Ana içeriğe atla

Görev Yetki ve Sorumluluklarımız

İstanbul Medipol Üniversitesi Toplumsal Katkı Komisyonunun
Görev, Yetki ve Sorumlulukları

İstanbul Medipol Üniversitesi, akademik ve yönetsel her süreçte toplumsal katkıyı gözetmeyi, iç ve dış paydaşları ile beraber, sosyal, kültürel ve ekonomik olarak  topluma en geniş kapsamda  fayda sunmayı sağlamak için toplumsal katkı politikasına uygun faaliyetleri yapmayı ve desteklemeyi taahhüt eder. Bu kapsamda Toplumsal Katkı Komisyonu, Eğitim-öğretim, araştırma ve toplum hizmeti konularında aşağıda altı başlıkta toplanan faaliyetleri gerçekleştirir.

1- Toplumsal Katkı Faaliyetlerinde Liderlik
1.1. Üniversitemizin tüm iç ve dış paydaşlarında toplumsal ve küresel sorunlara yönelik farkındalık oluşturmak, paylaşım ve iş birliği kültürünü geliştirmek
1.2.Üniversitemizde yürütülen tüm akademik ve idari süreçlerin, toplumsal sorunların çözümüne destek verecek ve toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak şekilde tasarlanması, geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve sürekliliğine katkı sağlamak
1.3.Toplumsal katkı için öncelikli alanları saptamak
1.4.Belirlenen öncelikli alanlarda proje çağrısı yapmak
1.5. Toplumsal katkı projelerine destek (insan kaynağı, mekan, bütçe, paydaş vb.) vermek
1.6.Toplumsal katkının anlam ve  felsefesini tarihi ve sosyal boyutu ile  irdelemek

2-Farkındalık yaratmak
2.1.Gönüllülük kavramını yaygınlaştırmak
2.2.“Medipol Gönüllüleri” kavramına hayat vermek, kurumsal kimlik kazandırmak ve üye sayısını arttırmak
2.3.Topluma hizmet dışında gönüllülüğün esas olduğu topluma fayda çalışmalarında öğrenciler, idari ve akademik personelde farkındalık oluşmasını sağlayarak, çalışmalara  destek vermeleri hususunda onları teşvik ederek çalışma gruplarına dahil etmek
2.4.Toplumsal farkındalığı sağlayacak eğitim, konferans, seminer, çalıştay vb. faaliyetler ve etkinlikler düzenlemek
2.5.Dezavantajlı gruplara yönelik hizmet ve faaliyetler ile toplumsal eşitliğin gözetilmesini desteklemek
2.6.Ekosistem içinde etkileşim halinde olunan tüm canlılar yararına olan, farkındalığı artıran eğitim ve bilgilendirmeleri yapmak
2.7.Tarihi, kültürel ve sosyal mirasın tanınmasını, korunmasını sağlayıcı çalışmalar yapmak
2.8. Kent yaşamının yazılı ve yazılı olmayan kurallarını hatırlatıcı faaliyetler yapmak
2.9. Tabiatın ve doğal kaynakların korunmasına dönük çalışmalar yapmak
2.10.Önemli gün ve haftaların kronolojik takibi yaparak toplum yararına olanlarla ilgili etkinlik , faaliyet yada farkındalık eğitimleri düzenlemek

3-Koordinasyon Sağlamak
3.1. İç ve Dış paydaşların görüşlerini toplumsal katkı sürecine dahil etmek üzere  web sayfası  üzerinden proje önerilerini almak ve  gelen önerileri aylık olarak değerlendirerek, gerekli katkıyı sağlamak
3.2.Üniversitemizde bulunan toplumsal katkıyla ilişkili birimleri arasındaki koordinasyonu sağlayarak, iletişim ve etkileşime destek olmak
3.3.Toplumsal Katkı Komisyonunda oy çokluğu ile gerçekleştirilmesi uygun bulunan faaliyetler için çalışma gruplarını oluşturmak, zamanlama ve görev tanımlarının planlanmasını koordine etmek
3.4.Dış paydaşlar için işbirliği protokollerini hazırlamak, imzalanmasını ve uygulanmasını sağlamak
3.5.Üniversitemiz bünyesinde mevcut olan Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), Bilimsel Araştırmalar Proje Birimi (BAP), etik kurul gibi birimler başta olmak üzere kurum genelinde yapılan eğitsel ve bilimsel faaliyetlerin/projelerin toplum yararına olan kısımlarına destek vermek,  değerlendirilmesi, analiz edilmesi ve raporlanması amacıyla veri sağlanmasına katkı sağlamak
3.6.Üniversitemiz bünyesinde Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (BM-SKA) yönelik kurulmuş kısa adı SURKAM olan merkezle işbirliği içerisinde kalarak, topluma katkı sağlayan amaçlarla ilgili projeler/etkinlikler/faaliyetler planlamak, planlanmasına destek olmak

4-Yayımlar Yapmak
4.1.Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü web sayfasını hazırlamak
4.2.Yılda en az iki kez yayınlanmak üzere Komisyonun ve üniversitenin toplumsal katkı faaliyetlerini online olarak tanıtan Toplumsal Katkı Bültenini  hazırlamak
4.3.Basılı ve online olarak eğitici dokümanlar hazırlamak

5- Kalite Süreçlerine Katılmak
5.1.Toplumsal katkı politikasının belirlenmesine ve  güncellemesine katkıda bulunmak ve uygulamak
5.2.Toplumsal Katkı Komisyonu Yönergesini hazırlamak
5.3. Üniversitenin Stratejik Planı’nda yer alan toplumsal katkı hedeflere ulaşılmasını sağlamak
5.4. Kurumsal iç değerlendirme raporunun ( KİDR) komisyona ait kısımlarının hazırlamasına destek vermek
5.5.Kalite komisyonuyla yılda en az bir toplantı yapıp ilgili faaliyetleri kalite açısından değerlendirmek
5.6.Komisyonun ilgi alanındaki süreçleri PUKÖ döngüsü ile tanımlamak

6- Ölçme, Değerlendirme ve Raporlama Faaliyetleri
6.1.Topluma katkı amacıyla yapılan tüm çalışmaların kayıt altına alınması ve arşivlenmesi amacıyla düzenlenen formlar, prosedürler başta olmak üzere standardize edilmiş bir doküman yönetim sistemi kurmak ve bunun işlevselliğini sağlamak
6.2.Toplumsal katkı komisyonunun  ayda 2 kez yaptığı toplantıların tutanaklarının hazırlanarak e-mail ile tüm katılımcılara iletmek , toplantıda alınan kararları 3 ayda bir gözden geçirmek
6.3.Toplumsal Katkı Koordinatörlüğünün performansını izlemek ve kontrol etmek üzere ölçülebilir standartlar oluşturmak ve üniversite genelinde yürütülen toplumsal katkı faaliyetlerini her yılın aralık ayında verilere dayalı olarak ölçmek, değerlendirmek ve raporlamak
6.4.Yıllık olarak yapılan faaliyetleri senatoda sunmak

Ekleme Tarihi: 28/02/2023 - 09:34Son Güncelleme Tarihi: 19/03/2023 - 18:20