Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KENTSEL ÇEVRE TARİHİ II 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Cengiz GİRİTLİOĞLU
Dersi Verenler Öğr.Gör. Gülce KANTÜRER YAŞAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Peyzaj Mimarlığı tarihi, kent tarihi ve bahçe kültürü ve sanatı ile ilgili temel kavramları ve bilgileri vermek, tarihsel süreç içerisinde yerleşimlerin ve kentlerin oluşumu ile peyzajın ilişkilenme sistemini öğretmek, peyzaj mimarlığı, mimarlık ile kent planlama ve tasarımının tarih boyunca geçirmiş olduğu etkileşimleri ve bu etkileşimin ürünlerini çok disiplinli bir bakış açısı ile göstermek ve kavratmak dersin temel amaçlarını oluşturur. Bu ders; tarih öncesi devirden başlayarak 20. yüzyıla kadar geçen sürede bahçe kültürü ve peyzaj tasarımı ile yerleşimler ve kentlerin oluşum süreçleri bakımından ortaya çıkan değişkenleri, ilişkileri ve etkileşimleri tarihsel bir süreklilik içerisinde ve doğu kültürü çerçevesinde anlatır.
Dersin İçeriği Bu ders; Ders İçeriğinin, Kapsamının ve İşleyişinin Tanıtılması,Antik Mısır Yerleşimleri ve Bahçe Kültürü ,Antik Mezopotamya’da Yerleşimler ve Bahçe Kültürü ,İslam Bahçe Kültürü: İran, Hint-Moğol ve İspanya,Türk Bahçe Kültürü,Erken ve Klasik Osmanlı Dönemi Bahçe Kültürü,Ara Sınav,Uzakdoğu Bahçeleri: Çin'de Peyzaj Kültürü,Zen Felsefesi ve Japon Bahçeleri,Kültürel Peyzaj Akımı ve Yaklaşımları,Kültürel Miras Bağlamında Peyzaj: Bellek ve Manzara,21. Yüzyıl Kent ve Peyzaj Sistemleri: Sürdürülebilir Yaklaşımlar,Öğrenci Sunumları,Öğrenci Sunumları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Dersi tamamlayan öğrenciler; 1. Tarih boyunca peyzaj mimarlığı ve kentlerin oluşum süreci ile bu süreçteki akım ve kavramlar hakkında bilgi sahibi olma, 2. Farklı tasarım üsluplarına aşina olma, 3. Batı ve Doğu kültürleri arasındaki farklılıkları ve bu farklılıkların bahçe kültürü ve sanatı ile kent tarihi üzerindeki etkilerini tanımlayabilme becerilerini kazanır. 1, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Ders İçeriğinin, Kapsamının ve İşleyişinin Tanıtılması
2 Antik Mısır Yerleşimleri ve Bahçe Kültürü
3 Antik Mezopotamya’da Yerleşimler ve Bahçe Kültürü
4 İslam Bahçe Kültürü: İran, Hint-Moğol ve İspanya
5 Türk Bahçe Kültürü
6 Erken ve Klasik Osmanlı Dönemi Bahçe Kültürü
7 Ara Sınav
8 Uzakdoğu Bahçeleri: Çin'de Peyzaj Kültürü
9 Zen Felsefesi ve Japon Bahçeleri
10 Kültürel Peyzaj Akımı ve Yaklaşımları
11 Kültürel Miras Bağlamında Peyzaj: Bellek ve Manzara
12 21. Yüzyıl Kent ve Peyzaj Sistemleri: Sürdürülebilir Yaklaşımlar
13 Öğrenci Sunumları
14 Öğrenci Sunumları
Kaynaklar
1. Mosser, M., Teyssot, G., (Ed.) 1991. The History Of Garden Design. The Western Tradition From The Renaissance To The Present Day, London: Thames And Hudson 2. Turner, T., 2005. Garden History. Philosophy and Design 2000 BC-2000 AD, Spon Press, London – New York. 3. Jellicoe, G.- S., 2000. The Landcape Of Man, London:Thames And Hudson. 4. Watkin, D., 2005. History of Western Architecture, Watson-Guptill Publication, New York. 5. Atasoy, N., 2002. Hasbahçe: Osmanlı Kültüründe Bahçe ve Çiçek, İstanbul: Koç Kültür ve Sanat Tanıtım. 6. Carver, N. F., 1993. Form and Space in Japanese Architecture and Gardens, Documan Pr. Ltd, Tokyo : Shokokusha. 7. Keswick, M., 2003. The Chinese Garden: History, Art and Architecture, Harvard Univ. Press.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde problemi tanımlayıp alternatif çözümler üretebilir.
X
0
Tasarım odaklı araştırma yapıp, tasarım sürecini planlayıp yönetebilir.
0
Ekip çalışması ve disiplinler arası işbirliğinde bulunarak çalışmalarını yürütebilir.
X
0
Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirip, mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirebilir.
X
0
Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararası platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarabilir.
X
0
Toplumun yaşam kalitesini ve kamu yararını yükseltmeye yönelik kentsel tasarıma / kentsel gelişmeye ve dönüşüme / peyzaj tasarımına katkıda bulunabilir.
X
0
Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durumu örneklerle açıklayabilir.
X
0
Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak, evrensel ve geleneksel değerler doğrultusunda tasarım alanında karşılaştığı problemleri çözebilir.
X
0
Tarih, Kültür, sanat alanında, sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alabilir.
X
0
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri, yaşam boyu farklı araştırma metotları ile ilişkilendirebilir.
X
0
Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkındadır ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje çalışmaları yapıp, iş birlikleri kurabilir.
X
0
Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemlerini özetleyebilir.
X
0
Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun tasarım yapabilir ve yeni teknoloji üretim yöntemleri önerebilir.
0
Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilir.
0
İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri belirleyebilir.
0
Amaca ve topluma uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilir.
0
Teknolojik gelişimlere hakimdir, yeni gelişmeleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilir ve bu gelişimlere öncülük edebilir.
0
Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir üretim kavramlarını tanımlayıp, bu konuların günümüzdeki önemini örnekler vererek anlatabilir.
0
Alanıyla ilgili etik değerler, proje yönetimi, hukuki hak ve sorumlulukları ve yönetmeliklerle ilgili uzmanlık düzeyindeki bilgi birikimini ortaya koyup, çözüm üretebilir.
X
0
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorunlulukları tanımlayıp uygulayabilir.
0
Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilir ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunabilir.
0
Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürsel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca takip edip, karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir.
X
0
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında ve projenin yönetilmesinde edindiği iletişim becerilerini gösterebilir.
0
Edindiği tüm kuramsal ve uygulamalı, meslek pratiği, proje yönetimi ve yasal sorumluluklar konularındaki, bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilir.
X
0
Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri, çevre sağlığı, yapı sağlığı, insan sağlığı bağlamında değerlendirebilir.
X
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini göz önünde bulundurarak konuyla ilgili tasarım problemlerini çözebilir.
X
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında fikrini, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşabilir.
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi sistemlerini araştırarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   60
Genel Sınavın Başarıya Oranı   40
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 2 8 16
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Genel Sınav ve Hazırlığı 2 12 24
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 80
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu