Ana içeriğe atla

Program Bilgileri

Amaç

Sosyal Hizmetler Programı olarak amacımız; sosyal hizmet sunumu verilen kamu sektörü başta olmak üzere özel sektör ve sivil toplum kurum ve kuruluşlarında ihtiyaç duyulan sosyal hizmet alanında çalışabilecek nitelikli, kültürlü, bilgili ve donanımlı ara elemanlar yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Ön Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak gerekmektedir. Programa TYT puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 120 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
SH1126130İLETİŞİM BECERİLERİTürkçe2-4
SH1127510HUKUKA GİRİŞ Türkçe2-4
SH1127520SOSYAL HİZMETE GİRİŞ Türkçe3-5
SH1127530SOSYOLOJİTürkçe3-4
SH1127550SOSYAL SORUNLARTürkçe3-4
SH1127570PSİKOLOJİ Türkçe3-5
SH1133660TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISITürkçe2-4
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
SH1211800BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI ITürkçe2-2
SH1227580SOSYAL HİZMETTE GÖRÜŞME İLKE VE TEKNİKLERİTürkçe3-4
SH1214297BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİTürkçe2-4
SH1214298ÇOCUK REFAHI VE SOSYAL HİZMETTürkçe3-5
SH1214776GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARITürkçe2-2
SH1277550ALAN İNCELEMESİ VE RAPOR YAZMATürkçe3-5
SH1277560İNSAN HAKLARI VE SOSYAL HİZMETTürkçe2-4
SH1277570SOSYAL HİZMET YÖNETİMİTürkçe2-4

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

Sosyal hizmet kuram ve uygulama alanları bilgisine sahip olur.
İletişim becerileri bilgisi kazanır.
Yönetim ve yönetim süreçleri bilgisi edinir.
Mesleki etik, ilke ve değerler bilgisi kazanır.


İstihdam Olanakları

Mezunlarımız; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı, Hastaneler, Kadın Konuk Evleri, Öğrenci Yurtları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Sivil Toplum Kuruluşları, Rehabilitasyon Merkezleri, Huzurevleri, Sosyal Hizmet Merkezleri, Kreş ve Gündüz Bakımevleri gibi çok çeşitli kurum ve kuruluşlarda ara eleman olarak görev alabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Önlisans programlarından mezuniyetin ardından dikey geçiş sınavı (DGS) sonucunda Sosyal Hizmet ve Sosyoloji lisans programlarında eğitim görme imkânı bulunmaktadır.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Öğr.Gör. Derya BAYRI MENGİLLİ

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders123456789101112
ADLİ SOSYAL HİZMET231204332342
ALAN İNCELEMESİ VE RAPOR YAZMA544204455544
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ002105432003
ÇOCUK REFAHI VE SOSYAL HİZMET410202300000
ENGELLİLİK ÇALIŞMALARI VE SOSYAL HİZMET230204231332
GÖÇ ÇALIŞMALARI VE SOSYAL HİZMET412102451452
GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI452435433443
HUKUKA GİRİŞ 123403210020
İLETİŞİM BECERİLERİ051100251142
İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL ÇEVRE I320302320251
İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL ÇEVRE II130404532350
İNSAN HAKLARI VE SOSYAL HİZMET110502015340
KADIN REFAHI VE SOSYAL HİZMET230304443343
MADDE BAĞIMLILIĞI VE SOSYAL HİZMET310303313223
MEDYA VE SOSYAL HİZMET243400333020
PSİKOLOJİ 050004424254
SEMİNER I455305553335
SOSYAL HİZMET KURAM VE YAKLAŞIMLARI541414033554
SOSYAL HİZMET YÖNETİMİ345204453544
SOSYAL HİZMETE GİRİŞ 521401002335
SOSYAL HİZMETTE GÖRÜŞME İLKE VE TEKNİKLERİ340300331534
SOSYAL SORUNLAR300005535050
SOSYOLOJİ241315530154
STAJ I555405553355
STAJ II332403343544
TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI200304320022
TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI002205520050
YAŞLILARLA SOSYAL HİZMET333303343344
YEREL YÖNETİMLERDE SOSYAL HİZMETLER225201231313
İlişkili Ders Sayısı / 29/33747948785939386637110273

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu