Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MALİYE TEORİSİECO2115384Güz Dönemi3+034
Ders Programı

Salı 11:00-11:45

Salı 12:00-12:45

Salı 12:45-13:30

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Rana ATABAY KUŞÇU
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Numan ÖZAKPINAR
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDers; öğrencilere, maliye kavramı ve kuramları, kamu maliyesinin gelişimi, amacı ve fonksiyonları, kamu kurum ve kuruluşları, kamu hizmeti, kamu geliri, kamu harcamaları ve sınıflandırılması, vergi hukuku ve teorisi, vergilendirme ilkeleri, vergilerin sınıflandırılması, bütçe tanımı, bütçe kuramları önemi, işlevi, ilkeleri ve teknikleri, Türk Vergi Sisteminin incelenmesi, merkezi yönetim maliyesi ve yerel yönetimler maliyesi, mali tevzin kavramı ve yönetimlerarası ilişkiler, maliye politikasının amaç ve araçları, maliye politikası uygulama yöntemleri, ekonomik, sosyal ve diğer amaçlara ulaşmaya yönelik maliye politikası ve Türkiye’de maliye politikası uygulamalarının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanunu ekseninde ve diğer yasal düzenlemelerle ilişkili olarak değerlendirilmesi bilgi temelini vermeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Kamu maliyesinin kapsamı, tarihi gelişimi, iktisat, felsefe, sosyoloji, hukuk ve diğer alanlarla etkileşimi,Kamu hizmetleri, kamu harcamaları,Kamu hizmetleri, kamu harcamaları II,Kamu gelirleri, sınıflandırılması, parafiskal gelirler Vergiler, vergilendirme ile ilgili kavramlar,Vergilendirme ile ilgili ilkeler, vergi harcamaları, Türkiye uygulaması,Vergilerin ayrımı, sınıflandırılması, özellikleri,Gelir, kurumlar, harcama vergileri ile diğer vergiler,Bütçe, ilkeler, sınıflandırma,Bütçe, bütçe süreci,Devlet borçlanması, borçlanma ile ilgili kavramlar, istatistikler, nedenleri, tasnifi,Yerel idareler maliyesi, mali tevzin, gelirler, harcamalar, borçlanma,Otomatik istikrarlandırıcılar, iradi maliye politikaları, formül esnekliği,Enflasyon, durgunluk, ve stagfilasyonla mücadele maliye politikaları ,Kamu maliyesinin kapsamı, tarihi gelişimi, iktisat, felsefe, sosyoloji, hukuk ve diğer alanlarla etkileşimi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Maliye teorisinin amaç, araç ve sınırları ile ilgili kuramsal bilgileri kavrayabilecektir. 10, 14, 16, 9A
1.1. Kamu maliye teorisini kavramsal düzeyde açıklar.
1.2. Kamu maliye teorisinin pozitif ve normatif analizini yapar.
2. Maliye teorilerinin etkinliğine ilişkin kuramsal tartışmaları anlayabilecektir. 10, 14, 16, 9A
2.1. Maliye teorisi ve refah ekonomisi arasındaki bağı kurar.
2.2. Kamu malları, kamu harcamaları, kamusal dışsallıklar, gelir dağılımı ve sosyal güvenlik gibi kavramsal meseleleri tartışır.
3. Maliye politikasının para politikasıyla ilişkisini analiz edebilecektir. 10, 14, 16, 9A
3.1. Maliye ve para politikası arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri ortaya koyar.
3.2. Maliye politikasının ekonomik sonuçlarını analiz eder.
4. Enflasyon, durgunluk ve stagflasyona karşı uygulanacak maliye politikalarını analiz edebilecektir. 10, 14, 16, 9A
4.1. Maliye politikasında makroekonomik parametrelerin önemini vurgular.
4.2. Özellikle enflasyonist süreçte uygulanması gerekli maliye politikası adımlarını belirtir.
5. Gelişmekte olan ülkelerde ve Türkiye’de istikrara yönelik uygulanan maliye politikalarını açıklayabilecek ve yorumlayabilecektir. 10, 14, 16, 9A
5.1 Maliye politikasının makroekonomik ve makro ihtiyati perspektiften açıklar.
5.2. Ekonomik istikrarsızlık dönemlerinde maliye politikasının önemini ortaya koyar.
