Ana içeriğe atla

Program Bilgileri

Amaç

İstanbul Medipol Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans programı, Siyaset Bilimi, Yönetim, Kamu Politikası ve Kamu Hukuku alanlarında temel kavramları, kuramları, ilkeleri, yöntemi ve teknikleri, toplumsal sorunları algılama, anlama ve çözümlemede kullanabilme becerisi kazandırmayı amaçlar.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Alan Yeterlilik Testi (AYT)'den yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programa tanımlanan tüm zorunlu dersleri ve staj dersini geçen, staj dersinin kredisi dahil olmak üzere toplamda 240 AKTS'yi (en az 180 AKTS'lik bölümü SKY kodlu olmak üzere) başarıyla tamamlamış öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
SKY1122290SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ ITürkçe3-6
SKY1123050HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARITürkçe3-5
SKY1142240SOSYOLOJİYE GİRİŞTürkçe3-6
SKY1142250YÖNETİM VE ORGANİZASYONTürkçe3-5
ATA1110800ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ITürkçe2-2
İNG1111600İNGİLİZCE Iİngilizce3-4
TDL1110200TÜRK DİLİ ITürkçe2-2
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
SKY1222510SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ IITürkçe3-6
SKY1223060ANAYASA HUKUKUTürkçe3-5
SKY1242260KAMU YÖNETİMİNE GİRİŞTürkçe3-6
SKY1242270TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISITürkçe3-5
ATA1210000ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ IITürkçe2-2
İNG1211700İNGİLİZCE IIİngilizce3-4
TDL1220000TÜRK DİLİ IITürkçe2-2

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminin araştırma ve uygulamaya yönelik alanlarının temel kavramlarını ve bu alanın temel kuramlarını bilir.
Siyaset, siyasal sistem, anayasa, kamu yönetimi ile ilgili olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir; bu alanda yaşanan gelişme ve sorunların nedenlerini kavrar, çözüm getirebilir ve sistematik düşünebilir.


İstihdam Olanakları

Mezunlar, kamu kuruluşları, özel sektör, araştırma enstitüleri veya üniversitelerde görev yapabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Prof.Dr. Bekir Berat ÖZİPEK

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders12345678910111213
AB VE TÜRKİYE3300000000200
ANAYASA HUKUKU5544444454555
ARAP BAHARI VE ORTADOĞU'DA SİYASET. DÖNÜŞÜMÜ2121545531321
BORÇLAR HUKUKU3333333333333
DÜNYA TARİHİ2303040000400
ETİK0304000150400
ETNİSİTE, KÜLTÜR VE SİYASET3344212225235
GLOBAL TOPLUM VE İNSAN HAKLARI3343453154425
GÖÇ VE SİYASET 0051545355555
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI3434105041525
İDARE HUKUKU I3411421352232
İDARE HUKUKU II4431311241132
İSTATİSTİK4545454554445
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU3434334443434
KAMU HUKUKUNDA PRATİK ÇALIŞMALAR4534325142553
KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR4442201000033
KAMU YÖNETİMİNDE PRATİK ÇALIŞMALAR5444521121355
KAMU YÖNETİMİNE GİRİŞ5555324131155
KARŞILAŞTIRMALI SİYASET5534423442423
KENTLEŞME VE ÇEVRE POLİTİKALARI5555521021111
KÜRESELLEŞMENİN EŞİĞİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA1323552142312
MAKROEKONOMİ0301425120230
MİKROEKONOMİ0213215041312
MODERN SİYASİ DÜŞÜNCELER3122231211111
ORTADOĞU'DA SİYASET2301300003405
POLİTİK EKONOMİNİN TEMELLERİ2332432233345
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI YÖNETİMİ3222000000300
SİVİL TOPLUM TARTIŞMALARI4353543455543
SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ I2434341552435
SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ II2424332353535
SİYASAL PARTİLER3521343242435
SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ I4554445141454
SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ II5544554131434
SİYASET FELSEFESİ5505000050505
SİYASET SOSYOLOJİSİ5435430450512
SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ5555552244433
SOSYAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ2324340355403
SOSYOLOJİYE GİRİŞ3224210342433
STAJ0055300020040
TEORİ VE UYGULAMADA AİHS3403002050005
TÜRKİYE ANAYASA HUKUKU5410305041545
TÜRKİYE EKONOMİSİ3212100331203
TÜRKİYE İDARİ SİSTEMİ4432100000010
TÜRKİYE SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ4445443342434
TÜRKİYE SİYASİ HAYATI I4544544455445
TÜRKİYE SİYASİ HAYATI II3424333142325
TÜRKİYE SİYASİ TARİHİ4543454151254
TÜRKİYE'DE DİN VE SİYASET3111230354543
TÜRKİYE'DE SİYASET VE BÜROKRASİ İLİŞKİSİ3454522242334
TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI3342345245434
ULUSLARARASI İLİŞKİLER3222135231434
ÜNİVERSİTE VE YAŞAM BECERİLERİ2335545353523
YEREL YÖNETİMLER5542201032225
YÖNETİM VE ORGANİZASYON0043304033054
İlişkili Ders Sayısı / 54/6016618515016616212913098187107172139177

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu