Ana içeriğe atla

Program Bilgileri

Amaç

İstanbul Medipol Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Sistemleri Lisans Programı; yeni iletişim mecralarının diline hakim, yeni medya okuryazarı olan, yeni medyanın ruhuna uygun iletişim stratejileri geliştirme becerisi kazanmış, dijital yazarlık becerisine sahip, iş yaşamında etkili iletişim becerilerini kullanabilen, yenilikleri takip edebilen ve iş yaşamında etik kodlara göre davranan uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavında (YKS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa sözel puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm zorunlu/seçmeli teorik ve uygulamalı dersleri başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
YMİ1138080İLETİŞİM BİLİMİNE GİRİŞTürkçe3-6
YMİ1138090SİYASET BİLİMİNE GİRİŞTürkçe3-5
YMİ1140430HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARITürkçe3-5
YMİ1138150YENİ MEDYA VE İLETİŞİM SİSTEMLERİNE GİRİŞTürkçe3-6
ATA1110800ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ITürkçe2-2
İNG1111600İNGİLİZCE Iİngilizce3-4
TDL1110200TÜRK DİLİ ITürkçe2-2
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
YMİ1238120İLETİŞİM HUKUKUTürkçe3-5
YMİ1238210SOSYOLOJİYE GİRİŞTürkçe3-5
YMİ1238220MEDYA TARİHİTürkçe3-6
YMİ1274080BİLGİ SİSTEMLERİNE GİRİŞTürkçe3-6
ATA1210000ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ IITürkçe2-2
İNG1211700İNGİLİZCE IIİngilizce3-4
TDL1220000TÜRK DİLİ IITürkçe2-2

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

Yeni Medya ve İletişim Sistemleri disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
Yeni Medya ve İletişim Sistemleri ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.


İstihdam Olanakları

Mezunlar, kamu kuruluşları, özel sektör, araştırma enstitüleri veya üniversitelerde görev yapabilirler. Yeni Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü'nden mezunlar, İnternet ve mobil ağlardan çeşitli biçimlerde yararlanan kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedirler. Bu görevler arasında; yayıncılık faaliyetlerini İnternette ve mobil ortamda gerçekleştiren medya kuruluşlarında "Yeni Medya Muhabirliği", "Editörlüğü" ya da "Prodüktörlüğü", kamu veya özel kurum ve kuruluşların "Sosyal Medya Yöneticiliği"; "İnternet ve Mobil Pazarlama Yöneticiliği veya Girişimciliği"; Yeni Medya'nın bireysel, toplumsal, ekonomik, kültürel, siyasal, hukuksal ve etik etkilerini akademik ya da ticari kuruluşlar için araştıran ve raporlayan Yeni Medya araştırmacıları sayılabilmektedir.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Doç.Dr. Başak GEZMEN

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Bakım Planı

Video

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders1234567891011121314
3D ANİMASYON UYGULAMALARI44444231150044
ANİMASYON 00453000000055
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ00033353000400
BİLGİ SİSTEMLERİNE GİRİŞ32323104050050
BİLİŞİM UYGULAMALARI44444444444444
DENEYİM TASARIMI VE İNSAN-BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ44555555555555
DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE DEVLET33202020000020
DİJİTAL İÇERİK ÜRETİMİ24254544453555
DİJİTAL MEDYA OKURYAZARLIĞI34445555555545
DİJİTAL MEDYA PLANLAMASI55555534154434
DİJİTAL MEDYA STÜDYOSU I00344400000054
DİJİTAL MEDYA STÜDYOSU II00344400000055
DİJİTAL MEDYA VE TOPLUM55343343453354
DİJİTAL METİN YAZARLIĞI43454400000044
DİJİTAL OYUN TASARIMI00555500000055
DİJİTAL PAZARLAMA55555555555555
EKONOMİYE GİRİŞ00320303000022
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ15355445445534
FİLM ANALİZİ VE ELEŞTİRİSİ45335345345445
GİRİŞİMCİLİK35555555455555
GÖRSEL KÜLTÜR 43344445445534
GÖSTERGEBİLİM 00300053000002
GRAFİK ANİMASYON00054400040054
HABER UYGULAMALARI55454554544445
HABER YAZMA44535433553553
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI12321242511321
İLETİŞİM BİLİMİNE GİRİŞ21134125245214
İLETİŞİM HUKUKU21332431412544
İLETİŞİM KURAMLARI55533355333534
İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ 33333333333333
İLETİŞİM VE SUNUM TEKNİKLERİ 02033305000002
İNTERNET GAZETECİLİĞİ45500302250355
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ00000000000500
JENERİK TASARIMINA GİRİŞ 54344544344445
KAMERA UYGULAMALARI 21244334454453
KAMUOYU ARAŞTIRMALARI 12113423123112
KİŞİLERARASI İLETİŞİM 44444444444444
KURGU UYGULAMALARI I34453454453455
KURGU UYGULAMALARI II 23234234422443
KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM04003000000500
MARKA İLETİŞİMİ VE YÖNETİMİ 33005515555544
MASAÜSTÜ YAYINCILIK UYGULAMALARI 34553254244354
MEDYA ANALİZİ VE SÖYLEM 44353053000343
MEDYA İŞLETMECİLİĞİ43443433443334
MEDYA TARİHİ54433344444554
MEDYA VE DİL00443300503003
MEDYA VE ŞİDDET45454555453544
MEDYA VE TOPLUMSAL HAREKETLER23345235444224
MESLEKİ UYGULAMA 35555555555555
MOBİL HABERCİLİK VE YURTTAŞ GAZETECİLİĞİ33234313040045
MOBİL UYGULAMA TASARIMI00044000040040
RADYO YAYINCILIĞI43554325254425
REKLAM ÇÖZÜMLEMESİ 00000044030304
SANAT VE TASARIM34544345355445
SAYFA TASARIMI00050002000043
SES TASARIMI VE TEKNOLOJİLERİ33454435454355
SİYASAL İLETİŞİM02020202200405
SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ00113423123112
SOSYAL CRM55334400004044
SOSYAL MEDYA UYGULAMALARI44454000000035
SOSYAL SORUMLULUK KAMPANYALARI22234434335445
SOSYOLOJİYE GİRİŞ11020534042000
SPOR MEDYASI00333002000000
TEMATİK YAYINCILIK 55555555555555
TİPOGRAFİ VE TASARIM 33414442353155
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI 50005545555550
TV YAYINCILIĞI44444300040444
VERİ GAZETECİLİĞİ24544545553555
WEB TASARIMI23443434454354
YENİ MEDYA ARAŞTIRMALARI55555554443455
YENİ MEDYA KURAMLARI44354534544455
YENİ MEDYA UYGULAMALARI45555555455555
YENİ MEDYA VE İLETİŞİM PROJESİ55555555555555
YENİ MEDYA VE İLETİŞİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ55535535555533
YENİ MEDYA VE REKLAMCILIK22343424252334
YENİ MEDYA VE SİYASAL İLETİŞİM 44455544355555
İlişkili Ders Sayısı / 76/100200218234264265254208242191241197223265276

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu