Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
FARMASÖTİK BAKIM PLANLAMA VE UYGULAMA 2+0 2 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Rashida Muhammad UMAR
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Rashida Muhammad UMAR, Dr.Öğr.Üye. Neda TANER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Farmasötik bakımın tanımlanması ve temel içeriğin anlatılması. Hastaya özgü farmasötik bakım ihtiyaçların belirlenmesi, planlanması ve uygulamasında olan tüm basamakların öğrenilmesi. Bunları yaparken en doğru ve güncel bilgilerin ulaşma ve kullanma becerilerin elde edilmesi
Dersin İçeriği Bu ders; Farmasötik Bakıma Giriş ,Farmasötik Bakım Uygulama Standartları,İlaç Yönetimi ,İlaç Kaynaklı sorunlar (İKS),İlaç Tedavisi Yönetimi için Gerekli Bilgi ve Klinik Beceriler,Hasta Odaklı İlaç yönetiminde Farmasötik Bakım,Hasta Değerlendirilmesi ve Farmasötik Bakım Planın oluşturulması,Kayıt tutulması ve Hasta takibi,Farmasötik Bakım Uygulanabilirliği ve Halk Sağlığına etkisi,Akut Hastalıklarda Genel Farmasötik Bakım Planı ,Kronik Hastalıklarda Genel Farmasötik Bakım Planı (Öğrenci proje sunumları),Kronik Hastalıklarda Genel Farmasötik Bakım Planı (Öğrenci proje sunumları),Kronik Hastalıklarda Genel Farmasötik Bakım Planı (Öğrenci proje sunumları) ,Kronik Hastalıklarda Genel Farmasötik Bakım Planı (Öğrenci proje sunumları) ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1, 10, 14, 18, 2, 20, 3 A, C, D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 20: Bakım Planı, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Farmasötik Bakıma Giriş
2 Farmasötik Bakım Uygulama Standartları
3 İlaç Yönetimi
4 İlaç Kaynaklı sorunlar (İKS)
5 İlaç Tedavisi Yönetimi için Gerekli Bilgi ve Klinik Beceriler
6 Hasta Odaklı İlaç yönetiminde Farmasötik Bakım
7 Hasta Değerlendirilmesi ve Farmasötik Bakım Planın oluşturulması
8 Kayıt tutulması ve Hasta takibi
9 Farmasötik Bakım Uygulanabilirliği ve Halk Sağlığına etkisi
10 Akut Hastalıklarda Genel Farmasötik Bakım Planı
11 Kronik Hastalıklarda Genel Farmasötik Bakım Planı (Öğrenci proje sunumları)
12 Kronik Hastalıklarda Genel Farmasötik Bakım Planı (Öğrenci proje sunumları)
13 Kronik Hastalıklarda Genel Farmasötik Bakım Planı (Öğrenci proje sunumları)
14 Kronik Hastalıklarda Genel Farmasötik Bakım Planı (Öğrenci proje sunumları)
Kaynaklar
Robert J. Cipolle, Linda Strand, Peter Morley-Pharmaceutical Care Practice_ The Patient-Centered Approach to Medication Management-McGraw-Hill Medical (2012).
1. Pharmaceutical care: Policies and Practices for a Safer, More Responsible and Cost-effective Health System (2012) 2. Community And Clinical Pharmacy Services A Step-By-Step Approachcommunity And Clinical Pharmacy Services A Step-By-Step Approach 3. Oxford Handbook of Clinical Pharmacy

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY-1.Klinik eczacılık alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
0
PY-1.Klinik eczacılık alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
0
PY-2.Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
X
0
PY-3.Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
X
0
PY-4.İstatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir. Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
X
0
PY-5.Hasta profili oluşturmak, hasta eğitimi, ilaç danışmanlığı, hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
0
PY-6.Yaptığı/katıldığı araştırmanın raporunu yazar. Ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar, bilimsel toplantılarda sunar.
X
0
PY-7.Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri kullanarak gerekli incelemeyi yapar; problemlere yeni yaratıcı çözümler geliştirir.
X
0
PY-8.Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
X
0
PY-9.İlacın hastaya verilmesi ve kullanımıyla ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim göreviyle akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
X
0
PY-10.Klinik eczacılığın sorumluluğunun olduğu alanlarda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak hastane eczacılığı uygulamalarını gerçekleştirir.
X
0
PY-11.Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
X
0
PY-12.Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
0
PY-13.Sağlık alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer, uygular ve yorumlar.
X
0
PY-14.Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X
0
PY-15.Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
0
PY-16.Klinik eczacılık alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler, birey olarak görev, hak ve sorumluluklarıyla ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
0
PY-17.Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
0
PY-18.İlaçla ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
0
PY-19.Klinik eczacılık alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
0
PY-20.Bilimsel bir makaleyi değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar.
0
PY-21.Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
0
PY-22.Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
X
0
PY-23.Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişmelerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 4 56
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 6 3 18
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 6 2 12
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 14 2 28
Genel Sınav ve Hazırlığı 14 3 42
Performans Görevi, Bakım Planı 14 4 56
Toplam İş Yükü (Saat) 240
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu