mehmet İpşirli, “İlmiye“, DİA, XXII, İstanbul 2000, s. 141-145.
? Mehmet İpşirli, “İlmiyye Salnâmesi, DİA, XXII, İstanbul 2000, s. 145-146.
? Mehmet İpşirli, “İmza”, DİA, XXII, İstanbul 2000, s. 252-255.
? Mehmet İpşirli, “İstanbul Kadılığı”, DİA, XXIII, İstanbul 2001, s. 305-307.
? Mehmet İpşirli, “İşâret-i Aliyye”, DİA, XXIII, İstanbul 2001, s. 423-424.
? Mehmet İpşirli, “Kadızâde, Ahmed Şemseddin”, DİA, XXIV, İstanbul 2001, s. 96-97.
? Mehmet İpşirli, “Kadızâde Mehmed Tâhir”, DİA, XXIV, İstanbul 2001, s. 97-98.
? Mehmet İpşirli, “Kalemiye”, DİA, XXIV, İstanbul 2001, s. 248-249.
? Mehmet İpşirli, “Kalkaşendî”, DİA, XXIV, İstanbul 2001, s. 263-265.
? Mehmet İpşirli, “Kapı Halkı”, DİA, XXIV, İstanbul 2001, s. 343-344.
? Mehmet İpşirli, “Kara Halil Efendi”, DİA, XXIV, İstanbul 2001, s. 361-362.
? Mehmet İpşirli, “Kayseri”, DİA, XXV, İstanbul 2002, s. 96-101.
? Mehmet İpşirli, “Kazasker”, DİA, XXV, İstanbul 2002, s.140-143.
? Mehmet İpşirli, “Kıyafet –Osmanlı Dönemi-”, DİA, XXV, İstanbul 2002, s. 510-512.
? Mehmet İpşirli, “Koca Sinan Paşa”, DİA, XXVI, Ankara 2002, s. 137-139.
? Mehmet İpşirli, “Lakap –Osmanlı’da Lakap-”, DİA, XXVII, Ankara 2003, s. 67.
? Mehmet İpşirli, “Lutfi Paşa”, DİA, XXVII, Ankara 2003, s.234-236.
? “Mahmud Efendi, İmâm-ı Şehriyârî”, DİA, XXVII, Ankara 2003, s. 360-361.
? Mehmet İpşirli, “Mahreç”, DİA, XXVII, Ankara 2003, s. 387-388.
? Mehmet İpşirli, “Mahzar (Fkh. bk. Şürût ve Sicillât)”, DİA, XXVII, Ankara 2003, s. 398-401.
? Mehmet İpşirli, “Mansıb”, DİA, XXVIII, Ankara 2003, s. 4.
? Mehmet İpşirli, “Medrese –Osmanlı Dönemi-”, DİA, XXVIII, Ankara 2003, s.327-333.
? Mehmet İpşirli, “Medresetü’l-Kudât”, DİA, XXVIII, Ankara 2003, s. 343-344.
? Mehmet İpşirli, “Mehmed Efendi, Hocazâde”, DİA, XXVIII, Ankara 2003, s. 452-453.
? Mehmet İpşirli, “Mehmed Emin Efendi, Hayâtîzâde”, DİA, XXVIII, Ankara 2003, s. 462.“
? Mehmet İpşirli, “Mehmed Emin Efendi, Sâlihefendizâde”, DİA, XXVIII, Ankara 2003, s. 463.
? Mehmet İpşirli, “Mehmed Esad Efendi”, DİA, XXVIII, Ankara 2003, s.470.
? Mehmet İpşirli, “Mehmed Zeynî Efendi”, DİA, XXVIII, Ankara 2003, s. 541-542.
? Mehmet İpşirli, “Mesud Efendi, Hocazâde”, DİA, XXIX, Ankara 2004, s. 345-346.
? Mehmet İpşirli, “Minkârîzâde Yahyâ Efendi”, DİA, XXX, Ankara 2005, s. 114-115.
? Mehmet İpşirli, “Mirza Mustafa Efendi”, DİA, XXX, Ankara 2005, s. 167-168.
? Mehmet İpşirli, “Mirzazâde Mehmed Said Efendi”, DİA, XXX, Ankara 2005, s. 169-170.
? Mehmet İpşirli, “Mirzazâde Şeyh Mehmed Efendi”, DİA, XXX, Ankara 2005, s. 170-171.
? Mehmet İpşirli, “Molla Abdülkerim Efendi”, DİA, XXX, Ankara 2005, s. 239.
? Mehmet İpşirli, “Molla Zeyrek”, DİA, XXX, Ankara 2005, s. 166-167.
? Mehmet İpşirli, “Muîd Ahmed Efendi”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 87-88.
? Mehmet İpşirli, “Musâhib”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 230-231.
? Mehmet İpşirli, “Mustafa Efendi, Bâlîzâde”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 294-295.
? Mehmet İpşirli, “Mustafa Efendi, Bolevî”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 295-296.
? Mehmet İpşirli, “Mustafa Efendi, Feyzullahefendizâde”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 297-298.
? Mehmet İpşirli, “Mustafa Efendİ, Hamîdîzâde”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 298-299.
? Mehmet İpşirli, “Mustafa Efendi, Memekzâde”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 299-300.
? Mehmet İpşirli, “Müderris –Osmanlı’da-”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 468-470.
? Mehmet İpşirli, “Mülâzemet”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 537-539.
? Mehmet İpşirli, “Nâib –Osmanlı’da-”, DİA, XXXII, İstanbul 2006, s. 312-313.
? Mehmet İpşirli, “Naîmâ”, DİA, XXXII, İstanbul 2006, s. 316-317.
? Mehmet İpşirli, “Osmanlılar –Medeniyet Tarihi, Siyasi ve İdari Teşkilat-”, DİA, XXXIII, İstanbul 2007, s. 502-505.
? Mehmet İpşirli, “Paşmakçızâde Abdullah Efendi”, DİA, XXXIV, İstanbul 2007, s. 185.
? Mehmet İpşirli, “Paşmakçızâde Ali Efendi”, DİA, XXXIV, İstanbul 2007, s. 185-186.
? Mehmet İpşirli, “Paşmaklık”, DİA, XXXIV, İstanbul 2007, s. 186-187.
? Mehmet İpşirli, “Sâdeddin Efendi, Mehmed”, DİA, XXXV, İstanbul 2008, s. 388-389.
? Mehmet İpşirli, “Sâdık Mehmed Efendi, Sadreddinzâde”, DİA, XXXV, İstanbul 2008, s. 395.
? Mehmet İpşirli, “Sâdî Çelebi”, DİA, XXXV, İstanbul 2008, s. 404-405 (Ziya Demir ile birlikte).
? Mehmet İpşirli, “Sadrazam”, DİA, XXXV, İstanbul 2008, s. 414-419.
? Mehmet İpşirli, “Sah”, DİA, XXXV, İstanbul 2008, s. 490-491.
? Mehmet İpşirli, “Sarıgörez Nûreddin Efendi”, DİA, XXXVI, İstanbul 2009, s. 151-152.
? Mehmet İpşirli, “Selânikî Mustafa Efendi”, DİA, XXXVI, İstanbul 2009, s. 357-359.
? Mehmet İpşirli, “Sulh –Osmanlı’da-”, DİA, XXXVII, İstanbul 2009, s. 490-492.
? Mehmet İpşirli, “Sun‘ullah Efendİ”, DİA, XXXVII, İstanbul 2009, s. 530-532.
? Mehmet İpşirli, “Şeyhülislâm”, DİA, XXXIX, İstanbul 2010, s. 91-96.
? Mehmet İpşirli, “Taşköprizâde Kemâleddin Mehmed Efendi”, DİA, XXXX, İstanbul 2011, s. 152-154.
? Mehmet İpşirli, “Taşköprizâdeler”, DİA, XXXX, İstanbul 2011, s. 154.
? Mehmet İpşirli, “Tebdil Gezmek –Osmanlı’da-”, DİA, XXXX, İstanbul 2011, s. 213-214.
? Mehmet İpşirli, “Tekaüt”, DİA, XXXX, İstanbul 2011, s. 340-341.
? Mehmet İpşirli, “Temliknâme”, DİA, XXXX, İstanbul 2011, s. 430-431.
? Mehmet İpşirli, "Uzunçarşılı, İsmail hakkı", DİA, XIIL, s. 264-266.
? Mehmet İpşirli, "Vassaf Abdullah Efendi", XIIL, s. 559-560.
? Mehmet İpşirli, "Yahya Tevfik Efendi", XIIIL, s. 266-267.
? Mehmet İpşirli, "Zekeriyya Efendi, Bayramzade", VIL, S. 211-213.
?
? Mehmet İpşirli, “Sahn-ı Seman”, Encyclopeadia of Islam (EI2), VIII, Leiden-Paris 1995, s. 842-843.
? Mehmet İpşirli, “Selânikî Mustafa Efendi”, Encyclopeadia of Islam (EI2) IX, Leiden-Paris 1997, s. 126-127.


Proceedings

o “The Waqfs of Palestine in the Sixteenth Century”, The Third International Conference of Biladu’s-Sam, 19-24 April 1980 Amman, Jordan
o “Et-Takariri’l-ma’ruza ilâ Abdulhamid es-Sânî havle Halîcu’l-Arabî ve Mintikati’l-Basra”, The Second Conference on the History of Ras Al Khaimah, 19-21 November 1988, Ras Al Khaimah- United Arabe Emirates
o “Muşâhedât Havle’t-Tarîki’l-ilmiye ve’l-Ulemâ fi’l-Karneyni’s-Sâmin ve’t-Tâsi’ aser”, Conference on the History of Bosnia-Herzegovina, 14-19 January 1990, Bosnia-Herzegovina.
o “The Pecularities of the Scholarly Life and Ulema in the Early Period of the Ottoman Emirate”, The Ottoman Emirate 1300-1389, 11-13 January 1991, Rethymno-Greece.
o “The Significance of the Seveneenth Century Ottoman Cronicles for the History of Crimea and the Nortwestern Black Sea”, The Ottoman Empire and Ukraine, 20-26 October 1991, Kiev-Ukraine.
o “Ottoman Sources of North Africa”, Premier Rencontre Scientifique Maghrebo-Turque, 13-14 Avril 1992, Fes -Morocco.
o “The Ulema of Istanbul and Maghrib - Differences and Similarities”, Le Maghreb a l’Epoque Ottoman, 16-18 Avril 1992, Rabat -Morocco.
o “The Monuments of Jerusalem in the Ottoman Archives”, The Jerusalem Day, 2-5 October 1993, Amman-Jordan.
o “The Sicill-i Ahval Commission and its Registers”, Die Biographie in der Osmanischen Geschichte Quellen-Probleme-Methoden, 25-26 Ostober 1993, Munchen- Germany.
o “The Fifteen Years War as Reflected in the Contemporary Ottoman Chronicles”, Symposium of The Fifteen Years War 1591-1606, 6-8 April l994, Budapest, Hungary.
o “Osmanlı’da Ulemâ ve Toplum”, Osmanlı İmperyasının 700. yılı Sempozyumu, Azerbaycan İlimler Akademisi, 7-8 Mayıs 1999, Bakü-Azerbaycan.
o “Ottoman Turkish Military Organization, The mentality and the Practice”, Symposium of Military History, 25-28 Temmuz 1999, Sau Paulo, Brazil.
o “Osmanlı Aydını, Devlet ve Topluma Karşı Sorumlulukları, Başarıları ve Başarısızlıkları”, Osmanlı Devletinin 700. Kuruluş Yılı Paneli, 13 Kasım 1999, Berlin – Germany.
o “The Pious Foundation (Waqf) of Palestine during the Ottoman Empire”, Panel of 700 Years of Ottoman Empire, 20-24 Ekim 1999, Jerusalem - Israil.
o “Osmanlı Devletinin 700. Kuruluş Yılı Paneli, Osmanlı Aydını, Devlet ve Topluma Karşı Sorumlulukları, Başarıları ve Başarısızlıkları!, Berlin-Almanya, (1999).
o The Organisation and Management of Vakıf Establishments in Bulgaria and its Conditions at the beginning of the Twentieth Century”, Islamic Civilisation in the Balkans, 21 -23 April 2000, Sofia, Bulgaria.
o “Ottoman Cultural Heritage in the Balkans”, Buenos-Aires, November 2000, Argentina.
o “Ottoman Cultural Heritage in Arabia”, Santiago, November 2000, Chile.
o “BRISMES”, Cambridge University, Some Observations on the Ottoman World Histories, England, (2000).
o “Ottoman Cultural Heritage in Arabia”, Bounes Aires, Arjantine, (2000).
o “Ottoman Cultural Heritage in Arabia”, Santiago, Chili, (2000).
o Exchange of Office by Sale in the Ottoman Bureaucracy – Examination of its Logic, History, Application, and Consequences”, International Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies (CIEPO), London, 08-12 July 2002. England.
o “Ottoman Archival Sources of Kajar Dynasty of Iran”, Tahran, Persia, (2002).
o “Arnavut Kökenli Osmanlı Ulemasının Müşterek Kültüre Katkıları”, Tarih Boyunca Türk-Arnavut Beraberliği Semineri, 27 Eylül 2002, Tiran- Arnavutluk.
o “18. Osmanlı Bürokrasisinde Mansıb Satışı”, London School of Economics, London-England, (2002).
o “International Commette of Historical Sciences”, Amsterdam-Holland, (2002).
o “Impact of Ottomans to World History with their Presence and Absence, Culture, Multyculture and Universalism”, 2003, Sydney/Australia.
o “Nicolae Iorga and the Ottoman History”, Turkish-Romanian Relations: Past and Present, 2003, Bukreş/Romanya.
o “Remarks on the Bibliographical Sources of the Balkans and Their Authors”, Islamic Civilization in The Balkans, 2003, Tiran/Arnavudluk.
o The Medreses in Arab Provinces of the Ottoman Empire”, International Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies (CIEPO), 14-19 June 2004.
o “Milletlerarası Ortadoğu Kaos mu, Düzen mi? Konferansı”, 2004, İstanbul / Türkiye.
o “A Special Day of Avariz”, Some Observations on the Scholastic Community, April 2004, Harvard University, ABD.
o “Islam in Modern Turkey”, Internatinal Symposium of Islam and Modernity, Taipei, 20-21 December 2006, Taiwan.
o “Islamic Movements in Modern Turkey: Revival and Modernization”, Islam and Modernity, 20-21 Aralık 2006 ,National Cheng-Chi Üniversitesi and Centre for the Study of Islamic Civilization and Thought (CSICT), Tayvan.
o “Remarks on Ottoman Peace and Presence in the Balkans”, Exploring Models for Peace by Re-Exploring Past: Diversity in the Ottoman Empire, 23-25 Mart 2007, Texsas Üniversitesi, Center for Middle Eastern Studies, ABD.
o “Islamic Scholars and Muslim Social Dynamism”, The Role Of Islamic States in A Globalized World, 17-18 Temmuz 2007, Institute of Islamic Understanding, Kuala Lumpur, Malaysia.
o “Collective Biographical Experiment of Egyptian Governors During Ottoman Period”, Egypt during the Ottoman Era, 26-30 Kasım 2007, İstanbul Research Centre for Islamic History - Art and Culture ile Mısır, Supreme Council for Culture, Kahire, Mısır.
o “Some Observations On Wakf Institutions in the Muslim Societies For Solving Social and Cultural Problems in the 21st Century”, Muslim and the Frontiers of Knowledge in the 21st Century, 28-29 Temmuz 2009, Kuala Lumpur, Malezya.
o “Cezayir Beylerbeyileri ve Dayıları Üzerine Prosopografik Değerlendirmeler”, 13-14 Ekim 2009, Cezayir’de Osmanlı Dönemi: Siyasi, Ekonomik ve Kültürel İlişkiler, T.C. Cezayir Büyükelçiliği, Cezayir.
o “Some Remarks on the Restoration of the Monuments of al-Quds during the Ottoman Period (With Special Focus on the Dome of the Rock, Aqsa Mosque and Waterlines)”, The International Congress on: Al-Quds During the Ottoman Era, 22-25 Haziran 2009, Şam, Suriye.
o “Meclis-i Hassa Âzası Miralay Ahmed Râşid’in Tarih-i Yemen ve San’a adlı eserinin kaynak, metod ve muhtevası üzerine değerlendirmeler”, Osmanlı Döneminde Yemen, 16-17 Aralık 2009, Sana, Yemen.
o Mehmet İpşirli, "Osmanlı Sefer ve Savaş Fetvaları ve Kıbrıs Seferi Fetvasının Mukayeseli Tahlili", Akdeniz?de İslam Medeniyeti Uluslararası Kongresi, Lefkoşa-Kıbrıs. , Dec. 2010,
o Mehmet İpşirli, "Curriculum development and some reforms in the madrasa education and its implementation in the present Muslim World a case study of Ottoman Turkey", Second ISTAC International Conference on Islamic Science and the Contemporary Muslim World, Kuala Lumpur, Malezya. , Jul. 2010,
o Mehmet İpşirli, "Some Remarks on the Restoration of the Monuments of al-Quds during the Ottoman Period (With Special Focus on the Dome of the Rock, Aqsa Mosque and Waterlines)", The International Congress on: Al-Quds During the Ottoman Era, Şam, Suriye. , Dec. 2009,
“Bosna Fethinin Osmanlı’nın Rumeli Fütuhatındaki Yeri ve Önemi” Uluslararası Balkan Kongresi, IRCICA ve Sarayevo Devlet Üniversitesi İşbirliği ile, Saraybosna,
21-23 Mayıs 2015.
“Osmanlı İlmiye Araştırmalarının Neresindeyiz?”, Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi, Sakarya Üniversitesi, 14-17.Ekim.2015.
“Osmanlı’nın Kuruluş Döneminde, Hususiyle Yıldırım Bayezid’in Saltanatında İlim Tahsili ve Tedrisi İçin Yapılan Seyahatler Üzerine Değerlendirmeler “ Uluslararası
Yıldırım Bayezid Sempozyumu, Türk Tarih Kurumu ve Yıldırım Belediyesi işbirliği ile, Bursa 27-28 Kasım 2015.Affiliations
o Turkish Historical Society (Türk Tarih Kurumu)
o Türk Bilim Tarihi

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Şeyma ERSOY ÇAK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Teknik Üniversitesi 2004 İstanbul Teknik Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları

Tarihsel Müzikoloji, Dünya Müzik Tarihi, Osmanlı-Türk Makam Müziği Tarihi, Müzik Sosyolojisi, Toplumsal Cinsiyet Teorileri, Kadın Çalışmaları, Popüler Müzik Çalışmaları, Müzik Terapi.

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Çak Ersoy, Şeyma. (2020). "Kimlik Kavramı ve Popüler Müzik İlişkisi: Rap Müzik Örneği", Uluslararası Etnomüzikoloji Sempozyumu Özet Bildiri Kitapçığı, Bursa.

Çak Ersoy, Şeyma. (2020). "Müzik Arşivciliği: İ.T.Ü TMDK Ercüment Berker ve Şehvar Beşiroğlu Kütüphane Arşiv ve Dökümantasyon Birimi Örneği", III. Uluslararası Müzik ve Dans Araştırmaları Sempozyumu, 17-20 Ekim 2018, Trabzon, s. 59-76.

Çak Ersoy, Şeyma. (2020). Hip-Hop Kültürü, Rap Müzik ve Türkiye'deki İzdüşümleri," TRT Bir Dünya Müzik" (3), 16-19.

Çak Ersoy, Şeyma. (2019). "Etnomüzikolojinin Gelişim Süreci ve Türkiye'de Yapılan Çalışmalar Işığında Martin Stokes'un Popüler Müzik Araştırmalarının İncelenmesi", Rast Uluslararası Müzikoloji Dergisi, Martin Stokes Özel Sayısı, 7 (2), 2193-2208.

Çak Ersoy, Şeyma. (2019). "The Republic of Love: Cultural Intimacy in Turkish Popular Music (2010)", Rast Uluslararası Müzikoloji Dergisi, Martin Stokes Book Review, 7 (2), 2209-2212.

Çak Ersoy, Şeyma. (2019). "Türk Mûsikîsi Atlası", Kitap Tanıtımı, Porte Akademik Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi, S.18-19, 227-232.

Çak Ersoy, Şeyma. (2019). "Historical Development of Biography: Collective and Individual Biography Work Examples in the 20th Century Turkish Music History", International Journal of Turcologia, V. 14, n. 28, p. 31-50.

Çak Ersoy, Şeyma ve Namık Sinan Turan. (Ed.). (2019). Şehvar Beşiroğlu'ya Armağan, İstanbul, Pan Yayıncılık.

Çak Ersoy, Şeyma. (2019). "Müzikolojinin Gelişim Süreci ve 20. Yüzyılda Türkiye'de Yapılan Çalışmaların Kapsam Bakımından Değerlendirilmesi", Şehvar Beşiroğlu'ya Armağan, (ed. Namık Sinan Turan ve Şeyma Ersoy Çak), İstanbul, Pan Yayıncılık.

Çak Ersoy, Şeyma, Nuri Özcan (2019). Türkiye Diyânet Vakfı İslâm Ansiklopedisi Mûsiki Maddeleri Bibliyografyası Örneği Türk Müziği Bibliyografyası, İstanbul: Gece Akademi Yayınları.

Çak Ersoy, Şeyma (2019). "Ercümend Berker", Türk Mûsikîsi Atlası. C.4, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.

Çak Ersoy, Şeyma (2019). "Biyografi Yazımında Yöntem: Türk Müzik Tarihinde Yazılmış Biyografilerin İncelenmesi", Uluslararası Müzik ve Bilimler Sempozyumu Bildirileri, İstanbul: 17-19 Nisan.

Çak Ersoy, Şeyma (2019). "MUSICOLOGICAL FINDINGS REGARDING THE ETYMOLOGY, ORIGIN AND USE IN TURKISH MAQAM MUSIC IN 18TH CENTURY OF THE TANBUR INSTRUMENT". International Journal of Turcologia, V. 14, n. 27, p. 6-25.

Çak Ersoy, Şeyma (2018). GELENEKSEL İRAN MÜZİĞİNDE KULLANILAN FORMLAR, ÇALGILAR ve KÜLTÜREL ETKİLEŞİM, Ahenk Müzikoloji Dergisi, S.3, s.44-65.

Çak Ersoy, Şeyma, Nuri Özcan (2018). MÜZİK TERAPİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE UYGULANDIĞI MEKÂNLARA BİR BAKIŞ. Turkish Studies, V.13/18, s. 599-618.

Çak Ersoy, Şeyma. (2018) Toplumsal Cinsiyet ve Müziğe Dair, Etnomüzikoloji Dergisi, Y.1, S.1. (Kış 2018) Bursa.

Çak Ersoy, Şeyma. (2017) Toplumsal Cinsiyet Kuramlarının Müzikoloji ve Etnomüzikoloji Araştırmalarındaki İzleri, The Journal of Academic Social Science Studies, N.62 Winter I.

Çak Ersoy, Şeyma. (2017) Bir Muhabbet Kuşu-Postmodern Göstergeler Işığında Zeki Müren, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Çak Ersoy, Şeyma. (2017) Münir Nurettin Selçuk and the Turkish Maqam Music Singers ın the Modernization Process, Journal of the International Scientific Researches, Vol.2 No.2.

Çak Ersoy, Şeyma. (2017)(Editör ve Bölüm Yazarı) Kadın ve Müzik. "Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden 2000-2014 Yılları Arasında Türkiye Müzik Kanallarında Yer Alan Popüler Müzik Videolarına Bir Bakış", İstanbul, Milenyum Yayınları.

Çak Ersoy, Şeyma. Beşiroğlu, Ş.Şehvar. (2017) (Editör ve Bölüm Yazarı) Kadın ve Müzik. "Avrupa'da Müzikoloji Alanında Yapılmış Çalışmalarda Kadının Varlığı", İstanbul, Milenyum Yayınları.

Çak Ersoy, Şeyma. (2016) Taş Plaklarda Gizlenmiş Kadın Solist Performansları, Uluslararası Müzik Sempozyumu "Müzikte Performas", Osmangazi Belediyesi Yayınları, Bursa.

Çak Ersoy, Şeyma. (2015) In the light of postmodern indicators Zeki Müren’s musical career, International Journal of Human Sciences, Vol.12 No.2.

Çak Ersoy, Şeyma. Ş. Şehvar Beşiroğlu. (2013)Hünsa Sesli Postmodern Bir Aktör: Zeki Müren, Porte Akademi Dergisi, İstanbul.

Çak Ersoy, Şeyma. Ş. Şehvar Beşiroğlu. (2013) Avrupa Müzik Çalışmalarında Kadın, Porte Akademi Dergisi, İstanbul.

Ersoy, Şeyma.(2010) Popüler Müzik Videolarında Toplumsal Cinsiyet İncelemesi, 18. Eas Kongresi, Sosyo-Kültürel Değişimler Bağlamında Müzik ve Müzik Eğitimi, Bolu.

Ersoy, Şeyma.(2009) Kimlik, Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Kavramları ve Müziğe Yansımaları, Folklor Edebiyat Dergisi, 60-2009/4, Ankara.

Çak Ersoy, Şeyma. (2009) Köçek ve Çengilerin Toplumsal Cinsiyet Teorisi Üzerinden Yansımaları, Akademik Araştırmalar Dergisi, Yıl:11, S.43.

Ersoy, Şeyma. (2009). Osmanlı Müziğinin İstanbul’a Yansımaları, 7. Uluslar arası Türk Kültürü Kongresi, Ankara, (5-10 Ekim)

Ersoy, Şeyma., (2008) “Geleneksel İran Müzik Tarihine Genel Bakış” Musiki Dergisi (www.musikidergisi.net) Aylık İnternet Türk Musikisi Dergisi.

Ersoy, Şeyma., (2010) Osmanlı Eğlence Hayatında Dans Unsurları Olarak Köçekler ve Çengiler, Motif.

Ersoy, Şeyma. (2007) Ustalara Saygı: Erol Sayan, Porte, İTÜ Müzik Bilim Kulübü Aylık Bülteni, (Ocak).

Ersoy Şeyma., (2007) Saz Şairleri, Porte, İTÜ Müzik Bilim Kulübü Aylık Bülteni, (Mart).

Administrative Positions

- Board Member of International Journal of Literature and Arts.

- Board Member of Ethnomusicology Society (Etnomüzikoloji Derneği, Turkey).

- Board Member of Applied Music Therapy Association (Uygulamalı Müzik Terapileri Derneği, UMTED, Turkey), 2016.

- Coordinator of Music Therapy Certification Program, Istanbul Medipol University, (2017-2018)

- Board Member of ‘Arı Maqam Group’, Istanbul Technical University, (2011-2013).

Research Projects

- “Cumhuriyet Dönemi Müzik Eğitiminde Değişen Tarih: Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı”- Researcher - Scientific Research Project in Istanbul Technical University (2018-2020)

- “Popüler Eğlence Mekânları Olarak Türkü Barlar: Geleneksel Kimlikten Kent Kimliğine Geçiş Mekânları” - Researcher - Scientific Research Project in Istanbul Technical University (2007-2009)

National book editör

- Çak Ersoy, Şeyma and Namık Sinan Turan. (Ed.). (2019). Şehvar Beşiroğlu'ya Armağan, İstanbul, Pan Yayıncılık.

- Çak Ersoy, Şeyma and Ş.Şehvar Beşiroğlu. (Ed.) (2017). Kadın ve Müzik. İstanbul, Milenyum Yayınları.

National Books and book chapters

- Çak Ersoy, Şeyma. (2019). "Müzikolojinin Gelişim Süreci ve 20. Yüzyılda Türkiye'de Yapılan Çalışmaların Kapsam Bakımından Değerlendirilmesi", Şehvar Beşiroğlu'ya Armağan, (ed. Namık Sinan Turan ve Şeyma Ersoy Çak), İstanbul: Pan Yayıncılık.

- Çak Ersoy, Şeyma and Nuri Özcan (2019). Türkiye Diyânet Vakfı İslâm Ansiklopedisi Mûsiki Maddeleri Bibliyografyası Örneği Türk Müziği Bibliyografyası, İstanbul: Gece Akademi Yayınları.

- Çak Ersoy, Şeyma. (2019). "Ercümend Berker", Türk Mûsikîsi Atlası. V.4, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.

- Çak Ersoy, Şeyma and Ş.Şehvar Beşiroğlu. (2017). Bir Muhabbet Kuşu: Postmodern Göstergelerin Işığında Zeki Müren, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul.

- Çak Ersoy, Şeyma. (2017) "Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden 2000-2014 Yılları Arasında Türkiye Müzik Kanallarında Yer Alan Popüler Müzik Videolarına Bir Bakış", Kadın ve Müzik. (ed. Şeyma Ersoy Çak and Ş.Şehvar Beşiroğlu), İstanbul, Milenyum Yayınları.

- Çak Ersoy, Şeyma and Ş.Şehvar Beşiroğlu. (2017) "Avrupa'da Müzikoloji Alanında Yapılmış Çalışmalarda Kadının Varlığı", Kadın ve Müzik. (ed. Şeyma Ersoy Çak and Ş.Şehvar Beşiroğlu), İstanbul, Milenyum Yayınları.

Television and Radio Programs and Interview

- “Karalama Defteri”, TRT 2, Television Program Guest, 2019.

- “Çerçeve”, TRT, Radyo 1, Radio Program Guest, 2018.

- “Mazideki Ses”, TRT Radyo 1, Radio Program Guest, 24 September 2018.

- “Bir Dünya Müzik”, TRT Music Journal, Ankara, (Interview).

- "Deniz Kızı Eftalya" NTV Radyo - "İz Bırakan Kadınlar", Guest, (podcast), 2016.

Memberships in scientific organizations

- International Journal of Literature and Arts (Member), 2020.

- Middle East Studies Association, (Member), 2019.

- Etnomüzikoloji Dernegi, (Board member), 2019.

- The American Musical Instrument Society, (Member), 2019

- İstanbul Türk Müziği Orkestra ve Korosu Filarmoni Derneği (Board member), 2018
(Istanbul Turkish Music Orchestra and Choir Philharmonic Association)

- Uygulamalı Müzik Terapileri Derneği, (Board member), 2017. (Applied Music Theraphy Association)

Other Academic activities

- Şeyma Ersoy Çak and Namık Sinan Turan and Ersu Pekin. (2 October 2019).“Şehvar Beşiroğlu’ya Armağan” Book Promotion Conference, İstanbul Technical University
Turkish State Conservatory Library.

- Şeyma Ersoy Çak and Namık Sinan Turan and Gülçin Özkişi. (2019). “Bir Muhabbet Kuşu: Postmodern Göstergeler Isıgında Zeki Müren”, Conference, Tarih Vakfı Yayınları, Eminönü/İstanbul.

- TDV Islâm Ansiklopedisi Ikinci Edisyon Çalıstayı, TDV Islâm Ansiklopedisi Ikinci Edisyon Çalıstayı – Islâm Ansiklopedisi Musiki Maddeleri hakkında, ISAM / Baglarbası-Üsküdar, Workshop. (2019).

- İstanbul Medipol Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Eğitimleri Müzik Terapi Sertifika Program Koordinatörü ve Eğitimcisi (Mart 2018). (Coordinator and instructer)

- Toplumsal Cinsiyet ve Müzik/ Gender and Music. İ.T.Ü Müzik İleri Araştırmalar Merkezi Cevad Memduh Altar Salonu (Panelist) (20.02.2018)

- Toplumsal Cinsiyet ve Müzik, Bilgi Üniversitesi, Toplumsal Cinsiyet ve Müzik İlişkisi, Seminar (Guest lecturer) (21.05.2018).

- 1950’lerde Parlayan Bir Yıldız: Zeki Müren, (Conference), İstanbul Medipol University, 2018.

- “Tarih Buluşmaları”- Bursa, Postmodern Göstergeler Işığında Zeki Müren (Panelist- Book Promotion) (31.10.2017).

- Postmodern Bir Yıldız: Zeki Müren, Bir Tatlı Tebessüm ile Zeki Müren, İçimde Bin Hatıra (Panelist), İstanbul Şehir Üniversitesi Modern Türkiye Çalışmaları
Merkezi ve Sosyoloji Bölümü, İstanbul, (6 Mayıs 2016).

- Bestekar Erol Sayan ile Söylesi (Seminar and concert) (2016), Büyük Musiki Hazinemiz Erol Sayan, İstanbul Medipol University.

-International Journal of Literature and Arts (Referee)

-Journal of Music and Dance, Porte, (Referee).

-Journal of Asya Studies, (Referee).

-Journal for Women's Studies Kadın/Woman 2000, DAÜ-KAEM (Referee).

-International e-Journal of Advances in Social Sciences (IJASOS). (Referee).

-Journal of International Scientific Researches (IBAD) (Referee).text
Adı Soyadı Doç.Dr. Volkan GİDİŞ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Teknik Üniversitesi 2010 Haliç Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Teknik Üniversitesi / Haliç Üniversitesi / Düzce Üniversitesi

Araştırma Alanları

Bestecilik, Türk Müziği, Kanun (çalgı), Hâfız Sadeddin Kaynak, Müzik Terapi.

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

V. GİDİŞ, A. B. İLHAN HARMANCI, and H. ÖZBEK, “Hâfız Sadeddin Kaynak ın Hüseynî şarkısının usûl yönünden analizi,” presented at the 5. Uluslararası Müzik ve Dans Sempozyumu, Nevşehir, 2019.

V. GİDİŞ, H. ÖZBEK, and A. B. İLHAN HARMANCI, “NÎM SOFYÂN VE SEMÂÎ DÜZÜM MÜ USÛL MÜ ,” JIA JOURNAL, no. 2, pp. 87–118, Jun. 2019.

A. B. İLHAN HARMANCI, V. GİDİŞ, and H. ÖZBEK, “ Yürüksemai Usûlü ile Curcuna usûlü arasındaki ilişkinin bir eser üzerinden incelenmesi,” presented at the 5. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi, Nevşehir, 2019.

V. GİDİŞ, “AN ANALYSIS ON MODES USED IN TURKISH CLASSICAL MUSIC INRELATION WITH POPULAR CULTURE AND MUSIC,” Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Jorunal of Turk Islam World Social Studies, vol. 2018, no. 18, pp. 331–350, Sep. 2018.

V. GİDİŞ, “A RESEARCH ON ZEİBEK ,” Sobider Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science, vol. 2018, no. 27, pp. 291–297, Sep. 2018.

V. GİDİŞ, “INTERACTION BETWEEN SCIENCE AND KANUN EDUCATION IN VOCATIONAL MUSIC SCHOOLS,” The Journal of Academic Social Seince / Uluslararası sosyal bilimler dergisi, vol. 2018, no. 79, pp. 184–187, Oct. 2018.

V. GİDİŞ and H. ÖZBEK, “KANUN VE BAZI SAZLARA AIT METOTLARIN KARŞILAŞTIRILMALI ANALİZİ,” the Journal of Academic Social Sciences, vol. 83, no. 83, pp. 216–226, Jan. 2018.

H. ÖZBEK and V. GİDİŞ, “Composition Education In Turkish Maqam Music,” presented at the ISME 2018, 33rd World Conference Of International Society For Music Education, BAKÜ, 2018.

H. ÖZBEK and V. GİDİŞ, “UTILIZATION OF TRADITIONAL TURKISH MUSIC IN MUSIC THERAPHY ,” presented at the 1st International Researches of Turkish Culture Arts Language and Literature Conference, NEW YORK, 2017.

V. GİDİŞ, “EFFECTS OF USING MULTI LEARNING ENVIRONMENT IN QANUN EDUCATION ON QANUN PERFORMANCE ,” presented at the 1st International Researches of Turkish Culture Arts Language and Literature Conference., NEW YORK, 2017.

V. GİDİŞ, “Konservatuvarda Kanun Eğitiminde Çoklu Öğrenme Ortamlarının Kullanımının Kanun İcrasına Etkileri,” presented at the II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, ANTALYA, 2017.

H. ÖZBEK and V. GİDİŞ, “Geleneksel Tük Müziği xxnin Müzik Terapide Kullanımı ,” presented at the BİLKA ( Bilge Kadın Araştırma Merkezi) 10.yıl Etkinliği., İSTANBUL, 2017.

H. ÖZBEK and V. GİDİŞ, “Müzikterapi,” presented at the Hemşireliğin Değişen Vizyonu Sempozyumu, İSTANBUL, 2017.

H. ÖZBEK and V. GİDİŞ, “Geleneksel Türk Müziğinin Müzik Terapide Kullanımı,” presented at the 1st International Researches of Turkish Culture-Arts-Language and Literature Conference , 2017.

H. ÖZBEK and V. GİDİŞ, “Geleneksel Türk Müziği xxnin Müzikterapide Kullanımı ,” presented at the Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, VAN, 2017.

H. ÖZBEK and V. GİDİŞ, “Palyatif Bakımda da Kullanılan Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarına Örnekler Müzik Terapi,” presented at the Medipol Üniversitesi 1. Palyatif Bakım Günleri , 2017.

H. ÖZBEK and V. GİDİŞ, “Hemşireliğin Değişen Vizyonu Sempozyumu Müzikterapi sunusu,” presented at the Hemşireliğin Değişen Vizyonu Sempozyumu , 2017.

H. ÖZBEK and V. GİDİŞ, “Kültürümüzde Müziko Terapi,” presented at the Sağlık-Der Konya Şubesi, “Kültürümüzde Müziko Terapi” konferans ve dinletisi , 2017.

H. ÖZBEK, V. GİDİŞ, Kültür-Sanat-Edebiyat-Eğitim ve Mimarlık Üzerine Akademik Araştırmalar, Bölüm Adı:Main sequences propounded for Turkish Music, ÖZBEK HANEFİ,GİDİŞ VOLKAN, Yayın Yeri:Eğitim Yayınevi, Editör:Zafer Kurtaslan, Basım sayısı:1, ISBN:978-975-2475-16-8, NEWYORK, 2017.

V. GİDİŞ, İSLAMOFOBİ İLE MÜCADELE STRATEJİLERİ, GİDİŞ VOLKAN, Yayın Yeri:BEYKOZ BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI TÜRKÇE, Editör:DOÇ.DR.SERHAT ULAĞLI, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:250, ISBN:978-975-98076-9-6, BEYKOZ-İSTANBUL, 2016.

V. GİDİŞ, “POPÜLER KÜLTÜR VE MÜZİK İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA POPÜLER TÜRK SANAT MÜZİĞİ ŞARKILARINDA KULLANILAN MAKAMLARA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME,” MUSİKİ VE EDEBİYAT DERGİSİ KADEM, vol. 2015, no. 20, pp. 64–71, Jul. 2016.

V. GİDİŞ, “ZEYBEK ÜZERİNE BİR İNCELEME,” MUSİKİ VE EDEBİYAT DERGİSİ KADEM, vol. 2015, no. 19, pp. 54–57, May 2015.

V. GİDİŞ, “MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİ VEREN KURUMLARDA KANUN ÖĞRETİMİNİN BİLİMLE ETKİLEŞİMİ,” MUSİKİ VE EDEBİYAT DERGİSİ KADEM, vol. 2015, no. 19, pp. 52–53, May 2015.


V. GİDİŞ, MÜZİĞİN RENKLERİ GÖKKUŞAĞI, GİDİŞ VOLKAN, Yayın Yeri:KOYU KİTAP, Editör:VOLKAN GİDİŞ, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:116, ISBN:978-605-4804-43-6, İSTANBUL, 2015.

V. GİDİŞ, KANUN METODU, GİDİŞ VOLKAN, Yayın Yeri:KOYU KİTAP, Editör:VOLKAN GİDİŞ, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:106, ISBN:978-605-4804-42-9, İSTANBUL, 2015.

SANATSAL FALİYETLER

V. GİDİŞ, AİBÜ YAYLI QUARTET EŞLİĞİNDE KANUN DİNLETİSİ, DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMHURTİYET SALONU Düzenleyen(ler):Yrd.Doc.Dr.Volkan GİDİŞ Savaş İnciroğlu, DÜZCE, 2016.

V. GİDİŞ, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SENFONİ ORKESTRASI İLE ÇANAKKALE ZAFERİNİN 100. YIL KONSER ETKİNLİĞİ, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ- ESKİŞEHİR, 2015.

V. GİDİŞ, ARINMA - KATHATSİS Konser, Rıfat ILGAZ Kültür ve Sanat Merkezi, KASTAMONU, 2017.

V. GİDİŞ, AŞK-I KANUN CD ÇALIŞMASI, İSTANBUL, 2014.

V. GİDİŞ, AŞK-I MEVLA, Düzce Üniversitesi İstiklal Konferans Salonu, Düzenleyen ve Yöneten: Volkan GİDİŞ, DÜZCE, 2017.

V. GİDİŞ, Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği Toplantısı, Düzce Üniversitesi Düzenleyen(ler):Yrd.Doç.Dr.Volkan GİDİŞ, Öğr.Gör.Savaş İNCİROĞLU, DÜZCE, 2017.

V. GİDİŞ, Bertan ÜSKÜDARLI Mecidiyeköy Musiki Derneği 2018 Kış Konseri, Cemil CANDAŞ Kent Kültür Merkezi / ŞİŞLİ, 2018.

V. GİDİŞ, Bilişsel Rehabilitasyonda Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu, Medipol Üniversitesi konferans salonu, Beykoz-İSTANBUL, 2017.

V. GİDİŞ, Dr. Volkan GİDİŞ Besteleri Konser Etkinliği, İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAÇKA KAMPÜSÜ BİSED KONSER SALONU Düzenleyen(ler):Volkan GİDİŞ, Adnan GÜNAYDIN, MAÇKA-İSTANBUL, 2016.

V. GİDİŞ, Dr. Volkan GİDİŞ Besteleri Konser Etkinliği, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ FARABİ KONSER SALONU. Düzenleyen(ler):Volkan GİDİŞ, DAVUTPAŞA-İSTANBUL, 2016.

V. GİDİŞ, Duo eşliğinde “Kanun Dinletisi” konseri, Medipol Üniversitesi Beykoz / İstanbul, 2016.

V. GİDİŞ, DÜNYA KADINLAR GÜNÜ ÖZEL TÜRK SANAT MÜZİĞİ KONSERİ, BEYOĞLU- İSTANBUL, 2011.

V. GİDİŞ, Eczacılık Bayramı, Medipol Üniversitesi KONFERANS SALONU, BEYKOZ- İSTANBUL, 2017.

V, GİDİŞ, HÜZZAM FASLI (ENSTRÜMANTAL) KONSER, MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ KONFERANS SALONU Düzenleyen(ler):Doç.Dr.Volkan GİDİŞ, BEYKOZ-İSTANBUL, 2018.

V. GİDİŞ, I.Palyatif Bakım Günleri Dinleti, Medipol Üniversitesi konferans salonu, BEYKOZ-İSTANBUL, 2017.

V, GİDİŞ. İSTANBUL FETİHİNİN 526. YIL KUTLAMALARI KONSER ETKİNLİĞİ. Avcılar Belediyesi Kültür Merkezi. AVCILAR-İSTANBUL, 2015.

V, GİDİŞ. İSTANBUL FOREVER B& SONSUZA KADAR İSTANBUL CD ÇALIŞMASI, KADIKÖY-İSTANBUL, 2010.

V, GİDİŞ. İYİ Kİ DOĞDUN SİNEMA ETKİNLİĞİ Kanun-Tanbur Yeşilçam Şarkıları Konseri, MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ KONFERANS SALONU, BEYKOZ-İSTANBUL, 2017.

V, GİDİŞ. Kanser hastası çocuklar için el ele, Beykoz Belediyesi Konser, BEYKOZ- İSTANBUL, 2017.

V, GİDİŞ. KANUN KEMAN DİNLETİ, MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ KONFERANS SALONU, Düzenleyen: Volkan Gİdiş, BEYKOZ-İSTANBUL, 2018.

V, GİDİŞ. Kanun Piyano Konser, ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ. Düzenleyen: Volkan Gİdiş, BOLU, 2016.

V, GİDİŞ. KANUN RESİTALİ, DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İSTİKLAL KONFERANS SALONU, Düzenleyen: Volkan Gİdiş, DÜZCE, 2016.

V, GİDİŞ. KANUN RESİTALİ, DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İSTİKLAL KONFERANS SALONU, Düzenleyen: Volkan Gİdiş, DÜZCE, 2017.

V, GİDİŞ. “KANUN RESİTALİ” konseri.“Hicran ve Vuslat Âresinde Mevlana” Düzce Üniversitesi İstiklal Konferans, DÜZCE, 2016.

V, GİDİŞ. Kanun ve Tanbur Konseri. Tanburi Cemil Beyi Ölümünün 100. yılında Anma Etkinliği ve Konseri, Medipol Üniversitesi BEYKOZ / İSTANBUL Düzenleyen(ler):Prof.Dr.Hanefi ÖZBEK. Yrd.Doç.Dr.Volkan GİDİŞ, BEYKOZ-İSTANBUL, 2016.

V, GİDİŞ. Kanun-Tanbur Çalıştayı, 33rd World Conference on International Society for Music Education, Turkic Session Düzenleyen(ler):Prof.Dr. Hanefi Özbek Dr. Öğr. Üyesi Volkan Gidiş, 2018.

V, GİDİŞ. Kültürümüzde Müziko Terapi, Selçuklu Belediyesi Sosyal Tesisleri Düzenleyen(ler):Sağlık-Der Konya Şubesi Prof.Dr. Hanefi Özbek Yrd.Doç.Dr. Volkan Gidiş, KONYA, 2017.

V, GİDİŞ. MEŞK-İ ŞİFA KONSERİ, MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ KONFERANS SALONU Düzenleyen:Doç.Dr.Volkan GİDİŞ, BEYKOZ-İSTANBUL, 2018.

V, GİDİŞ. OZAN KAYA ÖZBEK GÜFTELERİNDEN BİR DEMET BESTE, İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ KUZEY KAMPÜS G-Z05 AMFİ Düzenleyen(ler):Prof.Dr.Hanefi ÖZBEK Doç.Dr.Volkan GİDİŞ, BEYKOZ-İSTANBUL, 2019.

V, GİDİŞ. Ozan Kaya Özbek Şiirlerinden Bir Demet Beste ile Müziğimin Mavisini Farket, Ahmet Mithat Kültür Sarayı, Kavacık, Beykoz, BEYKOZ-İSTANBUL, 2019.

V, GİDİŞ. Qanun-Tanbur Concert, ISME 2018, 33rd World Conference on International Society for Music Education Baku Music Academy Opera Saloon Düzenleyen(ler):Prof.Dr. Hanefi Özbek Dr. Öğr. Üyesi Volkan Gidiş. Bakü- Azerbaycan, 2019.

V, GİDİŞ. ULUSLARARASI KANUN SEMPOZYUMU VE FESTİVALİ, İ.T.Ü TMDK MAÇKA, 2012.

V, GİDİŞ. ULUSLARARASI KANUN SEMPOZYUMU VE FESTİVALİ, GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ KONSER SALONU, ANKARA, 2015.

V, GİDİŞ. 15.17. YÜZYILLARDA TÜRK MUSİKİSİ, İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ KAVACIK Düzenleyen(ler):Volkan Gidiş, Hanefi Özbek, Nuri Özcan, BEYKOZ- İSTANBUL, 2019.

V, GİDİŞ. 18.20. YÜZYILLARDA TÜRK MUSİKİSİ, İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ KAVACIK Düzenleyen(ler):Volkan Gidiş, Hanefi Özbek, Nuri Özcan, BEYKOZ- İSTANBUL, 2019.

V, GİDİŞ. ACEMAŞİRAN MEVLEVİ AYİNİ ETKİNLİĞİ, İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ KAVACIK Düzenleyen(ler):Volkan Gidiş, Hanefi Özbek, Nuri Özcan, BEYKOZ- İSTANBUL, 2019.

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Nuri ÖZCAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü (Günümüzde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) İstanbul Belediye Konservatuarı (Günümüzde İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı) 1976 Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Araştırma Alanları

Türk Müziği Tarihi Türk Müziği Formları Dini Türk Müziği Formları Türk Müziği Nazariyatı Türk Müziği Repertuvarı

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Yüksek Lisans Tezleri

1 - Mithat Arısoy, “ Seydî’nin el-Matla’ Adlı Eseri Üzerine Bir Çalışma ”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1988.
2 - Fatma Âdile Aksu, “ Abdülbâki Nâsır Dede ve Tedkîk ü Tahkîk ”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1988.
3 - M. SadrettinÖzçimi, “ Hızır bin Abdullah ve Kitâbü’lEdvâr, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1989.
4 - M. Nuri Uygun, “ Kadızâde Tirevî ve Mûsikî Risâlesi ”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1990.
5 - Süleyman Erguner, “ Kutb-i Nâyî Osman Dede ve Rabt-ı Ta’birât-ı Mûsikî ”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1991.
6 - Şerâfettin Ural, “ XIX. Yüzyıla Âit Bir Yazmada Dinî Mûsikî Güfteleri ”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1993.
7 - Hakkı Tekin, “ Şeyhülislam Esad Efendi ve Atrabü’l-âsârFîtezkiret-i Urefâi’lEdvâr ”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri 1993.
8- Recep Tutal, “ Türk Din Mûsikîsi’ndeNa’t, Tesbih ve Temcîdler ” M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1994.
9 - Mehmet Emin Altıntop, “ Türk Din Mûsikîsi’nde Arapça Güfteli İlâhiler (Şuğuller) ”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1994.
10 - Erdoğan Karataş, “ XVIII. Yüzyıla Âit Bir Elyazması Mecmuada Dinî Mûsikî Güfteleri ”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1995.
11- Ahmet Hakkı Turabi, “ el-Kindî’nin Mûsikî Risâleleri ”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1996.
12- Mustafa İsmail Rızvanoğlu, “ Eyyubî Mehmet Zekâî Dede (1824-1897) Hayatı ve Dinî Eserleri ”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1997.
13 - Fatih Öznur, “ XIX. Yüzyılda Yazıldığı Tahmin Edilen Bir Yazmadaki Dinî Mûsikî Güfteleri ”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1998.
14 - Ahmet Gül, “ Hüseyin Sebilci’nin Hayatı ve Dinî Eserleri ”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1999.
15 - İbrahim Benlioğlu, “ XVII. ve XVIII. Yüzyılda Bursa’da Yetişen Mûsikîşinaslar ”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1998.
16 - Ünzile Çuhadar, “ İstanbul MevlevîhânelerindekiMûsikîşinasŞeyhler , M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1999.
17- Didem Başar, “ XIX. Yüzyıla Kadar Bestelenmiş Mevlevî Âyinlerinin Müzikal Analizi ”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1999.
18 - Ubeydullah Sezikli, “ Kırşehirli Nizâmeddinİbn Yusuf’un Risâle-i Mûsikî Adlı Eseri ”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2000.
19 - Cem Murat Derya Dişçi, “ XIX. Yüzyılda Yazıldığı Tahmin Edilen Bir Yazmadaki Dinî Mûsikî Güfteleri ”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2001.
20 - AbasJahjai, “ Makedonya’da Tekkeler ve Tekke Mûsikîsi , M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2001.
21 - M. Emin Soydaş, “ XVIII. Yüzyıla Âit Bir Elyazması Mecmuada Dinî Mûsikî Güfteleri ”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2001.
22 - M. Hadi Duran, “ ‘Millî Mecmua’ ve ‘Tiyatro ve Mûsikî’ Adlı Dergilerdeki Türk Mûsikîsi ile İlgili Makaleler ”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2001.
23 - Cemal Karabaşoğlu, “ Sâlim ve SafâyîTezkîreleriyleVakâyiü’l-Fuzalâ’dakiMûsikîşinaslara Dair Bilgiler ”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2003.
24 - Faysal Arpaguş, “Ma’lumatMecmuası’nın 1-500 Sayılarında Yer Alan Türk Mûsikîsi ile İlgili Makaleler ”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2004.
25 - Ayşe Altundağ, “Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi’nde Türk Mûsikîsi ile Alakalı Bilgiler ”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2005.
26 - Mehmet Yalçın Yılmaz, “Türk Din Mûsikîsi’nde Mersiyeler ve Mersiyehanlar ”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2006.
27- Ayşe Başak İlhan, “ XIX. Yüzyıla Kadar Olan Mevlevî ÂyinlerindeUsûl-Vezin İlişkisi ”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2006.
28 - Muhammed Ali Çergel, “ Rauf Yektâ Bey’in İkdam Gazetesi’nde Neşredilen Türk Mûsikîsi Konulu Makaleleri ”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2007.
29 - Hüseyin Özdemir, “Rauf Yektâ Bey'in Resimli Gazete, Yeni Ses ve Vakit Gazetelerinde Mûsikî İle İlgili Makalelerinin İncelenmesi”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü,
İstanbul 2010.
30 - Mehmet Öncel, “Rauf Yektâ Bey'in Ati, Yeni Mecmûa, Resimli Kitap ve Şehbâl Adlı Mecmûalarda Mûsikî İle İlgili Makalelerinin İncelenmesi”, M.Ü. Sosyal Bilimler
Enstitüsü, İstanbul 2010.
31 - Ali Hasözdemir, “XIX. Yüzyılda Yazıldığı Tahmin Edilen Bir El Yazması Mecmûada Mûsikî Güfteleri”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2011.
32 - Yavuz Yedek, “Türk Mûsikîsinde Sâkînâmeler”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2011.
33- Ömer Akyol, “Aslan Hepgür Hayatı ve Mûsikı Çalışmaları”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2011.
34 - Muhammet Sevinç, "Tevfik Rıza'nın 'Söz ve Saz' Adlı Yazma Eserinin 1. Kitabı Olan 'Türk Mûsikîsi Nazariyatı ve Usûlleri' Bölümünün Günümüz Türkçesine
Çevirimi, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2013.
35 - Mustafa Demirci, "Bestekâr Râkım Elkutlu'nun Günümüze Ulaşan Eserlerinin Analizi", M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013.
36 - İsmail İlker Cansevdi, "Bestekâr Zeki Ârif Ataergin Hayatı ve Eserleri", M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014.
37 - Nuran Çetinkaya, "Tarihî Süreçte Mevlid", M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019.
38 - Merve Güngör, "XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Yazıldığı Tahmin Edilen Bir Güfte Mecmuâsının (120b-240a) Mûsikî Yönünden İncelenmesi", M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2019.
39 - Mehmet Fazıl Serim,6.2. Doktora Tezleri

1 - Mehmed Nuri Uygun, “ SafiyüddinAbdülmü’minUrmevî ve Kitâbü’l-Edvâr ”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1996.
2 - Süleyman Erguner, “ Rauf Yekta Bey ve Türk Mûsikîsi Üzerindeki Çalışmaları”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1997.
3 - Mustafa Aydın Öksüz, “ Türk Mûsikîsi7nde Tanbur Sazının Gelişimi”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1998.
4 - Hakkı Tekin, “ Ladikli Mehmet Çelebi ve er-Risâletü’l-Fethiyye’si”, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde 1999.
5 - Ahmet Çakır, “ Aliyah b. Hacı Büke (?-1500)’ninMukaddimetü’l-Usûl Adlı Eseri”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1999.
6 - Binnaz Başar Çelik, “ Hızır b. Abdullah’ın Kitâbü’l-Edvâr’ı ve Makamların İncelenmesi”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2001.
7 - M. Cihat Can, “ XV. Yüzyıl Türk Mûsikîsi Nazariyatı (Ses Sistemi), M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2001.
8 - Neşe Can, “ Türk Mûsikîsi’ndeÇeng”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2002.
9 - Ahmet Hakkı Turabi, “ İbnSînâ’nınKitâbü’ş-Şifâ’sında Mûsikî”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2002.
10 - M. Safa Yeprem, “ Türk Cami Mûsikîsi ile Mukayeseli Olarak İstanbul Gayr-ı Müslimlerinde Mâbed Mûsikîsi, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2004.
11 - Özgür Sadık Karataş, “ XIX. Yüzyılda Bestelenmiş Mevlevî ÂyinlerininMüzekal Analizi”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2007.
12 - Ubeydullah Sezikli, “ Abdülkâdir-i Merâgî ve Câmiü’l-Elhân’ı”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü,İstanbul 2007.
13 - Cemal Karabaşoğlu, “ Abdülkâdir-i Merâgî’ninMakâsıdü’l-Elhan Adlı Eseri, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2010.
14 - Muhammed Zinnur Kanık, “Mahmud Çelebi’nin Makâsıdü’l-Edvâr Adlı Eseri, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü., İstanbul 2011.
15 - AbasJahjai, “Türk Din Mûsikîsinin Makedonya'daki Dinî Mûsikîye Etkisi”, M.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü., İstanbul 2011.
16 - Mithat Arısoy, “Abdülkadir Töre'nin Elyazması Mevlevî Ayinleri Defterleriyle, Suphi Ezgi ve Saadettin Heper'in Nota Neşriyatındaki Âyinlerin İnceleme ve
Karşılaştırması”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2012.
17 - Hikmet Toker, “Sultan Abdülaziz Dönemi'nde Osmanlı Sarayı'nda Mûsikî”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2012.
18 - Mehmet Öncel, "Hasan b. Ahmed b. Ali el-Kâtib'in Kemâlü Edebi'l-gınâ Adlı Eseri", M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017.
19 - Selman Benlioğlu, "Osmanlı Sarayı'nda Mûsikînin Himâyesi (III. Selim ve II. Mahmud Dönemi)", M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017.

Kitap ve Dergi/Mecmua Makaleleri

1. “Ramazan’da Mûsıkî”, Nesil Dergisi, sy.35, İstanbul 1979, s.50-54.
2. “Ramazanda Dinî Mûsıki”, Sanat ve Kültürde Kök, sy.6, İstanbul 1981, s.24-26.
3. “Osmanlı Döneminde Yazılmış Yegâne Mûsikîşinaslar Tezkiresi: Atrabülâsâr”, İlim ve Sanat, sy.31, İstanbul 1992, s.49-52.
4. “Osmanlı Musikisinde Formlar”, Osmanlı Ansiklopedisi (Yay. Koor.: Mustafa Armağan), c.3, İstanbul 1993, s.28-30.
5. “Osmanlılar’da Musikî”, Osmanlı Ansiklopedisi(Yay. Koor.: Mustafa Armağan), c.3, İstanbul 1993, s.aralıklarla:207-278.
6. “XV ve XVI. Asırlarda Türk Dünyasında Musiki”, XV ve XVI. Asırları Türk Asrı Yapan Değerler(Haz. Mahir Aydın), İstanbul 1999, s.235-251.
7. “XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Dînî Mûsikî”, Osmanlı(ed.Güler Eren), c.10, Ankara l999, s.722-734
8. “Cemil Bey(Tamburî)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, c.1, İstanbul 1999, YKY Yayınları. s. 348-349.
9. “Itrî”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, c.1, İstanbul l999, YKY Yayınları, s.602-603
10. “İsmail Dede Efendi”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, c.1, İstanbul 1999, YKY Yayınları, s.663-665
11. “İsmail Efendi(Dellalzade)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, c.1, İstanbul 1999, s.665-666.
12. “Türk Mûsikîsinin Âbide Şahsiyetlerinden Abdülkâdir-i Merâgî”, Türkler(Ed.H.C.Güzel-M.Çiçek- S.Koca), c.8, Ankara 2002, s.900-904.
13. “Türk Mûsikîsinin Âbide Şahsiyetlerinden Hamâmîzâde İsmail Dede Efendi”, Türkler(Ed.H.C.Güzel- M.Çiçek- S.Koca), c.12, Ankara 2002, s.449-453.
14. XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Dînî Mûsikî”, Yeni Yürkiye Dergisi. Osmanlı Özel Sayısı-IV-, sy.34, Ankara 2000, s.564-574.
15. “Türk Mûsikisinde ‘Şarkı’ Formunun Büyük Bestekârı Hacı Ârif Bey”, Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla VI. Eyüpsultan Sempozyumu. Tebliğler 10-12 Mayıs 2002,s.270-277.
16. “Son Devrin Ünlü Musikişinaslarından Eyüplü Hâfız Ahmed Irsoy ve Talabesi Sadettin Heper”, Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla VII. Eyüpsultan Sempozyumu. Tebliğler 9-11 Mayıs
2003, s.120-127
17. “İstanbul Tekkelerinde Musiki”, İstanbul Dergisi, sy.45, İstanbul 2003, s.75-77.
18. “Mehmed Celâleddin Dede Efendi”, Keşkül. Sûfî Gelenek ve Hayat, sy.1, İstanbul 2004, s.100-103.
19. “Hüseyin Fahreddin Dede”, Keşkül. Sûfî Gelenek ve Hayat, sy.2, İstanbul 2004, s.112-117.
20. “Sadettin Heper”, Keşkül. Sûfî Gelenek ve Hayat, sy.3, İstanbul 2005, s.112-115
21. “Zeki Ârif Ataergin”, Keşkül. Sûfî Gelenek ve Hayat, sy.4, İstanbul 2005, s. 112-115.
22. “Türk Dînî Mûsikîsi Şâheserleri Mevlevî Âyinleri”, Keşkül. Sûfî Gelenek ve Hayat, sy.7, İstanbul 2006, s.96-98.
23. “Türk Dînî Musikîsinde Mevlid Geleneği”, Keşkül. Sûfî Gelenek ve Hayat, sy.8, İstanbul 2006, s.106-109.
24. “Mehmet Âkif Ersoy’un Bestelenmiş Eserleri”, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim. Mehmet Âkif Ersoy Özel Sayı, M.E.B., sy.73, Ankara 2006, s.154-16
25. “ Hazreti Muhammed Sevgisinin Türk Mûsikîsindeki Yankıları”, Kültür Dergisi, sy.3, İstanbul 2006, s.115-118.
26. “Türk Mûsıkisi Nota Yayımcılığında Yûnus Güfteleri”, Kültür Dergisi, sy.4, İstanbul 2006, s.104-112.
27. “Osmanlı’nın Son Döneminde Tasavvuf Müziği ve Repertuvarı”, Türkiye’de Müzik Kültürü, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, İstanbul 2006, s.339-342.
28. “ Cami Mûsikîmizde Ezanlar”, Keşkül. Sûfî Gelenek ve Hayat, sy.12, İstanbul 2007, s.112-115
29. “Azîz Mahmud Hüdâyî Âsitânesinde Hizmet Etmiş Mûsikîşinas Şeyhler”. Uluslararası Aziz Mahmud Hüdâyî Sempozyumu. Bildiriler. c.2, İstanbul 2006, s.267-278.
30. “ Yüzyıllar Boyu Devam Eden Bir Dinî Mûsikî Geleneğimiz: Mevlid”, İnsanlığın Tükenmeyen Ümidi Peygamberimiz’e, İstanbul Müftülüğü Yayınları, Ankara 2007, s.28-33.
31. “Kültür ve Geleneğimizde Teravih Namazı-Mûsiki İlişkisi”, Ramazan Kötülüklere Kalkan İyiliklere Kapı, Ramazan Özel, İstanbul Müftülüğü Yayınları, sy.5. Ankara 2008, s.60-63.
32. “Türk Dînî Mûsikisinde Hazreti Muhammed’i Konu Alan Eserler”, Meridyen Destek Derneği. Hazreti Muhammed Web Portalı Projesi, İstanbul 2007.
33. “Dînî Musiki Geleneği ve Büyük Ustaları”, Diyanet Avrupa Aylık Dergisi,Nağmeden Gönül’e Musiki Eki, sy.121, Ankara 2009. s.14-17.
34. “Üsküdar’ın Romantik Bir Sanatkârı: Tanbûrî Bestekâr Selâhattin Pınar”, Uluslar arası Üsküdar Sempozyumu –VI-, Bildiriler, c.2, İstanbul 2009, s.157-166.
35. “Cumhur Müezzinliği”, İstanbul 2010 Ramazan. Enderun Terâvihi ve Cumhur Müezzinliği, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Yayınları, İstanbul 2010, s.15-16.
36. “Ezan’ın İstanbul’da Okunuşu”, İstanbul Ezanları, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Yayınları, İstanbul 2010, s.99-109.
37. “Mevlevî Âyinlerinde Beste ve Güfte Özellikleri”, Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu Bildirileri, c.2, İstanbul 2010, s. 777-790.
38. “İstanbul Mevlevîhânelernde Yetişen Mûsikişinaslar”, Aşkın Sultanları Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Sempozyum Kitabı, İBB Yayınları, İstanbul 2010, s.36-49.
39. “Türk Din Mûsikisi-Ünite 10-“, İslâm Sanatları Tarihi. Anadolu Üniversitesi İlâhiyat Önlisans Programı, Eskişehir 2010, s.214-240.
40. “Klasik Mevlid Okuyuşları ve Tevşih İlâhileri”, Yazılışının 600. Yılında Bir Kutlu Doğum Şaheseri. Ulyslararası Mevlid Sempozyumu, TDV Yayınları, Ankara 2010, s.487-498.
41. “Sultan II. Abdülhamid ve Hamidiye Marşı”, Devr-i Hamid. Sultan II. Abdülhamid, Erciyes Üniversitesi Yayınları, c.4, Kayseri 2011, s.220-227.
42. “Mehmed Âkif ve Musiki”, Mehmed Âkif Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 2011, s. 465-488.
43. “Buhurizade Mustafa Itri Efendi”, Vefatının 300. Yılında Çağını Aşan Bir Ses Itri, Diyanet Aylık Dergisi Eki, sy.258,Ankara 2012, s.1-5.
44. “Abdurrahman Nesib Dede”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 17.
45. “Abdülaziz Efendi, Hekimbaşı”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 17-18.
46. “Abdürrahim Dede Efendi, Şeyda Hâfız”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 27.
47. “Ahmed Efendi, Mutafzâde”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 35-36.
48. “Ahmet Vefkî Efendi, Drağman Zâkiri”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 41-42.
49. “Arsoy, Yesâri Mustafa Âsım”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 69-71.
50. “Âsım Bey, Giriftzen”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 71-72.
51. “Ataergin, Zeki Ârif”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 76-77.
52. “Atlı, Halit Lemi”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 78-79.
53. “Aziz Dede, Neyzen”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 90-91.
54. “Behlül Efendi”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 98-99.
55. “Can, Halil”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 118-119.
56. “Çağatay, Ali Rifat”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 127-128.
57. “Ezgi, Mehmet Suphi Zühdü”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 164-165.
58. “Hacı Fâik Bey”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s.195-196.
59. “Hâdi Bey, Yeniköylü”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 196.
60. “Hâfız Yusuf Efendi”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 198.
61. “Hasan Rıza Efendi, Said Paşa İmamı”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 205-208.
62. “Hüseyin Hâlid Bey”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 221.
63. “Kam, Ruşen Ferit”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 235-236.
64. “Mehmed Efendi, Hâfız Kumral”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 257-258.
65. “Mûsâ Süreyya Bey”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 275-276.
66. “Nebiloğlu, İsmail Hakkı”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 291.
67. “Pınar, Selahattin”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 316-317.
68. “Rauf Yektâ Bey”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 319-321.
69. “Şevki Bey”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 352-353.
70. “Targan, Şerif Mehmet Muhittin”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 361-364.
71. “Tokay, Mehmet Fehmi”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 367-368.
72. “Türkler’de Mûsikî”, Makamlarla Türk Din Mûsikîsi Eğitim Seti (Haz. Ubeydullah Sezikli), İstanbul 2013, s.47-89.
73. “Romantik Çağa Geçişin Öncüsü, Şarkı Formunun Büyük Bestekârı Hacı Ârif Bey”,Yeni Türkiye Dergisi, Türk Mûsıkîsi Özel Sayısı, sy.57, Ankara 2014, s.1260-1263.
74. “Hâfız Sâmi Ünokur”, Türkiye’nin Birikimleri:3 Müzisyenler, İstanbul 2014, s.63-70.
75. “Hüseyin Sâdeddin Arel”, Türkiye’nin Birikimleri:3 Müzisyenler, İstanbul 2014, s.71-80.
76. “Sadeddin Kaynak”, Türkiye’nin Birikimleri:3 Müzisyenler, İstanbul 2014, s.115-125.
77. “Yesârî Mustafa Âsım Arsoy”, Türkiye’nin Birikimleri:3 Müzisyenler, İstanbul 2014, s.133-140.
78. “Münir Nureddin Selçuk”, Türkiye’nin Birikimleri:3 Müzisyenler, İstanbul 2014, s. 167-178.
79. “Selâhaddin Pınar”, Türkiye’nin Birikimleri:3 Müzisyenler, İstanbul 2014, s.195-202.
80. “Bekir Sıdkı Sezgin”, Türkiye’nin Birikimleri:3 Müzisyenler, İstanbul 2014, s. 259-268.
81. “Ehl-i Beyt Sevgisinin Türk Dinî Mûsikisindeki Yankıları: Mersiye Geleneği”, Din ve Hayat, İstanbul Müftülüğü Dergisi, sy.23, İstanbul 2014, s. 80-84.
82. “Ahi Çelebi, Hasanefendizâde”, Ahilik Ansiklopedisi(Ed.Y.Küçükdağ-Y.Erdemir-B.Şahin), c.1, Ankara 2014, s.57-58.
83. “Celâleddin Ergun Çelebi”, Ahilik Ansiklopedisi(Ed.Y.Küçükdağ-Y.Erdemir-B.Şahin), c.1, Ankara 2014, s.325.
84. “Köklü Bir Geleneği Olan Türk Din Musikisinin Günümüze Takdimi Ne Şekilde Olmalıdır?”, Müzikte Gelenek, Modernizm ve Postmodernizm. II. Ulusal Müzik Sempozyumu Bildirileri, İzmir 2015, s.214-218.
85. “Hekimbaşı Abdülaziz Efendi ve Ünlü Güfte Mecmuası Üzerine Bir Çalışma(Mûsiki-Tıp İlişkisi), Uluslararası Sanat ve Sağlık Sempozyumu Bildiri Kitabı, İstanbul 2015, s. 267-275.
86. “İ.Ü. Omar Yaz Okulu’nda Nuri Özcan Tarafından Yapılan Konuşma: Dinî Mûsikî”, Ustalar Omar’da, 1. Uluslar arası Türk Müziği Yaz Okulu Konuşmaları, İstanbul 2016, s.97-103.
87. “Röportajlar:Nuri Özcan”, Müzik ve Kimlik(Ed.Rıdvan Şentürk), İstanbul 2016, s.216-225.
88. “Türk Kültüründe Hz. Muhammed”, Son Peygamber Hz. Muhammed(Ed.Casim Avcı), Türkiye Diyanet Vakfı İSAM Yayınları, Ankara 2007, s.196-198.
89. “Ahi Çelebi, Hasanefendizâde”, Encyclopedia of Ahilik/Akhilik(Ed.Y.Küçükdağ--Y.Erdemir-B.Şahin), c.1, Ankara 2017, s.65.
90. “Celâleddin Ergun Çelebi”, Encyclopedia of Ahilik/Akhilik(Ed.Y.Küçükdağ-Y.Erdemir-B.Şahin), c.1, Ankara 2017, s.361-362.
91. “Hatib Zâkirî Hasan Efendi”, İslam Düşünce Atlası(Ed.İbrahim Halil Üçer), c.3, İstanbul 2017, s.1154.
92. “Hamâmizâde İsmail", İslam Düşünce Atlası(Ed.İbrahim Halil Üçer), c.3, İstanbul 2017, s.1341.
93. “Hacı Ârif Bey”, İslam Düşünce Atlası(Ed.İbrahim Halil Üçer), c.3, İstanbul 2017,
s. 1345-1346.
94. “Mehmed Zekâî Dede”, İslam Düşünce Atlası(Ed.İbrahim Halil Üçer), c.3, İstanbul 2017, s.1349.
95. “Nuri Özcan:Tasavvuf, Edebiyat ve Musikiyi Meczedemeyen Gerçek Musiki İcra Edemez”(Röportaj: Ömer Çakkal), SD Sağlık Düşünce ve Tıp Kültürü Dergisi, sy.43, İstanbul 2017, s.54-59.
96. “Yrd.Doç.Dr. Nuri Özcan ile Musiki Üzerine”(Söyleşi: Fazıl Acar), Aile. Diyanet Aylık Dergisi’nin Eki. İstanbul Ekim 2017, s.34-37.
97. “Osmanlı Kültür ve Sanatının, İslâm Medeniyetine Armağanı: Dinî Mûsiki”, Yeni Türkiye Dergisi, İslâm Dünyası Özel Sayısı-I-, sy.95, Ankara 2017, s.453-467.
98. “Mûsikî Yönü”, Mehmet Âkif Ersoy. Hayatı, Mûsikî Yönü ve Bestelenmiş Şiirleri(Ed.Ahmet Hakkı Turabi), Kocaeli 2018, s.15-30.
99. “Manisa’da Mânevi Atmosferin Yetiştirdiği Üç Önemli Mûsikişinas: Kenzî Hasan Efendi, Ahmed Âlim Efendi ve Saîd Paşa İmamı Hasan Rıza Efendi”, Geçmişten Günümüze Manisa. Şehzade II. Mehmed ve Manisa Tarihi-Kültürü-Ekonomisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yayınları, c.3, Manisa 2018, s.1941-1946.
100. “Müzik Terapinin Tarihsel Gelişimi ve Uygulandığı Mekânlara Bir Bakış(Şeyma Ersoy Çak ile birlikte)”, Turkish Studies Social Sciences, sy.13/18, Ankara 2018, s. 599-618.
101. “Tekke Mûsikîsi”, Din ve Hayat. İstanbul Müftülüğü Dergisi, sy.37, İstanbul 2019, s.144-148.
102. “Dinî Türk Mûsikîsi”, Türk Mûsikîsi Atlası(Ed.F.G.Vural-T.Vural), c.3, Ankara 2019, s.445-473.
103. “Abdülkâdir- Merâgî”, Türk Mûsikîsi Atlası(Ed.F.G.Vural-T.Vural), c.4, Ankara 2019, s.235-24.
104. “ Hamâmizade İsmail Dede Efendi”, Türk Mûsikîsi Atlası(Ed.F.G.Vural-T.Vural), c.4, Ankara 2019, s.331-337.
105. “Münir Nurettin Selçuk”, Türk Mûsikîsi Atlası(Ed.F.G.Vural-T.Vural), c.4, Ankara 2019, s.417-423.
106. “Zamanını Aşan Çok Yönlü Bestekâr: Itrî”, Uluslararası Itrî Sempozyumu(Bildiriler), Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2019, s.227-232.
107. “Müzik Terapinin Tarihsel Gelişimi ve Uygulandığı Mekanlara Bir Bakış(, Şeyma Ersoy Çak ile Birlikte), Şehvar Beşiroğlu’ya Armağan(Ed.N.S.Turan-Ş.E.Çak), İstanbul 2019, s.461-475.


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)basılan bildiriler

1- “XV. Ve XVI. Yüzyıllarda Türk Dünyasında Mûsikî”, İslâm Araştırmaları Vakfı(İSAV) Uluslar arası Sempozyumu “XV. Ve XVI. Yüzyılları Türk Asrı Yapan Değerler” 11.11,1996.
2- "Aziz Mahmud Hüdâyî Âsithânesinde Görev Yapmış Mûsikişinas Şeyhler"; Üsküdar Belediyesi, Aziz Mahmud Hüdayi Uluslararası Sempozyumu, İstanbul
3- “Yeni Yüzyılda Dinî Türk Müziğini Nasıl Sunmalıyız?” Selçuk Üniversitesi II. Türk Mûsikîsi Günleri, “21. Yüzyıl Uluslar arası Müzik Kültürü İçerisinde Türk Müziğinin Yeri ve Önemi”, Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi, 10.04.2006.
4- “Osmanlı’da Tasavvuf Mûsikîsi Repertuarı ve Başlıca Türleri”, Bursa Nilüfer Belediyesi Konak Kültür Evi, Osmanlı Dönemi Türk Mûsikîsi Uluslar arası Sempozyumu, 06.04.2006.
5- “Osmanlı’nın Son Döneminde Tasavvuf Müziği ve Repertuarı”, Bilkent Üniversitesi-Kültür Bakanlığı, “Tarihsel Süreç İçinde Türkiye’de Müzik Kültürü ve Müzik Müzesi Uluslar arası Kongresi, 31.05.2006, Harbiye- İstanbul
6- ”Üsküdar’ın Romantik Bir Sanatkârı : Tanbûrî Bestekâr Selâhattin Pınar”, Uluslar arası Üsküdar Sempozyumu. VII.Bildiriler, İstanbul 2009
7- "Mevlevî Âyinlerinde Beste ve Güfte Özellikleri”,Uluslar arası Mevlânâ Sempozyumu Bildirileri,İstanbul 2010
8- ”Klasik Mevlid Okuyuşları ve Tevşîh İlâhileri”, Yazılışının 600. Yılında Bir Kutlu Doğum Şaheseri,Uluslararası Mevlid Sempozyumu Bildirileri, Ankara 2010
9- ”İstanbul Mevlevihanelerinde Yetişen Mûsikişinaslar”, Aşkın Sultanları Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Sempozyum Kitabı,İstanbul 2010
10- “Zamanını Aşan Çok Yönlü Bestekâr : "Itrî", 24.11.2012, Büyük Bestekâr Itrî Uluslararası Sempozyumu, Fatih Sultan Mehmed Vakfı Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, İstanbulUlusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1- Son Devrin Ünlü Mûsikişinaslarından Eyüplü Hâfız Ahmed Irsoy ve Talebesi Sâdettin Heper; Eyüp Belediyesi, Tarihi-Kültürü ve Sanatıyla Eyüp Sultan Ulusal Sempozyumu -VII- İstanbul 2004
2- Türk Mûsikisinde Şarkı Formunun Büyük Bestekârı Hacı Ârif Bey; Eyüp Belediyesi, Tarihi-Kültürü ve Sanatıyla Eyüp Sultan Ulusal Sempozyumu-VI- İstanbul 2003
3- Yeni Yüzyılda Dinî Türk Müziğini Nasıl Sunmalıyız? , Konya Selçuk Üniversitesi Tarafından 9-12 Nisan 2006 Tarihlerinde Düzenlenen Sempozyum
4- "Zekai Dede’nin Türk Mûsikîsindeki Yeri” , 21.11.2011 Eyüp Belediyesi Zekai Dede’yi Anma Sempozyumu
5- “Dua Kavramının İslam Dini’ndeki Anlamı ve Bu Çerçevede Gelişen Dini Mûsikî Formları”,16.05.2012, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümü Sempozyumu
6- “Aşkın SadâsındaNâbî ve Itrî”, 25.09.2012, Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü
7- “İslâmî Türk Edebiyatı’nda İlâhî Türü ve Tevhîd İlâhîleri”, 06.10.2012, İkinci İslâmî Türk Edebiyatı Sempozyumu. Üsküdar, İstanbul
8- “Müziği Yazmak: Makam Müziği”, 25.12.2012, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Mûsikisi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümü EtkinlikleriTürkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi Maddeleri

- Abdi Efendi, Basmacı, TDVİA, İstanbul 1988, c. 1, s. 73-74.
- ABDİ, Himmetzâde, TDVİA, İstanbul 1988, c. 1, s. 74.
- ABDULLAH AĞA, Şehlevendim, TDVİA, İstanbul 1988, c. 1, s. 80.
- ABDULLAH EFENDİ, Hastazâde, TDVİA, İstanbul 1988, c. 1, s. 98.
- ABDULLAH EFENDİ, Tosunzâde TDVİA, İstanbul 1988, c. 1, s. 100.
- ABDURRAHMAN BÂHİR EFENDİ, TDVİA, İstanbul 1988, c. 1, s. 158.
- ABDURRAHMAN NESÎB DEDE, TDVİA, İstanbul 1988, c. 1, s. 168-169.
- ABDÜLALÎ EFENDİ, TDVİA, İstanbul 1988, c. 1, s. 179.
- ABDÜLAZİZ EFENDİ, Hekimbaşı, TDVİA, İstanbul 1988, c. 1, s. 190-191.
- ABDÜLBÂKİ NÂSIR DEDE, TDVİA, İstanbul 1988, c. 1, s. 199.
- ABDÜLHAY CELVETÎ, TDVİA, İstanbul 1988, c. 1, s. 227-228.
- ABDÜLKADİR-i MERÂGI, TDVİA, İstanbul 1988, c. 1, s. 242-244.
- ABDÜLKERİM EFENDİ, Buhûrîzâde, TDVİA, İstanbul 1988, c. 1, s. 251.
- ABDÜLLATİF EFENDİ, Sütçüzâde, TDVİA, İstanbul 1988, c. 1, s. 256.
- ABDÜRRAHİM DEDE, Şeydâ Hâfız, TDVİA, İstanbul 1988, c. 1, s. 288-289.
- ABDÜRRAHİM KÜNHÎ DEDE, TDVİA, İstanbul 1988, c. 1, s. 292.
- ABDÜRRAHİM TİRSÎ, TDVİA, İstanbul 1988, c. 1, s. 293.
- ÂHENÎ MEHMED ÇELEBİ, TDVİA, İstanbul 1988, c. 1, s. 514-515.
- ÂHÎ ÇELEBİ, Hasanefendizâde, TDVİA, İstanbul 1988, c. 1, s. 528.
- AHMED AĞA, Vardakosta, TDVİA, İstanbul 1989, c. 2, s.41-42.
- AHMED ÇELEBİ, Na‘ne , TDVİA, İstanbul 1989, c. 2, s.56.
- AHMED ÇELEBİ, Şîve, TDVİA, İstanbul 1989, c. 2, s.56.
- AHMED EFENDİ, Çâlâk, TDVİA, İstanbul 1989, c. 2, s.58-59.
- AHMED EFENDİ, Mutafzâde, TDVİA, İstanbul 1989, c. 2, s.60-61.
- AHMED EFENDİ, Şikârîzâde, TDVİA, İstanbul 1989, c. 2, s.61-62.
- AHMED HÜSÂMEDDİN DEDE, TDVİA, İstanbul 1989, c. 2, s.92.
- AHMED KÂMİL EFENDİ, TDVİA, İstanbul 1989, c. 2, s.96.
- AHMED MÜNÎR BAHÂEDDİN, TDVİA, İstanbul 1989, c. 2, s.109.
- AHMED RÂSİM, TDVİA, İstanbul 1989, c. 2, s.117-119.
- AHMED VEFKİ EFENDİ, TDVİA, İstanbul 1989, c. 2, s.158.
- AKLÎ ALİ, Tablîzâde, TDVİA, İstanbul 1989, c. 2, s.280.
- ALİ AŞKÎ BEY, TDVİA, İstanbul 1989, c. 2, s.381-382.
- ALİ DEDE, Arapzâde, TDVİA, İstanbul 1989, c. 2, s.385-386.
- ALİ EFENDİ, Kemalzâde, TDVİA, İstanbul 1989, c. 2, s.389.
- ALİ NUTKÎ DEDE, TDVİA, İstanbul 1989, c. 2, s.423-424.
- ALİ ŞÎRUGANÎ, TDVİA, İstanbul 1989, c. 2, s.454.
- ARAP SÂLİH EFENDİ, TDVİA, İstanbul 1991, c. 3, s.327-328.
- ÂSIM BEY, Giriftzen, TDVİA, İstanbul 1991, c. 3, s.476-477.
- ATAERGİN, Zeki Ârif, TDVİA, İstanbul 1991, c. 4, s.40.
- ATLI, Halit Lemi, TDVİA, İstanbul 1991, c. 4, s. 81-82.
- ATRABÜ’l-ÂSÂR, TDVİA, İstanbul 1991, c. 4, s. 85-86.
- AZERBAYCAN / 2. Bölüm: MÛSİKİ, TDVİA, İstanbul 1991, c. 4, s. 322-324.
- AZİZ DEDE, TDVİA, İstanbul 1991, c. 4, s. 334-335.
- AZİZ EFENDİ, Medenî, TDVİA, İstanbul 1991, c. 4, s.335-336.
- BAYKARA, Abdülbaki, TDVİA, İstanbul 1992, c. 5, s.246-247.
- BAYRAM SALÂSI, TDVİA, İstanbul 1992, c. 5, s.268-269.
- BEDRÎ MEHMED EFENDİ, TDVİA, İstanbul 1992, c. 5, s.335.
- BEHLÛL EFENDİ, TDVİA, İstanbul 1992, c. 5, s.353.
- BEKTAŞÎ MÛSİKİSİ, TDVİA, İstanbul 1992, c. 5, s.371-372.
- CAMİ MÛSİKİSİ, TDVİA, İstanbul 1993, c. 7, s.102.
- CÂMİU’l-ELHÂN, TDVİA, İstanbul 1993, c. 7, s.107-108.
- CAN, Halil, TDVİA, İstanbul 1993, c. 7, s.140.
- CELÂLEDDİN ERGUN, TDVİA, İstanbul 1993, c. 7, s.247-248.
- CEMAL EFENDİ, Aksaraylı, TDVİA, İstanbul 1993, c. 7, s.301-302.
- CEMÂLEDDİN EFENDİ, Kasımpaşalı, TDVİA, İstanbul 1993, c. 7, s.310.
- CEMİL BEY, Tanbûrî, TDVİA, İstanbul 1993, c. 7, s.326-327.
- CENAZE GÜLBANGİ, TDVİA, İstanbul 1993, c. 7, s.357-358.
- CENAZE SALÂSI, TDVİA, İstanbul 1993, c. 7, s.358-359.
- CUMHUR İLÂHİSİ, TDVİA, İstanbul 1993, c. 8, s.94.
- CUMHUR MÜEZZİNLİĞİ, TDVİA, İstanbul 1993, c. 8, s.94-95.
- ÇAĞATAY, Ali Rifat, TDVİA, İstanbul 1993, c. 8, s.167-168.
- DAĞSEVEN, Yusuf, TDVİA, İstanbul 1993, c. 8, s.407-408.
- DARB, TDVİA, İstanbul 1993, c. 8, s. 486.
- DÂRÜLELHAN, TDVİA, İstanbul 1993, c. 8, s. 518-520.
- DÂRÜLMÛSİKI-i OSMÂNÎ, TDVİA, İstanbul 1993, c. 8, s. 553.
- DÂRÜTTA‘LÎM-i MÛSİKI, TDVİA, İstanbul 1994, c. 9, s.9-10.
- DAVUL / 2. Bölüm: MÛSİKİ, TDVİA, İstanbul 1994, c. 9, s.55-56.
- DEF / 2. Bölüm: MÛSİKİ, TDVİA, İstanbul 1994, c. 9, s.85.
- DEFTER-i DERVÎŞÂN, TDVİA, İstanbul 1994, c. 9, s.90-91.
- DEM, TDVİA, İstanbul 1994, c. 9, s.148.
- DERVİŞ ABDİ, Kefeli, TDVİA, İstanbul 1994, c. 9, s.190.
- DERVİŞ ALİ, Esved, TDVİA, İstanbul 1994, c. 9, s.192.
- DERVİŞ ALİ, Kudümzen, TDVİA, İstanbul 1994, c. 9, s.192.
- DERVİŞ MÛSÂ, TDVİA, İstanbul 1994, c. 9, s.194-195.
- DERVİŞ ÖMER EFENDİ, TDVİA, İstanbul 1994, c. 9, s.195.
- DERVİŞ SADÂYÎ, TDVİA, İstanbul 1994, c. 9, s.197.
- DEVRAN / 2. Bölüm: MÛSİKİ, TDVİA, İstanbul 1994, c. 9, s.249-250.
- DİNÎ MÛSİKİ, TDVİA, İstanbul 1994, c. 9, s.359-360.
- DUHÂNÎ ŞERİF ÇELEBİ, TDVİA, İstanbul 1994, c. 9, s.548-549.
- DURAK, TDVİA, İstanbul 1994, c. 10, s.4.
- EBÛBEKİR AĞA, TDVİA, İstanbul 1994, c. 10, s.275.
- EDHEM EFENDİ, Müştakzâde, TDVİA, İstanbul 1994, c. 10, s.417-418.
- EDHEM EFENDİ, Santûrî, TDVİA, İstanbul 1994, c. 10, s.418.
- ELÇİOĞLU, İzzettin Hümâyi, TDVİA, İstanbul 1995, c. 11, s.18.
- EZAN / 4. Bölüm: MÛSİKİ, TDVİA, İstanbul 1995, c. 12, s.43-45.
- FEHMİ EFENDİ, Cerrah, TDVİA, İstanbul 1995, c. 12, s.297.
- FERSAN, Refik, TDVİA, İstanbul 1995, c. 12, s.412-413.
- GOYGOYCULAR, TDVİA, İstanbul 1996, c. 14, s.121-122.
- GULÂM ŞÂDÎ, TDVİA, İstanbul 1996, c. 14, s.186-187.
- HACI ÂRİF BEY, Kanûnî, TDVİA, İstanbul 1996, c. 14, s.442.
- HACI FÂİK BEY, TDVİA, İstanbul 1996, c. 14, s.474.
- HACI KİRÂMÎ EFENDİ, TDVİA, İstanbul 1996, c. 14, s.489-490,
- HÂDİ BEY, Yeniköylü, TDVİA, İstanbul 1997, c. 15, s.9-10.
- HÂFIZ BURHAN, TDVİA, İstanbul 1997, c. 15, s.88-89.
- HÂFIZ HÜSNÜ, Enderunlu, TDVİA, İstanbul 1997, c. 15, s.90.
- HÂFIZ KEMAL, TDVİA, İstanbul 1997, c. 15, s.92-93.
- HÂFIZ KÖMÜR EFENDİ, TDVİA, İstanbul 1997, c. 15, s.93.
- HÂFIZ KUMRAL, TDVİA, İstanbul 1997, c. 15, s.93-94.
- HÂFIZ POST, TDVİA, İstanbul 1997, c. 15, s.100-101.
- HÂFIZ SÂMİ, TDVİA, İstanbul 1997, c. 15, s.102-103.
- HÂFIZ YÛSUF EFENDİ, TDVİA, İstanbul 1997, c. 15, s.107.
- HÂNENDE, TDVİA, İstanbul 1997, c. 16, s.27.
- HASAN AĞA, Benli, TDVİA, İstanbul 1997, c. 16, s.285.
- HASAN AĞA, Enfî, TDVİA, İstanbul 1997, c. 16, s.285-286.
- HASAN CAN ÇELEBİ, TDVİA, İstanbul 1997, c. 16, s.312.
- HASAN ÇELEBİ, Kazzâz, TDVİA, İstanbul 1997, c. 16, s.315.
- HASAN EFENDİ, Zâkirî, TDVİA, İstanbul 1997, c. 16, s.319.
- HASAN RIZÂ EFENDİ, Said Paşa İmamı, TDVİA, İstanbul 1997, c. 16, s.346.
- HASAN SIRRI EFENDİ, TDVİA, İstanbul 1997, c. 16, s.352.
- HÂŞİM BEY, TDVİA, İstanbul 1997, c. 16, s.407-408.
- HEPER, Sadettin, TDVİA, İstanbul 1998, c. 17, s.209-210.
- HIZIR AĞA, TDVİA, İstanbul 1998, c. 17, s.413.
- HOŞSES, Sadi, TDVİA, İstanbul 1998, c. 18, s.250-251.
- HULÛSİ EFENDİ, TDVİA, İstanbul 1998, c. 18, s.344.
- HÜNKÂR MÜEZZİNİ, TDVİA, İstanbul 1998, c. 18, s.491.
- HÜSEYİN DEDE, TDVİA, İstanbul 1998, c. 18, s.541.
- HÜSEYİN FAHREDDİN DEDE, TDVİA, İstanbul 1998, c. 18, s.546-547.
- HÜSEYİN HÂLİD BEY, TDVİA, İstanbul 1998, c. 18, s.548.
- HÜSEYİN HÂLİS EFENDİ, TDVİA, İstanbul 1998, c. 18, s.548.
- IRSOY, Ahmet, TDVİA, İstanbul 1999, c. 19, s.131-133.
- ITRÎ EFENDİ, Buhûrîzâde, TDVİA, İstanbul 1999, c. 19, s.220-221.
- İBRÂHİM AĞA, TDVİA, İstanbul 2000, c. 21, s.285.
- İBRÂHİM EFENDİ, Edirneli, TDVİA, İstanbul 2000, c. 21, s.296.
- ÎSÂ EFENDİ, Sütçüzâde, TDVİA, İstanbul 2000, c. 22, s.481-482.
- İSMÂİL DEDE EFENDİ, Deli, TDVİA, İstanbul 2001, c. 23, s.92-93.
- İSMÂİL DEDE EFENDİ, Hamâmîzâde, TDVİA, İstanbul 2001, c. 23, s.93-95.
- İSMÂİL EFENDİ, Dellâlzâde, TDVİA, İstanbul 2001, c. 23, s.95-96.
- İSMÂİL HAKKI BEY, TDVİA, İstanbul 2001, c. 23, s.101-102.
- İSTANBUL / 7. Bölüm: Mûsiki, TDVİA, İstanbul 2001, c. 23, s.271-275.
- İSTİKLÂL MARŞI / 2. Bölüm: MÛSİKİ, TDVİA, İstanbul 2001, c. 23, s.356-358.
- İYİSAN, İhsan, TDVİA, İstanbul 2001, c. 23, s.501.
- İZZEDDİN EFENDİ, Eşrefzâde, TDVİA, İstanbul 2001, c. 23, s.554-555.
- KAM, Ruşen Ferit, TDVİA, İstanbul 2001, c. 24, s.273-274.
- KARADENİZ, M. Ekrem Hulûsi, TDVİA, İstanbul 2001, c. 24, s.390-391.
- KAYNAK, Sadettin, TDVİA, İstanbul 2002, c. 25, s.85-87.
- KÖKTEN, Mehmet Münir, TDVİA, İstanbul 2002, c. 26, s.236-237.
- KUTBÎ DEDE EFENDİ, TDVİA, İstanbul 2002, c. 26, s.482-483.
- LEYLÂ HANIM, TDVİA, İstanbul 2003, c. 27, s.157-158.
- LİMONCİYAN, Hamparsum, TDVİA, İstanbul 2003, c. 27, s.192-193.
- MAHMUD CELÂLEDDİN PAŞA / 2. Bölüm: MÛSİKİ, TDVİA, İstanbul 2003, c. 27, s.360.
- MAKASIDÜ’l-EDVÂR, TDVİA, İstanbul 2003, c. 27, s.421.
- MAKASIDÜ’l-ELHÂN, TDVİA, İstanbul 2003, c. 27, s.421-422.
- MECMÛA-i SÂZ ü SÖZ, TDVİA, İstanbul 2003, c. 28, s.272-274.
- MEHMED BEY, Kanûnî, TDVİA, İstanbul 2003, c. 28, s.444-445.
- MEHMED CELÂLEDDİN DEDE, TDVİA, İstanbul 2003, c. 28, s.446-447.
- MEHMED EFENDİ, Divitçizâde, TDVİA, İstanbul 2003, c. 28, s.451-452.
- MEHMED EFENDİ, Eğrikapılı, TDVİA, İstanbul 2003, c. 28, s.452.
- MEHMED EFENDİ, Kalburîzâde, TDVİA, İstanbul 2003, c. 28, s.454.
- MEHMED EFENDİ, Koğacızâde, TDVİA, İstanbul 2003, c. 28, s.454-455.
- MEHMED EFENDİ, Kömürcüzâde, TDVİA, İstanbul 2003, c. 28, s.455.
- MEHMED EFENDİ, Küçük İmam, TDVİA, İstanbul 2003, c. 28, s.455.
- MEHMED EFENDİ, Küçük Müezzin, TDVİA, İstanbul 2003, c. 28, s.456.
- MEHMED EFENDİ, Yâkubzâde, TDVİA, İstanbul 2003, c. 28, s.460.
- MEHTER, TDVİA, İstanbul 2003, c. 28, s.545-549.
- MERSİYE / 4. Bölüm: MÛSİKİ, TDVİA, İstanbul 2004, c. 29, s.219-221.
- MEŞK / 2. Bölüm: MÛSİKİ, TDVİA, İstanbul 2004, c. 29, s.374-375.
- MEVLEVÎ ÂYİNİ, TDVİA, İstanbul 2004, c. 29, s.464-466.
- MEVLİD / 5. Bölüm: MÛSİKİ, TDVİA, İstanbul 2004, c. 29, s.484-485.
- MUHAMMED / 15. Bölüm: Türk Mûsikisi, TDVİA, İstanbul 2005, c. 30, s.465-466.
- MURAD IV / 2. Bölüm: MÛSİKİ, TDVİA, İstanbul 2006, c. 31, s.183.
- MURAD AĞA, Şeştârî, TDVİA, İstanbul 2006, c. 31, s.185.
- MÛSÂ SÜREYYÂ BEY, TDVİA, İstanbul 2006, c. 31, s.225-226.
- MÛSİKİ / 1. Bölüm, TDVİA, İstanbul 2006, c. 31, s.257-261.
- MÛSİKİ MECMUASI, TDVİA, İstanbul 2006, c. 31, s.263-264.
- MUSTAFA ANBER AĞA, TDVİA, İstanbul 2006, c. 31, s.288.
- MUSTAFA DEDE EFENDİ, Kûçek, TDVİA, İstanbul 2006, c. 31, s.294.
- MUSTAFA EFENDİ, Çâlâkzâde, TDVİA, İstanbul 2006, c. 31, s.296-297.
- MUSTAFA İZZET, Kazasker / 2. Bölüm: MÛSİKİ, TDVİA, İstanbul 2006, c. 31, s.307.
- MUZIKA-yi HÜMÂYUN, TDVİA, İstanbul 2006, c. 31, s.422-423.
- NÂFİZ BEY, Durakçı, TDVİA, İstanbul 2006, c. 32, s.293-294.
- NAKŞÎ MUSTAFA DEDE, TDVİA, İstanbul 2006, c. 32, s.334-335.
- NA‘T / 3. Bölüm: MÛSİKİ, TDVİA, İstanbul 2006, c. 32, s.437.
- NAZÎM, TDVİA, İstanbul 2006, c. 32, s.452-453.
- NEBİLOĞLU, İsmail Hakkı, TDVİA, İstanbul 2006, c. 32, s.473-474.
- NECİB AHMED PAŞA, Yesârîzâde, TDVİA, İstanbul 2006, c. 32, s.488-489.
- NEVRES BEY, Ûdî, TDVİA, İstanbul 2007, c. 33, s.58-59.
- NEVRES PAŞA, TDVİA, İstanbul 2007, c. 33, s.59-60.
- NİKOGOS AĞA, TDVİA, İstanbul 2007, c. 33, s.117-118.
- OKUR, Yaşar, TDVİA, İstanbul 2007, c. 33, s.340-341.
- OSMANLILAR / 20. Bölüm: Mûsiki, TDVİA, İstanbul 2007, c. 33, s.574-580.
- ÖZBEKKAN, Suphi Ziya, TDVİA, İstanbul 2007, c. 34, s.118-119.
- ÖZCAN, Ruhi, TDVİA, İstanbul 2007, c. 34, s.125.
- ÖZOK, Said, TDVİA, İstanbul 2007, c. 34, s.131-132.
- PINAR, Selahattin, TDVİA, İstanbul 2007, c. 34, s.269-270.
- RAHMİ BEY, TDVİA, İstanbul 2007, c. 34, s.422-423.
- RAUF YEKTÂ BEY, TDVİA, İstanbul 2007, c. 34, s.468-470.
- RİFAT BEY, Sermüezzin, TDVİA, İstanbul 2008, c. 35, s.103-104.
- SABAH SALÂSI, TDVİA, İstanbul 2008, c. 35, s.333-334.
- SAĞMAN, Ali Rıza, TDVİA, İstanbul 2008, c. 35, s.489-490.
- SALÂ, TDVİA, İstanbul 2009, c. 36, s.15-16.
- SALÂT-ı ÜMMİYYE, TDVİA, İstanbul 2009, c. 36, s.20-21.
- SÂLİH EFENDİ, Suyolcuzâde, TDVİA, İstanbul 2009, c. 36, s.38-39.
- SELÇUK, Münir Nurettin, TDVİA, İstanbul 2009, c. 36, s.361-363.
- SELİM III / 2. Bölüm: MÛSİKİ, TDVİA, İstanbul 2009, c. 36, s.425-426.
- SEYFEDDİN EFENDİ, Şehzade, TDVİA, İstanbul 2009, c. 37, s.30-31.
- SEZGİN, Bekir Sıtkı, TDVİA, İstanbul 2009, c. 37, s.82-83.
- SÜRELSAN, İsmail Baha, TDVİA, İstanbul 2010, c. 38, s.161-162.
- ŞÂKİR AĞA, TDVİA, İstanbul 2010, c. 38, s.307.
- ŞEMSEDDİN ZİYÂ BEY, TDVİA, İstanbul 2010, c. 38, s.527.
- ŞEN, Bimen, TDVİA, İstanbul 2010, c. 38, s.533-534.
- ŞENGEL, Ali Rıza, TDVİA, İstanbul 2010, c. 38, s.537-538.
- ŞEVKİ BEY, TDVİA, İstanbul 2010, c. 39, s.30-31.
- TÂHİR EFENDİ, Halîfezâde, TDVİA, İstanbul 2010, c. 39, s.398.
- TAHRÎRİYYE, TDVİA, İstanbul 2010, c. 39, s.430-431.
- TÂLİB EFENDİ, TDVİA, İstanbul 2010, c. 39, s.506.
- TANRIKORUR, Cinuçen, TDVİA, İstanbul 2010, c. 39, s.572-574.
- TARGAN, Şerif Mehmet Muhittin, TDVİA, İstanbul 2011, c. 40, s.18-19.
- TATYOS EFENDİ, TDVİA, İstanbul 2011, c. 40, s.173-174.
- TEDKÎK u TAHKÎK, TDVİA, İstanbul 2011, c. 40, s.261-262.
- TEKKE MÛSİKİSİ, TDVİA, İstanbul 2011, c. 40, s.384-385.
- TEL, Mesut Cemil, TDVİA, İstanbul 2011, c. 40, s.392-393.
- TEVŞÎH, TDVİA, İstanbul 2012, c. 41, s.48.
- TOKAY, Mehmet Fehmi, TDVİA, İstanbul 2012, c. 41, s.230-231.
- TOLAN, Hüseyin, TDVİA, İstanbul 2012, c. 41, s.232-233.
- TÖRE, Abdülkadir, TDVİA, İstanbul 2012, c. 41, s.278-279.
- TURAN, Dürrü, TDVİA, İstanbul 2012, c. 41, s.410.
- TÜRKİYE / 8. Bölüm: Dinî Mûsiki, TDVİA, İstanbul 2012, c. 41, s.585-586.
- ULUDAĞ, Osman Şevki, TDVİA, İstanbul 2012, c. 42, s.123-124.
- UZ, İsmail Kâzım, TDVİA, İstanbul 2012, c. 42, s.254-255.
- ÜNGÖR, Etem Ruhi, TDVİA, İstanbul 2012, c. 42, s.338.
- VEHBİ OSMAN ÇELEBİ, TDVİA, İstanbul 2012, c. 42, s.610.
- YALIM, Mehmet Hayrullah Tâcettin, TDVİA, İstanbul 2013, c. 43, s.305-306.
- YAZICI, Mehmet Emin / 2. Bölüm: MÛSİKİ, TDVİA, İstanbul 2013, c. 43, s.358-359.
- YÛSUF ÇELEBİ, Niznâm, TDVİA, İstanbul 2013, c. 44, s. 9.
- YÛSUF PAŞA, Neyzen, TDVİA, İstanbul 2013, c. 44, s.25-26.
- ZEKÂİ DEDE, TDVİA, İstanbul 2013, c. 44, s.195-196.
- ZİYÂ PAŞA, TDVİA, İstanbul 2013, c. 44, s.479.
- AHMED ÂLİM EFENDİ, TDVİA, İstanbul 2016, c. EK-1, s.40.
- ALİ BEY, Enderunlu, TDVİA, İstanbul 2016, c. EK-1, s.78-79.
- HALİM EFENDİ, TDVİA, İstanbul 2016, c. EK-1, s.522-523.
- IRMAK, Mustafa Nafiz, TDVİA, İstanbul 2016, c. EK-1, s.575.
- İÇLİ, Şerif, TDVİA, İstanbul 2016, c. EK-1, s.627-628.
- KARAGÖZ, Tahir, TDVİA, İstanbul 2016, c. EK-2, s.20-21.
- SEBİLCİ HÜSEYİN, TDVİA, İstanbul 2016, c. EK-2, s.485-486.