6. Ekonomik kalkınma sürecinde uygulanacak maliye politikalarını analiz edebilecek ve Türkiye için yorumlayabilecektir. 10, 14, 16, 9A
6.1. Gevşek ve sıkı Maliye politikalarının kalkınmadaki sonuçlarını analiz eder.
6.2. Vergiler ve kamu harcamaları gibi temel kamu maliyesi gelir ve giderlerinin ekonomik kalkınmadaki fonksiyonlarını yorumlar.
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Kamu maliyesinin kapsamı, tarihi gelişimi, iktisat, felsefe, sosyoloji, hukuk ve diğer alanlarla etkileşimi
2Kamu hizmetleri, kamu harcamaları
3Kamu hizmetleri, kamu harcamaları II
4Kamu gelirleri, sınıflandırılması, parafiskal gelirler Vergiler, vergilendirme ile ilgili kavramlar
5Vergilendirme ile ilgili ilkeler, vergi harcamaları, Türkiye uygulaması
6Vergilerin ayrımı, sınıflandırılması, özellikleri
7Gelir, kurumlar, harcama vergileri ile diğer vergiler
8Bütçe, ilkeler, sınıflandırma
9Bütçe, bütçe süreci
10Devlet borçlanması, borçlanma ile ilgili kavramlar, istatistikler, nedenleri, tasnifi
11Yerel idareler maliyesi, mali tevzin, gelirler, harcamalar, borçlanma
12Otomatik istikrarlandırıcılar, iradi maliye politikaları, formül esnekliği
13Enflasyon, durgunluk, ve stagfilasyonla mücadele maliye politikaları
14Kamu maliyesinin kapsamı, tarihi gelişimi, iktisat, felsefe, sosyoloji, hukuk ve diğer alanlarla etkileşimi
Kaynak
Önerilen Kaynaklar PINAR, Abuzer, Maliye Politikası Teori ve Uygulama, Ankara, Turan Kitabevi, 10. Baskı, 2019. SAEZ, Emmanuel, (2019), Dünya Eşitsizlik Raporu, İş Bankası Kültür Yayınları,İSTANBUL David N. Hyman (2010). Public Finance A Contemporary Application of Theory to Policy, 10th Edition. South Western Cengage Learning. ATAÇ, Beyhan, Maliye Politikası Gelişimi, Amaçları, Araçları ve Uygulama Sorunları, Gözden Geçirilmiş 11. Baskı, 2016. TÜRK, İsmail, Maliye Politikası, 26. Baskı, Ankara, Turhan Kitabevi, 2015. HALLER, Heinz, Maliye Politikası Teorik Esasları ve Temel Problemleri, Çev. Salih TURAN, İstanbul, Filiz Kitabevi, 1994. Nazan SUSAM, Kamu Maliyesi Temel Kavramlar ve Esaslar, 3. Baskı, Temel Kavram ve Esaslar, 2019. Nurettin BİLİCİ, Adem BİLİCİ, Kamu Maliyesi, Seçkin Yayıncılık, 2018. İsmail Türk, Kamu Maliyesi, Turhan Kitabevi, 10. Baskı, 2015. Özhan ULUATAM, Kamu Maliyesi, 13. Bası, İmaj Yayınevi, 2014. David.N. Hayman, Public Finance A Contemprary Application of Theory to Policy, 2010.
EK KAYNAKLAR Harvey S. Rosen: “Public Finance”, International Student Edition, Irwin Inc., USA, 2010.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve finans alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Ekonomi ve finans alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Ekonomik ve finansal analiz yapmaya yardımcı olan en az bir bilgisayar programını (SPSS, Eviews, STATA, R ve MATLAB) kullanabilir.
4
Ekonomi ve finans alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanıyla ilgili gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Ekonomi ve finans alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Ekonomik ve finansal sistemin işleyişine dair elde ettiği uzmanlıkla, politika önerileri sunar, alana katkı sağlayıcı yaklaşımlar ortaya koyar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler3618
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12525
Genel Sınav ve Hazırlığı14040
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)125
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(125/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MALİYE TEORİSİECO2115384Güz Dönemi3+034
Ders Programı

Salı 11:00-11:45

Salı 12:00-12:45

Salı 12:45-13:30

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Rana ATABAY KUŞÇU
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Numan ÖZAKPINAR
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDers; öğrencilere, maliye kavramı ve kuramları, kamu maliyesinin gelişimi, amacı ve fonksiyonları, kamu kurum ve kuruluşları, kamu hizmeti, kamu geliri, kamu harcamaları ve sınıflandırılması, vergi hukuku ve teorisi, vergilendirme ilkeleri, vergilerin sınıflandırılması, bütçe tanımı, bütçe kuramları önemi, işlevi, ilkeleri ve teknikleri, Türk Vergi Sisteminin incelenmesi, merkezi yönetim maliyesi ve yerel yönetimler maliyesi, mali tevzin kavramı ve yönetimlerarası ilişkiler, maliye politikasının amaç ve araçları, maliye politikası uygulama yöntemleri, ekonomik, sosyal ve diğer amaçlara ulaşmaya yönelik maliye politikası ve Türkiye’de maliye politikası uygulamalarının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanunu ekseninde ve diğer yasal düzenlemelerle ilişkili olarak değerlendirilmesi bilgi temelini vermeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Kamu maliyesinin kapsamı, tarihi gelişimi, iktisat, felsefe, sosyoloji, hukuk ve diğer alanlarla etkileşimi,Kamu hizmetleri, kamu harcamaları,Kamu hizmetleri, kamu harcamaları II,Kamu gelirleri, sınıflandırılması, parafiskal gelirler Vergiler, vergilendirme ile ilgili kavramlar,Vergilendirme ile ilgili ilkeler, vergi harcamaları, Türkiye uygulaması,Vergilerin ayrımı, sınıflandırılması, özellikleri,Gelir, kurumlar, harcama vergileri ile diğer vergiler,Bütçe, ilkeler, sınıflandırma,Bütçe, bütçe süreci,Devlet borçlanması, borçlanma ile ilgili kavramlar, istatistikler, nedenleri, tasnifi,Yerel idareler maliyesi, mali tevzin, gelirler, harcamalar, borçlanma,Otomatik istikrarlandırıcılar, iradi maliye politikaları, formül esnekliği,Enflasyon, durgunluk, ve stagfilasyonla mücadele maliye politikaları ,Kamu maliyesinin kapsamı, tarihi gelişimi, iktisat, felsefe, sosyoloji, hukuk ve diğer alanlarla etkileşimi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Maliye teorisinin amaç, araç ve sınırları ile ilgili kuramsal bilgileri kavrayabilecektir. 10, 14, 16, 9A
1.1. Kamu maliye teorisini kavramsal düzeyde açıklar.
1.2. Kamu maliye teorisinin pozitif ve normatif analizini yapar.
2. Maliye teorilerinin etkinliğine ilişkin kuramsal tartışmaları anlayabilecektir. 10, 14, 16, 9A
2.1. Maliye teorisi ve refah ekonomisi arasındaki bağı kurar.
2.2. Kamu malları, kamu harcamaları, kamusal dışsallıklar, gelir dağılımı ve sosyal güvenlik gibi kavramsal meseleleri tartışır.
3. Maliye politikasının para politikasıyla ilişkisini analiz edebilecektir. 10, 14, 16, 9A
3.1. Maliye ve para politikası arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri ortaya koyar.
3.2. Maliye politikasının ekonomik sonuçlarını analiz eder.
4. Enflasyon, durgunluk ve stagflasyona karşı uygulanacak maliye politikalarını analiz edebilecektir. 10, 14, 16, 9A
4.1. Maliye politikasında makroekonomik parametrelerin önemini vurgular.
4.2. Özellikle enflasyonist süreçte uygulanması gerekli maliye politikası adımlarını belirtir.
5. Gelişmekte olan ülkelerde ve Türkiye’de istikrara yönelik uygulanan maliye politikalarını açıklayabilecek ve yorumlayabilecektir. 10, 14, 16, 9A
5.1 Maliye politikasının makroekonomik ve makro ihtiyati perspektiften açıklar.
5.2. Ekonomik istikrarsızlık dönemlerinde maliye politikasının önemini ortaya koyar.
6. Ekonomik kalkınma sürecinde uygulanacak maliye politikalarını analiz edebilecek ve Türkiye için yorumlayabilecektir. 10, 14, 16, 9A
6.1. Gevşek ve sıkı Maliye politikalarının kalkınmadaki sonuçlarını analiz eder.
6.2. Vergiler ve kamu harcamaları gibi temel kamu maliyesi gelir ve giderlerinin ekonomik kalkınmadaki fonksiyonlarını yorumlar.
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Kamu maliyesinin kapsamı, tarihi gelişimi, iktisat, felsefe, sosyoloji, hukuk ve diğer alanlarla etkileşimi
2Kamu hizmetleri, kamu harcamaları
3Kamu hizmetleri, kamu harcamaları II
4Kamu gelirleri, sınıflandırılması, parafiskal gelirler Vergiler, vergilendirme ile ilgili kavramlar
5Vergilendirme ile ilgili ilkeler, vergi harcamaları, Türkiye uygulaması
6Vergilerin ayrımı, sınıflandırılması, özellikleri
7Gelir, kurumlar, harcama vergileri ile diğer vergiler
8Bütçe, ilkeler, sınıflandırma
9Bütçe, bütçe süreci
10Devlet borçlanması, borçlanma ile ilgili kavramlar, istatistikler, nedenleri, tasnifi
11Yerel idareler maliyesi, mali tevzin, gelirler, harcamalar, borçlanma
12Otomatik istikrarlandırıcılar, iradi maliye politikaları, formül esnekliği
13Enflasyon, durgunluk, ve stagfilasyonla mücadele maliye politikaları
14Kamu maliyesinin kapsamı, tarihi gelişimi, iktisat, felsefe, sosyoloji, hukuk ve diğer alanlarla etkileşimi
Kaynak
Önerilen Kaynaklar PINAR, Abuzer, Maliye Politikası Teori ve Uygulama, Ankara, Turan Kitabevi, 10. Baskı, 2019. SAEZ, Emmanuel, (2019), Dünya Eşitsizlik Raporu, İş Bankası Kültür Yayınları,İSTANBUL David N. Hyman (2010). Public Finance A Contemporary Application of Theory to Policy, 10th Edition. South Western Cengage Learning. ATAÇ, Beyhan, Maliye Politikası Gelişimi, Amaçları, Araçları ve Uygulama Sorunları, Gözden Geçirilmiş 11. Baskı, 2016. TÜRK, İsmail, Maliye Politikası, 26. Baskı, Ankara, Turhan Kitabevi, 2015. HALLER, Heinz, Maliye Politikası Teorik Esasları ve Temel Problemleri, Çev. Salih TURAN, İstanbul, Filiz Kitabevi, 1994. Nazan SUSAM, Kamu Maliyesi Temel Kavramlar ve Esaslar, 3. Baskı, Temel Kavram ve Esaslar, 2019. Nurettin BİLİCİ, Adem BİLİCİ, Kamu Maliyesi, Seçkin Yayıncılık, 2018. İsmail Türk, Kamu Maliyesi, Turhan Kitabevi, 10. Baskı, 2015. Özhan ULUATAM, Kamu Maliyesi, 13. Bası, İmaj Yayınevi, 2014. David.N. Hayman, Public Finance A Contemprary Application of Theory to Policy, 2010.
EK KAYNAKLAR Harvey S. Rosen: “Public Finance”, International Student Edition, Irwin Inc., USA, 2010.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve finans alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Ekonomi ve finans alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Ekonomik ve finansal analiz yapmaya yardımcı olan en az bir bilgisayar programını (SPSS, Eviews, STATA, R ve MATLAB) kullanabilir.
4
Ekonomi ve finans alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanıyla ilgili gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Ekonomi ve finans alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Ekonomik ve finansal sistemin işleyişine dair elde ettiği uzmanlıkla, politika önerileri sunar, alana katkı sağlayıcı yaklaşımlar ortaya koyar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:24Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:25