Ana içeriğe atla

Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı İhale İlanı

16.11.2022

T.C.

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI İHALE İLANI

 

Serbest piyasadan elektrik enerjisi alımı işi, T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 22’nci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası: 2022/030

1. İdarenin

a-) Adresi:Kavacık Mahallesi Ekinciler Cad. No:19 Kavacık/Beykoz/İstanbul

b-) Telefon ve faks numarası: 0216 681 53 59 /0216 681 53 18

c-) Elektronik posta adresi: [email protected]

d-) İhale Dokümanının Görülebileceği ve Satın alınabileceği Adres: Kavacık Mahallesi Ekinciler   

Cad. No:19 Kavacık/Beykoz/İstanbul

e-) İhale Dokümanı Satış Bedeli: 150,-TL (İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.)

f-) İhale doküman bedelinin yatırılacağı banka hesabı: İstanbul Medipol Üniversitesi İdari ve Mali İşler daire Başkanlığı (Hesap Adı: İstanbul Medipol Üniversitesi- IBAN TR38 0001 2009 8960 0010 2609 38)

g-) İhale Usulü: Açık İhale Usulü- İstanbul Medipol Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 22’nci maddesi      

2. İhale konusu işin

a-) Niteliği, türü ve miktarı: 28.500.000 kwh (kilowatt-saat) (Ayrıntılı bilgi ihale dokümanlarında yer almaktadır).

b-) Teslim Yeri: T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi ve bağlı birimleri (dokümanlarında yer almaktadır).

c-) İşe Başlama Tarihi: 01.01.2023 saat 00:00

d-) Süresi: 12 ay

3. İhalenin

a-) Yapılacağı yer: T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Kuzey Kampüsü A Blok Senato Odası.

b-) Tarihi ve saati: 24.11.2022 saat 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir;

4.1.1. Mesleki faaliyetini sürdürdüğüne son üç ay içinde alınmış Faaliyet Belgesi,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Vekâleten teklif vermesi halinde, vekil adına düzenlenmiş, teklif vermeye ve ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.5. Bu ihale kapsamında geçici teminat alınmayacaktır.

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklilerin alım konusu malları teklif etmeye yetkili olduğuna dair belgeler;

4.2.1.1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından istekliye verilmiş, ihale tarihinde geçerli durumda olan serbest tüketicilere elektrik enerjisi satmaya yetkili olduğuna dair belge (Elektrik Toptan Satış Lisansı, Elektrik Perakende Satış Lisansı, v.b.)

5. İhaleye yeterlilik kriterlerini taşıyan tüm yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir.

6. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

7. İstekliler tekliflerini, birim fiyat teklif üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. İstanbul Medipol Üniversitesine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

10. Teklif veren istekliler ihale tarihi itibariyle ihalelerden yasaklı duruma düşmemiş olmalıdır.

Son Güncelleme Tarihi: 18/11/2022 - 09:28