Ana içeriğe atla

Sık Sorulan Sorular (S.S.S.)

Öğrenci Konseyi, öğrencilerimizin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde üniversitemizin yönetim organları ile öğrenciler arasında kurulan bir iletişim köprüsüdür. Konsey öğrenci beklenti ve isteklerini ilgili yönetim organlarına ileterek alınan kararlarda öğrencilerin etkili olmasını sağlar, ulusal ve uluslararası Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseylerinde üniversiteyi temsil eder.

Öğrenci Konseyi görev süresi 2 yıldır.

Öğrenci konseyi üyelerinin belirlenmesi ve organlarının oluşturulması için yapılacak seçimler, aralık ayına kadar Rektörlükçe belirlenecek takvime göre yine Rektörlük tarafından gerçekleştirilir. Bu süre ve program içerisinde yapılan seçimlerde, bir birimde herhangi bir nedenle sonuç alınamaz ise o birimde temsilci seçilmemiş olur.

Üniversitemizde Öğrenci Konseyine ait seçim 3 aşamalı olarak yapılacaktır.

 • Temsilcilik için aday olacak öğrenciler başvuru dilekçesini elektronik ortamdan (https://www.medipol.edu.tr/ogrenci/ogrenci-konseyi) indirerek gerekli diğer ekler ile birlikte kayıtlı oldukları Dekanlık/Müdürlüklerine takvim süresinde (8-16 Kasım 2021) teslim etmelidir. Online başvuru olmayacaktır. Dekanlık ve Müdürlükler başvuruları bilgi ve belgelere göre inceleyerek kabul veya reddedecektir. Başvuru koşullarını sağlayan öğrencilere ait bilgi ve belgeler, Dekanlıklar/Müdürlükler tarafından, EBYS üzerinden, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı’na gönderilecektir. (17-19 Kasım 2021).

 

 • Birinci aşamada (26-28 Kasım 2021) bölüm/program temsilcileri seçilecektir. Seçimler elektronik ortamda yapılacaktır. İngilizce ve Türkçe sınıfları olan programlarda bir bölüm temsilcisi seçilecektir.

 

 • İkinci aşamada bölüm temsilcileri arasından, fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu temsilcileri seçilecektir (1 Aralık 2021). Yüzyüze yapılacak bu aşamayı birim sekreterlikleri yönetir. Tek programlı fakülteler ve Adalet Meslek Yüksekokulu’nda bölüm temsilcisi aynı zamanda fakülte/meslek yüksekokulu temsilcisidir. Türkçe ve İngilizce alt programları olan Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültelerinde bir fakülte temsilcisi seçilecektir.

Seçilen bölüm temsilcileri ve fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu temsilcileri EK-5’de gönderilen tutanakla Rektörlük Makamına bildirilmelidir (2 Aralık 2021).

Bu süre ve program içerisinde yapılan seçimlerde, bir birimde herhangi bir nedenle sonuç alınamaz ise o birimde temsilci seçilmemiş olur

 • Bölüm temsilcileri ve Fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu temsilcileri Üniversitenin Öğrenci Konseyi Genel Kurulu’nu oluşturmaktadır ve bu kurul öğrenci konseyinin en yüksek karar organıdır.

 

 • Öğrenci konseyi genel kurulunda yönetim ve denetleme kurulu üyeleri seçimi, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla ve gizli oylama/açık sayımla Rektörlük gözetiminde yapılır (3 Aralık 2021).

 

 • İlgi yönetmeliğin 11.maddesine Öğrenci konseyi başkanlığını, yükseköğretim kurumunun fakülte/ yüksekokul/konservatuvar adlarının alfabetik sıralamasına göre belirlenen birimin öğrenci temsilcisi üstlenir.

 

Detaylı bilgi için https://www.medipol.edu.tr/ogrenci/ogrenci-konseyi incelenebilir.

Yönetmenliğin 6 (1). Maddesinde yer alan temsilcilik için aday olacak öğrencilerde;

 1. İlgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrenci olması,
 2. Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması (dilekçenizde beyanı dikkate alınacaktır),
 3. Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması (E-Devlet’ten alacakları Adli Sicil Belgesi ile belgelendirilecektir.)
 4. Uyarma Cezası dışında disiplin cezası almamış olması (Transkriptlerinde bu bilgi yer almaktadır),
 5. Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması (Aktif öğrenci)
 6. Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2.75 ve üstü veya 100 üzerinden 70 ve üstü olması (2020-2021 eğitim-öğretim yılı sonu itibariyle alacakları transkript başvuru dilekçesine eklenecektir)
 7. Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisaklı ya da bunlarla irtibatı olmaması (dilekçenizde beyanı dikkate alınacaktır.) şartları aranacaktır.

Bir yükseköğretim kurumundaki öğrenci konseyinin ve öğrenci konseyi yönetim kurulunun başkanına Öğrenci Konseyi Başkanı denir. 

Öğrenci Konseyi Başkanlığını, üniversitelerin fakülte / yüksekokul / konservatuvar adlarının alfabetik sıralamasına göre belirlenen birimin öğrenci temsilcisi üstlenir. 

Konsey başkanının, Yükseköğretim Kurulunun ilgili yönetmeliğinin 6. maddesinde sayılan niteliklerini kaybetmesi veya herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere başkanın temsil ettiği fakülte/yüksekokul/konservatuvar öğrenci temsilciliği seçiminde en çok oy alan aday başkan olur. 


Öğrenci konseyi başkanının görevleri şunlardır: 

a) Kendi yükseköğretim kurumu öğrencilerini ulusal ve uluslararası öğrenci etkinliklerinde temsil etmek. 

b) Öğrenci konseyi genel kurulu ve öğrenci konseyi yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirlemek ve bu toplantılara başkanlık etmek. 

c) Öğrenci konseyi genel kurulunca ve öğrenci konseyi yönetim kurulunca alınan kararların duyurulmasını sağlamak ve uygulanmasını izlemek. 

ç) Görev süresi bitiminde bir yıllık faaliyet raporunu bir sonraki öğrenci konseyi genel kuruluna sunmak. 

d) Öğrenciler ile ilgili konuların görüşülmesi sırasında ilgili yükseköğretim kurumunun senato ve yönetim kurulu toplantılarına katılmak. 

Öğrenci konseyi denetleme kurulu, öğrenci konseyi genel kurulu üyelerinin yönetim kuruluna seçilenler hariç olmak üzere kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve iki yıl için seçeceği bir başkan ve dört üyeden oluşur. 

Öğrenci konseyi denetleme kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Öğrenci konseyi yönetim kurulunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ilgili yönetmeliği hükümlerine, üniversitenin hazırlayacağı yönergelere ve öğrenci konseyi genel kurulu kararlarına göre çalışıp çalışmadığını denetlemek. 

b) Yaptığı çalışmalar hakkında ilgili üniversite rektörlüğünü ve öğrenci konseyi genel kurulunu bilgilendirmek.

Öğrenci konseyi yönetim kurulu, öğrenci konseyi genel kurulu üyelerinin, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve iki yıl için seçeceği biri başkan yardımcısı olmak üzere sekiz öğrenci ve öğrenci konseyi başkanından oluşur. Öğrenci konseyi yönetim kurulu, öğrenci konseyi genel kuruluna karşı sorumludur. 

Öğrenci konseyi yönetim kurulu; başkanın yokluğunda başkan yardımcısının yönetiminde üç ayda bir toplanır. Kurulun toplantı gündemi, yeri ve tarihi en az yedi gün önce başkan tarafından yönetim kurulu üyelerine duyurulur. Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır. Oylarda eşitlik olması durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. 

