Ana içeriğe atla

Program Bilgileri

Amaç

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü olarak amacımız, iletişim problemlerini kavrayıp, bunlar üzerine sistematik biçimde eğilebilen, pratik becerilerini teorik bilgiyle harmanlayarak yaratıcı çözümler üretebilecek uzmanlığa sahip tasarımcılar yetiştirmektir. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde tüm medya araçlarına, iletişim teknolojilerine, ürün ve hedef kitle arasında kalan tasarım problemlerine çözüm üretebilecek tasarımcılar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Ulusal Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa TS 2 puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
GIT1140840TASARIM KONUŞMALARI ITürkçe2-2
GIT1140850TEMEL ETKİLEŞİM DOKULARITürkçe2-2
GIT1140860TASARIM VE PSİKOLOJİTürkçe3-3
GIT1182130YARATICI ÇİZİM ITürkçe2+2-5
GIT1182140DİJİTAL ORTAMDA TASARIM ARAÇLARI ITürkçe2+2-4
GIT1124040SANAT TARİHİTürkçe2-2
GIT1124490TASARIMA GİRİŞ ITürkçe2+6-6
GIT1124510TASARIMIN TEMELLERİ ITürkçe2+4-5
İNG1111600İNGİLİZCE Iİngilizce3-4
TDL1110200TÜRK DİLİ ITürkçe2-2
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
GIT1240870YARATICI ÇİZİM IITürkçe2+2-5
GIT1240880DİJİTAL ORTAMDA TASARIM ARAÇLARI IITürkçe2+2-4
GIT1240890GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI TARİHİTürkçe2-2
GIT1240910TASARIM KONUŞMALARI IITürkçe2-2
GIT1240920TASARIMCILAR İÇİN TEMEL SOSYOLOJİ Türkçe2-2
GIT1224070TASARIMA GİRİŞ IITürkçe2+6-6
GIT1224090TASARIMIN TEMELLERİ IITürkçe2+4-5
İNG1211700İNGİLİZCE IIİngilizce3-4
TDL1220000TÜRK DİLİ IITürkçe2-2

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

TASARIM (Bilgi-Kuramsal,Olgusal): Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde; yaratıcı problem tanımlama ve çözme bilgisi
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Bilgi-Kuramsal,Olgusal): Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durum hakkında bilgi edinirken, analitik yaklaşımla edindiği bilgiler arasında bağlantı kurabilme ve bu bilgiler ışığında aldığı mesleki eğitimdeki yeterliliklerinin sınırlarını genişletme ve vizyoner bir yaklaşımla yeni fikirler geliştirebilme
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Bilgi-Kuramsal,Olgusal): Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Bilgi-Kuramsal,Olgusal): Alanıyla ilgili -etik değerleri, -proje yönetimi konuları, -hukuki hak ve sorumlulukları, -tasarım çalışmalarını etkileyen konularda yasal sorumlulukları ve yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi olma
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Bilgi-Kuramsal,Olgusal): Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri -çevre sağlığı, -yapı sağlığı, -insan sağlığı bağlamında uygulayacak bilgiye sahip olma


İstihdam Olanakları

Görsel İletişim Tasarımı Programı’nın temel amacı öğrencilere aldıkları eğitim ve gerçekleştirdikleri uygulamaların ışığında tasarımda kendilerine has bir üslup kazandırmaktır. Programdan mezun olan tasarımcılar, bir çok farklı alanda kendini konumlandırabilir ve bu alanlar üzerinde uzmanlaşmayı seçebilir. Görsel İletişim Tasarımı Programı’nın kapsadığı alanlar şunlardır: - yayın tasarımı - tipografi - çoklu ortam tasarımı - canlandırma - fotoğraf ve video tasarımları - arayüz ve etkileşim tasarımı - oyun tasarımı - kavramsal tasarım - yeni medya - servis tasarımı Bu alanlarda kendini geliştiren ve mezun olan tasarımcılar; grafik sanat atölyelerinde, reklam ajanslarında, dijital ajanslarda, sanayi kuruluşlarının Ar-Ge birimlerinde, ayrıca basın-yayın sektörleri ile interaktif uygulama, sergileme, bilgilendirme alanlarında faaliyet gösterebilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Dr.Öğr.Üye. Akgün TOKATLI

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders1234567891011121314151617181920212223242526272829
3D MODELLEME33121100021231233111111211111
ANİMASYON54445324000333212000000000000
BİLGİ GÖRSELLEŞTİRMESİ55544545444444444400304400000
DİJİTAL ORTAMDA TASARIM ARAÇLARI I32030402020550005330200020000
DİJİTAL ORTAMDA TASARIM ARAÇLARI II54440500030400400000030000000
ETKİLEŞİMLİ MEDYA TASARIMI I34433400000333333300000000000
ETKİLEŞİMLİ MEDYA TASARIMI II55555500000445455523434300000
FOTOĞRAFIN UYGULAMASI VE TARİHÇESİ44455435533433333004201400000
GÖRSEL ANTROPOLOJİ55555055555444333422544322200
GÖRSEL DÜŞÜNME/ANLATIM44242235544444445004400000000
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI STÜDYOSU I55555533344340344300000000000
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI STÜDYOSU II55355530000552445334433530000
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI STÜDYOSU III55354500000443343500000023030
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI STÜDYOSU IV55354500000550555300000000000
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI TARİHİ00024055342000002000200000000
GÖSTERGEBİLİM44223435543000000000000000000
HAREKETLİ GÖRÜNTÜ55554055553443444102211112000
İLERİ GÖRSEL DÜŞÜNME/ANLATIM54242235544444445004400000000
İLERİ TİPOGRAFİ55255200000333453100204100000
İLLÜSTRASYON34254300000334433100000000000
MODERN VE ÇAĞDAŞ TASARIM OKUMALARI55455455555454444434444444444
MODERN VE POST-MODERN SANAT TARİHİ10354335544000000000000000000
PROGRAMLAMAYA GİRİŞ34224422222432444232223222222
SANAT TARİHİ01102054553100000000000000000
SERVİS TASARIMI44444443344322224343344333124
SİNEMAYI YENİDEN/KEŞFETMEK44444055553111312201211112000
TASARIM ARAŞTIRMALARI VE KURAMI54233511153110001112111211111
TASARIM KONUŞMALARI I33244110000000000033523200000
TASARIM KONUŞMALARI II32335222040220003054454300000
TASARIM VE MARKALAŞMA00053000000000000043530000000
TASARIM VE PSİKOLOJİ00322045541000000000300000000
TASARIMA GİRİŞ I55454012005230000010000023000
TASARIMA GİRİŞ II55454012000230000010000023000
TASARIMCILAR İÇİN FELSEFE44040444503000000000000000000
TASARIMIN TEMELLERİ I55113133000000000000000000000
TASARIMIN TEMELLERİ II55334333000000110000000000000
TEMEL ETKİLEŞİM DOKULARI22433400000002300000000000000
TEMEL FOTOĞRAFÇILIK55543433453553553000444100000
TİPOGRAFİ I24255533002330333000000000000
TİPOGRAFİ II55345530000450043000300000000
VİDEO SANATI54454355555454442404444312300
YARATICI ÇİZİM I44230000000400000000004000000
YARATICI ÇİZİM II44135423030340002000210000000
İlişkili Ders Sayısı / 43/641631611221641501209910985957611110764898798533650774654442728141312

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu