Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Sosyal Hizmetler Programı olarak amacımız; sosyal hizmet sunumu verilen kamu sektörü başta olmak üzere özel sektör ve sivil toplum kurum ve kuruluşlarında ihtiyaç duyulan sosyal hizmet alanında çalışabilecek nitelikli, kültürlü, bilgili ve donanımlı ara elemanlar yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Ön Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak gerekmektedir. Programa TYT puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 120 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SH1127510 HUKUKA GİRİŞ Türkçe 2 4
SH1127550 SOSYAL SORUNLAR Türkçe 3 4
SH1127570 PSİKOLOJİ Türkçe 3 5
SH1127520 SOSYAL HİZMETE GİRİŞ Türkçe 3 5
SH1133660 TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI Türkçe 2 4
SH1126130 İLETİŞİM BECERİLERİ Türkçe 2 4
SH1127530 SOSYOLOJİ Türkçe 3 4
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SH1277310 İŞ HAYATINA GİRİŞ Türkçe 2 2
SH1277550 ALAN İNCELEMESİ VE RAPOR YAZMA Türkçe 3 5
SH1211800 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI I Türkçe 2 2
SH1277580 KORUNMA İHTİYACI OLAN ÇOCUK Türkçe 3 5
SH1277570 SOSYAL HİZMET YÖNETİMİ Türkçe 2 4
SH1227580 SOSYAL HİZMETTE GÖRÜŞME İLKE VE TEKNİKLERİ Türkçe 3 4
SH1277540 SOSYAL HİZMET ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Türkçe 2 4
SH1277560 İNSAN HAKLARI VE SOSYAL HİZMET Türkçe 2 4
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SH2110987 İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL ÇEVRE I Türkçe 3 4
SH2110986 SOSYAL HİZMET KURAM VE MÜDAHALESİ Türkçe 3 4
SH2177590 ADLİ SOSYAL HİZMET Türkçe 2 4
SH2133550 GÖÇ ÇALIŞMALARI VE SOSYAL HİZMET Türkçe 2 4
SH2113629 TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI Türkçe 2 4
SH2113954 SEMİNER I Türkçe 3 3
SH2113968 STAJ I Türkçe - 5
SH2152190 ENGELLİLİK ÇALIŞMALARI VE SOSYAL HİZMET Türkçe 2 4
SH2148270 MEDYA VE SOSYAL HİZMET Türkçe 2 4
SH2152180 AİLELERLE SOSYAL HİZMET Türkçe 2 4
ATA2110800 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Türkçe 2 2
TDL2110200 TÜRK DİLİ I Türkçe 2 2
İNG2110900 İNGİLİZCE I İngilizce 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SH2210988 İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL ÇEVRE II Türkçe 3 4
SH2210989 TEMEL BAKIM HİZMETLERİ Türkçe 3 4
SH2233630 TOPLUMSAL CİNSİYET VE SOSYAL HİZMET Türkçe 2 4
SH2213955 SEMİNER II Türkçe 3 3
SH2213969 STAJ II Türkçe - 5
SH2252210 YAŞLILARLA SOSYAL HİZMET Türkçe 2 4
SH2233560 MADDE BAĞIMLILIĞI VE SOSYAL HİZMET Türkçe 2 4
SH2233610 YEREL YÖNETİMLERDE SOSYAL HİZMETLER Türkçe 2 4
İNG2212000 İNGİLİZCE II İngilizce 2 2
TDL2220000 TÜRK DİLİ II Türkçe 2 2
ATA2210000 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Türkçe 2 2

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Sosyal hizmet kuram ve uygulama alanları bilgisine sahip olur.
İletişim becerileri bilgisi kazanır.
Yönetim ve yönetim süreçleri bilgisi edinir.
Mesleki etik, ilke ve değerler bilgisi kazanır.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Alanda geçerli olan bir yabancı dili ve gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
Toplumsal sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretme becerisi edinir.
Karmaşık sosyal sorunların çözümünde farklı disiplinlerden edindiği bilgileri kullanma becerisi geliştirir.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Disiplinler arası işbirliği sağlayarak ekip içinde çalışabilmekte yetkindir.

Öğrenme Yetkinliği

Alanıyla ilgili öz-gelişimine yönelik güncel bilgi ve gelişmeleri takip edebilme, hedeflerine ulaşma durumunu değerlendirebilme ve izleyebilme yetkinliği geliştirir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Çeşitli müracaatçı gruplarıyla sosyal hizmet uygulaması ve eğitimi yapabilir.

Alana Özgü Yetkinlik

Sosyal ve kültürel çevrenin insan davranışları üzerindeki etkisini bilir ve sosyal hizmet uygulamalarında kullanabilir.
Planlı değişim sürecinde, geri bildirim ve izlemde yetkindir.

İstihdam Olanakları

Mezunlarımız; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı, Hastaneler, Kadın Konuk Evleri, Öğrenci Yurtları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Sivil Toplum Kuruluşları, Rehabilitasyon Merkezleri, Huzurevleri, Sosyal Hizmet Merkezleri, Kreş ve Gündüz Bakımevleri gibi çok çeşitli kurum ve kuruluşlarda ara eleman olarak görev alabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Önlisans programlarından mezuniyetin ardından dikey geçiş sınavı (DGS) sonucunda Sosyal Hizmet ve Sosyoloji lisans programlarında eğitim görme imkânı bulunmaktadır.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Öğr.Gör. Derya BAYRI MENGİLLİ

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ADLİ SOSYAL HİZMET 231204332342
ALAN İNCELEMESİ VE RAPOR YAZMA 544204455544
ENGELLİLİK ÇALIŞMALARI VE SOSYAL HİZMET 230204231332
GÖÇ ÇALIŞMALARI VE SOSYAL HİZMET 412100451452
HUKUKA GİRİŞ 123403210020
İLETİŞİM BECERİLERİ 051100251142
İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL ÇEVRE I 020300300250
İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL ÇEVRE II 130404532350
İNSAN HAKLARI VE SOSYAL HİZMET 110502015340
İŞ HAYATINA GİRİŞ 043102122010
KORUNMA İHTİYACI OLAN ÇOCUK 410202300000
MADDE BAĞIMLILIĞI VE SOSYAL HİZMET 210303013020
MEDYA VE SOSYAL HİZMET 043400333020
PSİKOLOJİ 050004424254
SOSYAL HİZMET ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 002105432003
SOSYAL HİZMET KURAM VE MÜDAHALESİ 541414033554
SOSYAL HİZMET YÖNETİMİ 345204453544
SOSYAL HİZMETE GİRİŞ 521401002335
SOSYAL HİZMETTE GÖRÜŞME İLKE VE TEKNİKLERİ 340300331534
SOSYAL SORUNLAR 300005535050
SOSYOLOJİ 241315530154
TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI 200304000020
TOPLUMSAL CİNSİYET VE SOSYAL HİZMET 230304443343
TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI 002205520050
YEREL YÖNETİMLERDE SOSYAL HİZMETLER 225201231313
İlişkili ders sayısı / 25/3349623461270686349518346
İlişki ağırlığı222213332333

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu