Geri
AKADEMİK

4 Mayıs 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31474

YÖNETMELİK

İstanbul Medipol Üniversitesinden:

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Medipol Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Medipol Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: İstanbul Medipol Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Mütevelli Heyeti: İstanbul Medipol Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ç) Rektör: İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Medipol Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Sürdürülebilir kalkınmanın bir alan olarak gelişmesi, farkındalığının artması ve uygulamada yaygınlaşmasını sağlama amacıyla faaliyette bulunmak.

b) Sürdürülebilir üretim ve tüketim konularını teşvik etmek ve geliştirmek için politika ve ilgili mevzuat kapsamında karar verici mekanizmalar, sanayi ve ilgili sektörlerde tanınmış uzmanlar ile akademik ve araştırma enstitüleri arasında yeni bağlantılar, ağ ve iş birlikleri kurmak.

c) Sürdürülebilir kalkınma alanında sanayi ile üniversite iş birliğini sağlamak ve geliştirmek.

ç) Türkiye’deki yeşil ekonomik dönüşüm çalışmaları kapsamına giren konularda uygulamalı araştırmaları desteklemek ve teşvik etmek.

d) Yerel ve uluslararası literatürde sürdürülebilir kalkınma konularına katkı sağlamak.

e) Mikro ve makro düzeyde sürdürülebilir büyüme ve kalkınma, kapsayıcı kalkınma, adil dönüşüm, ekonomik, sosyal ve ekolojik sürdürülebilirlik gibi alanlarda bilgi üretmek, araştırma ve uygulama yapmak.

f) Sürdürülebilir kalkınmayla ilgili konularda eğitim-öğretim vermek, ilgili mevzuatı çerçevesinde sertifika programları açmak ve yürütmek, danışmanlık hizmeti vermek, analiz, Ar-Ge ve proje desteği sağlamak ve benzeri yollarla Üniversiteye kaynak yaratmak.

g) Sürdürülebilir kalkınmayla ilgili konularda hem ulusal hem de uluslararası düzeyde araştırmalar ve projeler yapmak ve yapılmasını teşvik etmek.

ğ) Toplumun bütün kesimlerinde çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik konusunda farkındalık oluşturmak, sürdürebilirlik bilincinin yükselmesi, benimsenmesi ve uygulamaya yansımasına hizmet edecek çalışmalarda bulunmak.

h) Sürdürebilir kalkınmayla ilgili konularda hem ulusal hem de uluslararası kurum, kuruluş ve araştırmacılar ile iş birliği yapmak.

ı) Merkezin olanakları, vizyonu, stratejileri ve amacı çerçevesinde sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmek, çeşitli etkinlikler ve yarışmalar düzenleyerek sürdürülebilir kalkınma anlayışının yaygınlaşmasını sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amaçlarına uygun olarak sürdürülebilir kalkınma alanındaki konularla ilgili akademik ve bilimsel çalışmalar yürütmek, panel, sempozyum, yayım ve benzeri çalışmalar ortaya koymak.

b) İlgili fakülte, yüksekokul, enstitü ve araştırma merkezlerinde öğretim faaliyeti düzenlemek, bu birimlere destek vermek, birimler arası koordinasyonu sağlamak ve bu konuya ilişkin esasları belirlemek.

c) Staj amaçlı olarak Merkezde çalışmak isteyenlere geçici olarak ev sahipliği yapmak, onların katkısını almak veya birlikte çalışmalar yürütmek.

ç) Sürdürülebilir kalkınma konusunda, uzmanların katkısıyla, kısa ve/veya uzun dönemli ulusal ve/veya uluslararası düzeyde eğitim faaliyetleri düzenlemek, yürütmek, yürütülmesini sağlamak ve mevcut eğitim programlarına destek vermek, ilgili mevzuatı çerçevesinde sertifika programları açmak ve devam ettirmek.

d) Sürdürülebilir kalkınmayla ilgili konularda çalışmalara ve ilgili kuruluşlar arasındaki koordinasyona yardımcı olmak, sürdürülebilir kalkınmayla ilişkili kurum, kuruluş ve bireyler arasında ulusal ve uluslararası boyutta karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımı sağlamak.

e) Sürdürülebilir kalkınma alanındaki sorunları belirlemeye ve çözmeye yönelik araştırma ve projelerinin yapılmasını, bunların devamının yaşama geçirilmesini sağlamak, bu amaca hizmet eden yarışmalar düzenlemek ve ödüller vermek.

f) Merkez olarak faaliyet alanı ile ilgili konularda yayım yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin en üst yöneticisidir. Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile iki yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre ve Mütevelli Heyetine karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdür, öğretim elemanları arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün ve Mütevelli Heyetin onayına sunar. Müdür, görevi başında olmadığı zaman müdür yardımcısı Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

(3) Müdür ve müdür yardımcısı, gerektiğinde aynı usulle süresi dolmadan görevden alınabilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

ç) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

d) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak.

e) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri ile iş birliği yapmak.

f) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar ve Üniversite bünyesindeki diğer birimler ile Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan program ve faaliyetlere ilişkin koordinasyon ve iş birliğini sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır.

(2) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ve Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilecek öğretim elemanları ile en fazla yedi kişiden oluşur.

(3) Yönetim Kurulu, iki ayda bir toplanır. Müdür, gerektiğinde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(4) Yönetim Kurulu, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(5) Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmamak şartıyla, Müdürün önerisi üzerine, gerektiğinde Üniversite içinden ve dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler. Ancak bu kişiler oy kullanamazlar.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.

c) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların, uzaktan öğretim ile ilgili araştırma, yayım ve bilimsel toplantılara katılmak için yapacakları mali destek taleplerini değerlendirmek.

ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, Rektörlüğe öneride bulunmak.

d) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışma alanlarının Merkez faaliyetlerine katkısı olacak Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde diğer kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri, kişiler ve yurt dışından uzmanlar arasından belirlenen en fazla on iki üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk koşulu aranmadan yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulunmak.

c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.

ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer konularda önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Proje grupları

MADDE 14 – (1) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyet alanları dikkate alınarak Rektörün onayıyla farklı birimler ve süreli proje grupları oluşturulabilir.

Personel ve diğer ihtiyaçlar

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

(2) Merkezin hizmetlerini yerine getirebilmesi için gerekli mekân, araç ve gereç ihtiyacı ilgili mevzuat hükümlerine göre Rektör tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Mütevelli Heyeti kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü yürütür.

Bilgi Talep Formu