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Ayşegül SEZGİN HUYSAL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Galatasaray Üniversitesi 2000 Marmara Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Araştırma Alanları

Şirketler Hukuku Kıymetli Evrak Hukuku Ticari İşletme Hukuku Fikri Mülkiyet Hukuku

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Ahmet UĞUR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Marmara Üniversitesi Milli Savunma Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı

Araştırma Alanları

Yeniçağ Tarihi, Osmanlı Kültür ve Medeniyeti, Askeri Tarih, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Kübra GÜRSOY
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Üniversitesi, Eski Türk Dili (YL,2019) İstanbul Üniversitesi, Eski Türk Dili (Doktora,2019-)

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Türk Dili, Eski Türk Dili

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Atakan ATASEVER
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Kurum Dışı Görevlendirme

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Abdullah Azmi BİLGİN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Türk Tasavvuf Edebiyatı, Tasavvufî Metinler ve Şiir Şerhleri, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Eski Anadolu Türkçesi.

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Hanefi ÖZBEK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Ege Üniversitesi 1991 Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü (Genel Müdür Yrd), Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (Kurum Başkan Yrd)

Araştırma Alanları

Araştırma alanları: Toksisite Karaciğeri koruyucu etki Analjezik aktivite İnflamasyon Türk Müziği Teorisi Müzik Terapi Biyoistatistik

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Aydın, S., H. Özbek, Y. Yılmaz, M.K. Atilla, H. Bayraklı and H. Çetin, “Effects of sildenafil citrate, acetylcholine, and sodium nitroprusside on the relaxation of rabbit cavernosal tissue in vitro”, Urology, 58(1), 119-124 (2001). Özbek, H., N. Güler, S. Aydın, B. Eryonucu and M. Bilge, “Sildenafil sitratın izole sıçan aortası üzerine etkileri: Karşılaştırmalı in vitro çalışma”, Anadolu Kardiyoloji Dergisi, 1: 23-26 (2001). Durak, İ., H. Özbek, M. Karaayvaz and H.S. Öztürk, “Cisplatin induces acute renal failure by impairing antioxidant system guinea pigs: effects of antioxidant supplementation on the cisplatin nephrotoxicity”, Drug Chem. Toxicol., 25, 1-8 (2002). Özbek, H., S. Uğraş, H. Dülger, İ. Bayram, İ. Tuncer, G. Öztürk and A. Öztürk, “Hepatoprotective effect of Foeniculum vulgare essential oil”, Fitoterapia, 74(3): 317-319 (2003). Özbek, H., M. Öztürk, İ. Bayram, S. Uğraş and G.S. Çitoğlu, “Hypoglycemic and hepatoprotective effects of Foeniculum vulgare Miller seed fixed oil extract in mice and rats”, East. J. Med., 8(2), 35-40 (2003). Türkdoğan, M.K., H. Ozbek, Z. Yener, I. Tuncer, I Uygan and E. Ceylan, “The role of Urtica dioica and Nigella sativa in the prevention of Carbon tetrachloride-induced hepatotoxicity in rats”, Phytother. Res., 17, 942-946 (2003). Özbek, H., M. Öztürk, İ. Bayram, S. Uğraş and G.S. Çitoğlu, “Hypoglycemic and hepatoprotective effects of Foeniculum vulgare Miller seed fixed oil extract in mice and rats”, East. J. Med., 8(2), 35-40 (2003). Çelik, İ. and H. Özbek, “Effect of subchronic exposure to thiocarbamide on haematological and biochemical constituents of rats”, Fresen. Environ. Bull., 13(2), 159-163 (2004). Özbek, H., S. Uğraş, İ. Bayram, İ. Uygan, E. Erdoğan, A. Öztürk and Z. Huyut, “Hepatoprotective effect of Foeniculum vulgare essential oil: A carbon-tetrachloride induced liver fibrosis model in rats”, Scand. J. Lab. Anim. Sci., 31(1), 9-17 (2004). Durak, İ., H. Özbek and S. Elgün, “Cyclosporine reduces hepatic antioxidant capacity: protective roles of antioxidants”, Int. Immunopharmacol., 4(3), 469-473 (2004). Özbek, H., E. Ceylan, M. Kara M, F. Özgökçe and M. Koyuncu, “Hypoglycemic efect of Rheum ribes roots in alloxan induced diabetic and normal mice”, Scand. J. Lab. Anim. Sci., 31(2), 113-115 (2004). Özbek, H., G.S. Çitoğlu, H. Dülger, S. Uğraş and B. Sever, “Hepatoprotective and antiinflammatory activities of Ballota glandulosissima”, J. Ethnopharmacol., 95, 143-149 (2004). Durak, I., H. Özbek, E. Devrim, N. Karagenç and I.B. Ergüder, “Effects of cholesterol supplementation on antioxidant enzyme activities in rat hepatic tissues: possible implications of hepatic paraoxonase in atherogenesis”, Nutr. Metab. Cardiovas., 14(4), 211-214 (2004). Akdeniz, N., O. Calka, H. Ozbek and A. Metin, “Anti-inflammatory effects of tretinoin (all-trans-retinoic acid) 0.1% and adapalene 0.1% in rats”, Clin. Exp. Dermatol., 30(5), 570-572 (2005). Özbek, H. “The anti-inflammatory activity of the Foeniculum vulgare L. essential oil and investigation of its median lethal dose in rats and mice”, Int. J. Pharmacol., 1(4), 329-331 (2005). Özbek, H., İ. Bayram, M. Ozturk, E. Erdogan, S. Alici and İ. Uygan, “Risk of Gastrointestinal Cancer in Mice after Consuming Salted and Dried Fish in Van-Ercis Region”, Int. J. Cancer Res., 1(2), 106-108 (2005). Özbek, H. “The anti-inflammatory activity of the Foeniculum vulgare L. essential oil and investigation of its median lethal dose in rats and mice”, Int. J. Pharmacol., 1(4), 329-331 (2005). Özbek, H. and O. Yılmaz, “The antiinflammatory activity and median lethal dose of the Foeniculum vulgare Mill. (etheric oil)”, Recent Progress in Medicinal Plants, 12, 385-391 (2006). Yılmaz BS, Özbek H, Çitoğlu GS, Uğraş S, Bayram İ, Erdoğan E. Analgesic and hepatotoxic effects of Ononis spinosa L. Phytother Res 2006, 20:500-503. Yılmaz BS, Özbek H, Çitoğlu GS. Antinociceptive and anti-inflammatory activities of Ballota inaequidens. Pharmaceutical Biology 2006, 44(8): 636-641. Özbek, H., N. Güler and B. Eryonucu, “Vasorelaxant effects of sildenafil and verapamil isolated rat aorta with and without intact endothelium”, Int. J. Pharmacol., 2(1), 142-145 (2006). Özbek, H. and O. Yılmaz, “The antiinflammatory activity and median lethal dose of the Foeniculum vulgare Mill. (etheric oil)”, Recent Progress in Medicinal Plants, 12, 385-391 (2006). Özbek, H., A. Taş, F. Özgökçe, N. Selçuk, Ş. Alp and S. Karagöz, “Evaluation of median lethal dose and analgesic activity of Foeniculum vulgare Miller essential oil”, Int. J. Pharmacol., 2(2), 181-183 (2006). Özbek H, Bayram İ, Uğraş S, Cengiz N. Investigation of hepatoprotective effect of Foeniculum vulgare Fixed oil in rats. Research Journal of Medicine and Medical sciences 2006, 1(2): 72-76 Devrim, E., H. Özbek ve İ. Durak. Effects of High Cholesterol Diet and Antioxidant Vitamins Combination on Oxidant/Antioxidant Status in Heart, Kidney, Liver and Testis Tissues from Rats, J. Food Lipids 2007, 14(4): 386-395. Özbek, H., M. Öztürk, E. Erdoğan, M. Kösem, “Are Nigella sativa and Urtica dioica Fixed Oils Effective On Carbon Tetrachloride-Induced Liver Injury Model In Rats?” Recent Progress in Medicinal Plants 2007, 19: 127-136. Özbek, H., M. Öztürk, E. Erdoğan, M. Kösem, “Are Nigella sativa and Urtica dioica Fixed Oils Effective On Carbon Tetrachloride-Induced Liver Injury Model In Rats?” Recent Progress in Medicinal Plants 2007, 19: 127-136. Özbek, H., M. Öztürk, F. Özgökçe, Investigation of median lethal dose (LD50) and hypoglycemic effect of Thymus fallax F. leaves essential oil. Recent Progress in Medicinal Plants, 23, Chapter 18, pp: 255-261 (2008). Özbek, H., M. Öztürk, F. Özgökçe, Investigation of median lethal dose (LD50) and hypoglycemic effect of Thymus fallax F. leaves essential oil. Recent Progress in Medicinal Plants, 23, Chapter 18, pp: 255-261 (2008). Tekin, M., H. Özbek, A. Him. “Investigation of Acute Toxicity, Anti-inflammatory, and Analgesic Effect of Urtica dioica L.” Pharmacologyonline, 1, 1210-1215 (2009). Altun, M.L., H. Özbek, G.S. Çitoğlu, B.S. Yılmaz, İ. Bayram, N. Cengiz. “Hepatoprotective and hypoglycemic activities of Viburnum opulus L.” Turk J Pharm Sci, 7(1), 35-48 (2010). Bahadır O, Saltan Çitoğlu G, Ozbek H,Dall'acqua S, Hošek J, Smejkal K. Hepatoprotectiveand TNF-? Inhibitory Activity of Zosima absinthifolia Extracts and Coumarins. Fitoterapia 2011 82(3): 454-459. Bayram İ, Erten R, BayramY, Bulut G, Özbek H. The hepatoprotective effects of dihydromyrcenol andgeranyl formate in an experimental model of acute hepatic injury by the use ofcarbon tetrachloride. Turk F Gastroenterol, 2011; 22(6): 594-601. Saltan Çitoğlu G, BahadırAcıkara O, Sever Yılmaz B, Ozbek H. Evaluation of analgesic,anti-inflammatory and hepatoprotective effects of lycorine from Sternbergiafisheriana (Herbert) Rupr. Fitoterapia, 2012 83(1): 81-7. Bahadır Ö, Saltan G, ÖzbekH. Antinociceptive activity of some Scorzonera L. Species. Turk J Med Sci,2012; 42(1): 1-6. Cengiz N,Kavak S,Güzel A,Ozbek H,Bektaş H,Him A, Erdoğan E,Balahoroğlu R.Investigation of the Hepatoprotective Effects of Sesame (Sesamum indicum L.) inCarbon Tetrachloride-Induced Liver Toxicity. J Membr Biol 2013, 246(1): 1-6. O. Bahadır Acikara, G. Saltan Citoglu, S. Dall’Acqua, H. Ozbek, J. Cvacka, M. Zemlicka, K. S mejkal. Bioassay-guided isolation of the antinociceptive compounds motiol and ß-sitosterol from Scorzonera latifolia root extract. Pharmazie 2014, 69(9): 711-4. Arıhan O, Özbek H, Özkan AMG, “Anti-inflammatory effects of Sanguisorba minor Scop. subsp. muricata (Spach) Briq. and Cirsium libanoticum DC. subsp. lycaonicum (Boiss. & Heldr.) Davis & Parris in rat”. Eastern Journal of Medicine, 20(2): 81-85, (2015). Özbek H, Kırmızı Nİ, Cengiz N, Erdoğan E. Hepatoprotective effects of Coriandrum sativum essential oil against acute hepatotoxicity induced by carbon tetrachloride on rats. Acta Pharm Sci, 54(1):35-40, (2016). Özbek H, Bahadır Acikara O, Keskin I, Kirmizi NI, Ozbilgin S, Oz BE, Kurtul E, Ozrenk BC, Tekin M, Saltan G. Evaluation of hepatoprotective and antidiabetic activity of Alchemilla mollis. Biomed Pharmacother 2017, 86: 172-6. Topuk S, Akyuva Y, Karaaslan N, Mutlu CA, Yilmaz I, Isyar M, Sirin DY, Akkaya S, Özbek H, Mahirogullari M. Is it Possible to Treat Osteosarcoma Using Oligonucleotides Confined into Controlled Release Drug Delivery Systems? Curr Pharm Biotechnol. 2017 Jun 14. doi: 10.2174/1389201018666170615083455. Oznam K, Sirin DY, Yilmaz I, Kaya YE, Isyar M, Gumustas SA, Ozbek H, Akkaya S, Kayhan A, Mahirogullari M. Iopromide- and gadopentetic acid-derived preparates used in MR arthrography may be harmful to chondrocytes. J Orthop Surg Res. 2017 Jun 26;12(1):98. doi: 10.1186/s13018-017-0600-5. Özbek H, Yılmaz BS. Anti-inflammatory and Hypoglycemic Activities of Alpha-pinene. Acta Pharm Sci, 2017, 55(4):7-14, DOI: 10.23893/1307-2080.APS.05522 Özbek H, Acıkara ÖB, Keskin İ, Kırmızı Nİ, Yiğitbaşı T, Şakul AA, İşcan GS. Preclinical Evaluation of Scorzonera sp. Root Extracts and Major Compounds against Acute Hepatotoxicity Induced by Carbon Tetrachloride, Ind J Pharm Sci, 2017, 79(5): 715-723. Yılmaz BS, Özbek H. Investigation of the Anti-inflammatory, Hypoglycemic Activity and Median Lethal Dose (LD50) Level of Limonene in Mice and Rats, Acta Pharm Sci, 2018, 56(1): 85-94. DOI: 10.23893/1307-2080.APS.05606 Özbilgin S, Özbek H, Kırmızı NI, Ergene Öz B*, Kurtul E, Özrenk BC, Saltan İşcan G, Bahadır Acıkara Ö, Evaluation of the Antidiabetic Activity of Alchemilla persica Rothm. in Mice with Diabetes Induced by Alloxan, Turk J Pharm Sci 2019;16(3):261-264. DOI: 10.4274/tjps.galenos.2018.65487 (Ağustos 2018). Ozbek H, Bahadir Acikara, O, Ergene Oz B, Ozbilgin S, Kirmizi NI*, Ozrenk BC, Tekin M, Saltan G, Antidiabetic activity evaluation of Onobrychis species on alloxan induced diabetic mice, Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences, 2019; 55:1-8, doi: 10.1590/s2175-97902019000118157 Gidiş V, Özbek H. Comparative Analysis Of Methods Concerning The Qanun and Some Stringed Instruments, ASOS Journal (The Journal Of Academic Social Science), Aralık 2018, yıl 6, 83: 216-26. dx.doi.org/10.16992/ASOS.14459 (15 Aralık 2018). Caliskan T, Sirin DY, Karaarslan N, Yilmaz I, Ozbek H, Akyuva Y, Kaplan N, Kaya Y, Simsek A, Yildirim Guzelant A, Ates O, Effects of etanercept, a tumor necrosis factor receptor fusion protein, on primary cell cultures prepared from intact human intervertebral disc tissue, Experimental and Therapeutic Medicine 2019: 18: 69-76. Akgun F, Sirin D, Yilmaz I, Karaarslan N, Ozbek H, Simsek A, Kaya Y, Kaplan N, Akyuva Y, Caliskan T, Ates O, Investigation of the effect of dipyrone on cells isolated from intervertebral disc tissue, Experimental and Therapeutic Medicine 2019: 18: 216-224. DOI: 10.3892/etm.2019.7576 Hacioglu Kasim FB, Dogan M, Ozbek H, Yilmaz I, Karaarslan N, A Study of Medical and Surgical Treatment of Patients with Brucella Spondylodiscitis, Merit Research Journal of Medicine and Medical Sciences, 2019, 7(5): 171-177. DOI: 10.5281/zenodo.2838819 (May 2019). Özbek H, Gidiş V, Harmancı İlhan AB, Nîm Sofyân ve Semâî Düzüm mü? Usûl mü? Jia Journal, 2019, 2(2): 87-118. http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.23387 (Haziran 2019). Gidiş V, Harmancı İlhan AB, Özbek H, Hüseynî Song By Hâfız Sâdeddin Kaynak Rhythmic Analysis (Hâfız Sadettin Kaynak’ın Hüseynî Şarkısının Usûl Yönünden Analizi), Eurasian Academy of Sciences Eurasian Art & Humanities Journal, 2019, 11: 51-66. doi: 10.17740/eas.art.2019-V11-05. Harmancı İlhan AB, Gidiş V, Özbek H, Yürük Semâî Usûlü İle Curcuna Usûlü Arasındaki İlişkinin Bir Eser Üzerinden İncelenmesi, Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, 2019;27:37-46. Yazılan ulusal veya uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler (Books/Chapters) Sleep and Sleep Disorders: a Neuropsychopharmacological Approach (vol.1 & II). Editor: Lader, Malcolm, Daniel P, Cardinali SR, Pandi-Perumal. In: Drug Effects on Dreaming. Chapter Editors: Ağargün M.Y., Özbek H. September, 2004, ISBN: 1-58706-254-2. Recent Progress in Medicinal Plants:“The antiinflammatory activity and median lethal dose of the Foeniculum vulgare Mill. (etheric oil)”, Özbek H. and Yılmaz O, 12, 385-391 (2006). Recent Progress in Medicinal Plants: “Are Nigella sativa and Urtica dioica Fixed Oils Effective On Carbon Tetrachloride-Induced Liver Injury Model In Rats?”, Özbek H, Öztürk M, Erdoğan E, Kösem M, 19:127-136 (2007). Recent Progress in Medicinal Plants: “Investigation of median lethal dose (LD50) and hypoglycemic effect of Thymus fallax F. leaves essential oil”, Özbek H, Öztürk M, Özgökçe F, 23, Chapter 18, pp: 255-261 (2008). SKS ve İlaç Güvenliği, Editörler: İrfan Şencan, Hanefi Özbek. Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı, Ankara (2012), ISBN: 978-975-590-434-4. Klinik Farmakolojinin Esasları ve Temel Düzenlemeler. 5. Baskı, Editör: S. Oğuz Kayaalp, Bölüm Editörleri: S. Oğuz Kayaalp, Mehmet Melli, Hanefi Özbek. Pelikan Yayıncılık, Ocak 2013, Ankara, ISBN: 605527036-6. Sağlık Sorunları ve Hastalıkların Yönetimi-Cilt 1, Bölüm: Kardiyovasküler Sistemle İlgili Sorunların Yönetimi, TC Sağlık Bakanlığı, Bölüm Yazarı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Anıl Matbaacılık Ltd. Şti., Ankara-2016. ISBN: 978-975-590-615-7. Sağlıkta Kalite Standartları Hastane, Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı, Pozitif Matbaa, Ankara-Mart 2016. ISBN: 978-975-590-558-7. Sağlıkta Kalite Standartları Diyaliz, Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı, Anıl Reklam Matbaa Ltd, Şti, Ankara-Eylül 2016. ISBN: 978-975-590-630-0. Sağlıkta Kalite Standartları ADSH (Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri), Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı, Anıl Reklam Matbaa Ltd, Şti, Ankara-Eylül 2016. ISBN: 978-975-590-589-1 Numan Karaarslan, İbrahim Yılmaz, Duygu Yaşar Şirin, Hanefi Özbek, Özkan Ateş, Dejeneratif Kaskaddan Moleküler Tedaviye İntervertebral Disk Rejenerasyonu, Editötler: Duuygu Yaşar Şirin, Numan Karaarslan, İbrahim Yılmaz, Necati Kaplan, Bölüm 9: Kliniklerde sıkça uygulanan ilaçların intervertebral disk dejenerasyon veya rejenerasyonuna etkisinin değerlendirilmesi, Sage Yayıncılık, Ankara-Ağustos 2019. Özbek H, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarının Klinik Deneylerle Kanıtlanması Mümkün mü? Tokaç M, editör. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında Etik ve Hukuki Sorunlar. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2019. p.41-4. Online ISBN: 978-605-034-017-4 (Yayımlanma tarihi: 15.10.2019). Karaarslan N, Yılmaz İ, Özbek H, Kaplan N, Yaşar Şirin D, Ateş Ö, Kafa Travmalarına Yaklaşım, 1. Baskı, Editörler: Kabataş S, Civelek E, Yılmaz C, “Travma Veya Kanamalara Bağlı Sekonder Gelişen Beyin hasarlarının Tedavisinda Yeni Bir Umut: NLRP3/Kaspaz-1 ve TLR4/MyD88/NF-kB Sinyal Yolaklarını Hedef Alarak Nöroenflamasyona Engel Olan İlaçlar”, Karina Yayınevi, Ankara, Ekim-2019, ISBN: 978-605-7603-97-5 B İ Y O İ S T A T İ S T İ K Makale: Özbek H, Keskin S. Standart sapma mı yoksa standart hata mı? Van Tıp Dergisi 2007, 14(2): 64-67. Kitap: Osman Hayran & Hanefi Özbek. Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve İstatistik Yöntemler, (SPSS Uygulama örnekleri ile genişletilmiş 2. Baskı), Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul-Mart 2017. ISBN: 978-605-335-297-6. M Ü Z İ K Makaleler: Özbek H, “Dede Efendi üzerine”, Seyir, 1: 24-25, 1997. Özbek H, “Türk Mûsıkîsi Nazariyâtı Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım”, Seyir, 2: 15-16, 1997. Özbek H, “Mûsıkîmiz ve Sesleri”, Seyir, 3: 50, 1997. Özbek H, “Batı Müziği Ses Sistemi”, Seyir, 4: 38-40, 1998. Özbek H, “Türk Müziği Ses Sistemi”, Seyir, 7: 37-38, 1999. Özbek H, “Türk Müziği Üzerine”, Seyir, 11-12: 77-78, 2000. Özbek H, "Müzik üzerine bir söyleşi", 112 ACİL, Sayı 3, s: 56-59, 2009. Özbek H, "Müzikle Terapi 'Müzikoterapi'", Sağlık ve İnsan, 2012, 7: 58-61. Özbek H, "Arel-Ezgi Ses Sistemi Üzerine Bir Eleştiri", SD (Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi), 2014, 32: 96-101. Özbek H, "Türk Müziği ve Terapideki Yeri: Tarihsel Perspektif", SD (Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi), 2014, 33: 100-101. Özbek H, "Türk Müziği ve Terapideki Yeri: Bilimsel perspektif", SD (Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi), 2015, 34: 100-103. Özbek H, "Şarkılarda Ölüm", SD (Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi), 2015, 36: 62-63. Özbek H, "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Mevzuatı", SD (Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi), 2016, 38: 82-85. Özbek H. "Göç ve Müzik", SD (Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi), 2016, 40: 52-55. Özbek H. "Değerler Eğitiminde Musikinin Yeri", SD (Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi), 2016, 41: 26-27. Özbek H. Müziğin Fizyolojik, Psikolojik Etkileri ve Müzikterapi, Gönül Kültür ve Medeniyet Dergisi, Temmuz 2018, Sayı 83, s: 30-35. Özbek H., Müzik insana ilaç gibi geliyor, Yeşilay Dergisi, Turkuvaz Medya Grubu, Mayıs-2018, https://www.yesilay.org.tr/yesilaydergisi/Mayis_2018/files/assets/basic-html/page-30.html (erişim tarihi: 18.06.2018) Özbek H. Çârgâh Makamı, SD (Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi), 2018, 47: 98-101. Kitaplar: Türk Müziğinde Ana Dizi, Hanefi Özbek, Pan Yayıncılık, İstanbul-2014, ISBN: 978-605-4518-70-8. Türk Müziği Usûlleriyle Ritmik Okuma, Hanefi Özbek, 1. Baskı, Dahi Yayıncılık-İstanbul-Ağustos 2017. ISBN: 978-605-9092-82-1. Hanefi Özbek. Gönülden Esintiler (Saz Eserleri, Hanefi Özbek Besteleri), 1. Baskı, Bemol Müzik, İzmir-Ocak 2020, ISBN: 978-605-4682-37-9. Ulusal veya Uluslararası Kongre/Sempozyumlara Katılım ve Sunulan Bildiriler: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü ve Sevda-Cenap And Müzik Vakfı işbirliğiyle “Türkiye’de Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Bölümleri ve Müzik Öğretmenliği Eğitimi Toplantısı”,01 Kasım 1994. 16-20 Nisan 2014, 6. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi ve Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu, Antalya-Türkiye, Türk Sanat Musikisi ve Tedavideki Yeri. 17-18 Kasım 2014, Türk Müziği Ana Dizisi İçin Bir Öneri, İzmir II. Ulusal Müzik Sempozyumu, Bornova-İzmir. Özbek H. Acıkara ÖB, Öz BE, Özbilgin S, Kırmızı Nİ, Özrenk C, Tekin M, Saltan G. Onobrychis türlerinin farelerde alloksan ile oluşturulmuş diyabet modelinde antidiyabetik etkilerinin araştırılması, 24. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 17-20 Ekim 2017, Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi, KTÜ, Trabzon, P095. Numan Karaarslan, İbrahim Yılmaz, Hanefi Özbek, Duygu Yaşar Şirin, Necati Kaplan, Tezcan Çalışkan, Çiğdem Özdemir, Yener Akyuva, Özkan Ateş, Diskografide sıklıkla tercih edilen radyo-kontrast farmasötikleri ile intakt intervertebral disk dokusu hücrelerine zarar mı veriyoruz? Spinal Cerrahide Komplikasyonlar Sempozyumu, 26-29 Eylül 2018, Titanic Deluxe Hotel-Bodrum, Sözlü Bildiri-S2 (Birincilik ödülü). Numan Karaarslan, İbrahim Yılmaz, Duygu Yaşar Şirin, Hanefi Özbek, Özkan Ateş, Disk Dokusu İlaç Araştırmalarında, Anabolik/Katabolik Reaksiyonlarda Rol Alan Gen İfadelerinin Önemi, Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği, 14. Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi, 08-11 Kasım 2018, İ.T.Ü. Vakfı Maçka Sosyal Tesisleri Şişli, İstanbul, Sözlü Bildiri (Üçüncülük ödülü). Konferanslar/Söyleşiler: YYÜ Felsefe Topluluğu söyleşi programı: "Bestekâr Hacı Sâdullah Ağa", 11 Nisan 2003, Van. Eğitimde Bilim Danışmanlığı Bölge Çalıştayı, "Türk Mûsıkîsi Tarihi ve Kullanılan Enstrümanlar", 18-28 Haziran 2007, Van. Eğitimde Bilim Danışmanlığı Bölge Çalıştayı, "Ûdî Bestekâr Yusuf Nalkesen", 07.12.2007, Van. Bilgi Derneği, "Türk Mûsıkîsinin Teorik Temelleri", 13.01.2008, Van. İstanbul Medipol Üniversitesi, "Türk Musikisi" başlıklı konuşma, 27 Aralık 2012, İstanbul. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin 2013-2014 akademik döneminin açılışı toplantısı, “Açılış Dersi (Eğitim, Müzik ve Sağlık)”, 23 Ekim 2013, Konya. Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesi, 13.03.2014, “Biraz da Müzik” konulu sunu ve tambur dinletisi, Konya. İstanbul Medipol Üniversitesi, Kavacık Kampüsü, 13 Şubat 2014, "Türk Musikisi’nde Usûller" konulu konuşma, İstanbul. Özbek H, Korkut L, Çakkal Ö, "Orhan Gencebay’la Röportaj", SD (Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi), 2013-2014, 29: 46-57. "Türk Müziği Ana Dizisi İçin Bir Öneri", Konferans, Uluslar Arası Müzik ve Medya Sempozyumu, 21-23 Mayıs 2014, Yıldız Teknik Üniversitesi, Beşiktaş-İstanbul. Şizofreni İle Birlikte Yaşamak İçin Elimi Tutar mısın Sempozyumu, çağrılı konuşma: “Psikiyatrik Hastalıkların Tedavisinde Müzikterapi”, 6 Aralık 2014, Cemal Reşit Rey Konser Salonu-İstanbul. Uluslararası Sağlık ve Sanat Sempozyumu, Konferans: "Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları Mevzuatı ve Müzikterapi", 21-22 Mayıs 2015, İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Yerleşkesi, İstanbul. "Türk Müziği ve Müzik Terapide Kullanım İlkeleri", Bilişsel Rehabilitasyonda Yeni Yaklaşımlar, 2-3 Nisan 2017, İstanbul Medipol Üniversitesi, Kavacık-İstanbul, Diğer Yazılar Özbek H. Tıptaki Araştırmaların Ahlaki Arka Planı, SD (Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi), 2017, 43: 6-11 Özbek H. Türküler ve Yaşlılık, SD (Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi), 2017, 44: 54-55. Özbek H. Kronik Hastalıklarda İlaç Yönetimi, SD (Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi), 2019, 51: 82-83. Özbek H. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları (GETAT) İçin Klinik Araştırmalar Mevzuatı, SD (Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi), 2019, 53: 44-45. Radyo-Televizyon Programları: Can Veren Pervaneler, TRT-2, 2009. TRT Okul, Medyada Sağlık, "Çocuklarda antibiyotik kullanımı, Selçuklu ve Osmanlı’da müzikle tedavi", 01.01.2013. TRT 1 Sözün Bitmediği Yer, "Türk Müziği Üzerine Celil Güngör’le Söyleşi", Haziran 2014. TRT 1 Nağmede Şifa, "Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği ve Müzikterapi üzerine söyleşi", Aralık 2014. TRT TSR (Türkiye’nin Sesi Radyosu) Şifaya Yolculuk, 2015. TRT 1 Nağmede Şifa, "Müzikterapi", Mart 2015. Beyaz TV, Ana Haber Bülteni, Müzikterapi Uygulaması, Şubat 2016. AKRA FM, Tamamlayıcı Tıp, Müzikle Tedavi, Kasım 2017.

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Yaşar ŞENLER
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Banu ZORLUTUNA
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Radyo-Televizyon Yapımcılığı, Diksiyon, Fonetik, Drama, İletişim Becerileri, Sunum Teknikleri İletişim Hukuku

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

• 2012-2013 TRT OKUL ‘’Medyada Sağlık’’ Programı Yapım Koordinatörü • 2010-2012 TRT OKUL Anne-Çocuk Programı, Genel Yayın Yönetmeni • 2007 STAR SAĞLIK DERGİSİ Yaratıcı Yönetmen ve Editörü • 2005–2010 BELGESELLER VE EĞİTİM FİLMLERİ: • Ateroskleroza Giriş, Klinik Araştırmalar, Basında Ateroskleroz, Ateroskleroz 2007,Hipertansiyon1-2, • Dislipidemi 1 -2, Gönüllü Olmak, Damar Yaşken Eğilir, Uykudan Az Önce (Milli Eğitim Bakanlığı İçin), • Kanıta Dayalı Tıp, 2010’da Türkiye’de Klinik Araştırma (reji’li kayıt) vb. • 2005–2006 İMAJ TV Seslendirme Genel Müdür • 2005-2007 ROCK FM “ BeautyandTheBeast ” Yapım – Sunum • 2003-2004 STAR TV “ Dünya Hali ” Genel Koordinatör • 2003 HABER3COM Köşe Yazarı • 2001-2003 MEDYA GRUBU Yayınlar Genel Koordinatörü • 2001 MEDİCAL CHANNEL Genel Yayın Yönetmeni • 1997-1998 KENT TV-RADYO KENT Genel Yayın Yönetmeni • Vizyon Haber Programı: Yapım-Yönetim ve Sunum • 1992-2001 SENKRON TV Genel Yayın Yönetmeni • Show Başlıyor-Sıcağı Sıcağına-Çok Özel-Prizma-Kulvar-Böyle Gitmez-Söz Fato'da: Yapım–Yönetim • 1990-1992 KÜLTÜR BAKANLIĞI BELGESELLER • Nenehatun Yönetmen • Anıtdağ I Yönetmen • Anıtdağ II Yönetmen • 1983–1984 MİLLİYET GAZETESİ Köşe Yazarı / Milliyet Kardeş Yazarı Kitap 2003 Susma ve Konuşmama Hakkı (Deneme- Şiir)

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. İhsan MENDEŞ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Nursaç DOĞANIŞIK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Naile KARACAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Mert NAR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Şaban KEŞKEŞ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Sefa VARDİ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Şaban GÖLGE
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Şehnaz RİZELİ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Müşerref Dilek ZERTUNÇ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Ahmet Yasir GÖKÇE
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Medipol Üniversitesi 2019

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Medipol Üniversitesi Kalite Komisyonu Üyesi, İstanbul Medipol Üniversitesi Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu Başkanı,

Araştırma Alanları

Ses Kayıt ve Müzik Teknolojileri, Akustik, Türk Müziği

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Mürselin TAŞAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Seda Suna UCAKAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Bilgi Talep Formu