Ana içeriğe atla

Koruma ve Güvenlik Hizmeti Alımı İhale İlanı

28.03.2024

T.C. 
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI İHALE İLANI


Koruma ve Güvenlik Hizmeti Alımı, T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 22’ncı maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası: 2024/006
1. İdarenin
a-) Adresi: T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Mahallesi Ekinciler Cad. No:19 Kavacık/Beykoz/İstanbul
b-) Telefon ve faks numarası: 0216 681 53 59-0216 681 53 18
c-) Elektronik Posta Adresi: [email protected]
d-) İhale Dokümanının Görülebileceği ve Satın alınabileceği Adres: T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi İhale ve Tedarik Yönetim Ofisi Kuzey Kampüs Kavacık Mahallesi Ekinciler Cad. No:19 Kavacık/Beykoz/İstanbul
e-) İhale Dokümanı Satış Bedeli: 1.000,- TL (İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.)
f-) İhale doküman bedelinin yatırılacağı banka hesabı: İstanbul Medipol Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Hesap Adı: İstanbul Medipol Üniversitesi- IBAN TR38 0001 2009 8960 0010 2609 38)
g-) İhale Usulü: Açık İhale Usulü- T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi İhale Yönetmeliği Madde 22 
2. İhale konusu işin
a-)
Niteliği, türü ve miktarı: 24 ay süreyle koruma ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi işi. Bu ihale kapsamında 167 güvenlik personeli, 12 güvenlik amiri, 4 adet müdür çalışacaktır.  (Ayrıntılı bilgi ihale dokümanında yer almaktadır. )                                           
b-) Yapılacağı/teslim edileceği yer T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi ve bağlı birimleri
c-)
İşin Süresi: İşe başlama tarihinden itibaren 24 aydır.
3. İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati
a-)
Yapılacağı yer: T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Kuzey Kampüsü A Blok Senato Odası.
b-) Tarihi ve saati: 04.04.2024- 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterlerini teklifleri kapsamında idareye sunmak zorundadır. 
4.1.1. Mesleki faaliyetini sürdürdüğüne dair son bir ay içinde alınmış Faaliyet Belgesi/Oda Kayıt Belgesi,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat mektubu (%3), 
4.1.5. Bu ihaleye iş ortaklığı yapılmak suretiyle teklif verilemeyecektir. 
4.1.6. 5188 sayılı kanun gereği; T.C. İşleri Bakanlığından alınmış özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesi
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1.
İsteklinin teklif ettiği bedelin % 20'sinden az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. 
4.2.2. İsteklinin yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.
a-)
İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, 2022 yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,
b-) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir. 
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a-) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir), 
b-) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir), 
c-) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması,
ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir. 
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
4.2.3.1.
İsteklinin 2022 Yıllık Cirosu Min. 500.000.000,00 TL olması gerekmektedir.            
4.3. Mesleki ve Teknik Yeterliliğe İlişkin Belgeler
4.3.1.
İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50'sinden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 
4.3.2. İstekli son 10 yılda koruma ve güvenlik sektöründe faaliyet göstermiş olmalı ve bu durumu belgelendirmelidir.
4.3.3. İsteklinin ihale tarihi itibariyle kendisi adına Türkiye genelinde ihale konusu işe ilişkin bordrolu ve aktif çalışan toplam personel sayısının 3000’in altında olmadığına dair belgelerin sunulması gerekmektedir.
4.3.4. İsteklinin, aktif hizmet verdiği projeleri arasında en az 3 farklı üniversite yer almalıdır ve bu durumu ihalede belgelendirmelidir. 
4.3.5.Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: 
4.3.5.1. Kamuda veya özel sektörde gerçekleştirilen koruma ve güvenlik hizmetleri, benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.Kalite ve Uluslararası Standartlara ilişkin belgeler
4.4.1. İstekliler, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, İSO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, TS EN ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, TS ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerine sahip olmalıdır ve bu belgeleri ihalede tevsik etmelidir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İstekliler tekliflerini, birim fiyat teklif üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
7. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Kuzey Kampüsü İhale ve Tedarik Yönetim Ofisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. Teklif veren istekliler ihale tarihi itibariyle ihalelerden yasaklı duruma düşmemiş olmalıdır.
10. İhaleye yeterlilik kriterlerini taşıyan yerli istekliler katılabilecektir.
11. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on iş günü içinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri idareye vermek ve sözleşmeyi imzalamak zorundadır.
 

Son Güncelleme Tarihi: