Ana içeriğe atla

Toplumsal Katkı Politikası

 

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL KATKI POLİTİKASI

 

Politika İsmi

Toplumsal Katkı Politikası

Politika Sahibi

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğü

 

 

Politika Yürütücüsü

Toplumsal Katkı Komisyonu

Kalite Komisyonu

Kalite Akreditasyon Ofisi

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Akademik ve İdari Birim Kalite Komisyonları

Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

Politika kapsamı

Tüm akademik ve idari birimler, akademik personel, idari

personel, öğrenciler, mezunlar ve diğer dış paydaşlar

Onay ve Yürürlük Tarihi

29 Aralık 2022

İletişim

Kalite Komisyonu-Kalite Akreditasyon Ofisi e-posta, telefon

Web adresi

https://www.medipol.edu.tr/universite/kurumsal-politikalar

 

Amaç

Misyonunu, “nitelikli eğitim ve araştırmayla sağladığı kazanımlarla, kalıcı üstünlükler kazanmış, bilim ve teknoloji üretimine odaklı, toplumun değişen ihtiyaçlarına cevap verebilen bireyler yetiştirmek, paydaşlarla istikrarlı şekilde iş birliklerini sürdürmek, sürekli gelişmeyi sağlamak, topluma ve evrensel bilime katkıda bulunmaktır” olarak belirlemiş ve temel değerleri arasında toplumsal sorumluluk bilincine sahip olma ilkesine yer vermiş İstanbul Medipol Üniversitesi, akademik ve yönetsel her süreçte sürdürülebilir toplumsal katkıyı gözetmeyi, iç ve dış paydaşları ile beraber, sosyal, kültürel ve ekonomikolaraktopluma en geniş kapsamda fayda sunmayı sağlamak için toplumsal katkı politikasına uygun faaliyetleri yapmayı ve desteklemeyi taahhüt eder.

Kapsam

Akademik ve idari birimler, akademik personel, idari personel ve öğrenciler toplumsal katkı politikası kapsamında yer alırlar. Politika web sitesi ve diğer iletişim araçları vasıtasıyla duyurulmaktadır.

İlke, esas ve görevler

Üniversitemiz toplumsal katkıyı aşağıdaki ilke ve esaslara göre yürütür:

 

-Üniversitemizintümakademikveidari personelleri ile öğrenci ve mezunlarında toplumsal ve küresel sorunlara yönelik farkındalık oluşturur, paylaşım ve iş birliği kültürünü geliştirir.

 

-Tüm akademik ve idari süreçleri, toplumsal sorunların çözümüne destek verecek ve toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak şekilde tasarlar, geliştirir, iyileştirir ve sürekliliğini sağlar.

-Kamu ve özel kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, vakıflar, dernekler ve toplumdaki her bireyi ile paydaşlık ilişkileri kurar, bu ilişkileri kuvvetlendirir ve paydaşların tüm süreçler, projeler ve faaliyetlere yüksek katılımını sağlamak için faaliyetler yapar.

-Tüm akademik ve idari birimler, enstitüler ve araştırma ve uygulama merkezlerin, Sivil Toplum Kuruluşları (STK), kamu/özel kurum ve kuruluşları ile iş birliği içerisinde toplumun her kesimine yönelik katkı sağlayıcı faaliyetleri yürütür; toplumun değişen ve gelişen dinamik yapısı ile uyumlu hedefler koymayı, projeler üretmeyi ve faaliyetler yapmayı teşvik eder.

-Toplumsal katkı hedeflerine ulaşılmasını sağlamak üzere yürütülen proje ve faaliyetlere fiziki, teknik ve mali destekler verir; proje ve faaliyetlerin somut sonuçlar doğurmasını sağlar, kaynakların etkin ve verimli kullanımını denetler.

-Öğrencilerin toplumsal sorunlara karşı farkındalık düzeyi yüksek, sorumluluk alabilen, projeler üretebilen ya da sosyal sorumluluk faaliyetlerine dahil olabilen bireyler olarak yetişmesine destek olur; mezuniyet sonrasında gönüllülük faaliyetlerine bireysel ya da sivil toplum örgütleri bünyesinde devam etmeleri için öğrencilere gerekli edinimleri kazandırmaya çalışır; buradan hareketle eğitim ve öğretim süreçlerinde gerekli bilgi ve beceriyi kazandıracak müfredatı temin eder.

-Öğrencilerin, öğrenci kulüpleri vasıtasıyla toplumsal sosyal sorumluluk çalışmaları yapmalarını teşvik eder; öğrencilerin proje ve faaliyetlerine fiziki, teknik ve mali destekler verir, proje ve faaliyetlerin somut sonuçlar doğurmasını sağlar ve kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanımı denetler.

-Bölgesel ve ulusal düzeydeki öncelikli sorunlara yönelik olarak sanayi ve ilgili sektör işbirlikleri ile çözüm odaklı ortaklaşa projeler geliştirmeyi teşvik eder.

-Bölgesel tarihi ve kültürel mirasın tanınmasını ve korunmasını sağlayıcı çalışmalara destek olur.

-Sağlık, spor, sosyal, kültürel, eğitim ve çevre alanlarında toplumun gelişimine katkı sağlayıcı faaliyetler yapılmasına destek olur.

-Dezavantajlı gruplara yönelik hizmet ve faaliyetler ile toplumsal eşitliğin gözetilmesini destekler.

 

-Değişik toplum kesimlerine yönelik, toplumsal farkındalığı sağlayacak eğitim, konferans, seminer, çalıştay vb. faaliyetler ile etkinlikler düzenler; bu kapsamdaki faaliyetleri yaşam boyu öğrenme kapsamında ve gerekli durumlarda uzaktan eğitim merkezi desteği ile sürdürür.

-Toplumsal katkı faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma

Merkezi (SURKAM), Sürekli Eğitim Merkezi ve Uzaktan Eğitim Merkezi insan gücünden ve yeni teknoloji imkanlarından yararlanır.

-Üniversitenin “toplumsal katkı” performansını izlemek ve kontrol etmek üzere ölçülebilir standartlar oluşturulmasını teşvik eder.

-Topluma katkı çalışmalarında hukuka ve etik ilkelere uygun davranır ve toplumsal değerlerimizi gözetir.

-Toplumsal katkı faaliyetlerini ve projelerini destekler, ilgili çalışmaları takip eder, bu kapsamdaki farkındalığı artırmak için Toplumsal Katkı Komisyonu çalışmalarına gerekli desteği verir.

Yürütme

Toplumsal Katkı Politikası İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yürütülür.

Toplumsal Katkı Komisyonu, Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Kalite Komisyonu, Kalite-Akreditasyon Ofisi, Akademik Birim Kalite Komisyonları, İdari Birim Kalite temsilcileri bu politika kapsamındaki görevleri ve faaliyetleri yürütürler.

 

Onay Tarihi: 29 Aralık 2022

Güncelleme: 29 Mart 2023

Ekleme Tarihi: 28/02/2023 - 09:33Son Güncelleme Tarihi: 01/06/2023 - 11:08