Ana içeriğe atla

D. Personel Hareketliliği

Personel hareketliliği faaliyeti, Programla ilişkili bir ülkeden başka bir Programla ilişkili ülkeye veya Programla ilişkili olmayan bir ülkeye gerçekleştirilebilir. Ancak şuan üniversitemizde yalnızca KA131 Projesi yürütüldüğünden, proje şartları gereği yalnızca AB üyesi ülkelere gidilebilmektedir. Personel üzerinde azami etkiye sahip yüksek kaliteli hareketlilik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini teminen, hareketlilik faaliyeti personelin mesleki ve kişisel gelişim ihtiyaçlarıyla uyumlu olmalıdır.

Personel Hareketliliği Faaliyetleri

Personel Hareketliliği faaliyeti 2 şekilde gerçekleştirilebilmektedir:

1. Personel Ders Verme Hareketliliği - Staff Mobility for Teaching Assignments (STA)

2. Personel Eğitim Alma Hareketliliği - Staff Mobility for Staff Training (STT)

 

1. Personel Ders Verme Hareketliliği

Personel ders verme hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, Programla ilişkili ülkelerden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Aynı kapsamda anlaşmalı olduğumuz kurumlardan eğitim vermekle yükümlü olan personeller üniversitemizi ziyaret edebilmektedir.

Personel ders verme hareketliliği için misafir olunacak kurumla üniversitemizin erasmus anlaşması olmak zorundadır.

Faaliyetler, Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen asgarî ve azamî sürelere uygun olarak gerçekleştirilir. Personel hareketliliği faaliyetleri, Merkezle imzalanan sözleşme bitiş tarihinden sonraya sarkamaz.

Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, Programla ilişkili ülkeler ile hareketlilikte seyahat hariç en az ardışık 2 gün; Programla ilişkili olmayan ülkeler ile hareketlilikte en az ardışık 5 gündür. Her iki durumda da faaliyetin azami süresi 2 aydır. Faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur. Faaliyetin 1 haftadan uzun gerçekleştiği durumlarda, verilmesi gereken zorunlu ders saatinin süre ile orantılı olarak artması gerekmektedir (örneğin, 1 hafta sürecek bir faaliyette 8 saat ders verilmesi zorunlu olduğundan, 2 hafta sürecek bir faaliyette en az 16 saat ders verilmesi zorunludur). Davet edilen personel içinse asgari hareketlilik süresi seyahat günleri hariç asgari 1 gün olup asgari ders saati uygulaması bulunmamaktadır.

Personel Ders Verme Hareketliliği için Düzenlenmesi Gereken Belgeler

 1. Kurumlararası anlaşma
 2. Başvuru formu
 3. Davet mektubu
 4. Personel ile yükseköğretim kurumu arasında imzalanan hibe sözleşmesi,
 5. Ders verme faaliyeti için personel hareketliliği anlaşması (taraflarca onaylı),
 6. Katılım sertifikası
 7. Personel Anketi: Hareketlilik Aracı kullanılarak ders verme hareketliliğinden faydalanan personelin çevrimiçi AB anketini (EU Survey) doldurmaları istenir

2. Personel Eğitim Alma Hareketliliği

Personel eğitim alma hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmekte olan herhangi bir personelin, Programla ilişkili ülkelerden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür.

Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da ilgili bir kuruluşa gidebilmesi de mümkündür. Eğitim almak üzere gidilecek kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri, ticaret odaları ve birlikleri, okul, vakıf, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, kariyer rehberliği sağlayan kuruluşlar, profesyonel danışma ve rehberlik kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve Erasmus+ Program Rehberinde belirtilen diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.  Bu kapsamda gidilecek kurumla üniversitemiz arasında anlaşma olması zorunluluğu bulunmamaktadır.

Programla ilişkili ülkeler ile hareketlilikte seyahat hariç en az ardışık 2 gün; Programla ilişkili olmayan ülkeler ile hareketlilikte en az ardışık 5 gündür. Her iki durumda da faaliyetin azami süresi 2 aydır.

Personel Eğitim Alma Hareketliliği için Düzenlenmesi Gereken Belgeler

 1. Başvuru formu
 2. Davet mektubu
 3. Personel ile yükseköğretim kurumu arasında imzalanan hibe sözleşmesi,
 4. Eğitim alma faaliyeti için personel hareketliliği anlaşması (taraflarca onaylı)
 5. Katılım sertifikası
 6. Personel Anketi: Hareketlilik Aracı kullanılarak eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personelin çevrimiçi AB anketini (EU Survey) doldurmaları istenir

3. Hareketliliğe Katılacak Personelin Belirlenmesi

Personel hareketliliği faaliyetinde seçim süreci; ilan, başvuru alımı ve değerlendirmeden oluşan bir süreçtir.

Yükseköğretim kurumlarının Erasmus+ yükseköğretim personel hareketliliği ilan, başvuru ve seçim işlemlerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 22.02.2022 tarih ve 12994 sayılı yazısı uyarınca Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Portal’ı üzerinden yürütülmektedir.

Üniversitemizin web sitesi aracılığıyla ders verme/eğitim alma hareketliliği ve başvuru süreci hakkında bilgi verilerek Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Portal’ı üzerinden çıkılmış olan ilan duyurulur.İlan açıldıktan sonra minimum 20 gün başvuru süresi verilir.

Faaliyete katılacak personelin aşağıdaki asgari şartları sağlaması gerekmektedir:

 • Personel hareketliliği gerçekleştirmek isteyen personelin kurumumuzda tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve kurumumuzda fiilen görev yapmakta olan personel olması gerekir.
 • Kurumumuzda istihdam edilmiş olan personel için kadro şartı aranmaz
 • Kadrosu farklı bir kurumda olup da sözleşmeli olarak başka bir yükseköğretim kurumunda çalışmakta olan personel, hareketliğe, kadrosunun bulunduğu değil fiilen çalıştığı kurumda başvurur.
 • Hizmet alımı yolu ile kurumumuzda istihdam edilen personel ile yükseköğretim kurumu arasında sözleşme olmadığından, bu kişiler personel hareketliliğinden faydalanamaz.

4.Personel Seçimi Değerlendirme Ölçütleri

1) İlk kez katılım seçimde önceliklendirilir.

2) Yabancı dil seviyesi önceliklendirilir.

3) Eğitim Alma Faaliyetinde idari personel önceliklendirilir.

4)Eğitim Alma Faaliyetinde dijital becerilerin geliştirilmesine yönelik faaliyetler önceliklendirilir.

5) Engelli personel önceliklendirilir.

6) Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personel önceliklendirilir.

7) Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı tarafından hazırlanan 2021-2025 Ulusal Yapay Zeka Stratejisi kapsamında Yapay Zeka ile ilgili faaliyetler önceliklendirilir

8) Vatandaşı olunan ülkeye hareketliliklere düşük öncelik verilir.

9) Daha önce personel hareketliliğine dâhil olmayan bölüm ya da birimlere

10) Daha önce personel hareketliğinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke ve yükseköğretim kurumu ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan başvurular önceliklendirir.

Önceliklendirme doğrudan hak kazanımı şeklinde değil değerlendirme esnasında artı puan olarak uygulanır.

4. Hibe Desteği

Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilen hibe katkı niteliğinde olup, verilen hibe yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir. Hibe almaya hak kazanan personele bireysel destek ve yol hesaplama aracında çıkan mesafeye göre seyahat desteği verilir. Hibenin gitmeden önce %80’i döndükten sonra 20’si ödenir.

Gidilen Ülkelere Göre Günlük Hibe Miktarları

Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır. Personelin faaliyet süreleri ve hibeleri, faaliyet başlamadan önce tahminî olarak hesaplanır. Faaliyet sona erdikten sonra gerçekleşen kesin süreler ve hibeler tekrar hesaplanır. Personelin faaliyet süreleri kısmen veya tamamen hibelendirilir veya faaliyet tamamen hibesiz yani “sıfır hibeli” olarak gerçekleştirilebilir.

 

Tabloda gösterilen miktarlar Avro cinsindendir

Ülke GruplarıMisafir Olunacak ÜlkeGünlük Hibe (Avro)**

1.Grup Ülkeler ve

Programla İlişkili Olmayan 13. ve

14. Bölge Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Hollanda, İsveç, Norveç171
2. Grup Ülkeler

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İspanya, Malta, Portekiz, Yunanistan, Çekya, Estonya, Letonya, Slovakya, Slovenya

153
3. Grup Ülkeleri

Bulgaristan, Hırvatistan, Macaristan, Litvanya, Kuzey Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan,

Türkiye*

133
Diğer Ülkeler1-12. Bölge Ülkeleri190

 

Belgeler ve Dokümanlar

-Personel Eğitim Alma/Verme Hareketliliği Başvuru Formu

-Erasmus Ders Verme Hareketliliği için Kabul/Davet Mektubu Örneği

-Erasmus Ders Alma Hareketliliği için Kabul/Davet Mektubu Örneği

-Erasmus Ders Verme Hareketliliği için Anlaşma Taslağı (Teaching Agreement)

-Erasmus Ders Alma Hareketliliği için Anlaşma Taslağı (Training Agreement)

- Erasmus Ders Alma Hareketliliği için Katılım Sertifikası Örneği

- Erasmus Ders Verme Hareketliliği için Katılım Sertifikası Örneği

Ekleme Tarihi: 07/06/2022 - 10:45Son Güncelleme Tarihi: 30/04/2024 - 16:28