Ana içeriğe atla

Program Bilgileri

Amaç

İstanbul Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Lisans Programı, yenilikçi ve deneysel yöntemleri kullanan; insana, çevreye, ulusal ve uluslararası paydaşların değişen ihtiyaçlarına duyarlı ve bu ihtiyaçlara yön verebilen; kullanıcı odaklılık ve sürdürülebilirlik gibi ilkeleri bilen ve bunları meslek pratiğine güncel teknoloji ile bütünleştirebilen çok yönlü endüstri ürünleri tasarımcıları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Ulusal Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa MF 4 puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
EUT1115305TASARIMDA MALZEME VE ÜRETİM ITürkçe2+1-4
EUT1115306TEMEL TASARIM ITürkçe4+6-9
EUT1115307TASARIMDA GÖRSELLEŞTİRME TEKNİKLERİTürkçe2-2
EUT1115308SANAT VE TASARIM TARİHİTürkçe3-3
EUT1115309TEKNİK RESİM VE PERSPEKTİFTürkçe2+1-4
EUT1124050MESLEĞE GİRİŞTürkçe2-2
EUT1110004TASARIMCILAR İÇİN MATEMATİKTürkçe2+2-4
EUT1124030MALZEME BİLİMİNE GİRİŞTürkçe2-2
EUT1124040SANAT TARİHİTürkçe2-2
EUT1124490TASARIMA GİRİŞ ITürkçe2+6-6
EUT1124510TASARIMIN TEMELLERİ ITürkçe2+4-5
EUT1124130TASARIM TARİHİTürkçe2-2
İNG1111600İNGİLİZCE Iİngilizce3-4
TDL1110200TÜRK DİLİ ITürkçe2-2
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
EUT1215311STRÜKTÜR / MEKANİKTürkçe4+2-6
EUT1215312TASARIMDA MALZEME VE ÜRETİM IITürkçe2+1-4
EUT1215313TEMEL TASARIM IITürkçe4+6-9
EUT1215314TEKNİK RESİM VE DİJİTAL MODELLEMETürkçe2+1-4
EUT1224150PROJE YÖNETİMİNE GİRİŞTürkçe2-2
EUT1224120MALZEME VE TEKNOLOJİTürkçe2-2
EUT1224020STRÜKTÜRÜN TEMELLERİTürkçe2+2-3
EUT1224070TASARIMA GİRİŞ IITürkçe2+6-6
EUT1224090TASARIMIN TEMELLERİ IITürkçe2+4-5
EUT1224110STRÜKTÜR ITürkçe2+2-3
İNG1211700İNGİLİZCE IIİngilizce3-4
TDL1220000TÜRK DİLİ IITürkçe2-2

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

TASARIM (Bilgi-Kuramsal, Olgusal) : Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde; yaratıcı problem tanımlama ve çözme bilgisi
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Bilgi-Kuramsal, Olgusal) : Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durum hakkında bilgi edinirken, analitik yaklaşımla edindiği bilgiler arasında bağlantı kurabilme ve bu bilgiler ışığında aldığı mesleki eğitimdeki yeterliliklerinin sınırlarını genişletme ve vizyoner bir yaklaşımla yeni fikirler geliştirebilme
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Bilgi-Kuramsal, Olgusal) : Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Bilgi-Kuramsal, Olgusal) : Alanıyla ilgili -etik değerleri, -proje yönetimi konuları, -hukuki hak ve sorumlulukları, -tasarım çalışmalarını etkileyen konularda yasal sorumlulukları ve yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi olma
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Bilgi-Kuramsal, Olgusal) : Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri -çevre sağlığı, -yapı sağlığı, -insan sağlığı bağlamında uygulayacak bilgiye sahip olma


İstihdam Olanakları

Mezunlar, kamu kuruluşları, özel sektör, araştırma enstitüleri veya üniversitelerde görev yapabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Dr.Öğr.Üye. Seher Oya AKMAN

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders1234567891011121314151617181920212223242526272829
AMBALAJ TASARIMI31120300000232213200000000000
BÜTÜNLEŞİK SİSTEM TASARIMI STÜDYOSU35352300000333333355355500000
DİJİTAL OYUN TASARIMI44445000030554453000000000000
DİJİTAL TASARIM ARAÇLARI I11313000000450000000000000000
DİJİTAL TASARIM ARAÇLARI II11313000000453543000000000000
DİJİTAL TASARIM ARAÇLARI III00015000000444443000000000000
DİSİPLİNLERARASI STÜDYO I44544410042300002311532555000
DİSİPLİNLERARASI STÜDYO II44544410042300002311532555000
EĞİTİCİ OYUNCAK TASARIMI44443530030550034400000044044
ENDÜS. YAT BOT VE DİĞER YÜZEN SU ÜSTÜ ÜRÜN TASA.55553120045554545534444433333
ENDÜSTRİYEL TASARIM TARİHİ11121255424110001100000000000
ESKİZ DEFTERİ BECERİLERİ10015000000000000000000000000
GELECEĞİN ULAŞIM ARAÇLARI TASARIMI44034340340030545000004033233
GİYİLEBİLİR ÜRÜN TASARIMI55455555555442443113333310000
KONSEPT GELİŞTİRME43042440040000000000000000000
LÜKS MARKA ANALİZİ VE SUNUM TEKNİKLERİ43345044453430453300000000000
MALZEME BİLİMİNE GİRİŞ33333300000555555512222211111
MALZEME VE TEKNOLOJİ33333300000555555512221111111
MESLEĞE GİRİŞ44351133211211120041111211100
OTOMOTİV TASARIMI22324000000030444100000000000
PROJE YÖNETİMİNE GİRİŞ54555011005540000050000044000
SANAT TARİHİ01102054553100000000000000000
SERAMİK ÜRÜN TASARIMI00000000000544553000000000000
SERVİS TASARIMI55334500042000000000003400000
STAJ I00000000000000000033524300000
STAJ II00000000000000000033524300000
STRÜKTÜR I20020000000334555100000000000
STRÜKTÜR II/ENDÜSTRİYEL TASARIMDA MEKATRONİK55555500000555555512222211111
STRÜKTÜRÜN TEMELLERİ20020000000334555100000000000
TASARIM ARAŞTIRMALARI VE KURAMI54233511153110001112111211111
TASARIM ODAKLI ÜRÜN GAMI YÖNETİMİ55453350044000000045445400000
TASARIM TARİHİ01100054553100000000000000000
TASARIM VE ÇAĞDAŞ SANAT40000045333300000000000000000
TASARIMA GİRİŞ I55454012005230000010000023000
TASARIMA GİRİŞ II55454012005230000010000023000
TASARIMCILAR İÇİN HUKUK00000000000000000055050300000
TASARIMCILAR İÇİN MATEMATİK22011000000010110000000000000
TASARIMDA ANLAM BİLİMİ24030230001000000000000000000
TASARIMDA GÖRSELLEŞTİRME00004003000200040000000000000
TASARIMDA GÖRSELLEŞTİRME TEKNİKLERİ00004003000200040000000000000
TASARIMDA İNSAN FAKTÖRLERİ01010200001000000010000053343
TASARIMDA MARKALAŞMA YÖNETİMİ VE REKLAM34144444534121121135354421123
TASARIMDA ÜRETİM I33333300000555555512222211111
TASARIMDA ÜRETİM II33333300000555555512222211111
TASARIMIN TEMELLERİ I55113133000000000000000000000
TASARIMIN TEMELLERİ II55334333000000110000000000000
TEMEL TASARIM I55113133000000000000000000000
TEMEL TASARIM II55454012005230000010000023000
İlişkili Ders Sayısı / 48/811361299812412878726637686610710261849584554848494851564544162222

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu