Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Siber Sistemler Yüksek Lisans Programının amacı mezunlarının bu alandaki güncel gelişmeleri takip edebilecek bilgi ve beceri ile donatılmış, sanayi ve araştırma kurumlarında tasarım, üretim, uygulama ve AR-GE çalışmalarında başarı ile görev alabilecek, problem çözmede sistematik yaklaşıma sahip, takım çalışmasına yatkın, çevreye duyarlı, sosyal, ekonomik ve etik konularında bilinçli ve sorumlu, lider özelliklerine sahip bireyler olması hedeflenmektedir.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Lisans Diploması, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (ALES), YDS/YÖKDİL veya TOEFL

Mezuniyet Koşulları

Elektrik eElektronik Mühendisliği ve Siber Sistemler tezli yüksek lisans programından başarı ile mezun olabilmek için öğrenciler toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders almak, bu derslerden en az 3.0 ortalamayı tutturmak, ve tezlerini başarıyla tamamlamak zorundadırlar. Bunun dışında Lisansüstü Seminer ve Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik derslerini almaları ve tomplamda 120 AKTS tamamlamaları gerekmektedir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ELEY1169490 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ İngilizce 3 8
ELEY1139470 YÜKSEK LİSANS SEMİNER İngilizce - 4
ELEY1111123 İLERİ OLASILIK İngilizce 3 8
ELEY1169610 ÇOKLUORTAM İŞLEME İngilizce 3 8
ELEY1112054 İLERİ VERİ BİLİMİ İngilizce 3 8
ELEY1169590 DERİN ÖĞRENME İngilizce 3 8
ELEY1179370 KABLOSUZ HABERLEŞME SİSTEMLERİNE GİRİŞ İngilizce 3 8
ELEY1169570 MİKRODALGA MÜHENDİSLİĞİ İngilizce 3 8
ELEY1184360 5G RADYO ERİŞİM TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ İngilizce 3 8
ELEY1169580 OPTİK İngilizce 3 8
ELEY1169560 İLERİ ANALOG DEVRE TASARIMI İngilizce 3 8
ELEY1110598 KESTİRİM KURAMI İngilizce 3 8
ELEY1139250 ÖRÜNTÜ TANIMA İngilizce 3 8
ELEY1139240 BİLGİSAYARLA GÖRME İngilizce 3 8
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ELEY1269620 İLERİ KARIŞIK SİNYAL DEVRE TASARIMI İngilizce 3 8
ELEY1212055 İLERİ ALGORİTMA ANALİZİ İngilizce 3 8
ELEY1250740 DOĞRUSAL DİNAMİK SİSTEMLER İngilizce 3 8
ELEY1210342 KABLOSUZ HABERLEŞME SİMÜLASYONLARI İngilizce 3 8
ELEY1210335 UYGULAMALI DSP İngilizce 3 8
ELEY1269590 DERİN ÖĞRENME İngilizce 3 8
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ELEY2114940 TEZ İngilizce - 60
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ELEY2214940 TEZ İngilizce - 60

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir ve mühendisliğin ilişki kurduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları yorumlar, yeni ve özgün fikirler geliştirerek çözümler.
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Mühendislik ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.

Öğrenme Yetkinliği

Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır; gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade eder, en az bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde iletişim kurar ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler.

Alana Özgü Yetkinlik

Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

İstihdam Olanakları

Üst Dereceye Geçiş

Öğrenciler doktora programına başvurabilirler.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ 1302131545
ÇOKLUORTAM İŞLEME 1253004000
DERİN ÖĞRENME 3353005000
İLERİ ANALOG DEVRE TASARIMI 5555433423
İLERİ KARIŞIK SİNYAL DEVRE TASARIMI 5555533423
İLERİ OLASILIK 5322101240
KESTİRİM KURAMI 5455305500
MİKRODALGA MÜHENDİSLİĞİ 5551530315
UYGULAMALI DSP 5554423504
YÜKSEK LİSANS SEMİNER 3300000500
İlişkili ders sayısı / 10/1938383730231425331320
İlişki ağırlığı3343323424

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu