Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KLİNİK ECZACILIK UYGULAMALARI I 2+6 5 15,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Klinik eczacılıkta ilaç kullanımı, Farmasötik bakın planlama ve uygulama
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Rashida Muhammad UMAR
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Rashida Muhammad UMAR, Dr.Öğr.Üye. Neda TANER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Vakalar üstünde klinik eczacılığın uygulaması
Dersin İçeriği Bu ders; Giriş ,Kardiyovasküler hastalıkları ,Respiratuvar sistem hastalıkları ,Endokrin sistem hastalıkları ,Renal sistem hastalıları,Gastarointestinal sistem hastalıkları,Nörolojik sistem hastalıkları,Psikiyatrik hastalıklar,Hematolojik hastalıklar,Enfeksiyon hastalıkları,Dermotalojik hastalıklar,Onkolojik hastalıklar ,Beslenme ve Beslenme bozuklukları,İmmünolojik hastalıklar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Hasta bilgilerin alınması, doğru kayd edilmesi ve değerlendirilmesi. İlaç kaynaklı sorunların tespit edilmesi ve doğru önerilerin yapılması 1, 10, 14, 18, 2, 20, 22, 3, 4, 8 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 20: Bakım Planı, 22: probleme dayalı öğrenme, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Kardiyovasküler hastalıkları
3 Respiratuvar sistem hastalıkları
4 Endokrin sistem hastalıkları
5 Renal sistem hastalıları
6 Gastarointestinal sistem hastalıkları
7 Nörolojik sistem hastalıkları
8 Psikiyatrik hastalıklar
9 Hematolojik hastalıklar
10 Enfeksiyon hastalıkları
11 Dermotalojik hastalıklar
12 Onkolojik hastalıklar
13 Beslenme ve Beslenme bozuklukları
14 İmmünolojik hastalıklar
Kaynaklar
Pharmacotherapy casebook
Pharmacotherapy, Clinical pharmacy and therapeutics, Güncel Tanı ve Tedavi Kılavuzları, UpToDate, Medscape, Drugs.com

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY-1.Klinik eczacılık alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
0
PY-2.Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
0
PY-3.Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
0
PY-4.İstatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir. Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
0
PY-5.Hasta profili oluşturmak, hasta eğitimi, ilaç danışmanlığı, hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
0
PY-6.Yaptığı/katıldığı araştırmanın raporunu yazar. Ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar, bilimsel toplantılarda sunar.
0
PY-7.Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri kullanarak gerekli incelemeyi yapar; problemlere yeni yaratıcı çözümler geliştirir.
0
PY-8.Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
0
PY-9.İlacın hastaya verilmesi ve kullanımıyla ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim göreviyle akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
0
PY-10.Klinik eczacılığın sorumluluğunun olduğu alanlarda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak hastane eczacılığı uygulamalarını gerçekleştirir.
0
PY-11.Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
0
PY-12.Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
0
PY-13.Sağlık alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer, uygular ve yorumlar.
0
PY-14.Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
0
PY-15.Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
0
PY-16.Klinik eczacılık alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler, birey olarak görev, hak ve sorumluluklarıyla ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY-17.Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
0
PY-18.İlaçla ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
0
PY-19.Klinik eczacılık alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
0
PY-20.Bilimsel bir makaleyi değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar.
0
PY-21.Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
0
PY-22.Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
0
PY-23.Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişmelerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 8 112
Rehberli Problem Çözme 7 2 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 4 10 40
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 7 5 35
Proje Sunumu / Seminer 2 30 60
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 40 40
Performans Görevi, Bakım Planı 14 8 112
Toplam İş Yükü (Saat) 443
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 15,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu