Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

İşletme Yönetimi programının amacı, bir işletmede ortaya çıkabilecek rutin sorunlarla mücadele edebilecek bilgi ve donanıma sahip; sorunlara farklı açılardan bakabilme ve yenilikçi çözümler üretebilme bakış açısını kazanmış, verileri inceleme ve analiz becerisiyle süreçlerde sürdürülebilir iyileşme ve başarılı yönetme faaliyetleri gerçekleştirebilen işletmeciler yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

İşletme Yönetimi Ön Lisans Mezunu

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak gerekmektedir. Programa TYT puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 120 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
İŞY1127990 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Türkçe 2 5
İŞY1127950 TEMEL FİNANS BİLGİSİ Türkçe 3 5
İŞY1127620 GENEL MUHASEBE Türkçe 3 4
İŞY1127630 GENEL İŞLETME Türkçe 3 5
İŞY1127660 İKTİSADA GİRİŞ I Türkçe 2 4
İŞY1127670 TEMEL MATEMATİK Türkçe 3 4
İŞY1127510 HUKUKA GİRİŞ Türkçe 2 4
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
İŞY1211800 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI I Türkçe 2 2
İŞY1232630 PAZARLAMA İLKELERİ Türkçe 2 4
İŞY1229840 İSTATİSTİK Türkçe 3 5
İŞY1277310 İŞ HAYATINA GİRİŞ Türkçe 2 2
İŞY1262770 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Türkçe 2 5
İŞY1227680 DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ Türkçe 3 4
İŞY1227690 TİCARET HUKUKU Türkçe 2 4
İŞY1227720 İKTİSADA GİRİŞ II Türkçe 2 4
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
İŞY2132710 E-TİCARET Türkçe 2 4
İŞY2177390 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Türkçe 2 4
İŞY2133230 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Türkçe 2 4
İŞY2132840 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Türkçe 2 4
İŞY2133010 ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE ÖRGÜTSEL ÖĞRENME Türkçe 2 4
İŞY2133020 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Türkçe 2 4
İŞY2113949 SEMİNER I Türkçe 3 3
İŞY2113964 STAJ I Türkçe - 5
İŞY2133110 STRATEJİK PLANLAMA,PROJE VE RİSK YÖNETİMİ Türkçe 3 4
İŞY2133160 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Türkçe 2 4
ATA2110800 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Türkçe 2 2
İNG2110900 İNGİLİZCE I İngilizce 2 2
TDL2110200 TÜRK DİLİ I Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
İŞY2233140 ÜRETİM YÖNETİMİ Türkçe 2 4
İŞY2233150 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Türkçe 2 4
İŞY2226130 İLETİŞİM BECERİLERİ Türkçe 2 4
İŞY2232610 İŞ VE MESLEK ETİĞİ Türkçe 2 4
İŞY2232810 GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON YÖNETİMİ Türkçe 2 4
İŞY2213951 SEMİNER II Türkçe 3 3
İŞY2213965 STAJ II Türkçe - 5
İŞY2233380 YÖNETİM MUHASEBESİ Türkçe 2 4
ATA2210000 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Türkçe 2 2
İNG2212000 İNGİLİZCE II İngilizce 2 2
TDL2220000 TÜRK DİLİ II Türkçe 2 2

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

İşletme fonksiyonlarının bütününü ilgilendiren bilimsel bilgiye ulaşma, güncel yenilikleri takip etme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
İşletme bilimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilecek kuramsal donanıma sahiptir.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

İşletme faaliyetlerini ilgilendiren matematiksel hesaplamaları, muhasebe kayıtlarını ve finansal analizleri tanır ve yorumlar.
İşletmenin hukuki sorumluluklarını yerine getirebilecek, ilgili mevzuatı takip edebilecek bilgi ve donanıma sahiptir.
İşletmenin kaynaklarını etkin şekilde yönetebilecek iktisadi donanıma sahiptir.
Üretim, yönetim ve pazarlama konularına dair karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak yenilikçi çözümü önerileri geliştirebilme becerisine sahiptir.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmada sorunları tanımlar, analiz eder ve bu sorunlara çözüm önerileri getirir.

Öğrenme Yetkinliği

Genel olarak bir işletmede yürütülen fonksiyonlara dair edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, iş hayatında karşılaştığı durumlarla kıyaslama ve tecrübelerini öğrenme sürecine dâhil edebilme bakış açısına sahiptir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

İşletme faaliyetlerine yönelik ulusal ve uluslar arası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
Fikirlerini ve bilgi birikimini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilir.
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin şekilde kullanır.
İş hayatında faydalanabileceği bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanabilir.
Alanı ile ilgili uluslararası yazışmaları yapabilecek mesleki yabancı dil bilgisine sahiptir

Alana Özgü Yetkinlik

İşletme faaliyetlerinde kalite odaklı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğinin bilincindedir ve uygulamalarında yer verir.
Kişisel sorumlulukları ile ilgili olarak kurallara ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
İşletme faaliyetlerinin halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularını da gözetmesi gerektiği konusunda bilinç sahibidir ve uygulamalarında yer verir.

İstihdam Olanakları

Kamu ve özel sektör kuruluşlarının insan kaynakları, pazarlama, muhasebe, satış, finans, yönetim, müşteri hizmetleri, mali işler vb. departmanlarında istihdam edilebilmektedir.

Üst Dereceye Geçiş

Önlisans programlarından mezuniyetin ardından dikey geçiş sınavı (DGS) sonucunda lisans programlarında eğitim görme imkânı bulunmaktadır.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Öğr.Gör. Tayyar TEPE

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI I 3100142341145341
DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ 2134435231255342
GENEL İŞLETME 3434344533332343
GENEL MUHASEBE 3253433322423453
GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON YÖNETİMİ 4403335403000430
HUKUKA GİRİŞ 3435533344344342
İKTİSADA GİRİŞ I 4421423214321232
İKTİSADA GİRİŞ II 2521532142211323
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3303333334402444
İSTATİSTİK 2242322222223222
İŞ VE MESLEK ETİĞİ 0201000302000455
ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE ÖRGÜTSEL ÖĞRENME 2200053313100251
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 2310011122131311
PAZARLAMA İLKELERİ 3211342424132341
STRATEJİK PLANLAMA,PROJE VE RİSK YÖNETİMİ 1331524434321530
TEMEL FİNANS BİLGİSİ 3342314132213412
TEMEL MATEMATİK 3232213222222221
TİCARET HUKUKU 2335313322312231
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 2101044422004553
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI 5500045525502553
ÜRETİM YÖNETİMİ 2430442110000200
YÖNETİM VE ORGANİZASYON 0000053040000000
İlişkili ders sayısı / 22/3354604039556266595054423543686940
İlişki ağırlığı2222323222222332

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu