Ana içeriğe atla

Program Bilgileri

Amaç

Küreselleşme olgusu ile birlikte Bankacılık ve Sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren çok uluslu şirketlerde artış görülmeye başlaması sektörü daha dinamik hale getirmekle kalmamış sektöre uyum sağlamayı başarabilecek nitelikli ara eleman ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Bu çerçevede programın amacı sektörün ihtiyacını karşılayacak nitelikli iş gücü yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Ön Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak gerekmektedir. Programa TYT puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı uyruklu öğrenciler, Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 120 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
BNK1127830BANKACILIĞA GİRİŞTürkçe335
BNK1132570SİGORTACILIĞIN TEMELLERİTürkçe223
BNK1127950TEMEL FİNANS BİLGİSİTürkçe335
BNK1127620GENEL MUHASEBETürkçe334
BNK1127630GENEL İŞLETMETürkçe335
BNK1127660İKTİSADA GİRİŞ ITürkçe224
BNK1127670TEMEL MATEMATİKTürkçe334
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
BNK1211800BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI ITürkçe222
BNK1213586FİNANSAL HİZMETLERİN PAZARLANMASITürkçe222
BNK1227840TEMEL BANKACILIK İŞLEMLERİTürkçe335
BNK1227850BANKA MUHASEBESİNE GİRİŞTürkçe333
BNK1248050KREDİ ANALİZİ VE BORÇ YÖNETİMİTürkçe335
BNK1229840İSTATİSTİKTürkçe335
BNK1227720İKTİSADA GİRİŞ IITürkçe224
BNK1227510HUKUKA GİRİŞ Türkçe224

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili bilinmesi gereken temel kavram ve uygulama bilgisini tanımlar.
Sektörle ilgili uygulamada gerçekleştirilen güncel bilgileri kaydeder.
Uluslararası Bankacılık ve Finans uygulamalarında temel kavram bilgilerini listeler.


Program Çıktısı TYYÇ Temel Alan Matrisi
Temel Alan YeterliliğiProgram Yeterliliği
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal

1-Alanla ilgili temel bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.

1 - Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili bilinmesi gereken temel kavram ve uygulama bilgisini tanımlar.

2-Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları tanımlar, kavramlar arası ilişkileri sıralar.

3 - Uluslararası Bankacılık ve Finans uygulamalarında temel kavram bilgilerini listeler.

12 - Çalıştığı alanda sosyal sorumluluk ile ilgili proje gerçekleştirir.

3-İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.

2 - Sektörle ilgili uygulamada gerçekleştirilen güncel bilgileri kaydeder.

9 - Bankacılık ve sigortacılık alanı ile ilgili edinmiş olduğu bilgileri bireysel işlemlerde uygular.

4-Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.

10 - Yaşam boyu öğrenme tutumu çerçevesinde, sektördeki değişime adapte olması gerektiği bilincine sahiptir.

3 - Uluslararası Bankacılık ve Finans uygulamalarında temel kavram bilgilerini listeler.

13 - Meslektaşlarıyla iletişiminde ve müşteri ilişkilerinde meslek etik kurallarını uygular.

5-Temel düzeyde veri işleyebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.

4 - Banka ve sigorta işlemleri ile ilgili izlenecek usul ve esasları açıklar.

2 - Sektörle ilgili uygulamada gerçekleştirilen güncel bilgileri kaydeder.

6 - Banka ve sigorta sektöründe faaliyet gösteren kurumlarda gerçekleştirilen işlemlere ait muhasebe kayıtlarını gösterir.

BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı

1-Alanla ilgili bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.

11 - Alanıyla ilgili sahip olduğu bilgi ve becerileri paydaş kişi ve kurumları bilgilendirmede kullanır

8 - Sektörde ortaya çıkabilecek risk türlerini ve riskten korunma yöntemlerini açıklar.

2-Sosyal ve davranış bilimleri kuramlarındaki kavramlar arasında bağ kurar.

13 - Meslektaşlarıyla iletişiminde ve müşteri ilişkilerinde meslek etik kurallarını uygular.

12 - Çalıştığı alanda sosyal sorumluluk ile ilgili proje gerçekleştirir.

3-Alanı ile ilgili bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisine sahiptir.

-

4-Alana ilişkin bilgileri teknik olanaklarla işleyebilme ve bu bilgileri alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.)sunma becerisine sahiptir.

11 - Alanıyla ilgili sahip olduğu bilgi ve becerileri paydaş kişi ve kurumları bilgilendirmede kullanır

6 - Banka ve sigorta sektöründe faaliyet gösteren kurumlarda gerçekleştirilen işlemlere ait muhasebe kayıtlarını gösterir.

9 - Bankacılık ve sigortacılık alanı ile ilgili edinmiş olduğu bilgileri bireysel işlemlerde uygular.

5-Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerilerine sahiptir.

7 - Her iki sektörde hizmet alan ve hizmet veren taraflarla ilgili oluşabilecek riski rasyonel bir şekilde saptar.

15 - Sektörde ortaya çıkabilecek asimetrik bilgi sorunlarını ve bunun önlenmesi için alınması gereken tedbirleri gösterir.

YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1-Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip halinde gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde araştırır.

9 - Bankacılık ve sigortacılık alanı ile ilgili edinmiş olduğu bilgileri bireysel işlemlerde uygular.

2-Alanı ve ilgili alt dallarda yapılacak çok üyeli grup araştırmalarının süreçlerini ve zamanlamasını planlar, planlanmış görevleri istenildiği ölçüde ve zamanında yerine getirir.

11 - Alanıyla ilgili sahip olduğu bilgi ve becerileri paydaş kişi ve kurumları bilgilendirmede kullanır

3-Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda davranmak, tutum ve tavırlarıyla topluma örnek olur.

12 - Çalıştığı alanda sosyal sorumluluk ile ilgili proje gerçekleştirir.

Öğrenme Yetkinliği

1-Gerek kendi başına gerekse de grup içinde öğrenebilme yetkinliğine sahiptir.

2 - Sektörle ilgili uygulamada gerçekleştirilen güncel bilgileri kaydeder.

1 - Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili bilinmesi gereken temel kavram ve uygulama bilgisini tanımlar.

3 - Uluslararası Bankacılık ve Finans uygulamalarında temel kavram bilgilerini listeler.

2-Neyi nasıl öğreneceğini gösterir.

5 - Finansal piyasalar ve kurumlar hakkında bilgiyi aktarır.

3-Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.

10 - Yaşam boyu öğrenme tutumu çerçevesinde, sektördeki değişime adapte olması gerektiği bilincine sahiptir.

14 - Bankacılık ve sigortacılık alanıyla ilgili edinmiş olduğu bilgiyi çalışmalarında etkin şekilde kullanır.

4-Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.

-

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.

10 - Yaşam boyu öğrenme tutumu çerçevesinde, sektördeki değişime adapte olması gerektiği bilincine sahiptir.

5 - Finansal piyasalar ve kurumlar hakkında bilgiyi aktarır.

2 - Sektörle ilgili uygulamada gerçekleştirilen güncel bilgileri kaydeder.

2-Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.

12 - Çalıştığı alanda sosyal sorumluluk ile ilgili proje gerçekleştirir.

3-İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.

15 - Sektörde ortaya çıkabilecek asimetrik bilgi sorunlarını ve bunun önlenmesi için alınması gereken tedbirleri gösterir.

9 - Bankacılık ve sigortacılık alanı ile ilgili edinmiş olduğu bilgileri bireysel işlemlerde uygular.

4-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

3 - Uluslararası Bankacılık ve Finans uygulamalarında temel kavram bilgilerini listeler.

5-Alanının gerektirdiği ölçüde Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

3 - Uluslararası Bankacılık ve Finans uygulamalarında temel kavram bilgilerini listeler.

2 - Sektörle ilgili uygulamada gerçekleştirilen güncel bilgileri kaydeder.

1 - Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili bilinmesi gereken temel kavram ve uygulama bilgisini tanımlar.

Alana Özgü Yetkinlik

1-Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

10 - Yaşam boyu öğrenme tutumu çerçevesinde, sektördeki değişime adapte olması gerektiği bilincine sahiptir.

12 - Çalıştığı alanda sosyal sorumluluk ile ilgili proje gerçekleştirir.

13 - Meslektaşlarıyla iletişiminde ve müşteri ilişkilerinde meslek etik kurallarını uygular.

2-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

13 - Meslektaşlarıyla iletişiminde ve müşteri ilişkilerinde meslek etik kurallarını uygular.

12 - Çalıştığı alanda sosyal sorumluluk ile ilgili proje gerçekleştirir.

11 - Alanıyla ilgili sahip olduğu bilgi ve becerileri paydaş kişi ve kurumları bilgilendirmede kullanır

3-Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.

7 - Her iki sektörde hizmet alan ve hizmet veren taraflarla ilgili oluşabilecek riski rasyonel bir şekilde saptar.

15 - Sektörde ortaya çıkabilecek asimetrik bilgi sorunlarını ve bunun önlenmesi için alınması gereken tedbirleri gösterir.

8 - Sektörde ortaya çıkabilecek risk türlerini ve riskten korunma yöntemlerini açıklar.

İstihdam Olanakları

Bankacılık ve sigortacılık sektörlerinin ihtiyaç duyduğu ara eleman olarak istihdam edilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Önlisans programlarından mezuniyetin ardından dikey geçiş sınavı (DGS) sonucunda lisans programlarında eğitim görme imkânı bulunmaktadır.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Bölüm Başkanı

Dr.Öğr.Üye. İrfan ERSİN

Program Başkanı

Dr.Öğr.Üye. İrfan ERSİN

Öğrenme Durumları

Öğrenme durumları öğrencilerin yaratıcı, eleştirel, yansıtıcı düşünme becerilerini mantıksal, matematiksel düşünme becerileri gibi üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeyi hedefler. Bunun yanında öğrencilerin meta-bilişsel becerilerini geliştirmeyi hedefler. Öğrenme durumları öğrenme stratejileri, yöntemleri, tekniklerinin yanında kullanılan araç gereçler ile ölçme değerlendirme yöntemlerini kapsamaktadır. Programlarda kullanılan öğrenme durumları aşağıdaki listede verilmiştir:

Öğrenme Durumları *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Tartışma Yöntemi

Dinleme, konuşma, soru sorma, cevap üretme, görüş geliştirme ve sorgulama, görüş inceleme ve araştırma, eleştirel düşünce üretme, yaratıcı düşünce üretme, (çalıştay, panel, zıt panel, açıkoturum, münazara teknikleri uygulanır) kolegyum, forum, akvaryum tekniği.

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyonları) , bilgisayar, projeksiyon, çevrim içi ortamlar, konferans salon, çalıştay.

Gösterip Yapma Yöntemi

Öğretim elemanının bir araç veya gereçin kullanımı göstermesi, öğretim elemanın bir performansı/uygulamayı/pratiği gerçekleştirerek öğrenciye göstermesi, öğrencilerin araç veya gereçi kullanımı tekrar etmesi , öğrencinin bir performansı/uygulamayı/pratiği tekrar etmesi.

Öğrenim hedefi ve konuya uygun gerçek araç gereçler veya model araç ve gereçler,çoklu ortam araçları , video ve animasyonları) , bilgisayar.

Problem Çözme Yöntemi

Bilimsel/teorik ve/ veya gerçek hayat ilişkin bir problemi saptama, probleme ilişkin verileri analiz etme, alternatif çözüm önerileri geliştirme, uygun çözüm yöntemini seçme, probleme ilişkin çözümü değerlendirme , bireysel çalışma

Ders kitapları, araştırma raporları, çoklu ortam araçları (metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyonları), bilgisayar

Örnek Olay Yöntemi

Örnek olayların sunumu, örnek olayları keşfetme, tipik olayları örnekleme, aykırı olayları örnekleme, örnek olayları karşılaştırma, örnek olay analizi, örnek olay yorumu, örnek olayı değerlendirme.

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (vakaya ilişkin metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyon, karikatür), bilgisayar, projeksiyon, çevrim içi ortamlar.

Bireysel Çalışma Yöntemi

Öğrenci ilgi, merak ve motivasyonu, öğrenim hedefi, konuya göre detaylı araştırma ve inceleme; derinlemesine araştırma ve inceleme, kapsamlı Okuma, dinleme ve izleme, bir performası tekrar etme.

Kütüphane, e-kütüphane, laboratuvar, atölye

Soru - Cevap Tekniği

Sokratik sorular sorma, cevapları eleştirme, soru üretme, cevap üretme, eleştirme, yaratıcı cevapları analiz etme ve değerlendirme, yapılandılmış sorular sorma ve cevaplar ürütme, kapalı uçlu sorular sorma ve cevap üretme

Ders kitapları, önerilen kitaplar, çalışma yaprakları, soru bankası , çoklu ortam araçları (metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video, karikatür ve animasyonlar)

Deney yapma Tekniği

Bilimsel deney düzeneği kurma, bilimsel deneyi uygulama, bilimsel deney verilerini toplama, işleme ve dönüştürme, bilimsel deney sonuçu tahmin etme, bilimsel deneyi açıklama, bilimsel deney sonuçlarını değerlendirme, deney simülayonu.

Laboratuvar, atölye,uygulama alanları, bilgisayar yazılımları, standart derslik teknolojileri.

Beyin Fırtınası Tekniği

Görüş geliştirme, soru geliştirme, gözlem durumlarını ifade etme, eleştirel düşünce geliştirme, problem çözme, grup/takım çalışması, dinleme ve konuşma.

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyonları) , bilgisayar, projeksiyon, çevrim içi ortamlar.

Proje Temelli Öğrenme Modeli

Gerçek hayata ilişkin bir problem durumu senaryosu oluşturma, gerçek hayata ilişkin problem durumu tespit etme, probleme ilişkin veri toplama, veri analiz etme, veri işleme ,veri dönüştürme, altenatif çözüm önerileri geliştirme, uygun çözüm yöntemi seçme, çözüm yöntemini uygulama / çözüme ilişkin bir model/tasarım/somut bir ürün oluşturma/ somut bir hizmet üretme, model/tasarı/ somut ürün/hizmeti değerlendirme, Proje ürünlerini sergileme

Problem senoryosu metinleri/Örnek projeler,veri tabanları, kitaplar, araştırma raporları, laboratuvar, atölye,uygulama alanları, kütüphane, bilgisayar yazılımları, standart derslik teknolojileri, projeye konusuna göre araç ve gereçler

Tersine Beyin Fırtınası Tekniği

Problemleri saptama, problemleri sıralama, problemleri sınıflandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (balık kılçıkları, metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyonları) , bilgisayar, projeksiyon, çevrim içi ortamlar

Kavram Haritası Tekniği

Kavramları ayırt etme, kavramları sıralama, kavramları sayma, kavramları ilişkilendirme, kavramsal çerceveyi analiz etme

Kavram haritaları

Probleme Dayalı Öğrenme Modeli

Gerçek hayata ilişkin bir problem durumu yansıtıcı senorya oluşturma, gerçek hayata ilişkin problem durumu tespit etme, probleme ilişkin veri toplama, veri analiz etme, veri işleme ,veri dönüştürme, altenatif çözüm önerileri geliştirme

Problem senoryosu metinleri ,veri tabanları, kitaplar, araştırma raporları, laboratuvar, atölye,uygulama alanları, kütüphane, bilgisayar yazılımları, standart derslik teknolojileri, projeye konusuna göre araç ve gereçler

Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim

Çevrimiçi Ders Platformları : İşbirliği ve iletişim kurma, dijital okuryazarlık etkinlikleri, bilgi paylaşma, teknoloji kullanımını geliştirme, yaratıcı düşünme etkinlikleri, problem çözme, eleştirel düşünce üretme. Öğretim elemanlarının ders materyallerini paylaştığı, ödev toplayabildiği ve öğrencilerle etkileşime girdiği ortamlardır. E-Kitaplar ve Dijital İçerikler : Okuma, yazma, anlama, yorumlama, yaratıcı düşünce etkinlikleri, dil kullanımı, inceleme, araştırma yapma, teknoloji kullanma, eleştirel düşünce üretme etkinlikleri. Öğrencilere interaktif içerikler sunularak öğrenme ortamı ve materyalleri daha çekici hale getirildiği ortamlardır. Web Seminerleri ve Canlı Dersler : İletişim, işbirliği kurma, takım çalışması, sunum yapma, teknoloji kullanma becerileri, sorun çözm, Öğrencilerle uzaktan canlı etkileşime geçilen interaktif ortamlardır. Uygulama ve Simülasyonlar : Problem çözme, teknoloji kullanma, analitik düşünme, iletişim kurma, karar verme, takım çalıması ve işbirliği kurma. Öğrencilerin kavramları deneyimleme fırsatı sunan ortamlardır. Dijital Oyun Tabanlı Öğrenme : Problem çözme becerisi, teknoloji kullanma becerisi, yaratıcı düşünce geliştirme, hızlı karar verme, strateji geliştirme, işbirliği ve takım çalışması. Öğrenmeyi eğlenceli hale getirmek ve öğrenmede kalıcılığı artırmak için dijital ortamlarda hazırlanan veya oynanan oyunlar. Adaptif Öğrenme Sistemleri : Mantıksal matematiksel düşünme etkinlikleri , okuma, yazma, anlama, yorumlama, eleştirel düşünme etkinlikleri. Öğrencilerin zayıf olduğu yanları tespit edip o alana özgü çalışmalar ve etkinlikler yapmak için sunulan ortamlardır. Sanal Gerçeklik (VR) ve Arttırılmı Gerçeklik (AR) : Simülasyon ve pratik uygulamalar, yaratıcı düşünme etkinlikleri, teknoloji kullanma, planma, proglama, sosyal etkileşim kurma ve iletişim kurma. 3D sanal ortamlara öğrenmeyi eğlenceli ve etkileşimli bir şekilde gerçekleştirmek için kullanılan ortamlardır. Sosyal Medya ve İnteraktif Platformlar : İletişim, işbirliğ kurmai, takım çalışması, proje yönetimi, interaktif içerik üretme, eleştirel düşünme etkinlikleri. Öğrencilerin herhangi bir konu hakkındaki düşüncelerini paylaşmak, etkileşimde olmak ve içerik üretmelerini desteklemek için kullanılan kişisel platformlardır. Veri Analizi ve İzleme Araçları : Analitik düşünme etkinlikleri,mantıksal matematiksel düşünme etkinlikleri, problem çözme, karar verme, iletişim kurma. Öğrenci performanlarını değerlendirmek , izlemek, öğrenci güçlüklerini belirlemek ve buna göre ders planları oluşturmak için kullanılan araçlardır. Yapay Zeka Teknolojileri : Veri analizi ve tahminleme, oyun ve strateji geliştirme, güvenlik ve tehdit analizi yapma, teknoloji kullanma becerileri, robotik ve otomasyon becerileri, yaratıcı düşünme becerileri, computasyonel düşünme becerileri.

Moodle, Google Classroom, Edmodo, Edupage vb. Google Play Books, Apple Books, Amazon Kindle Store, BookBoon, OpenStax vb. Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Adobe Connect, GoToMeeting vb. NASA Eyes on the Solar System, FlightGear, Virtual Biology Lab, CarSim, SimCity vb. Strateji ve bulmaca oyunları, Simülasyon ve yapım oyunları, görev oyunları, gerçek zamanlı çok oyunculu oyunlar vb. Udemy, Khan Academy, Duolingo, Cognii, Smart Sparrow vb. Oculus Rift, PlayStation VR, Samsung Gear VR, Google CardBoard, Pokemon Go, Arlit, Google ARCore, SnapChat ve Instagram Filtreleri vb. Facebook, instagram, twitter, linledIn,Snapchat, pinterest, youtube, twitch, reddit, discord vb. Google Analytics, Microsoft Power BI, Splunk, Adobe Analytics vb. ChatGPT, Google AI, Deeply, DıaloGPT. Amazon Alexa, Tesla Autopilot vb.

Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli

Keşfetme, örnek olay bulma, neden sonuç ilişkisi kurma, sorgulama, inceleme, araştırma ( öğrenme halkaları=3E,5E,7E modelleri

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyonları) , bilgisayar, projeksiyon, çevrim içi ortamlar, konferans salonu

İşbirlikli Öğrenme Modeli

İşbirliği kurma, iletişim kurma, liderlik yapma, görev paylaşma, sorumluluk paylaşma, birlikte öğrenme, sosyal etkileşim kurma. Öğrenciler arasından heterojen gruplar oluşturulur. Görev gruplara verilir. Proje, performans, problem çözme, rol oynama, klasik ödev gibi görevleri öğrenci grubları birlikte yapar. Bireysel veya grup değerlendirmesi yapılır.Ayrılıp Birleşme I; Ayrılıp birleşme tekniği II ; Öğrenci takımları-başarı grupları;Ekip destekli bireyselleştirme tekniği Takım-oyun turnuva tekniği; Görüşme teknikleri, Akranla Öğretim Tekniği , Tutor öğretim Tekniği uygulanır.

Sınıf içi ve sınıf dışı, okul içi ve okul dışı ortamlar.

Deneyimle Öğrenme Modeli

Fakülte- dış paydaş( sanayi kuruluşları, okullar ve diğer ) işbilliği kurulur. Öğrenciler mesleki becerileri gerçek ortamında doğrudan gözlemler. Gözlem sonuçları sınıf içi ortamda analiz edilir.

Programa göre staj yerleri, mesleki uygulama yerleri, Öğrenci ürün dosyası örneği, gözlem formları ve diğer alteratif ölçme araçları

Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli

Problem çözme, tartışma, örnek olay sunma, vaka analiz etme, eleştirel düşünce üretme, yaratıcı düşünce üretme, Öğrenim hedefine uygun video kayıtları oluşturulur veya seçilir. Öğrenciler video kayıtları izleyerek ön hazırlık yapar. Sınıf içi ortamda problem çözülür. Problem tartışılır.

Video kayıtları, çevrimiçi ortamlar, sınıf

Anlatım Yöntemi

Dinleme, konuşma, (düz anlatım, konferans, seminer,nutuk,demeç ve brifing teknikleri uygulanır)

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyonları) , bilgisayar, projeksiyon, çevrim içi ortamlar, konferans salonu

Klasik Yazılı Sınav

Yaratıcı, eleştirel, yansıtıcı düşüncelerin değerlendirmesi için klasik yazılı sınavlar. Bilgi, kavrama, uygulama, analiz gibi bilişsel becerileri değerlendirmek amaçıyla çoktan seçmeli, kısa cevaplı ( boşluk doldurmalı, eşleştirmeli, doğru yanlış ve diğer) sınavlar yapılır.

Yazılı sınav kağıtları, çoktan seçmeli testler, kısa çevaplı testler, karma testler, cevap anahtarları

Sözlü Sınav

Öğrenciye özgü, yaratıcı, eleştirel, yansıtıcı düşünce becerisi ve bilgi, kavrama, uygulama, analiz ve sentez gibi bilişse beceriler değerlendirmek amaçıyla yapılır. Genel bir ölçme değerlenme yöntemi değildir.her programda uygulanmaz; programa özeldir.

Sözlü soru bankası/ sözlü soru havuzu, çevap anahtarları, kontor listeleri, rubrikler, dereceleme ölçekleri

Ödev

Öğrencinin bilgi, becerilerini geliştirmek, araştırma ve incelemeye özendirmek, öğrenme eksikliklerini tamamlamak, bir konuda derinleşmeyi sağlamak amaçıyla kullanılır.

Kütüphane, e-kütüphane, kitaplar, makaleler

Proje Görevi

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders123456789101112131415
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I112221112211212
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II112221112211212
BANKA MUHASEBESİNE GİRİŞ332115110100132
BANKA VE SİGORTACILIK HUKUKU210510023211532
BANKACILIĞA GİRİŞ454544545454555
BANKACILIK İNGİLİZCESİ I213120014110041
BANKACILIK İNGİLİZCESİ II224110113330043
BANKACILIK ÜRÜN VE HİZMETLERİ454455454445545
BANKACILIKTA RİSK YÖNETİMİ554545455455455
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI I120330010103000
FAİZSİZ FİNANS VE KATILIM BANKACILIĞI454544545454455
FİNANSAL HİZMETLERİN PAZARLANMASI232230112341245
GENEL İNGİLİZCE I100000000001100
GENEL İŞLETME030000030343300
GENEL MUHASEBE222445223313423
GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON YÖNETİMİ111000111211110
HASAR VE RİSK YÖNETİMİ350321253240152
HAYAT VE HAYAT DIŞI SİGORTACILIK222232213222322
HUKUKA GİRİŞ 210300003020011
İKTİSADA GİRİŞ I241030232141154
İKTİSADA GİRİŞ II334030121130034
İSTATİSTİK333455544454444
İTHALAT VE İHRACAT İŞLEMLERİ325101313120130
KREDİ ANALİZİ VE BORÇ YÖNETİMİ323233332332333
MESLEKİ EĞİTİM I554443435333444
MESLEKİ EĞİTİM II434433534443454
PAZARLAMA İLKELERİ030000000430400
SERMAYE PİYASALARI VE YATIRIM ANALİZİ343543445345445
SİGORTACILIĞIN TEMELLERİ421301233121244
SİGORTACILIK UYGULAMALARI454554544544555
TEMEL BANKACILIK İŞLEMLERİ552310014550151
TEMEL FİNANS BİLGİSİ444150331340121
TEMEL MATEMATİK334443444444444
TİCARET HUKUKU410300004120311
TÜRK DİLİ I322222223213222
TÜRK DİLİ II333322233333332
TÜRKİYE EKONOMİSİ242030233120043
ULUSLARARASI BANKACILIK445121131010122
İlişkili Ders Sayısı / 38/3910411090939064788810492103689011398

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 27/04/2022 - 15:01Son Güncelleme Tarihi: 14/08/2022 - 19:36