Ana içeriğe atla

Kurumsal Amaç ve Hedefler

Kurumsal Amaç ve Hedefler

Fakültemizin kurumsal amaçları eğitim, araştırma ve hizmet öğelerini ayrı ayrı içerecek şekilde düzenlenmiş ve aşağıda açıklanmıştır.

 

Eğitime Yönelik Amaçlar

Amaç 1:Eğitim programını sürekli geliştirerek uluslararası düzeyde ve yetkin tıp eğitimi vermek

Hedef 1.1:Fakültenin mezuniyet hedeflerinde tanımlanan temel rol ve yetkinlikleri kazandıran bir eğitim programı yürütmek

Hedef 1.2:Eğitim programının tasarımında toplumun sık görülen sağlık sorunlarını gözetmek ve ulusal çekirdek eğitim programına uyumluluğunu sağlamak

Hedef 1.3:Ulusal ve uluslararası güncel tıp eğitimi paradigmalarına, bilimsel ve teknolojik gelişmelere ve değişen toplum sağlığı gereksinimlerine uygun olarak eğitim programını sürekli yenilemek ve güncellemek

Hedef 1.4:Ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından akredite edilmiş ve sürekli izlenen bir MÖTEP sahip olmak

Hedef 1.5:Güncellenen tıp eğitimi programının gereksinimlerine uygun altyapıyı iyileştirmek ve geliştirmek

Hedef 1.6:Alanında uluslararası yetkinliği kabul edilmiş öğretim üyelerinin kurumun eğitim kadrosunda yer almasını sağlamak

Amaç 2:Öğretim üyelerini eğitici niteliklerini sürekli geliştirecek şekilde desteklemek

Hedef 2.1:Öğretim üyelerinin güncel eğitim-öğretim yöntem ve teknolojilerini etkin kullanabilecekleri şekilde eğitici gelişim programları düzenlemek

Hedef 2.2:Öğretim üyelerinin eğitici niteliklerini izleyecek bir sistem kurmak

Hedef 2.3:Öğretim üyelerinin kurum dışı eğitici gelişimi programlarına katılımını desteklemek

Amaç 3:Öğrencilere eleştirel düşünce, problem çözme, yaşam boyu öğrenmeyi içerecek yetkinlikleri kazandırmak

Hedef 3.1: Tıp eğitiminde öğrenen merkezli eğitim yöntemlerini öncelemek

Hedef 3.2: Öğrencilere bilgi ve hizmet üreterek toplumun mevcut sağlık sorunlarını çözecek ve toplumun sağlık eğitimine katkı sağlayacak nitelikleri kazandırmak

Hedef 3.3: Sivil toplum kuruluşları ve çeşitli devlet kurumları ile iş birliği içinde öğrencilerin aktif rol aldığı sosyal sorumluluk projeleri oluşturmak ve desteklemek

Hedef 3.4: Öğrencilerin bireysel ve sosyal iletişimine katkı yapacak faaliyetler yürütmek

Hedef 3.5: Öğrencilere sağlanan eğitim materyallerini çeşitlendirmek, geliştirmek ve tıp eğitimde teknoloji kullanımını yaygınlaştırmak

Hedef 3.6: Öğrencilere çift ana dal ve doktora programları için teşvik etmek ve olanak sağlamak

Hedef 3.7: Akademik ve kariyer danışmanlık sistemini ulusal ve uluslararası ölçekte güncelleyerek geliştirmek

Hedef 3.8: Ulusal ve uluslararası eğitim kurumlarıyla ilişkiler kurmak, öğrenci hareketliliğini teşvik etmek ve öğrencilere yurt içi ve yurt dışında eğitim olanağı sağlamak

 

Araştırmaya Yönelik Amaçlar

Amaç 1: Dünya ölçeğinde araştırma projeleri gerçekleştirerek bilim dünyasına ve insanlığa katkıda bulunan yaratıcı, yenilikçi, paylaşımcı ve öncü uluslararası bir tıp fakültesi olmak

Hedef 1.1: Etik ilkelere uygun özgün araştırmaların planlanması ve geliştirilmesine olanak sağlamak

Hedef 1.2: Toplumun öncelikli sağlık sorunlarına çözüm geliştirmeyi hedefleyen araştırma projelerine destek vermek

Hedef 1.3: Araştırma laboratuvarlarımızdaki olanakların ulusal ve uluslararası projelerde paydaşlık yoluyla ortak kullanımını sağlayarak yüksek etki düzeyine sahip çalışmaları desteklemek

Hedef 1.4: Çalışma sonuçlarının bilimsel toplantılarda sunulması ve yayınlanmasını teşvik etmek

Hedef 1.5: Yüksek lisans, doktora ve çift ana dal program çeşitliliğini arttırarak bilim dünyasına nitelikli genç bilim insanları kazandırmak

Hedef 1.6: Öğrencilerin araştırma merkezlerimizde yürütülen bilimsel araştırma projelerinde aktif olarak yer almasını sağlamak

Hedef 1.7: Eğitim-öğretim ile araştırma arasında bilgi üretmeyi amaçlayan bir köprü kurulmasını sağlamak

Hedef 1.8: Yurt dışındaki araştırmacılar için misafir öğretim üyeliği uygulamasını desteklemek

 

Hizmete Yönelik Amaçlar

Amaç 1: Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi için çağdaş standartlarda, bütüncül kalite anlayışı içerisinde, toplumun değerlerine saygılı ve MÖTE destekleyecek şekilde bir sağlık hizmeti sunmak

Hedef 1.1: Hizmet verdiği toplumun sağlık sorunlarını ve ihtiyaçlarını önceleyen nitelikli sağlık hizmeti sunmak

Hedef 1.2: Çalışan ve hasta memnuniyetini birleştiren bütüncül kalite sistemleri standartlarında sürekli sağlık hizmeti sağlamak

Hedef 1.3: Sağlık hizmet sunumunda şeffaf ve hesap verebilir olmak

Hedef 1.4: Hizmet ve eğitim gereksinimleri doğrultusunda deneyimli ve donanımlı bir kadro oluşturmak

Hedef 1.5: Kurum çalışanlarının hizmet içi ve bireysel sosyal, mesleki ve akademik gelişimini sağlayacak fırsatları yaratmak ve desteklemek

Hedef 1.6: Tıp fakültesi başta olmak üzere hastanemizde eğitim alan öğrencilerin güvenli, nitelikli eğitim alması için uygun mekânsal ve klinik altyapıyı oluşturmak ve sürdürmek

Hedef 1.7: Sağlık hizmet sunumunda tüm birimlerde eğitimi öncelemek ve eğitim yöneticileri ile koordinasyon içinde çalışmak

Ekleme Tarihi: 11/04/2023 - 16:05Son Güncelleme Tarihi: 20/04/2023 - 10:19