Ana içeriğe atla

Program Bilgileri

Amaç

Alanında yetkin sanatçı, eğitimci ve araştırmacılar yetiştirerek Türk müziği kültürünü eğitim-öğretim, tanıtım, araştırma-geliştirme ve geleceğe sağlıklı bir şekilde aktarma yönünde faaliyetlerde bulunmak.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yükseköğretime Geçiş Sınavında (YGS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa Yetenek puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
TMZ1111591TEMEL TANBUR EĞİTİMİ ITürkçe0+634
TMZ1111593SES EĞİTİMİ ITürkçe2+444
TMZ1112233TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJİ VE MAKAM TEORİSİ ITürkçe2+236
TMZ1113280BATI MÜZİĞİ SOLFEJ VE TEORİSİ ITürkçe1+222
TMZ1113290TEMEL PİYANO ITürkçe0+212
TMZ1113330USUL BİLGİSİ VE RİTİM UYGULAMA ITürkçe1+222
TMZ1154970ANA ÇALGI EĞİTİMİ ITürkçe0+212
TMZ1154350TÜRK HALK MÜZİĞİ BİLGİSİ ITürkçe222
ATA1110800ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ITürkçe222
İNG1111600İNGİLİZCE Iİngilizce334
TDL1110200TÜRK DİLİ ITürkçe222
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
TMZ1211592TEMEL TANBUR EĞİTİMİ IITürkçe0+634
TMZ1211594SES EĞİTİMİ IITürkçe2+444
TMZ1212234TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJİ VE MAKAM TEORİSİ IITürkçe2+236
TMZ1213380BATI MÜZİĞİ SOLFEJ VE TEORİSİ IITürkçe1+222
TMZ1213390TEMEL PİYANO IITürkçe0+212
TMZ1213430USUL BİLGİSİ VE RİTİM UYGULAMA IITürkçe1+222
TMZ1254980ANA ÇALGI EĞİTİMİ IITürkçe0+212
TMZ1254380TÜRK HALK MÜZİĞİ BİLGİSİ IITürkçe222
ATA1210000ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ IITürkçe222
İNG1211700İNGİLİZCE IIİngilizce334
TDL1220000TÜRK DİLİ IITürkçe222

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

Türk ve Avrupa Müziği alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. Bu kavramlar arasındaki ilişkileri sıralar, araştırma yöntem ve tekniklerinden haberdardır.
Bir bilim ve sanat dalı olarak Türk ve dünya müzik sistemlerinin tarihi gelişim süreçlerini bilir, sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir.
Günümüz müzik dünyasındaki gelişmelerden ve müzik teknolojilerinden haberdardır, ilgili sanat alanındaki yasal düzenlemeler ve işlemler konusunda bilgi sahibidir.


Program Çıktısı TYYÇ Temel Alan Matrisi
Temel Alan YeterliliğiProgram Yeterliliği
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal

1-Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahiptir.

-

2-İlgili sanat alanına özgü sanat tarihi konusunda bilgi sahibidir.

-

3-Sanat ve tasarım materyalleri bilgisine sahiptir.

-

4-Sanat ve tasarım yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibidir.

-

5-İlgili sanat alanındaki yasal düzenlemeler ve işlemler konusunda bilgi sahibidir.

-

6-İlgili sanat alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgi sahibidir.

-

7-Araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.

-

8-Sanatsal eleştiri yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.

-

9-Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir.

-

BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı

1-Kuram ve uygulama bütünlüğü sağlar.

-

2-İlgili sanat alanına ilişkin yöntem ve teknikleri kullanır.

-

3-İlgili sanat alanının içindeki alt disiplinlerin etkileşimini değerlendirir.

-

4-Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptir.

-

5-Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme, uygulayabilme becerisini geliştirir.

-

6-Duyusal algıyı somutlaştırır.

-

YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1-Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu ve üretken olarak çalışır.

-

2-Proje süreçleri içinde etkin olarak yer alır.

-

3-Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşır ve sonuçlarını değerlendirir.

-

Öğrenme Yetkinliği

1-Kendi çalışmalarını sorgular.

-

2-Çözümleyici ve eleştirel düşünür.

-

3-Yaşam boyu öğrenme kavramını özümser.

-

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1-Hedef kitlesini tanımlayarak alanı ile ilgili çalışmaları paylaşır.

-

2-Çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahiptir.

-

3-Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini kullanarak etkin ve doğru olarak aktarır.

-

4-Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi : B1 Düzeyi).

-

5-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

-

Alana Özgü Yetkinlik

1-Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkındadır.

-

2-Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilir.

-

3-Alanında başarıyla iş yürütebilecek duyarlılığa sahiptir.

-

4-Estetik farkındalığa sahiptir.

-

İstihdam Olanakları

Mezunlar, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), Devlet Koroları gibi kamu kuruluşlarında, özel sektör, araştırma enstitüleri veya üniversitelerde görev yapabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Volkan GİDİŞ

Öğrenme Durumları

Öğrenme durumları öğrencilerin yaratıcı, eleştirel, yansıtıcı düşünme becerilerini mantıksal, matematiksel düşünme becerileri gibi üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeyi hedefler. Bunun yanında öğrencilerin meta-bilişsel becerilerini geliştirmeyi hedefler. Öğrenme durumları öğrenme stratejileri, yöntemleri, tekniklerinin yanında kullanılan araç gereçler ile ölçme değerlendirme yöntemlerini kapsamaktadır. Programlarda kullanılan öğrenme durumları aşağıdaki listede verilmiştir:

Öğrenme Durumları *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Tartışma Yöntemi

Dinleme, konuşma, soru sorma, cevap üretme, görüş geliştirme ve sorgulama, görüş inceleme ve araştırma, eleştirel düşünce üretme, yaratıcı düşünce üretme, (çalıştay, panel, zıt panel, açıkoturum, münazara teknikleri uygulanır) kolegyum, forum, akvaryum tekniği.

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyonları) , bilgisayar, projeksiyon, çevrim içi ortamlar, konferans salon, çalıştay.

Gösterip Yapma Yöntemi

Öğretim elemanının bir araç veya gereçin kullanımı göstermesi, öğretim elemanın bir performansı/uygulamayı/pratiği gerçekleştirerek öğrenciye göstermesi, öğrencilerin araç veya gereçi kullanımı tekrar etmesi , öğrencinin bir performansı/uygulamayı/pratiği tekrar etmesi.

Öğrenim hedefi ve konuya uygun gerçek araç gereçler veya model araç ve gereçler,çoklu ortam araçları , video ve animasyonları) , bilgisayar.

Problem Çözme Yöntemi

Bilimsel/teorik ve/ veya gerçek hayat ilişkin bir problemi saptama, probleme ilişkin verileri analiz etme, alternatif çözüm önerileri geliştirme, uygun çözüm yöntemini seçme, probleme ilişkin çözümü değerlendirme , bireysel çalışma

Ders kitapları, araştırma raporları, çoklu ortam araçları (metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyonları), bilgisayar

Örnek Olay Yöntemi

Örnek olayların sunumu, örnek olayları keşfetme, tipik olayları örnekleme, aykırı olayları örnekleme, örnek olayları karşılaştırma, örnek olay analizi, örnek olay yorumu, örnek olayı değerlendirme.

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (vakaya ilişkin metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyon, karikatür), bilgisayar, projeksiyon, çevrim içi ortamlar.

Bireysel Çalışma Yöntemi

Öğrenci ilgi, merak ve motivasyonu, öğrenim hedefi, konuya göre detaylı araştırma ve inceleme; derinlemesine araştırma ve inceleme, kapsamlı Okuma, dinleme ve izleme, bir performası tekrar etme.

Kütüphane, e-kütüphane, laboratuvar, atölye

Rol Oynama ve Drama Tekniği

Senoya metini tanıtma, öğrencilere rollere rolları dağıtma, öğrencilerin rolleri çalışması, öğrencilerin senoryayu işbirliği içinde gerçekleştirmesi, senoryo metni analiz etme ve değerlendirme yapılır. Drama yapılacak konu ve durum öğretim elemanı tarafindan belirlenir. Drama tekniği uygulandığında gerçek hayatta bir probleme ilişkin öğreciler doğaçlama canlandırma yaparlar. Öğrencilerle birlikte dramama durumu analiz edilir.

Senoryo metni, tiyatro salonu, sınıf ortamı, konferans salonu, video ve ses, görütü kayıtları.

Soru - Cevap Tekniği

Sokratik sorular sorma, cevapları eleştirme, soru üretme, cevap üretme, eleştirme, yaratıcı cevapları analiz etme ve değerlendirme, yapılandılmış sorular sorma ve cevaplar ürütme, kapalı uçlu sorular sorma ve cevap üretme

Ders kitapları, önerilen kitaplar, çalışma yaprakları, soru bankası , çoklu ortam araçları (metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video, karikatür ve animasyonlar)

Beyin Fırtınası Tekniği

Görüş geliştirme, soru geliştirme, gözlem durumlarını ifade etme, eleştirel düşünce geliştirme, problem çözme, grup/takım çalışması, dinleme ve konuşma.

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyonları) , bilgisayar, projeksiyon, çevrim içi ortamlar.

Probleme Dayalı Öğrenme Modeli

Gerçek hayata ilişkin bir problem durumu yansıtıcı senorya oluşturma, gerçek hayata ilişkin problem durumu tespit etme, probleme ilişkin veri toplama, veri analiz etme, veri işleme ,veri dönüştürme, altenatif çözüm önerileri geliştirme

Problem senoryosu metinleri ,veri tabanları, kitaplar, araştırma raporları, laboratuvar, atölye,uygulama alanları, kütüphane, bilgisayar yazılımları, standart derslik teknolojileri, projeye konusuna göre araç ve gereçler

Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim

Çevrimiçi Ders Platformları : İşbirliği ve iletişim kurma, dijital okuryazarlık etkinlikleri, bilgi paylaşma, teknoloji kullanımını geliştirme, yaratıcı düşünme etkinlikleri, problem çözme, eleştirel düşünce üretme. Öğretim elemanlarının ders materyallerini paylaştığı, ödev toplayabildiği ve öğrencilerle etkileşime girdiği ortamlardır. E-Kitaplar ve Dijital İçerikler : Okuma, yazma, anlama, yorumlama, yaratıcı düşünce etkinlikleri, dil kullanımı, inceleme, araştırma yapma, teknoloji kullanma, eleştirel düşünce üretme etkinlikleri. Öğrencilere interaktif içerikler sunularak öğrenme ortamı ve materyalleri daha çekici hale getirildiği ortamlardır. Web Seminerleri ve Canlı Dersler : İletişim, işbirliği kurma, takım çalışması, sunum yapma, teknoloji kullanma becerileri, sorun çözm, Öğrencilerle uzaktan canlı etkileşime geçilen interaktif ortamlardır. Uygulama ve Simülasyonlar : Problem çözme, teknoloji kullanma, analitik düşünme, iletişim kurma, karar verme, takım çalıması ve işbirliği kurma. Öğrencilerin kavramları deneyimleme fırsatı sunan ortamlardır. Dijital Oyun Tabanlı Öğrenme : Problem çözme becerisi, teknoloji kullanma becerisi, yaratıcı düşünce geliştirme, hızlı karar verme, strateji geliştirme, işbirliği ve takım çalışması. Öğrenmeyi eğlenceli hale getirmek ve öğrenmede kalıcılığı artırmak için dijital ortamlarda hazırlanan veya oynanan oyunlar. Adaptif Öğrenme Sistemleri : Mantıksal matematiksel düşünme etkinlikleri , okuma, yazma, anlama, yorumlama, eleştirel düşünme etkinlikleri. Öğrencilerin zayıf olduğu yanları tespit edip o alana özgü çalışmalar ve etkinlikler yapmak için sunulan ortamlardır. Sanal Gerçeklik (VR) ve Arttırılmı Gerçeklik (AR) : Simülasyon ve pratik uygulamalar, yaratıcı düşünme etkinlikleri, teknoloji kullanma, planma, proglama, sosyal etkileşim kurma ve iletişim kurma. 3D sanal ortamlara öğrenmeyi eğlenceli ve etkileşimli bir şekilde gerçekleştirmek için kullanılan ortamlardır. Sosyal Medya ve İnteraktif Platformlar : İletişim, işbirliğ kurmai, takım çalışması, proje yönetimi, interaktif içerik üretme, eleştirel düşünme etkinlikleri. Öğrencilerin herhangi bir konu hakkındaki düşüncelerini paylaşmak, etkileşimde olmak ve içerik üretmelerini desteklemek için kullanılan kişisel platformlardır. Veri Analizi ve İzleme Araçları : Analitik düşünme etkinlikleri,mantıksal matematiksel düşünme etkinlikleri, problem çözme, karar verme, iletişim kurma. Öğrenci performanlarını değerlendirmek , izlemek, öğrenci güçlüklerini belirlemek ve buna göre ders planları oluşturmak için kullanılan araçlardır. Yapay Zeka Teknolojileri : Veri analizi ve tahminleme, oyun ve strateji geliştirme, güvenlik ve tehdit analizi yapma, teknoloji kullanma becerileri, robotik ve otomasyon becerileri, yaratıcı düşünme becerileri, computasyonel düşünme becerileri.

Moodle, Google Classroom, Edmodo, Edupage vb. Google Play Books, Apple Books, Amazon Kindle Store, BookBoon, OpenStax vb. Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Adobe Connect, GoToMeeting vb. NASA Eyes on the Solar System, FlightGear, Virtual Biology Lab, CarSim, SimCity vb. Strateji ve bulmaca oyunları, Simülasyon ve yapım oyunları, görev oyunları, gerçek zamanlı çok oyunculu oyunlar vb. Udemy, Khan Academy, Duolingo, Cognii, Smart Sparrow vb. Oculus Rift, PlayStation VR, Samsung Gear VR, Google CardBoard, Pokemon Go, Arlit, Google ARCore, SnapChat ve Instagram Filtreleri vb. Facebook, instagram, twitter, linledIn,Snapchat, pinterest, youtube, twitch, reddit, discord vb. Google Analytics, Microsoft Power BI, Splunk, Adobe Analytics vb. ChatGPT, Google AI, Deeply, DıaloGPT. Amazon Alexa, Tesla Autopilot vb.

Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli

Keşfetme, örnek olay bulma, neden sonuç ilişkisi kurma, sorgulama, inceleme, araştırma ( öğrenme halkaları=3E,5E,7E modelleri

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyonları) , bilgisayar, projeksiyon, çevrim içi ortamlar, konferans salonu

İşbirlikli Öğrenme Modeli

İşbirliği kurma, iletişim kurma, liderlik yapma, görev paylaşma, sorumluluk paylaşma, birlikte öğrenme, sosyal etkileşim kurma. Öğrenciler arasından heterojen gruplar oluşturulur. Görev gruplara verilir. Proje, performans, problem çözme, rol oynama, klasik ödev gibi görevleri öğrenci grubları birlikte yapar. Bireysel veya grup değerlendirmesi yapılır.Ayrılıp Birleşme I; Ayrılıp birleşme tekniği II ; Öğrenci takımları-başarı grupları;Ekip destekli bireyselleştirme tekniği Takım-oyun turnuva tekniği; Görüşme teknikleri, Akranla Öğretim Tekniği , Tutor öğretim Tekniği uygulanır.

Sınıf içi ve sınıf dışı, okul içi ve okul dışı ortamlar.

Deneyimle Öğrenme Modeli

Fakülte- dış paydaş( sanayi kuruluşları, okullar ve diğer ) işbilliği kurulur. Öğrenciler mesleki becerileri gerçek ortamında doğrudan gözlemler. Gözlem sonuçları sınıf içi ortamda analiz edilir.

Programa göre staj yerleri, mesleki uygulama yerleri, Öğrenci ürün dosyası örneği, gözlem formları ve diğer alteratif ölçme araçları

Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli

Problem çözme, tartışma, örnek olay sunma, vaka analiz etme, eleştirel düşünce üretme, yaratıcı düşünce üretme, Öğrenim hedefine uygun video kayıtları oluşturulur veya seçilir. Öğrenciler video kayıtları izleyerek ön hazırlık yapar. Sınıf içi ortamda problem çözülür. Problem tartışılır.

Video kayıtları, çevrimiçi ortamlar, sınıf

Anlatım Yöntemi

Dinleme, konuşma, (düz anlatım, konferans, seminer,nutuk,demeç ve brifing teknikleri uygulanır)

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyonları) , bilgisayar, projeksiyon, çevrim içi ortamlar, konferans salonu

Klasik Yazılı Sınav

Yaratıcı, eleştirel, yansıtıcı düşüncelerin değerlendirmesi için klasik yazılı sınavlar. Bilgi, kavrama, uygulama, analiz gibi bilişsel becerileri değerlendirmek amaçıyla çoktan seçmeli, kısa cevaplı ( boşluk doldurmalı, eşleştirmeli, doğru yanlış ve diğer) sınavlar yapılır.

Yazılı sınav kağıtları, çoktan seçmeli testler, kısa çevaplı testler, karma testler, cevap anahtarları

Sözlü Sınav

Öğrenciye özgü, yaratıcı, eleştirel, yansıtıcı düşünce becerisi ve bilgi, kavrama, uygulama, analiz ve sentez gibi bilişse beceriler değerlendirmek amaçıyla yapılır. Genel bir ölçme değerlenme yöntemi değildir.her programda uygulanmaz; programa özeldir.

Sözlü soru bankası/ sözlü soru havuzu, çevap anahtarları, kontor listeleri, rubrikler, dereceleme ölçekleri

Ödev

Öğrencinin bilgi, becerilerini geliştirmek, araştırma ve incelemeye özendirmek, öğrenme eksikliklerini tamamlamak, bir konuda derinleşmeyi sağlamak amaçıyla kullanılır.

Kütüphane, e-kütüphane, kitaplar, makaleler

Performans Görevi

Öğrencileri bütünsel ( bilişsel, duyuşsal ve psikomotor) olarak değerlendirmek hedeflendiği durumlarda kullanılır. Öğrenme süreçi ve öğrenme ürünleri ölçmek ve değerlendirmek amaçıyla yapılır. Performans ödevleri en az iki haftalık bir iş yükü içerir.

Problem senoryosu metinleri,kontor listeleri, rubrikler, dereceleme ölçekleri

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders123456789101112
ANA ÇALGI EĞİTİMİ I223354335433
ANA ÇALGI EĞİTİMİ II134554355433
ANA ÇALGI EĞİTİMİ III123453355533
ANA ÇALGI EĞİTİMİ IV124353345533
ANA ÇALGI EĞİTİMİ V243453355433
ANA ÇALGI EĞİTİMİ VI132453325233
ANA ÇALGI EĞİTİMİ VII123253325333
ANA ÇALGI EĞİTİMİ VIII121251325133
ANA ÇALGI RESİTAL PERFORMANSI111043313053
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I233223432434
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II233223432434
BATI MÜZİĞİ SOLFEJ VE TEORİSİ I543444535123
BATI MÜZİĞİ SOLFEJ VE TEORİSİ II542534552545
BİLGİSAYAR ORTAMINDA NOTA YAZIMI512222231522
BİTİRME ÇALIŞMASI334545535455
DİKSİYON VE KONUŞMA TEKNİKLERİ111521242332
FİKRİ MÜLKİYET VE SANAT HUKUKU135252323145
İNGİLİZCE I223232332323
İNGİLİZCE II232332232323
MUSİKİ VE EDEBİYAT İLİŞKİSİ I345454545545
MUSİKİ VE EDEBİYAT İLİŞKİSİ II343534242535
MÜZİK ÜRETİM YAZILIM PROGRAMI I125155431511
MÜZİK ÜRETİM YAZILIM PROGRAMI II125155431511
OSMANLICA I111412331135
OSMANLICA II111515441145
SAHA GÖZLEMLERİ I344524334435
SAHA GÖZLEMLERİ II344543345543
SES EĞİTİMİ I234524534533
SES EĞİTİMİ II342525334542
SES EĞİTİMİ III344455345445
SES EĞİTİMİ IV343543525435
SES EĞİTİMİ V422443333143
SES EĞİTİMİ VI342344345445
SES, KAYIT VE MÜZİK TEKNOLOJİSİ I345455434554
SES, KAYIT VE MÜZİK TEKNOLOJİSİ II235434334435
TEMEL PİYANO I531443422122
TEMEL PİYANO II531443422122
TEMEL TANBUR EĞİTİMİ I512342254555
TEMEL TANBUR EĞİTİMİ II514532254555
TÜRK DİLİ I323232435435
TÜRK DİLİ II342432334342
TÜRK HALK MÜZİĞİ BİLGİSİ I333523544244
TÜRK HALK MÜZİĞİ BİLGİSİ II333523544244
TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUVARI (ÇALGI) II343443445445
TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUVARI (ÇALGI) III334433445455
TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUVARI (ÇALGI) IV233233243435
TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUVARI (ÇALGI) V334454453545
TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUVARI (ÇALGI) VI332232324245
TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUVARI (SES) II243553424235
TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUVARI (SES) III334334434432
TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUVARI (SES) IV345424454443
TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUVARI (SES) V231443245445
TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUVARI (SES) VI332232424245
TÜRK KLASİK MÜZİĞİ REPERTUVARI (ÇALGI) I234234453445
TÜRK KLASİK MÜZİĞİ REPERTUVARI (ÇALGI) II335334455345
TÜRK KLASİK MÜZİĞİ REPERTUVARI (ÇALGI) IV323343454545
TÜRK KLASİK MÜZİĞİ REPERTUVARI (ÇALGI) V342343454545
TÜRK KLASİK MÜZİĞİ REPERTUVARI (ÇALGI) VI233243243455
TÜRK KLASİK MÜZİĞİ REPERTUVARI (SES) I233445434453
TÜRK KLASİK MÜZİĞİ REPERTUVARI (SES) II234453454554
TÜRK KLASİK MÜZİĞİ REPERTUVARI (SES) III344535435454
TÜRK KLASİK MÜZİĞİ REPERTUVARI (SES) IV233233433345
TÜRK KLASİK MÜZİĞİ REPERTUVARI (SES) V233434344345
TÜRK KLASİK MÜZİĞİ REPERTUVARI (SES) VI323233445345
TÜRK KLASİK MÜZİĞİ TOPLU UYGULAMA (ÇALGI) I434345454553
TÜRK KLASİK MÜZİĞİ TOPLU UYGULAMA (ÇALGI) II324433454455
TÜRK KLASİK MÜZİĞİ TOPLU UYGULAMA (ÇALGI) III233243434344
TÜRK KLASİK MÜZİĞİ TOPLU UYGULAMA (ÇALGI) IV232323232345
TÜRK KLASİK MÜZİĞİ TOPLU UYGULAMA (SES) I344325354555
TÜRK KLASİK MÜZİĞİ TOPLU UYGULAMA (SES) II343443434445
TÜRK KLASİK MÜZİĞİ TOPLU UYGULAMA (SES) III332223324435
TÜRK KLASİK MÜZİĞİ TOPLU UYGULAMA (SES) IV232343342325
TÜRK KLASİK MÜZİĞİNDE ÜSLUP VE TAVIR (ÇALGI) I 345434545545
TÜRK KLASİK MÜZİĞİNDE ÜSLUP VE TAVIR (ÇALGI) II 233234334345
TÜRK KLASİK MÜZİĞİNDE ÜSLUP VE TAVIR (SES) I 323443434435
TÜRK KLASİK MÜZİĞİNDE ÜSLUP VE TAVIR (SES) II 223344552435
TÜRK MÜZİĞİ FORM BİLGİSİ 541123322144
TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJİ VE MAKAM TEORİSİ I223354335433
TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJİ VE MAKAM TEORİSİ II345253445435
TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJİ VE MAKAM TEORİSİ III542534552045
TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJİ VE MAKAM TEORİSİ IV345455345555
TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJİ VE MAKAM TEORİSİ V553533432332
TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJİ VE MAKAM TEORİSİ VI553533432332
TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJİ VE MAKAM TEORİSİ VII553533432332
TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJİ VE MAKAM TEORİSİ VIII553533432322
TÜRK MÜZİĞİ TARİHİNE GİRİŞ141311331125
TÜRK MÜZİĞİ TÜR BİLGİSİ342344324545
USUL BİLGİSİ VE RİTİM UYGULAMA I223354335433
USUL BİLGİSİ VE RİTİM UYGULAMA II223354335433
USUL BİLGİSİ VE RİTİM UYGULAMA III545554554355
USUL BİLGİSİ VE RİTİM UYGULAMA IV334455323345
İlişkili Ders Sayısı / 91/108250277278316324307322316329318324363

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 26/04/2022 - 11:28Son Güncelleme Tarihi: 24/02/2023 - 16:46