Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
FİKİR HAREKETLERİ 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Esra OĞUZHAN YEŞİLOVA
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Esra OĞUZHAN YEŞİLOVA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilere, kitle iletişim araçlarının ortaya çıkışı ve tarihsel süreç içerisindeki gelişimleri hakkında bilgi vermek, bugünkü medyayı doğru değerlendirebilmek için basının geçmişten günümüze geçirmiş olduğu siyasi, ekonomik, toplumsal değişiklikleri tanımlamak, tarihi, içeriği ve yapısıyla kitle iletişim araçlarının eleştirel biçimde anlaşılmasını teşvik etmek.
Dersin İçeriği Bu ders; Basının doğuşu ve gelişimi. Yazıdan önce iletişim nasıldı?,Yazının ve kağıdın icadı, ilkçağda iletişim,Ortaçağda iletişim,Matbaanın icadıyla ilgili gelişmeler.,Yeniçağda basın yayın hareketleri. ,16.,17. ve 18.yy'da basının yapısı ,İçerik alanında baskı devrimi. ,Ara sınav,Ulaşım ve iletişim araçlarının icatları,Dünyadaki haber ajanslarının doğuşu,Dünyada ve Türkiye’de radyoculuğun ve televizyonculuğun doğuşu ve gelişimi,21. yüzyılda basın alanındaki gelişmeler,Türk basın tarihi,Cumhuriyet yıllarında Türk Basın Tarihi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Basının doğuşu ve gelişimini açıklar 1, 2 A
Yazıdan önce kullanılan iletişim yöntemlerini tanımlar. 1, 2 A
Yazının ve kağıdın icadını anlatır. 1, 2 A
İlkçağ ve ortaçağdaki iletişimin temel özelliklerini açıklar 1, 2 A
İletişim yöntem ve teknolojilerinin tarihindeki başlıca gelişme ve dönemlerini belirler. 1, 2 A
Yazının icadından matbaanın icadına kadar olan dönemi inceler. 1, 2 A
Ulaşımda ve iletişimde ‘devrim’ yaratan buluşların bilgi aktarımı ve içeriğinde nasıl dönüşümler yarattığını açıklar. 1, 2 A
Matbaa, telgraf, telefon ve sinemanın icadı gibi teknolojik gelişmelerin medya tarihi içerisindeki rolünü belirler. 1, 2 A
Gazetenin ortaya çıkması ve yaygınlaşmasıyla yeni bir okur-yazar kitlesinin oluşması arasındaki karşılıklı ilişkiyi açıklar. 1, 2 A
İlk gazetelerin özelliklerini analiz eder. 1, 2 A
Kitle iletişim araçlarının toplumsal etkilerini yorumlar. 1, 2 A
20.yy uluslar arası haber akışını açıklar. 1, 2 A
Dünyada ve Türkiye’de radyoculuğun ve televizyonculuğun doğuşunu, gelişimini belirler. 1, 2 A
Yeni iletişim teknolojilerinin medya tarihindeki gelişimini açıklar. 1, 2 A
Yeni medyada etik kavramını belirler. 1, 2 A
Türk basın tarihini anlatır. 1, 2 A
Türk basın tarihinin gelişimi içinde önemli rolü olan gazeteciler hakkında proje hazırlar. 1, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Basının doğuşu ve gelişimi. Yazıdan önce iletişim nasıldı?
2 Yazının ve kağıdın icadı, ilkçağda iletişim
3 Ortaçağda iletişim
4 Matbaanın icadıyla ilgili gelişmeler.
5 Yeniçağda basın yayın hareketleri.
6 16.,17. ve 18.yy'da basının yapısı
7 İçerik alanında baskı devrimi.
8 Ara sınav
9 Ulaşım ve iletişim araçlarının icatları
10 Dünyadaki haber ajanslarının doğuşu
11 Dünyada ve Türkiye’de radyoculuğun ve televizyonculuğun doğuşu ve gelişimi
12 21. yüzyılda basın alanındaki gelişmeler
13 Türk basın tarihi
14 Cumhuriyet yıllarında Türk Basın Tarihi
Kaynaklar
[1] www.medipol.edu.tr/ adresinden yayınlanan indirilebilir ders malzemeleri
[2] Crowley, D., and P. Heyer (editors). Communication in History: Technology, Culture, Society, Boston: Pearson A and B. (any edition) [3] Jeanneney, Jean-Noel. Başlangıcından Günümüze Medya Tarihi. Çev. Esra Atuk, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2006. [4] Girgin, Atilla. Uluslar arası İletişim Haber Ajansları ve A.A. İstanbul: Der Yayınları, 2002. [5] İnuğur, M. Nuri. Basın ve Yayın Tarihi. İstanbul: Der Yayınları, 2002. [6] Topuz, Hıfzı. Türk Basın Tarihi, Remzi Kitabevi, 2003. [7] Burke, Peter, Briggs, Asa. Medyanın Toplumsal Tarihi, İzdüşüm Yayınları [8] www.megeb.gov.tr adresinde yayınlanan Türk Basın Tarihi ders notları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. Radyo, Sinema ve Televizyon alanlarının temel kavramlarını, kuramlarını ve uygulamalarını bilir.
X
0
PY2. Radyo, Sinema ve Televizyonla ilgili olguları belirler ve farklı yöntemlerle çözümleyebilir.
X
0
PY3.Radyo ve Televizyon Stüdyoları teknik donanımı,proje üretimi ve yönetimi gerçekleştirebilir.
X
0
PY4. Alan bilgisini kullanarak yetkinliğini kullanabilir, iş yaşamında karşılaşılan sorunları belirleyerek çözüm önerileri sunabilir.
X
0
PY5. Kitle İletişim Araçları ve görsel medya sektörlerine yönelik sentez ve analizler gerçekleştirebilir.
X
0
PY6. Kamu ve özel sektör ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı önerebilir.
X
0
PY7.Alanı ile ilgili zorunlu durumlarda inisiyatif kullanarak risk yönetimi gerçekleştirebilir, çıkan sorunları çözümleyebilir.
X
0
PY8.Alanı ile ilgili proje önerebilir,hazırlayabilir, sektör yarışmalarına katılabilir.
X
0
PY9.Radyo Sinema Televizyon ve ilgili medya sektörlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yazabilir,analizini yapabilir ve bilimsel yazıya dönüştürebilir.
X
0
PY10.Kitle iletişim araçları haberciliği, yayılımı ve proje üretiminde gerçeklik kurgulanmasını amaç edinir.
X
0
PY11.Alanı ile ilgili gelişim haber ve yenilikleri takip eder, yaşamboyu eğitim ve okuryazarlığı ilke edinir.
X
0
PY12. Alanının gereklerinden biri olan anadilini doğru ve etkili kullanır,alan terminolojisini okuyup anlayabilir.
X
0
PY13. Mesleğinin gerektirdiği sosyal etkinlikler düzenler ve uygular;
X
0
PY14. Mesleğini her koşulda, etik,insani ve vicdani değerler kapsamında sahiplenir, istismara olanak tanımaz.
X
0
PY15.Kitle İletişim Araçları çerçevesinde,kamu veya özel sektörde,radyo sinema veya televizyon medya gruplarında gerçekliği yansıtan görsel, işitsel ve yazılı haber veya diğer projelerle kitleleri bilgilendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu