Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Maliye Programı olarak amacımız; matematik ve ekonomiye ilgi duyan, dikkatli, sorumluluk sahibi, başkaları ile iyi iletişim kurabilen, çalıştığı iş yerinin ekonomik raporunun hazırlanmasında kendisine verilen görevleri yapabilen, kurumun giderleri ile alacaklarını izleyip bunlarla ilgili tablo ve rapor hazırlayabilen ara meslek elemanları yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Ön Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak gerekmektedir. Programa TYT puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı uyruklu öğrenciler, Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 120 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız

1.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
MLY1132730 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Türkçe 2 4
MLY1127620 GENEL MUHASEBE Türkçe 3 4
MLY1127630 GENEL İŞLETME Türkçe 3 5
MLY1127660 İKTİSADA GİRİŞ I Türkçe 2 4
MLY1127670 TEMEL MATEMATİK Türkçe 3 4
MLY1142440 ÖRGÜTSEL İLETİŞİM Türkçe 2 5
MLY1127510 HUKUKA GİRİŞ Türkçe 2 4
2.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
MLY1232840 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Türkçe 2 4
MLY1277310 İŞ HAYATINA GİRİŞ Türkçe 2 2
MLY1228010 TÜRKİYE EKONOMİSİ Türkçe 2 4
MLY1228030 KAMU MALİYESİ Türkçe 3 4
MLY1277410 YEREL VERGİLEME Türkçe 2 4
MLY1233240 FİNANSAL YÖNETİM Türkçe 2 4
MLY1227680 DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ Türkçe 3 4
MLY1227720 İKTİSADA GİRİŞ II Türkçe 2 4
1.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
MLY2133250 MALİYE POLİTİKASI Türkçe 3 3
MLY2128110 KAMU YÖNETİMİ Türkçe 3 5
MLY2132610 İŞ VE MESLEK ETİĞİ Türkçe 2 4
MLY2113952 SEMİNER I Türkçe 3 3
MLY2113966 STAJ I Türkçe - 5
MLY2133260 SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ Türkçe 3 4
MLY2133270 VERGİ HUKUKU Türkçe 2 4
MLY2133280 BİLGİSAYARLI MUHASEBE Türkçe 3 4
ATA2110800 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Türkçe 2 2
İNG2110900 İNGİLİZCE I İngilizce 2 2
TDL2110200 TÜRK DİLİ I Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
MLY2233320 BÜTÇE TEORİSİ VE POLİTİKASI Türkçe 3 4
MLY2233330 VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI Türkçe 3 4
MLY2232810 GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON YÖNETİMİ Türkçe 2 4
MLY2213953 SEMİNER II Türkçe 3 3
MLY2213967 STAJ II Türkçe - 5
MLY2233290 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Türkçe 3 4
MLY2233310 MALİYET MUHASEBESİ Türkçe 3 4
MLY2233340 BORÇLAR HUKUKU Türkçe 2 4
MLY2228150 İDARE HUKUKU Türkçe 3 4
ATA2210000 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Türkçe 2 2
İNG2212000 İNGİLİZCE II İngilizce 2 2
TDL2220000 TÜRK DİLİ II Türkçe 2 2

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Ortaöğretim ve lise düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları ve dokümanları, diğer kaynaklarla birlikte desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, aynı düzeydeki bir alanda ve/veya bir ileri eğitim düzeyinde kullanabilme becerileri kazanma.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, analiz edebilme, problemleri tanımlayabilme, elde edilen verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Bağımsız olarak alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı yürütebilme.
Karşılaşılan ve öngörülemeyen alanı ile ilgili uygulamalardaki karmaşık sorunları çözmek için sorumluluk alabilme.

Öğrenme Yetkinliği

Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme, temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel düşünceyle değerlendirebilme, karşılayabilme.
Öğrenimini bir mesleğe yada bir ileri eğitim düzeyine yönlendirebilme ve öğrenme bilincini yaşam boyu kazanmış olma.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Öğrenmiş olduğu alanı ile ilgili konularda düşünceleri bilgi ve beceriler düzeyinde yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
Alanıyla ilgili düşünceleri ve problemlere ilişkin çözüm önerileri paylaşabilme.
Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
Sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal hakların evrenselliği konularında yeterli bilince sahip olma.

İstihdam Olanakları

Mezunlarımız, Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, DPT, mahalli idareler, Sayıştay’ın yanı sıra bankalarda ve özel sektörün değişik kuruluşlarında, Yatırım kuruluşlarında çalışabilmektedirler. Ayrıca gerekli koşulları sağladıkları takdirde yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci-mali müşavir olabilmekte ve muhasebe bürolarında iş bulabilmektedirler.

Üst Dereceye Geçiş

Önlisans programlarından mezuniyetin ardından dikey geçiş sınavı (DGS) sonucunda lisans programlarında eğitim görme imkânı bulunmaktadır.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Öğr.Gör. Numan ÖZAKPINAR

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BİLGİSAYARLI MUHASEBE 344044003000
BORÇLAR HUKUKU 112141111112
BÜTÇE TEORİSİ VE POLİTİKASI 344344054000
DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ 455033443000
FİNANSAL YÖNETİM 335241314010
GENEL İŞLETME 344333033000
GENEL MUHASEBE 554444000020
GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON YÖNETİMİ 043444454000
HUKUKA GİRİŞ 353131344411
İKTİSADA GİRİŞ I 144524554032
İKTİSADA GİRİŞ II 344344044000
İŞ HAYATINA GİRİŞ 220040300001
İŞ VE MESLEK ETİĞİ 000040304055
KAMU MALİYESİ 554323454011
KAMU YÖNETİMİ 301103240221
MALİ TABLOLAR ANALİZİ 344334344020
MALİYE POLİTİKASI 543534544053
MALİYET MUHASEBESİ 040303010541
SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ 355343454021
TEMEL MATEMATİK 222212121222
TÜRK VERGİ SİSTEMİ 544544455223
TÜRKİYE EKONOMİSİ 345333055000
VERGİ HUKUKU 533353253054
VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI 445443555053
YEREL VERGİLEME 124233234055
İlişkili ders sayısı / 25/32708682637971588077164835
İlişki ağırlığı333333333222

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu