Ana içeriğe atla

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

• Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin ilgili yasa, tüzük, yönetmelik, yönerge ve usul ve esaslar dâhilinde verimli, düzenli ve uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak. 
• Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulu gündemini hazırlayarak ilgililere zamanında dağıtılmasını sağlamak, 
• Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulu kararlarının yazılması, korunması, saklanması ve üniversiteye bağlı birimlere ve ilgili kişilere iletilmesini sağlamak, Rektörlüğün kurum içi ve kurum dışı yazışmalarını yürütmek, 
• Üniversite idari birimleri ile özel ve resmi kurumlar arasında sağlıklı ve iyi ilişkiler kurulmasını sağlamak, 
• Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Sekreterleri arasında koordinasyonu sağlamak, iş birliğini temin etmek, verimli ve düzenli bir çalışma ortamı oluşturmak, 
• Üniversitenin her türlü destek hizmetlerinin karşılanmasını sağlamak, 
• Üniversitede çalışan idari personelin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ihtiyaçlara göre eğitim programı sağlamak, 
• Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerinde destek hizmetlerinin yerine getirilmesi ve düzenlemesini sağlamak, 
• Üyesi bulunduğu kurul ve komisyonlara başkanlık etmek ve/veya katkıda bulunmak, Sistem ve mevzuat geliştirilmesini sağlamak, 
• Çalışanların her türlü sosyal güvenliğinin sağlanması ile ilgili çalışmalar yapmak, 
• Kaynak kullanımında verimliliği sağlamak, 
• Genel Sekreterliğin ve ona bağlı birimlerin bütün faaliyetlerinin gözetim ve denetimini sağlamak, 
• Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında rektöre öneride bulunmak 
• Üniversitenin iç ve dış yazışmalarını sağlamak