Ana içeriğe atla

Not 1:Başvuru belgelerini mavi kalemle ıslak imzalı olarak [email protected] adresine ve kargo ile Etik Kurulu Sekreterliğine gönderilmesi rica olunur.

Not 2: En son başvuru belgeleri toplantı tarihinin 3 gün öncesine kadar kabul edilecektir.

Not 3:Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları (GETAT) Klinik Araştırmalar Etik Kuruluna Üniversitemiz dışında bünyesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Klinik Araştırmalar Etik Kurulu bulunmayan kamu kurum ve kuruluşlarından müracaatların kabulü ve başvuru ücretinin 2022 yılı için 400 TL olarak belirlenmiştir. 

Not 4: Etik Kurulu ayda bir toplanır. 

Not 5:Tüm belgeler Times New Roman karakteri ile,12 punto ve 1,5 satır aralığı şeklinde yazılacaktır.

Not 6: Başvuru dosyası, tüm evrakların imzalı kopyalarını içeren bir adet CD (CD’nin üzerine Sorumlu Araştırmacının ismi yazılmalıdır) ve mavi dosya içerisinde ayrı ayrı şeffaf dosya ile Etik Kurul Sekreterliğine teslim edilmelidir.

Not 7: Aromaterapi, Fitoterapi ve Apiterapi kullanılacak ürünlerin ruhsat sonrası dönem araştırması ise mutlaka Tarım ve Orman Bakanlığından alınmış ürün ruhsatlarının olması gerekmektedir. Araştırmacıların ürün ruhsatları da dosya eklerinde sunulması istenmektedir. Eğer ürün ruhsat öncesi dönemde ise, uygulanacak gönüllülere sigorta yapılması istenmektedir. 

Not 8: Sorumlu araştırmacı: Uzmanlık ve doktora eğitimini tamamlamış olup, araştırmanın yürütülmesinden sorumlu olan hekim veya diş hekimi olmalı.

Başvuru Belgeleri

 1. Dilekçe
   
 2. Taahhütname
   
 3. Başvuru Formları 
 4. GETAT uygulamalarında uygulamayı yapacak hekimin ilgili alanda Bakanlık GETAT sertifikasının bir örneği 
   
 5. Araştırma protokolü
   
 6. Araştırma protokolü Türkçe dışında bir dilde ise, Türkçe özeti
   
 7. Araştırma akış şeması
   
 8. Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu (BGOF) (BGOF’nin www.getatportal.saglik.gov.tr  adresinde yer alan asgari bilgilendirilmiş gönüllü olur formu örneği doğrultusunda hazırlanması gerekmektedir. İngilizce dışındaki dillerde olan BGOF’lerin orijinali ve yeminli tercüman tarafından onaylı tercümesinin ilave edilmesi gerekmektedir.)
   
 9. Sağlık Bakanlığı Getat Klinik Araştırma Dokümanları

 10. www.getatportal.saglik.gov.tr adresinde yer alan formata göre hazırlanan ve bu formda eklenmesi talep edilen özgeçmişler
   
 11. Olgu Rapor Formu (ORF)
   
 12. Araştırma broşürü (araştırma broşürü yoksa daha önceki çalışmalardan elde edilen bu çalışmayı destekleyen önbilgilerin gönderilmesi gerekmektedir.)
   
 13. Islak imzalı ve www.getatportal.saglik.gov.tr  adresinde yer alan formata göre hazırlanan araştırma bütçesi (TÜBİTAK gibi araştırma fonlarından destek alan başvurular için ilk başvuruda imzalı olmayan taslak bütçenin gönderilmesi yeterlidir)
   
 14. İlgili mevzuat gereği sigorta gerektiren araştırmalar için sigorta poliçesi veya sertifikası
   
 15. Araştırmanın bir destekleyicisi var ise, destekleyiciye ait noter tasdikli imza sirkülerinin bir örneği
   
 16. Varsa, yetkilendirme belgeleri
   
 17. Varsa, gönüllü bilgilendirme metinleri
   
 18. Varsa, ilanlar
   
 19. Varsa, hasta kartı/günlüğü
   
 20. Varsa, anket vb.
   
 21. Gerekiyorsa, www.getatportal.saglik.gov.tr  adresinde yer alan formata göre hazırlanan biyolojik materyal transfer formu
   
 22. Araştırma ürünü ülkemizde ruhsatlı/izinli ise kullanma talimatı/kısa ürün bilgisi örneği
   
 23. Varsa, daha önce ret edilen etik kurul kararının aslı veya aslı gibidir onaylı örneği
   
 24. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılan başvurular için varsa, araştırmaya ait etik kurul kararının aslı veya aslı gibidir onaylı örneği
   
 25. Araştırma ruhsat/izin öncesi döneme ait ise araştırma yapılacak yerin uygunluğunu gösteren Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce verilmiş belgenin bir örneği
   
 26. Araştırma akademik amaçlı ise, araştırmanın akademik amaçlı olduğuna dair başvuru sahibi dışında yetkili bir kişi tarafından onaylanan belge,
   
 27. Bu bölüm sadece ruhsat/izin öncesi dönem çalışmaları için geçerlidir.
   
  • Karşılaştırma amacıyla kullanılan araştırma ürününün referans ürün olarak kullanılmasını destekleyici belgeler (Ürünün, Orange Book’da referans ürün olduğunun gösterilmesi veya Avrupa’da bu ürünün referans olarak kullanıldığının gösterilmesi ya da ürünün orijinalliğini gösteren literatür veya belgeler vb.)
    
  • Referans ürünün/ürünlerin temin belgesi (Seri numarası ve son kullanma tarihinin yer aldığı fatura/Seri numarası ve son kullanma tarihi faturada yer almıyor ise bu bilgilerin yer aldığı ambalaj fotokopisi ve fatura)
    
  • Araştırma ürünü ithal bir ürün ise, araştırma ürününün temin belgesi (Seri numarası ve son kullanma tarihinin yer aldığı belge)
    
  • Araştırma ürününe ait analiz sertifikası
 28.  Getat Sonlanım Bildirimi Başvuru Formu

 29. Getat Önemli Değişiklik Başvuru Formu

 30. Getat Değişiklik Başvuru Formu

 31. Değişiklik Dilekçesi
   
 32. Adres: Uzm. Bilge KAYA (Etik Kurulu Sekreteri) Kuzey Kampüsü Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No.19 Kavacık Kavşağı – Beykoz 34810 İstanbul