Ana içeriğe atla

Sağlık Yönetimi Uzaktan Eğitim Lisans

1sari

Sağlık Yönetimi Program Başkanı

Doç Dr. Yeter Demir USLU Sağlık Yönetimi Bölümü

Hızlı küresel teknolojik değişimlerin gerçekleştiği son yıllarda, tıbbi ve teknolojik gelişmeler, ulusal ve uluslararası rakiplerin artması, hasta memnuniyetinin ön plana çıkması sağlık sektöründeki rekabeti de yoğunlaştırmıştır. Sağlık alanı odaklı sigortacılık, ekonomi, hukuk, kalite yönetimi, pazarlama, stratejik yönetim, iletişim, örgütsel davranış, yetenek yönetimi ve inovasyon konularında kapsamlı eğitim almış Sağlık Yönetimi Bölümü mezunlarına olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır.

Amacımız, nitelikli akademik kadromuz ile, tıbbi terminolojiye hakim, işletme ve yönetim konularında yeterli düzeye ulaşmış, kurumunda rekabetçi avantaj yaratacak, teknolojinin getirdiği sürekli değişime cevap verebilen, disiplinler arası düşünebilen, takım çalışması yapabilen, sonuç odaklı, gelişime açık, inovatif yaklaşımlı, etik kurallara bağlılığı ilke edinmiş ve yabancı dil bilen geleceğin sağlık alanındaki liderlerini yetiştirmektir. Doç Dr. Yeter Demir USLU Sağlık Yönetimi Bölümü

 

Bireylerin ve toplumun sağlık statüsünün korunması ve iyileştirilmesi temel amacına yönelik olarak, sağlık sistemi ile ilgili mevcut ve olası sorun alanlarının belirlenmesine, değerlendirilmesine ve disiplinler arası ekip çalışması yaparak etkili ve verimli şekilde çözüm önerilerinin geliştirilmesine liderlik eden, etik değerlere bağlı sağlık yöneticileri yetiştirmektir.

Lisans Derecesi Avrupa Yükseköğretim Alanı için Yeterlilikler Çerçevesi (QF-EHEA): 1.Düzey Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Yaşam Boyu Öğrenme (EQF-LLL) : 6.Düzey.

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Ulusal Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa TM-1 puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır. İsteğe bağlı seçmeli dersler ile ders kurulu kapsamındaki dersler için muafiyet talebinde bulunulamaz.

Ders planı AKTS Kredileri için tıklayınız.

Program Yeterliliği İçin tıklayınız.

Sağlık Yönetimi Bölümü’nü tamamlayan ve mezun olan öğrenciler başta Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Sağlık Bakanlığı ve bakanlığa bağlı kurumların çeşitli kademelerinde olmak üzere devlet ve özel hastanelerde, ilaç üreten firmalarda, belediyelerin sağlık daire başkanlıklarında, sigorta şirketlerinin sağlık sigortası bölümlerinde, kamu ve özel sektöre ait çeşitli kuruluşlarda çalışabilmektedirler. Bu alanlarda üst düzey yöneticiliğe yükselme olanakları da bulunmaktadır.

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Uzaktan Eğitim

Uzaktan eğitim programlarında ara sınavlar yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya gözetimsiz olarak, genel sınavlar ise merkezi bir sınav şeklinde gerçekleştirilir. Ders başarı notu, ara sınavı notunun % 20’si ve genel sınav notunun % 80’inin toplamından oluşur. Öğrencinin dersten başarılı sayılması için genel sınavdan en az 50 alması başarı notunun en az 60 olması gerekir.

Doç. Dr. Yeter Demir USLU Sağlık Yönetimi Bölümü [email protected]

         Soru                                                                   Performans Derecesi(1,2,3,4,5,6)

Öğretim elemanın dersi anlatımı

Öğretim elemanının dersle ilgili sorulara cevap verme yetkinliği

Öğretim elemanının derste farklı düşünce ve yorumlara yer vermesi ile derse katılımı özendirmesi    

Öğretim elemanının derse hazırlıklı gelmesi

Dersin süresinin etkin kullanılması

Öğretim elemanının sınavları ve ödevleri objektif bir şekilde değerlendirmesi    

Öğretim elemanının derslere düzenli ve zamanında başlaması.    

Öğretim elemanının öğrencilerle iletişimi    

Öğretim elemanının ders saatleri dışında erişebilirlik ve size ayırdığı zamanın yeterliliği    

Dönem başında dersin içeriğinin ve amaçlarının belirtilmesi

Dersin güncel konularla desteklenmesi

Sınavlardaki soruların açıklığı,derse uyumluluğu

Dersin bilgi ve becerileri geliştirmesi

Dersle ilgili kaynaklara ulaşma imkanı

Dersin bölümdeki diğer derslere göre yaygınlığı

Kaynakların dersin amacına uygun seçilmesi

Ders ve öğretim elemanı hakkındaki ek düşünceler

Ders Program Çıktısı Matrisi İçin Tıklayınız.

Ekleme Tarihi: 16/08/2022 - 13:35Son Güncelleme Tarihi: 28/08/2023 - 13:01