Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KENTSEL TASARIM STÜDYOSU III 2+6 5 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Cengiz GİRİTLİOĞLU
Dersi Verenler Prof.Dr. Cengiz GİRİTLİOĞLU, Doç.Dr. Ebru ERBAŞ GÜRLER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kentsel ölçekte özellikle yeni yerleşimlerde karmaşık tasarım problemlerine yönelik çözüm üretilmesi, kentsel içerikte bireysel alandan kamusal alana kadar değişen farklı ölçeklerde farklı temalarla şekillenen fiziksel kurgunun geliştirilmesi adına fikirler üretilmesi, yapısal ve bitkisel tasarımın geliştirilmesine yönelik karmaşık tasarım problemlerinin ele alınması ve çözümlenmesi amaçlanmaktadır. Ders, günümüz kentinin çok katmanlı ve sorunlu yapısı bağlamında yerleşmeleri, gerek yapısal ve doğal gerekse sosyo-ekonomik tüm dinamikleri ile değerlendirebilen, sistematik, yere özgü ve farklı ölçek yelpazelerinde açılımları olan peyzaj ve kentsel tasarım stratejileri, çözümleri ve detayların geliştirilmesini içermektedir.
Dersin İçeriği Bu ders; Proje konusunun verilmesi, arazi gezisi,Proje alanına yönelik analiz çalışmaları, mevcut durum tespiti, yakın çevre ile ilişkiler, analiz ve sentez çalışmaları. Potansiyel ve sorunların belirlenmesi, yeşil sistem analizi (eskiz ve diyagramlar),Proje alanına yönelik kavramsal şemanın geliştirilmesi, kavramsal şemaların ve önerilerin geliştirilmesi, tasarım stratejilerinin belirlenmesi. (Eskiz, diyagram, kolaj, 3 boyutlu ifadeler) ,Proje alanına yönelik kavramsal şemanın geliştirilmesi, 1/1000 plan, kesit, eskizler, 3 boyutlu ifadeler,Fikir projesi teslimi, 1/1000 plan, kesit, eskizler, 3 boyutlu ifadeler,Fiziksel kurgunun geliştirilmesi, 1/500 plan, kesit, 3 boyutlu ifadeler, eskizler, kolaj, maket,Fiziksel kurgunun geliştirilmesi, genel plantasyon kararları, 1/500 plan,kesit, 3 boyutlu ifadeler, eskizleri kolaj, maket,Ön (avan) proje sunum teknikleri , görsel temsiliyet (1/1500 plan. kesit. skeç. 3 boyutlu ifadeler. kolaj .maket),Ara teslim ve jüri (1/1000 fikir projesi. 1/1000-1/500 avan proje. plan. kesit. 3 boyutlu görseller. kolaj. diyagramlar. maket.),Uygulama projesi ölçeğine geçiş (1/200 yapısal çözümler, plan. kesit. skeç. 3 boyutlu ifadeler) ,Uygulama projesi ölçeği (1/200 plantasyon kararları. plan. kesit. 3 boyutlu ifadeler. kolaj. maket),Uygulama projesi sunum teknikleri (1/200 plan. kesit. Maket) Detay Ölçeğine geçiş (konstrüksiyon detayları, sistem detayları, 1/100.1/50. 1/20 plan, kesit, maket ) ,Projenin detaylandırılması (konstrüksiyon detayları, sistem detayları, 1/100.1/50. 1/20 plan, kesit, maket ),Final Jürisi (1/200 ölçekli uygulama planı, detaylar, plantasyon kesitler, kolaj ve 3 boyutlu görseller, maket); konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Bir alana yönelik analiz çalışmaları, mevcut durum tespiti, yakın çevre ile ilişkiler, analiz ve sentez çalışmaları yapar. 1, 14, 16, 22 C, D, F
2. Fikir projesi geliştirip farklı ölçeklerde ifade eder. 1, 14, 16 C, F
3. Uygulama projesi ölçeğinde çalışarak (1/200 plantasyon kararları. plan. kesit) 3 boyutlu gösterim teknikleri ile tasarımını ifade edebilir.
4. Elde edilen toplumsal değerler ve var olan yapı potansiyelinin çağdaş koşullara uygun yeni yorum ve tasarım düzenlemelerinde görev alabilir. 1, 14, 16 C, F
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 16: Proje Temelli Öğrenme, 22: probleme dayalı öğrenme
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev, D: Proje / Tasarım, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Proje konusunun verilmesi, arazi gezisi
2 Proje alanına yönelik analiz çalışmaları, mevcut durum tespiti, yakın çevre ile ilişkiler, analiz ve sentez çalışmaları. Potansiyel ve sorunların belirlenmesi, yeşil sistem analizi (eskiz ve diyagramlar)
3 Proje alanına yönelik kavramsal şemanın geliştirilmesi, kavramsal şemaların ve önerilerin geliştirilmesi, tasarım stratejilerinin belirlenmesi. (Eskiz, diyagram, kolaj, 3 boyutlu ifadeler)
4 Proje alanına yönelik kavramsal şemanın geliştirilmesi, 1/1000 plan, kesit, eskizler, 3 boyutlu ifadeler
5 Fikir projesi teslimi, 1/1000 plan, kesit, eskizler, 3 boyutlu ifadeler
6 Fiziksel kurgunun geliştirilmesi, 1/500 plan, kesit, 3 boyutlu ifadeler, eskizler, kolaj, maket
7 Fiziksel kurgunun geliştirilmesi, genel plantasyon kararları, 1/500 plan,kesit, 3 boyutlu ifadeler, eskizleri kolaj, maket
8 Ön (avan) proje sunum teknikleri , görsel temsiliyet (1/1500 plan. kesit. skeç. 3 boyutlu ifadeler. kolaj .maket)
9 Ara teslim ve jüri (1/1000 fikir projesi. 1/1000-1/500 avan proje. plan. kesit. 3 boyutlu görseller. kolaj. diyagramlar. maket.)
10 Uygulama projesi ölçeğine geçiş (1/200 yapısal çözümler, plan. kesit. skeç. 3 boyutlu ifadeler)
11 Uygulama projesi ölçeği (1/200 plantasyon kararları. plan. kesit. 3 boyutlu ifadeler. kolaj. maket)
12 Uygulama projesi sunum teknikleri (1/200 plan. kesit. Maket) Detay Ölçeğine geçiş (konstrüksiyon detayları, sistem detayları, 1/100.1/50. 1/20 plan, kesit, maket )
13 Projenin detaylandırılması (konstrüksiyon detayları, sistem detayları, 1/100.1/50. 1/20 plan, kesit, maket )
14 Final Jürisi (1/200 ölçekli uygulama planı, detaylar, plantasyon kesitler, kolaj ve 3 boyutlu görseller, maket)
Kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde problemi tanımlayıp alternatif çözümler üretebilir.
X
0
Tasarım odaklı araştırma yapıp, tasarım sürecini planlayıp yönetebilir.
X
0
Ekip çalışması ve disiplinler arası işbirliğinde bulunarak çalışmalarını yürütebilir.
X
0
Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirip, mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirebilir.
X
0
Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararası platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarabilir.
X
0
Toplumun yaşam kalitesini ve kamu yararını yükseltmeye yönelik kentsel tasarıma / kentsel gelişmeye ve dönüşüme / peyzaj tasarımına katkıda bulunabilir.
X
0
Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durumu örneklerle açıklayabilir.
X
0
Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak, evrensel ve geleneksel değerler doğrultusunda tasarım alanında karşılaştığı problemleri çözebilir.
X
0
Tarih, Kültür, sanat alanında, sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alabilir.
X
0
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri, yaşam boyu farklı araştırma metotları ile ilişkilendirebilir.
X
0
Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkındadır ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje çalışmaları yapıp, iş birlikleri kurabilir.
X
0
Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemlerini özetleyebilir.
X
0
Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun tasarım yapabilir ve yeni teknoloji üretim yöntemleri önerebilir.
X
0
Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilir.
0
İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri belirleyebilir.
0
Amaca ve topluma uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilir.
0
Teknolojik gelişimlere hakimdir, yeni gelişmeleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilir ve bu gelişimlere öncülük edebilir.
X
0
Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir üretim kavramlarını tanımlayıp, bu konuların günümüzdeki önemini örnekler vererek anlatabilir.
X
0
Alanıyla ilgili etik değerler, proje yönetimi, hukuki hak ve sorumlulukları ve yönetmeliklerle ilgili uzmanlık düzeyindeki bilgi birikimini ortaya koyup, çözüm üretebilir.
0
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorunlulukları tanımlayıp uygulayabilir.
0
Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilir ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunabilir.
X
0
Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürsel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca takip edip, karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir.
X
0
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında ve projenin yönetilmesinde edindiği iletişim becerilerini gösterebilir.
0
Edindiği tüm kuramsal ve uygulamalı, meslek pratiği, proje yönetimi ve yasal sorumluluklar konularındaki, bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilir.
0
Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri, çevre sağlığı, yapı sağlığı, insan sağlığı bağlamında değerlendirebilir.
X
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini göz önünde bulundurarak konuyla ilgili tasarım problemlerini çözebilir.
X
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında fikrini, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşabilir.
X
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi sistemlerini araştırarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   60
Genel Sınavın Başarıya Oranı   40
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu