Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KENTSEL ÇEVRE ANALİZİ 2+2 3 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Cengiz GİRİTLİOĞLU
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Süleyman BALYEMEZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilere, insan yerleşmelerinin fiziksel gelişim süreçlerini ve kenti oluşturan bileşenleri anlama, kentsel gelişmeyi ve kentsel ilişkileri tanıma, kenti algılama ve okuma, kentsel çevrenin fiziksel, sosyal ve kültürel özelliklerini analiz etme becerisi kazandırmak amaçlanmaktadır. İnsan yerleşmelerinin oluşumundan kentlere geçiş süreci, kent ve kentleşme, plan ve planlama kavramları, çevre ile ilgili temel kavramlar, çevre sorunları, insan çevre ilişkileri, mekan ve kamusal mekan kavramları, kentsel fonksiyon alanları, sosyo-kültürel etmenlerin yanı sıra topografya ve iklim gibi doğal çevre değişkenlerinin kentsel mekan organizasyonu üzerindeki etkileri, kentsel çevre ve kentsel mekana ilişkin verilerin değerlendirilmesi konuları dersin içeriğini oluşturur. Öğrenciler belirlenen bir kentsel mekanda, doğal, yapılaşmış ve beşeri çevre analizlerini gerçekleştirir, alana ilişkin sorunları, fırsat ve tehditleri belirleyerek çözüme yönelik öngörüler geliştirir.
Dersin İçeriği Bu ders; Dersin genel tanıtımı. Temel kavramlara giriş. Yerleşimlerin sınıflanması. Kent kavramı.,Kent, kentleşme, kentlileşme, plan ve planlama kavramları. Plan türleri.,Kentlerin oluşum süreci. Çalışma alanının belirlenmesi.,Hali hazır harita okuma. İmar planı okuma. Doğal ve yapılaşmış çevre analizleri. Çalışma alanının tarihsel gelişimi ve çevresel nitelikleri üzerine tartışma,Mekân, kentsel mekân ve kamusal mekân. Alansal analizler ve tartışma.,Kentsel mekân organizasyonu ve kentsel sorunlar. Alansal analizler ve tartışma.,Ara Sınav,Çevre ve çevresel sorunlar. Sürdürülebilirlik olgusu. Alansal analizler ve tartışma.,Toplum ve mekân. Alansal analizler ve tartışma. ,Çalışma alanının sosyo-kültürel ve ekonomik karakterine ilişkin tartışma. Alansal analizler ve tartışma.,GZFT analizi ve sentez çalışması. Sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi üzerine tartışma.,Bireysel çalışma: konsept geliştirme.,Bireysel çalışma: konsept geliştirme.,Bireysel çalışma: sunum ve raporlama.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. İnsan yerleşmelerinin oluşumundan kentlere geçiş süreci, kent ve kentleşme kavramlarını açıklayabilir. A, B, D
2. Plan ve planlama kavramları, çevre ile ilgili temel kavramlar, çevre sorunları, insan çevre ilişkileri, mekan ve kamusal mekan kavramlarını tarif edebilir. A, B, D
4. Kentsel bir mekanda, doğal, yapılaşmış ve beşeri çevre analizlerini gerçekleştirebilir ve bu alana ilişkin sorunları, fırsat ve tehditleri belirleyerek çözüm önerebilir. A, B, D
3. Kentsel fonksiyon alanları, sosyo- kültürel etmenlerin yanı sıra topografya ve iklim gibi doğal çevre değişkenlerinin kentsel mekan organizasyonu üzerindeki etkileri, kentsel çevre ve kentsel mekana ilişkin verilerin değerlendirilmesi konularını tarif edebilir. A, B, D
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dersin genel tanıtımı. Temel kavramlara giriş. Yerleşimlerin sınıflanması. Kent kavramı.
2 Kent, kentleşme, kentlileşme, plan ve planlama kavramları. Plan türleri.
3 Kentlerin oluşum süreci. Çalışma alanının belirlenmesi.
4 Hali hazır harita okuma. İmar planı okuma. Doğal ve yapılaşmış çevre analizleri. Çalışma alanının tarihsel gelişimi ve çevresel nitelikleri üzerine tartışma
5 Mekân, kentsel mekân ve kamusal mekân. Alansal analizler ve tartışma.
6 Kentsel mekân organizasyonu ve kentsel sorunlar. Alansal analizler ve tartışma.
7 Ara Sınav
8 Çevre ve çevresel sorunlar. Sürdürülebilirlik olgusu. Alansal analizler ve tartışma.
9 Toplum ve mekân. Alansal analizler ve tartışma.
10 Çalışma alanının sosyo-kültürel ve ekonomik karakterine ilişkin tartışma. Alansal analizler ve tartışma.
11 GZFT analizi ve sentez çalışması. Sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi üzerine tartışma.
12 Bireysel çalışma: konsept geliştirme.
13 Bireysel çalışma: konsept geliştirme.
14 Bireysel çalışma: sunum ve raporlama.
Kaynaklar
John Reader, 2004. Şehirler, YKY. Lewis Mumford, 1961. Tarih Boyunca Kent, Ayrıntı.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde problemi tanımlayıp alternatif çözümler üretebilir.
X
0
Tasarım odaklı araştırma yapıp, tasarım sürecini planlayıp yönetebilir.
X
0
Ekip çalışması ve disiplinler arası işbirliğinde bulunarak çalışmalarını yürütebilir.
X
0
Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirip, mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirebilir.
X
0
Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararası platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarabilir.
X
0
Toplumun yaşam kalitesini ve kamu yararını yükseltmeye yönelik kentsel tasarıma / kentsel gelişmeye ve dönüşüme / peyzaj tasarımına katkıda bulunabilir.
X
0
Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durumu örneklerle açıklayabilir.
X
0
Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak, evrensel ve geleneksel değerler doğrultusunda tasarım alanında karşılaştığı problemleri çözebilir.
X
0
Tarih, Kültür, sanat alanında, sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alabilir.
X
0
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri, yaşam boyu farklı araştırma metotları ile ilişkilendirebilir.
X
0
Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkındadır ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje çalışmaları yapıp, iş birlikleri kurabilir.
X
0
Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemlerini özetleyebilir.
X
0
Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun tasarım yapabilir ve yeni teknoloji üretim yöntemleri önerebilir.
X
0
Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilir.
X
0
İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri belirleyebilir.
X
0
Amaca ve topluma uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilir.
X
0
Teknolojik gelişimlere hakimdir, yeni gelişmeleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilir ve bu gelişimlere öncülük edebilir.
X
0
Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir üretim kavramlarını tanımlayıp, bu konuların günümüzdeki önemini örnekler vererek anlatabilir.
X
0
Alanıyla ilgili etik değerler, proje yönetimi, hukuki hak ve sorumlulukları ve yönetmeliklerle ilgili uzmanlık düzeyindeki bilgi birikimini ortaya koyup, çözüm üretebilir.
X
0
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorunlulukları tanımlayıp uygulayabilir.
X
0
Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilir ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunabilir.
X
0
Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürsel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca takip edip, karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir.
X
0
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında ve projenin yönetilmesinde edindiği iletişim becerilerini gösterebilir.
X
0
Edindiği tüm kuramsal ve uygulamalı, meslek pratiği, proje yönetimi ve yasal sorumluluklar konularındaki, bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilir.
X
0
Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri, çevre sağlığı, yapı sağlığı, insan sağlığı bağlamında değerlendirebilir.
X
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini göz önünde bulundurarak konuyla ilgili tasarım problemlerini çözebilir.
X
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında fikrini, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşabilir.
X
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi sistemlerini araştırarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   60
Genel Sınavın Başarıya Oranı   40
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 4 56
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 5 5
Proje Sunumu / Seminer 2 2 4
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 6 6
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 6 6
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 105
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu