Ana içeriğe atla

Program Bilgileri

Amaç

İnsan doğasını anlamaya meraklı, araştırmaya ve öğrenmeye açık, bilimsel düşünme becerilerine sahip, edindiği bilimsel bilgiler doğrultusunda insanların psikolojik sorunlarını çözme sürecinde onlara hizmet sunan, lisans eğitimi boyunca öğrendiği bilgileri uygulamaya aktarabilen, mesleğin etik ve ilkelerine uygun davranışlar sergileyen, alanında yetkin meslek profesyonelleri yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa EA puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
PCG1110800ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ITürkçe222
PCG1190023AKADEMİK İNGİLİZCE Iİngilizce223
PCG1110200TÜRK DİLİ ITürkçe222
PCG1114942EĞİTİME GİRİŞİngilizce225
PCG1114943EĞİTİM SOSYOLOJİSİİngilizce225
PCG1114966PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİĞE GİRİŞİngilizce337
PCG1114967PSİKOLOJİYE GİRİŞİngilizce226
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
PCG1210000ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ IITürkçe222
PCG1290024AKADEMİK İNGİLİZCE IIİngilizce223
PCG1220000TÜRK DİLİ IITürkçe222
PCG1214968ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİİngilizce225
PCG1214969BİLİŞİM VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİİngilizce2+236
PCG1214971FİZYOLOJİK PSİKOLOJİİngilizce226
PCG1214972SOSYAL PSİKOLOJİİngilizce226

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.


Program Çıktısı TYYÇ Temel Alan Matrisi
Temel Alan YeterliliğiProgram Yeterliliği
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal

1-Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.

1 - Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.

2 - Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.

3 - Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.

13 - Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.

2-Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.

5 - Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.

16 - Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.

3-Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.

5 - Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.

16 - Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.

4-Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.

4 - PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.

15 - Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.

5-Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.

2 - Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.

3 - Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.

6-Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.

11 - Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.

BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı

1-Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.

4 - PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.

14 - Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.

2-Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.

5 - Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.

16 - Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.

3-Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

5 - Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.

6 - Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.

9 - Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.

10 - Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.

11 - Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.

16 - Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.

4-Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.

4 - PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.

5 - Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.

5-Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.

4 - PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.

6-Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.

5 - Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.

15 - Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.

YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1-Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.

7 - Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.

9 - Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.

11 - Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.

2-Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.

6 - Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.

7 - Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.

8 - Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.

3-Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

6 - Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.

7 - Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.

9 - Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.

Öğrenme Yetkinliği

1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

3 - Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.

2-Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.

4 - PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.

5 - Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.

10 - Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.

3-Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.

8 - Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.

4-Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.

8 - Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.

12 - Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.

16 - Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1-Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.

8 - Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.

2-Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.

8 - Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.

12 - Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.

3-Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.

11 - Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.

4-Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.

7 - Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.

5-Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

5 - Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.

9 - Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.

15 - Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.

6-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12 - Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.

7-Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

8 - Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.

8-Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.

11 - Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

1-Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.

7 - Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.

2-Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.

7 - Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.

15 - Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.

3-Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.

8 - Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.

4-Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.

4 - PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.

7 - Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.

9 - Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.

5-Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

8 - Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.

6-Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.

7 - Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.

7-Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.

7 - Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.

İstihdam Olanakları

Programdan mezun olanlar çoğunlukla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kadrosunda rehber öğretmen olarak çalışmaktadır. Adalet Bakanlığı'na bağlı mahkemelerde pedagog olarak çalışma fırsatı olan mezunlar, diğer kamu ve özel kurumlarda da danışmanlık alanında çalışabilmektedir.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Asude ÖZDEMİR

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Servet BAYRAM

Öğrenme Durumları

Öğrenme durumları öğrencilerin yaratıcı, eleştirel, yansıtıcı düşünme becerilerini mantıksal, matematiksel düşünme becerileri gibi üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeyi hedefler. Bunun yanında öğrencilerin meta-bilişsel becerilerini geliştirmeyi hedefler. Öğrenme durumları öğrenme stratejileri, yöntemleri, tekniklerinin yanında kullanılan araç gereçler ile ölçme değerlendirme yöntemlerini kapsamaktadır. Programlarda kullanılan öğrenme durumları aşağıdaki listede verilmiştir:

Öğrenme Durumları *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Tam Öğrenme Modeli

Ön bilgiler/öğrenci hazır bulunuşluğu tesbit edilir. Uygun öğretim yöntemleri ve teknikleri seçilir. Ders işlenir.Öğrenme eksikleri saptanır. Eköğretim ya da tamalayıcı öğretim planı uygulanır.

Bilişsel stratejiler, model ve teknikler

Tartışma Yöntemi

Dinleme, konuşma, soru sorma, cevap üretme, görüş geliştirme ve sorgulama, görüş inceleme ve araştırma, eleştirel düşünce üretme, yaratıcı düşünce üretme, (çalıştay, panel, zıt panel, açıkoturum, münazara teknikleri uygulanır) kolegyum, forum, akvaryum tekniği.

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyonları) , bilgisayar, projeksiyon, çevrim içi ortamlar, konferans salon, çalıştay.

Gösterip Yapma Yöntemi

Öğretim elemanının bir araç veya gereçin kullanımı göstermesi, öğretim elemanın bir performansı/uygulamayı/pratiği gerçekleştirerek öğrenciye göstermesi, öğrencilerin araç veya gereçi kullanımı tekrar etmesi , öğrencinin bir performansı/uygulamayı/pratiği tekrar etmesi.

Öğrenim hedefi ve konuya uygun gerçek araç gereçler veya model araç ve gereçler,çoklu ortam araçları , video ve animasyonları) , bilgisayar.

Problem Çözme Yöntemi

Bilimsel/teorik ve/ veya gerçek hayat ilişkin bir problemi saptama, probleme ilişkin verileri analiz etme, alternatif çözüm önerileri geliştirme, uygun çözüm yöntemini seçme, probleme ilişkin çözümü değerlendirme , bireysel çalışma

Ders kitapları, araştırma raporları, çoklu ortam araçları (metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyonları), bilgisayar

Örnek Olay Yöntemi

Örnek olayların sunumu, örnek olayları keşfetme, tipik olayları örnekleme, aykırı olayları örnekleme, örnek olayları karşılaştırma, örnek olay analizi, örnek olay yorumu, örnek olayı değerlendirme.

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (vakaya ilişkin metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyon, karikatür), bilgisayar, projeksiyon, çevrim içi ortamlar.

Bireysel Çalışma Yöntemi

Öğrenci ilgi, merak ve motivasyonu, öğrenim hedefi, konuya göre detaylı araştırma ve inceleme; derinlemesine araştırma ve inceleme, kapsamlı Okuma, dinleme ve izleme, bir performası tekrar etme.

Kütüphane, e-kütüphane, laboratuvar, atölye

Rol Oynama ve Drama Tekniği

Senoya metini tanıtma, öğrencilere rollere rolları dağıtma, öğrencilerin rolleri çalışması, öğrencilerin senoryayu işbirliği içinde gerçekleştirmesi, senoryo metni analiz etme ve değerlendirme yapılır. Drama yapılacak konu ve durum öğretim elemanı tarafindan belirlenir. Drama tekniği uygulandığında gerçek hayatta bir probleme ilişkin öğreciler doğaçlama canlandırma yaparlar. Öğrencilerle birlikte dramama durumu analiz edilir.

Senoryo metni, tiyatro salonu, sınıf ortamı, konferans salonu, video ve ses, görütü kayıtları.

Soru - Cevap Tekniği

Sokratik sorular sorma, cevapları eleştirme, soru üretme, cevap üretme, eleştirme, yaratıcı cevapları analiz etme ve değerlendirme, yapılandılmış sorular sorma ve cevaplar ürütme, kapalı uçlu sorular sorma ve cevap üretme

Ders kitapları, önerilen kitaplar, çalışma yaprakları, soru bankası , çoklu ortam araçları (metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video, karikatür ve animasyonlar)

Mikro Öğretim Tekniği

Sunum yapma performansı sergileme, yansıtıcı düşünce becerilerini geliştirme, öğrenci öz değerlendirme yapar. Öğretim elemanı öğrencilere konuları (seminer konuları da olabilir) dağıtır. Öğrenciler konuları inceler; araştır. Öğrenci sunumları hazırlanır. Öğrenci sunumlarını gerçekleştirir. Öğrencinin video kayıtları izlenir.

Kamera, video kayıt cihazları, kontrol listesi, rubrik, dereceleme ölçeği, gözlem formu.

Beyin Fırtınası Tekniği

Görüş geliştirme, soru geliştirme, gözlem durumlarını ifade etme, eleştirel düşünce geliştirme, problem çözme, grup/takım çalışması, dinleme ve konuşma.

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyonları) , bilgisayar, projeksiyon, çevrim içi ortamlar.

Proje Temelli Öğrenme Modeli

Gerçek hayata ilişkin bir problem durumu senaryosu oluşturma, gerçek hayata ilişkin problem durumu tespit etme, probleme ilişkin veri toplama, veri analiz etme, veri işleme ,veri dönüştürme, altenatif çözüm önerileri geliştirme, uygun çözüm yöntemi seçme, çözüm yöntemini uygulama / çözüme ilişkin bir model/tasarım/somut bir ürün oluşturma/ somut bir hizmet üretme, model/tasarı/ somut ürün/hizmeti değerlendirme, Proje ürünlerini sergileme

Problem senoryosu metinleri/Örnek projeler,veri tabanları, kitaplar, araştırma raporları, laboratuvar, atölye,uygulama alanları, kütüphane, bilgisayar yazılımları, standart derslik teknolojileri, projeye konusuna göre araç ve gereçler

Tersine Beyin Fırtınası Tekniği

Problemleri saptama, problemleri sıralama, problemleri sınıflandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (balık kılçıkları, metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyonları) , bilgisayar, projeksiyon, çevrim içi ortamlar

Benzetim/Simülasyon Tekniği

Riskli, tehlikeli, pahalı, uzun zaman alan uygulama/pratiklere ilişkin simülasyonların gerçekleştirilmesi.

Simülasyon ortamı, Bilgisayar

Kavram Haritası Tekniği

Kavramları ayırt etme, kavramları sıralama, kavramları sayma, kavramları ilişkilendirme, kavramsal çerceveyi analiz etme

Kavram haritaları

Probleme Dayalı Öğrenme Modeli

Gerçek hayata ilişkin bir problem durumu yansıtıcı senorya oluşturma, gerçek hayata ilişkin problem durumu tespit etme, probleme ilişkin veri toplama, veri analiz etme, veri işleme ,veri dönüştürme, altenatif çözüm önerileri geliştirme

Problem senoryosu metinleri ,veri tabanları, kitaplar, araştırma raporları, laboratuvar, atölye,uygulama alanları, kütüphane, bilgisayar yazılımları, standart derslik teknolojileri, projeye konusuna göre araç ve gereçler

Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim

Çevrimiçi Ders Platformları : İşbirliği ve iletişim kurma, dijital okuryazarlık etkinlikleri, bilgi paylaşma, teknoloji kullanımını geliştirme, yaratıcı düşünme etkinlikleri, problem çözme, eleştirel düşünce üretme. Öğretim elemanlarının ders materyallerini paylaştığı, ödev toplayabildiği ve öğrencilerle etkileşime girdiği ortamlardır. E-Kitaplar ve Dijital İçerikler : Okuma, yazma, anlama, yorumlama, yaratıcı düşünce etkinlikleri, dil kullanımı, inceleme, araştırma yapma, teknoloji kullanma, eleştirel düşünce üretme etkinlikleri. Öğrencilere interaktif içerikler sunularak öğrenme ortamı ve materyalleri daha çekici hale getirildiği ortamlardır. Web Seminerleri ve Canlı Dersler : İletişim, işbirliği kurma, takım çalışması, sunum yapma, teknoloji kullanma becerileri, sorun çözm, Öğrencilerle uzaktan canlı etkileşime geçilen interaktif ortamlardır. Uygulama ve Simülasyonlar : Problem çözme, teknoloji kullanma, analitik düşünme, iletişim kurma, karar verme, takım çalıması ve işbirliği kurma. Öğrencilerin kavramları deneyimleme fırsatı sunan ortamlardır. Dijital Oyun Tabanlı Öğrenme : Problem çözme becerisi, teknoloji kullanma becerisi, yaratıcı düşünce geliştirme, hızlı karar verme, strateji geliştirme, işbirliği ve takım çalışması. Öğrenmeyi eğlenceli hale getirmek ve öğrenmede kalıcılığı artırmak için dijital ortamlarda hazırlanan veya oynanan oyunlar. Adaptif Öğrenme Sistemleri : Mantıksal matematiksel düşünme etkinlikleri , okuma, yazma, anlama, yorumlama, eleştirel düşünme etkinlikleri. Öğrencilerin zayıf olduğu yanları tespit edip o alana özgü çalışmalar ve etkinlikler yapmak için sunulan ortamlardır. Sanal Gerçeklik (VR) ve Arttırılmı Gerçeklik (AR) : Simülasyon ve pratik uygulamalar, yaratıcı düşünme etkinlikleri, teknoloji kullanma, planma, proglama, sosyal etkileşim kurma ve iletişim kurma. 3D sanal ortamlara öğrenmeyi eğlenceli ve etkileşimli bir şekilde gerçekleştirmek için kullanılan ortamlardır. Sosyal Medya ve İnteraktif Platformlar : İletişim, işbirliğ kurmai, takım çalışması, proje yönetimi, interaktif içerik üretme, eleştirel düşünme etkinlikleri. Öğrencilerin herhangi bir konu hakkındaki düşüncelerini paylaşmak, etkileşimde olmak ve içerik üretmelerini desteklemek için kullanılan kişisel platformlardır. Veri Analizi ve İzleme Araçları : Analitik düşünme etkinlikleri,mantıksal matematiksel düşünme etkinlikleri, problem çözme, karar verme, iletişim kurma. Öğrenci performanlarını değerlendirmek , izlemek, öğrenci güçlüklerini belirlemek ve buna göre ders planları oluşturmak için kullanılan araçlardır. Yapay Zeka Teknolojileri : Veri analizi ve tahminleme, oyun ve strateji geliştirme, güvenlik ve tehdit analizi yapma, teknoloji kullanma becerileri, robotik ve otomasyon becerileri, yaratıcı düşünme becerileri, computasyonel düşünme becerileri.

Moodle, Google Classroom, Edmodo, Edupage vb. Google Play Books, Apple Books, Amazon Kindle Store, BookBoon, OpenStax vb. Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Adobe Connect, GoToMeeting vb. NASA Eyes on the Solar System, FlightGear, Virtual Biology Lab, CarSim, SimCity vb. Strateji ve bulmaca oyunları, Simülasyon ve yapım oyunları, görev oyunları, gerçek zamanlı çok oyunculu oyunlar vb. Udemy, Khan Academy, Duolingo, Cognii, Smart Sparrow vb. Oculus Rift, PlayStation VR, Samsung Gear VR, Google CardBoard, Pokemon Go, Arlit, Google ARCore, SnapChat ve Instagram Filtreleri vb. Facebook, instagram, twitter, linledIn,Snapchat, pinterest, youtube, twitch, reddit, discord vb. Google Analytics, Microsoft Power BI, Splunk, Adobe Analytics vb. ChatGPT, Google AI, Deeply, DıaloGPT. Amazon Alexa, Tesla Autopilot vb.

Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli

Keşfetme, örnek olay bulma, neden sonuç ilişkisi kurma, sorgulama, inceleme, araştırma ( öğrenme halkaları=3E,5E,7E modelleri

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyonları) , bilgisayar, projeksiyon, çevrim içi ortamlar, konferans salonu

İşbirlikli Öğrenme Modeli

İşbirliği kurma, iletişim kurma, liderlik yapma, görev paylaşma, sorumluluk paylaşma, birlikte öğrenme, sosyal etkileşim kurma. Öğrenciler arasından heterojen gruplar oluşturulur. Görev gruplara verilir. Proje, performans, problem çözme, rol oynama, klasik ödev gibi görevleri öğrenci grubları birlikte yapar. Bireysel veya grup değerlendirmesi yapılır.Ayrılıp Birleşme I; Ayrılıp birleşme tekniği II ; Öğrenci takımları-başarı grupları;Ekip destekli bireyselleştirme tekniği Takım-oyun turnuva tekniği; Görüşme teknikleri, Akranla Öğretim Tekniği , Tutor öğretim Tekniği uygulanır.

Sınıf içi ve sınıf dışı, okul içi ve okul dışı ortamlar.

Deneyimle Öğrenme Modeli

Fakülte- dış paydaş( sanayi kuruluşları, okullar ve diğer ) işbilliği kurulur. Öğrenciler mesleki becerileri gerçek ortamında doğrudan gözlemler. Gözlem sonuçları sınıf içi ortamda analiz edilir.

Programa göre staj yerleri, mesleki uygulama yerleri, Öğrenci ürün dosyası örneği, gözlem formları ve diğer alteratif ölçme araçları

Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli

Problem çözme, tartışma, örnek olay sunma, vaka analiz etme, eleştirel düşünce üretme, yaratıcı düşünce üretme, Öğrenim hedefine uygun video kayıtları oluşturulur veya seçilir. Öğrenciler video kayıtları izleyerek ön hazırlık yapar. Sınıf içi ortamda problem çözülür. Problem tartışılır.

Video kayıtları, çevrimiçi ortamlar, sınıf

Anlatım Yöntemi

Dinleme, konuşma, (düz anlatım, konferans, seminer,nutuk,demeç ve brifing teknikleri uygulanır)

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyonları) , bilgisayar, projeksiyon, çevrim içi ortamlar, konferans salonu

Klasik Yazılı Sınav

Yaratıcı, eleştirel, yansıtıcı düşüncelerin değerlendirmesi için klasik yazılı sınavlar. Bilgi, kavrama, uygulama, analiz gibi bilişsel becerileri değerlendirmek amaçıyla çoktan seçmeli, kısa cevaplı ( boşluk doldurmalı, eşleştirmeli, doğru yanlış ve diğer) sınavlar yapılır.

Yazılı sınav kağıtları, çoktan seçmeli testler, kısa çevaplı testler, karma testler, cevap anahtarları

Sözlü Sınav

Öğrenciye özgü, yaratıcı, eleştirel, yansıtıcı düşünce becerisi ve bilgi, kavrama, uygulama, analiz ve sentez gibi bilişse beceriler değerlendirmek amaçıyla yapılır. Genel bir ölçme değerlenme yöntemi değildir.her programda uygulanmaz; programa özeldir.

Sözlü soru bankası/ sözlü soru havuzu, çevap anahtarları, kontor listeleri, rubrikler, dereceleme ölçekleri

Ödev

Öğrencinin bilgi, becerilerini geliştirmek, araştırma ve incelemeye özendirmek, öğrenme eksikliklerini tamamlamak, bir konuda derinleşmeyi sağlamak amaçıyla kullanılır.

Kütüphane, e-kütüphane, kitaplar, makaleler

Proje Görevi

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme eksiklerini belirlemek amaçıyla yapılır. Bu durumda öğrenci notlarını yansıtılmaz. Öğrenme hedeflerinin gerçekleşme düzeyi sürece bağlı olarak değerlendirilmek amaçıyla yapılabilir. Bu durumda öğrenci notlarına yansıtılabilir.

Çalışma yaprakları, soru bankası, soru havuzu, cevap anahtarı

Performans Görevi

Öğrencileri bütünsel ( bilişsel, duyuşsal ve psikomotor) olarak değerlendirmek hedeflendiği durumlarda kullanılır. Öğrenme süreçi ve öğrenme ürünleri ölçmek ve değerlendirmek amaçıyla yapılır. Performans ödevleri en az iki haftalık bir iş yükü içerir.

Problem senoryosu metinleri,kontor listeleri, rubrikler, dereceleme ölçekleri

Portfolyo Görevi

Öğrencileri bütünsel olarak (zihinsel, davranışsal, sosyal) değerlendirmek amaçıyla kullanılır. En az bir yıllıklık öğrenci etkinlikleri içerir. Özel durumlarda bir dönemlik olabilir.

Örnek protfolyolar, kontor listeleri, rubrikler, dereceleme ölçekleri

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders12345678910111213141516
AİLE DANIŞMANLIĞI4454444542454434
AKADEMİK İNGİLİZCE I3411211224253222
AKADEMİK İNGİLİZCE II2122222425252222
BESLENME VE SAĞLIK4443344544343333
BİLİŞİM VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ0000010000000001
BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI I5444334444454544
BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI II4545434444444544
ÇOCUK HUKUKU3333434344453443
DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI I5431313434234333
DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI II3335445244412331
EĞİTİM SOSYOLOJİSİ2222222433453222
EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK4335344453403442
EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ1214321234203355
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME4435314345204353
EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMA4443443543445434
EĞİTİME GİRİŞ2222323443324222
ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME3332433444344333
FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ4322222311254221
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ II4532311434354322
GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA4442213334235332
İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM4333423434355332
KAPSAYICI EĞİTİM3421312534444211
KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ5533343444344343
KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM5442423444454434
KİŞİLİK KURAMLARI2331111212132111
MANEVİ DANIŞMANLIK 4443334444444322
MEDYA OKURYAZARLIĞI0000000400003440
MESLEK ETİĞİ VE YASAL KONULAR3233322233334433
MESLEKİ REHBERLİK4433332334345333
MESLEKİ REHBERLİK UYGULAMALARI5444433444345533
OKULLARDA RPD UYGULAMALARI I5434434344325542
OKULLARDA RPD UYGULAMALARI II5434434344325542
ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ4433433445444333
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ4422322424454322
ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA 3222212232233332
PSİKOLOJİK DANIŞMA BECERİLERİ5544333424245444
PSİKOLOJİK DANIŞMA İLKE VE TEKNİKLERİ4554434434445423
PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARI4554334444345423
PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİĞE GİRİŞ3321111112123111
PSİKOLOJİK TESTLER 4213111223224452
PSİKOLOJİYE GİRİŞ4432212344455213
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SEMİNERİ2222312323112223
RPD'DE PROGRAM GELİŞTİRME5444333344355443
SINIF YÖNETİMİ2342314141402341
SOSYAL PSİKOLOJİ3342222424453203
TEMEL İSTATİSTİK2223523333342353
TEST DIŞI TEKNİKLER5444323444354443
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI4443334544344322
TRAVMA SONRASI PSİKOLOJİK DANIŞMA4433322344234323
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ1102323334301000
TÜRK EĞİTİM TARİHİ4334424434454333
YAŞAM DÖNEMLERİ VE UYUM SORUNLARI3343214524343321
YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME4443424533454333
İlişkili Ders Sayısı / 53/59190182161151159119152191172192162192201167149134

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 11/05/2022 - 12:08Son Güncelleme Tarihi: 02/10/2023 - 21:36