Öğrenci konseyi yönetim kurulunun görevleri şunlardır: 

 1. Çalışmalarına ilişkin üyeleri arasında iş bölümü ve görev dağılımını yapmak. 
 2. Öğrenci konseyi genel kurulunun aldığı kararların uygulanmasını sağlamak 
 3. Üniversite öğrencilerin sorunlarını belirlemek, görüş ve düşüncelerini üniversitenin ilgili yönetim organlarına iletmek. 
 4. Sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak, toplumsal duyarlılık projeleri geliştirmek ve bu projelere üniversite içerisinde öğrenci katılımını teşvik etmek. 
 5. Ulusal ve uluslararası eğitim ve gençlik programlarına öğrenci katılımına yönelik çalışmalar yapmak. 
 6. Ulusal ve uluslararası öğrenci birlikleri ve organizasyonları ile ilişkileri geliştirmek. 
 7. Yemek, ulaşım, barınma, kafeterya, kulüp, burs, eğitim, sanat, kültür ve spor alanlarında çalışma grupları oluşturmak ve bunların işlerliğini sağlamak. 
 8. Çalışmaları hakkında öğrenci konseyi genel kurulu üyelerini bilgilendirmek. 
 9. Ulusal öğrenci konseyinin kararlarını bağlı bulunduğu üniversitesw duyurmak ve izlemek. 
 10. Gerçekleştirilen çalışmaların raporlarını hazırlamak ve arşiv oluşturmak. 

Öğrenci konseyi genel kurulu, yükseköğretim kurumunun fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu temsilcileri ile bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcilerinden oluşur ve öğrenci konseyinde en yüksek karar organıdır. 

Öğrenci konseyi genel kurulu, her yıl en az iki kere olmak üzere olağan toplantısını yapar. Öğrenci konseyi genel kurulu üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. 

Öğrenci konseyi genel kurulu gündemi, öğrenci konseyi başkanı tarafından en az on beş gün önce üyelere yazılı olarak bildirilir. Yapılan duyuru üzerine bu Yönetmelikte belirtilen toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde duyuru işlemi aynı şekilde tekrarlanır. 

Öğrenci konseyi genel kurulunda yönetim ve denetleme kurulu üyeleri, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla seçilir. Bu seçimler gizli oylama ve açık sayım ile yapılır. Bunların dışındaki kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ve açık oylama ile alınır. 

Öğrenci konseyi genel kurulu, öğrenci konseyi yönetim kurulunun kararı veya genel kurul üyelerinin 1/4'ünün yazılı başvurusu üzerine yönetim kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Bu durumlarda genel kurul toplantısı en geç on beş gün içerisinde gerçekleştirilir. Öğrenci konseyinin olağanüstü yapılan genel kurul toplantılarını ve gündemini öğrenci konseyi yönetim kurulu belirler ve yürütür. 

 

Öğrenci konseyi genel kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ilgili yönetmeliğinin 11 inci maddedeki usule göre öğrenci konseyi başkanını belirlemek. 

b) Öğrenci konseyi yönetim kurulu üyelerini seçmek. 

c) Öğrenci konseyi denetleme kurulu üyelerini seçmek. 

ç) Öğrenci konseyinin ve bağlı bulunduğu üniversitenin öğrencilerinin sorunlarına ilişkin kararlar almak ve alınan kararları rektörlüğe iletmek. 

d) Öğrenci konseyinin dönem hedeflerini belirlemek.

a)     Fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu öğrenci temsilcisi, bölüm öğrenci temsilcilerince kendi aralarından, seçime katılanların çoğunluğuyla ve iki yıl için seçilir.  
b)     Sadece bir bölüm bulunan fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarında var olan bölüm öğrenci temsilcisi, söz konusu fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunun temsilcisi olarak görev yapar. 
c)     Fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu öğrenci temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, ilgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunda on beş gün içerisinde aynı usulle yeni bir temsilci seçilir. 

 

Fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu öğrenci temsilcisinin görevleri şunlardır: 

a) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarında öğrenci konseyi çalışmalarını yürütmek. 

b) Öğrenci konseyi organlarının aldığı kararları, temsil ettiği fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunda duyurmak ve uygulamalarını izlemek. 

c) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunun öğrenci sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için öğrenci konseyinin ve yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim organlarına iletmek. 

ç) Bulunduğu fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunun öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek. 

d) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunda öğrenci etkinliklerini koordine etmek. 

e) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında, temsil ettiği fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunun yönetim kurulu ve akademik kurul toplantılarına katılmak. 

f) Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalları öğrencileri arasında iletişimi geliştirmek için çalışmalar yapmak. 

NOT: Okuma kolaylığı sağlamak için “Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı” bundan yalnız “bölüm” olarak ve Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcisi”, bundan sonra yalnız “bölüm temsilcisi” olarak ifade edilecektir. 

Bölüm temsilcisi, bölüm öğrencilerince, kendi aralarından, seçime katılanların çoğunluğuyla bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl için seçilir. 

Bölüm temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinin sona ermesi halinde kalan süreyi tamamlamak üzere, ilgili bölümde bir ay içerisinde aynı usulle yeni bir temsilci seçilir. 

 

Bölüm temsilcisinin görevleri şunlardır: 

a) Temsil ettiği bölümde öğrenci konseyi çalışmalarını yürütmek. 

b) Öğrenci konseyi organlarının aldığı kararları temsil ettiği birimde duyurmak ve uygulamalarını izlemek. 

c) Temsil ettiği bölümdeki öğrenci sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için öğrenci konseyinin ve yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim organlarına iletmek. 

ç) Temsil ettiği bölümdeki öğrenci etkinliklerini koordine etmek. 

d) Kendi bölümündeki öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek. 

e) Temsil ettiği bölümdeki öğrencilerle bu birimlerin yönetim organları arasında iletişimi geliştirmek. 

f) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında temsil ettiği bölümün akademik toplantılarına katılmak. 

g) Çalışmaları ile ilgili raporlar hazırlamak ve arşiv oluşturmak. 

(1)    Ulusal Öğrenci Konseyi, Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının öğrenci konseyleri başkanlarından oluşur. 
(2)    Ulusal Öğrenci Konseyi toplantısı, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği tarih ve program esas alınarak başkanın temsilcisi olduğu yükseköğretim kurumunda gerçekleştirilir. Toplantının sekretarya hizmetleri de bu yükseköğretim kurumu tarafından yürütülür. 
(3)    Ulusal Öğrenci Konseyi, her yıl bir kez toplanır. Ulusal Öğrenci Konseyi gündemi, Ulusal Öğrenci Konseyi Başkanı tarafından en az on beş gün önce üyelere duyurulmak üzere yazıyla ilgili yükseköğretim kurumu rektörlüklerine bildirilir. 
(4)    Ulusal Öğrenci Konseyi, üyelerin salt çoğunluğuyla toplanır, toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde bir ay içerisinde üye tam sayısının en az dörtte biriyle yeniden toplanır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır ve açık oylama yapılır. 
(5)    Ulusal Öğrenci Konseyi, öğrenci konseylerinin ilettiği sorunları tartışır ve çözüm önerilerinde bulunur, ulusal öğrenci konseyinin dönem hedeflerini belirler. Alınan kararlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve yükseköğretim kurumlarına bildirilir. 

(1)    Ulusal Öğrenci Konseyi Başkanı, öğrenci konseyi başkanları arasından kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarının 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda yer alan sırasına göre belirlenir ve bir yıl süreyle görev yapar. 
(2)    Ulusal Öğrenci Konseyi Başkanı; Ulusal Öğrenci Konseyi toplantılarının gündemini belirler ve bu toplantılara başkanlık eder, Ulusal Öğrenci Konseyinin çalışmalarında koordinasyonu sağlar, alınan kararların bildirimini yapar ve uygulanmasını izler, Ulusal Öğrenci Konseyini ulusal ve uluslararası öğrenci etkinliklerinde temsil eder, görev süresi bitiminde bir yıllık faaliyet raporunu bir sonraki Ulusal Öğrenci Konseyi toplantısında sunar. 
(3)    Ulusal Öğrenci Konseyi Başkanı, Yükseköğretim Genel Kurulunun öğrencilerle ilgili konuların görüşüldüğü toplantılarına, Yükseköğretim Kurulu Başkanının daveti üzerine katılır.

Ekleme Tarihi: 07/07/2022 - 09:39Son Güncelleme Tarihi: 14/08/2022 - 21:18