Ana içeriğe atla

Program Bilgileri

Amaç

Bu programın amacı, diş hekimliği ortodonti bilim alanında teorik ve klinik uygulama açısından donanımlı yükseklisans derecesine sahip akademisyen yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Doktora

Kayıt ve Kabul Koşulları

Diş hekimliği fakültesi diplomasına sahip olmak; 55 puandan az olmamak koşulu ile üniversite senatosu tarafından belirlenen ALES puanına (ALES puanına eşdeğer GRE puanı kabul edilebilir) ve 55 puandan az olmayan yabancı dil bilgisine sahip olmak

Mezuniyet Koşulları

En az 240 AKTS değerinde olan ders, seminer ve yeterlik sınavında başarılı olan ve doktora tezini başarıyla tamamlayan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıtlı oldukları bir yükseköğretim kurumundan veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
ORTD1113047GELENEKSEL EDGEWISE TEKNİĞİTürkçe1+224
ORTD1146670KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ TEDAVİTürkçe114
ORTD1146680SABİT ORTODONTİK APAREYLER İLE TEDAVİ VE RETANSİYONTürkçe3310
ORTD1146690ORTODONTİ KLİNİĞİ VE UYGULAMALAR ITürkçe0+157.510
ORTD1146710KRANİOFASİYAL ANOMİLLER VE ETİYOLOJİTürkçe226
ORTD1146730ORTODONTİK MUAYENE VE TANITürkçe226
ORTD1146740ORTODONTİK MATERYALLER VE BİYOMEKANİKTürkçe114
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
ORTD1246750ORTODONTİ KLİNİĞİ VE UYGULAMALAR IITürkçe0+157.510
ORTD1246760TME DİSFONKSİYONLARI VE TEDAVİLERİTürkçe114
ORTD1246770ORTODONTİDE TEDAVİ PLANLAMASI ITürkçe0+31.52
ORTD1246780RADYOLOJİ, GÖRÜNTÜLEME TEKNİK. VE SEFALOMETRİTürkçe226
ORTD1214731İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERTürkçe338
ORTD1214021BİLİMSEL PROJE HAZIRLAMADA İLERİ KONULARTürkçe226
ORTD1214076ŞEFFAF PLAKLAR İLE TEDAVİTürkçe114
ORTD1246790FONKSİYONEL AYGITLARLA TEDAVİTürkçe114
ORTD1246810HAREKETLİ APAREYLERLE TEDAVİTürkçe114

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

Ortodontik bozuklukların teşhis ve tedavisine yönelik kapsamlı bir bilgiye sahiptir.
Ortodonti alanıyla ilgili temel bilimsel soruları bilir.
Ortodonti alanı ile ilgili literatürü ve yeni gelişmeleri takip eder.


Program Çıktısı TYYÇ Temel Alan Matrisi
Temel Alan YeterliliğiProgram Yeterliliği
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal

1-Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.

3 - Ortodonti alanı ile ilgili literatürü ve yeni gelişmeleri takip eder.

2-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.

2 - Ortodonti alanıyla ilgili temel bilimsel soruları bilir.

3-Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir.

1 - Ortodontik bozuklukların teşhis ve tedavisine yönelik kapsamlı bir bilgiye sahiptir.

4-Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.

10 - Etik değerlere bağlı kalarak kurumsal ve sosyal sorumluluğa uygun davranır.

5-Sağlık alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan istatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir.

5 - Temel araştırmaları ve araştırma sonuçlarını sözlü ve yazılı bildiri veya makale formuna aktarır.

BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı

1-Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.

5 - Temel araştırmaları ve araştırma sonuçlarını sözlü ve yazılı bildiri veya makale formuna aktarır.

2-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.

6 - Her seviyedeki yeni bilgiyi ortodonti alanı ile ilgili mevcut bilgileriyle yorumlar

3-Yaptığı / katıldığı araştırmanın raporunu yazabilme ve ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar, bilimsel toplantılarda sunar.

5 - Temel araştırmaları ve araştırma sonuçlarını sözlü ve yazılı bildiri veya makale formuna aktarır.

4-Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.

2 - Ortodonti alanıyla ilgili temel bilimsel soruları bilir.

5-Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey becerilere sahiptir.

4 - Tüm ortodontik tedavi yöntemlerini bağımsız olarak başarı ile uygular.

6-Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemlere yeni yaratıcı çözümler geliştirir.

6 - Her seviyedeki yeni bilgiyi ortodonti alanı ile ilgili mevcut bilgileriyle yorumlar

YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.

4 - Tüm ortodontik tedavi yöntemlerini bağımsız olarak başarı ile uygular.

2-Bilimsel bir makaleyi değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar.

5 - Temel araştırmaları ve araştırma sonuçlarını sözlü ve yazılı bildiri veya makale formuna aktarır.

3-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.

5 - Temel araştırmaları ve araştırma sonuçlarını sözlü ve yazılı bildiri veya makale formuna aktarır.

4-Alanı ile ilgili ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.

7 - Bilimsel ve klinik çalışmalarda meslektaşları ile iletişim kurar

Öğrenme Yetkinliği

1-Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.

3 - Ortodonti alanı ile ilgili literatürü ve yeni gelişmeleri takip eder.

2-Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.

5 - Temel araştırmaları ve araştırma sonuçlarını sözlü ve yazılı bildiri veya makale formuna aktarır.

3-Sağlık alanı ile ilgili ileri düzeyde mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.

6 - Her seviyedeki yeni bilgiyi ortodonti alanı ile ilgili mevcut bilgileriyle yorumlar

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.

7 - Bilimsel ve klinik çalışmalarda meslektaşları ile iletişim kurar

2-Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.

8 - Yeni teknolojik gelişmeleri verimli olarak kullanır.

3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.

9 - Ortodonti ile ilgili teorik bilgiyi ve araştırma sonuçlarını sözel ya da yazılı olarak Türkçe veya İngilizce olarak aktarır.

Alana Özgü Yetkinlik

1-Sağlık alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.

11 - Hem klinik hem de temel araştırmalara önem vererek ortodonti biliminin esas hedefi olan klinik uygulama ve faydalılık ilkesine uygun davranır.

2-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.

6 - Her seviyedeki yeni bilgiyi ortodonti alanı ile ilgili mevcut bilgileriyle yorumlar

3-Sağlık alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.

10 - Etik değerlere bağlı kalarak kurumsal ve sosyal sorumluluğa uygun davranır.

4-Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.

7 - Bilimsel ve klinik çalışmalarda meslektaşları ile iletişim kurar

5-Sağlık alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer ve uygular, doğru yorumlar. Analiz ve sentez yapar.

5 - Temel araştırmaları ve araştırma sonuçlarını sözlü ve yazılı bildiri veya makale formuna aktarır.

6-Sağlık alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ve bilgileri çocuk, aile, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır.

11 - Hem klinik hem de temel araştırmalara önem vererek ortodonti biliminin esas hedefi olan klinik uygulama ve faydalılık ilkesine uygun davranır.

İstihdam Olanakları

Programı başarıyla tamamlayanlar: Kendi iş yerlerini kurup serbest hekim olarak çalışabilirler; Kamu hastanelerinde görev alabilirler; Özel muayenehane, klinik veya hastanelerde sigortalı hekim olarak çalışabilirler; Herhangi bir üniversitede akademik çalışmalara devam edebilirler,

Üst Dereceye Geçiş

doktora sonrası programlarına başvurabilirler.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler yıl içinde sözlü ve/veya yazılı sınavla değerlendirilirler. Ayrıca pratik ve hasta başı değerlendirmeler yapılmakta, ödev ve projeler verilmektedir.

Bölüm/Program Başkanı

Öğrenme Durumları

Öğrenme durumları öğrencilerin yaratıcı, eleştirel, yansıtıcı düşünme becerilerini mantıksal, matematiksel düşünme becerileri gibi üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeyi hedefler. Bunun yanında öğrencilerin meta-bilişsel becerilerini geliştirmeyi hedefler. Öğrenme durumları öğrenme stratejileri, yöntemleri, tekniklerinin yanında kullanılan araç gereçler ile ölçme değerlendirme yöntemlerini kapsamaktadır. Programlarda kullanılan öğrenme durumları aşağıdaki listede verilmiştir:

Öğrenme Durumları *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Tartışma Yöntemi

Dinleme, konuşma, soru sorma, cevap üretme, görüş geliştirme ve sorgulama, görüş inceleme ve araştırma, eleştirel düşünce üretme, yaratıcı düşünce üretme, (çalıştay, panel, zıt panel, açıkoturum, münazara teknikleri uygulanır) kolegyum, forum, akvaryum tekniği.

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyonları) , bilgisayar, projeksiyon, çevrim içi ortamlar, konferans salon, çalıştay.

Gösterip Yapma Yöntemi

Öğretim elemanının bir araç veya gereçin kullanımı göstermesi, öğretim elemanın bir performansı/uygulamayı/pratiği gerçekleştirerek öğrenciye göstermesi, öğrencilerin araç veya gereçi kullanımı tekrar etmesi , öğrencinin bir performansı/uygulamayı/pratiği tekrar etmesi.

Öğrenim hedefi ve konuya uygun gerçek araç gereçler veya model araç ve gereçler,çoklu ortam araçları , video ve animasyonları) , bilgisayar.

Problem Çözme Yöntemi

Bilimsel/teorik ve/ veya gerçek hayat ilişkin bir problemi saptama, probleme ilişkin verileri analiz etme, alternatif çözüm önerileri geliştirme, uygun çözüm yöntemini seçme, probleme ilişkin çözümü değerlendirme , bireysel çalışma

Ders kitapları, araştırma raporları, çoklu ortam araçları (metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyonları), bilgisayar

Soru - Cevap Tekniği

Sokratik sorular sorma, cevapları eleştirme, soru üretme, cevap üretme, eleştirme, yaratıcı cevapları analiz etme ve değerlendirme, yapılandılmış sorular sorma ve cevaplar ürütme, kapalı uçlu sorular sorma ve cevap üretme

Ders kitapları, önerilen kitaplar, çalışma yaprakları, soru bankası , çoklu ortam araçları (metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video, karikatür ve animasyonlar)

Mikro Öğretim Tekniği

Sunum yapma performansı sergileme, yansıtıcı düşünce becerilerini geliştirme, öğrenci öz değerlendirme yapar. Öğretim elemanı öğrencilere konuları (seminer konuları da olabilir) dağıtır. Öğrenciler konuları inceler; araştır. Öğrenci sunumları hazırlanır. Öğrenci sunumlarını gerçekleştirir. Öğrencinin video kayıtları izlenir.

Kamera, video kayıt cihazları, kontrol listesi, rubrik, dereceleme ölçeği, gözlem formu.

Proje Temelli Öğrenme Modeli

Gerçek hayata ilişkin bir problem durumu senaryosu oluşturma, gerçek hayata ilişkin problem durumu tespit etme, probleme ilişkin veri toplama, veri analiz etme, veri işleme ,veri dönüştürme, altenatif çözüm önerileri geliştirme, uygun çözüm yöntemi seçme, çözüm yöntemini uygulama / çözüme ilişkin bir model/tasarım/somut bir ürün oluşturma/ somut bir hizmet üretme, model/tasarı/ somut ürün/hizmeti değerlendirme, Proje ürünlerini sergileme

Problem senoryosu metinleri/Örnek projeler,veri tabanları, kitaplar, araştırma raporları, laboratuvar, atölye,uygulama alanları, kütüphane, bilgisayar yazılımları, standart derslik teknolojileri, projeye konusuna göre araç ve gereçler

Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli

Keşfetme, örnek olay bulma, neden sonuç ilişkisi kurma, sorgulama, inceleme, araştırma ( öğrenme halkaları=3E,5E,7E modelleri

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyonları) , bilgisayar, projeksiyon, çevrim içi ortamlar, konferans salonu

İşbirlikli Öğrenme Modeli

İşbirliği kurma, iletişim kurma, liderlik yapma, görev paylaşma, sorumluluk paylaşma, birlikte öğrenme, sosyal etkileşim kurma. Öğrenciler arasından heterojen gruplar oluşturulur. Görev gruplara verilir. Proje, performans, problem çözme, rol oynama, klasik ödev gibi görevleri öğrenci grubları birlikte yapar. Bireysel veya grup değerlendirmesi yapılır.Ayrılıp Birleşme I; Ayrılıp birleşme tekniği II ; Öğrenci takımları-başarı grupları;Ekip destekli bireyselleştirme tekniği Takım-oyun turnuva tekniği; Görüşme teknikleri, Akranla Öğretim Tekniği , Tutor öğretim Tekniği uygulanır.

Sınıf içi ve sınıf dışı, okul içi ve okul dışı ortamlar.

Deneyimle Öğrenme Modeli

Fakülte- dış paydaş( sanayi kuruluşları, okullar ve diğer ) işbilliği kurulur. Öğrenciler mesleki becerileri gerçek ortamında doğrudan gözlemler. Gözlem sonuçları sınıf içi ortamda analiz edilir.

Programa göre staj yerleri, mesleki uygulama yerleri, Öğrenci ürün dosyası örneği, gözlem formları ve diğer alteratif ölçme araçları

Anlatım Yöntemi

Dinleme, konuşma, (düz anlatım, konferans, seminer,nutuk,demeç ve brifing teknikleri uygulanır)

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyonları) , bilgisayar, projeksiyon, çevrim içi ortamlar, konferans salonu

Klasik Yazılı Sınav

Yaratıcı, eleştirel, yansıtıcı düşüncelerin değerlendirmesi için klasik yazılı sınavlar. Bilgi, kavrama, uygulama, analiz gibi bilişsel becerileri değerlendirmek amaçıyla çoktan seçmeli, kısa cevaplı ( boşluk doldurmalı, eşleştirmeli, doğru yanlış ve diğer) sınavlar yapılır.

Yazılı sınav kağıtları, çoktan seçmeli testler, kısa çevaplı testler, karma testler, cevap anahtarları

Sözlü Sınav

Öğrenciye özgü, yaratıcı, eleştirel, yansıtıcı düşünce becerisi ve bilgi, kavrama, uygulama, analiz ve sentez gibi bilişse beceriler değerlendirmek amaçıyla yapılır. Genel bir ölçme değerlenme yöntemi değildir.her programda uygulanmaz; programa özeldir.

Sözlü soru bankası/ sözlü soru havuzu, çevap anahtarları, kontor listeleri, rubrikler, dereceleme ölçekleri

Ödev

Öğrencinin bilgi, becerilerini geliştirmek, araştırma ve incelemeye özendirmek, öğrenme eksikliklerini tamamlamak, bir konuda derinleşmeyi sağlamak amaçıyla kullanılır.

Kütüphane, e-kütüphane, kitaplar, makaleler

Proje Görevi

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Performans Görevi

Öğrencileri bütünsel ( bilişsel, duyuşsal ve psikomotor) olarak değerlendirmek hedeflendiği durumlarda kullanılır. Öğrenme süreçi ve öğrenme ürünleri ölçmek ve değerlendirmek amaçıyla yapılır. Performans ödevleri en az iki haftalık bir iş yükü içerir.

Problem senoryosu metinleri,kontor listeleri, rubrikler, dereceleme ölçekleri

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders1234567891011
ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİK00404000050
BİLİMSEL PROJE HAZIRLAMADA İLERİ KONULAR00203010100
FONKSİYONEL AYGITLARLA TEDAVİ53140210203
GELENEKSEL EDGEWISE TEKNİĞİ55342332305
İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER00203012400
KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ TEDAVİ32051301013
ORTODONTİ KLİNİĞİ VE UYGULAMALAR I55240203013
ORTODONTİ KLİNİĞİ VE UYGULAMALAR II55240203013
ORTODONTİ KLİNİĞİ VE UYGULAMALAR III55240203013
ORTODONTİ KLİNİĞİ VE UYGULAMALARI IV55240203013
ORTODONTİDE TEDAVİ PLANLAMASI I43100310100
ORTODONTİDE TEDAVİ PLANLAMASI II43100310100
ORTODONTİDE TEDAVİ PLANLAMASI III43100310100
ORTODONTİK MATERYALLER VE BİYOMEKANİK12202001003
ORTODONTİK MUAYENE VE TANI54100221312
SABİT ORTODONTİK APAREYLER İLE TEDAVİ VE RETANSİYON55352324304
İlişkili Ders Sayısı / 16/255650293417301323191132

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 04/07/2022 - 15:22Son Güncelleme Tarihi: 01/08/2022 - 12:03