Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI STAJI 32+70 - 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Staj
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Erkin PEKMEZCİ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Uğur ÇELİK, Dr.Öğr.Üye. Erkin PEKMEZCİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dermatolojik hastalıklara temel yaklaşım, dermatolojik muayene ile tanı koyma, elemanter lezyonların doğru yorumu, yaygın deri hastalıkları olan hastalara yaklaşım ve dermatolojik tanı metotları ve tedavi işlemlerinin değerlendirilmesi.
Dersin İçeriği Bu ders; Dermatolojiye Giriş,Temel cilt lezyonları,Kurdeşen,atopik dermatit,kontakt dermatit,seboreik dermatit,papüllü ve skuamoz hastalıklar,Akne,Cinsel temasla bulaşan hastalıklar,viral hastalıklar,akne rosesea,Deri tümörleri,piyodermi,Nötrofili ile seyreden dermatozlar,Behçet Hastalığı,Parazitik Hastalıklar,Mantar Hastalıkları,Kollajen Doku Hastalıkları,aşırı terleme,vitiligo; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bilgi - Deri ve zührevi hastalıkları ile ilgili anatomi, fizyoloji, histoloji bilgilerini hatırlar.Deri ve zührevi hastalıkların küresel yükünü, risk faktörlerini ve korunma yollarını açıklar.Behçet hastalığıi sedef hastalığı gibi sistemik hastalıkların semptomların fizyopatolojisi, nedenleri ve diğer sistemlerle ilişkilerini açıklar.Deri Hastalıklarının sık rastlanan klinik, laboratuvar ve patolojik bulgularını açıklar ve yorumlar. Sık görülen dermatolojik hastalıkların temel semptomları ve deri muayene bulguları ile gerekli tanı araçlarını kullanarak ayırıcı tanıyı değerlendirir.Sedef hastalığı, Behçet hastalığı, hastalıkları Deri ve zührevi hastalıklar uzmanına yönlendirir.Allerjik hastalıkların(Kontakt dermatit, atopik dermatit) , Behçet hastalığı, Sedef hastalığınn ileri tetkik ve sevk kriterlerini açıklar.İlaç yan etkilerinin tanı testlerinin sonuçlarını yorumlayarak tanı koyar, risk faktörlerini açıklayarak danışmanlık ve izlemini yapar ve sıklıklarının azaltılmasına yönelik önlemleri açıklar.Tedavisi düzenlenmiş olan behçet hastalığının birinci basamak düzeyinde izlemini yapar.Zührevi Hastalıkların risk faktörlerini ve sıklıklarının azaltılmasına yönelik önlemleri açıklar ve danışmanlık hizmeti verir.Derinin paraziter hastalıkları, döküntülü hastalıkların tanısını uygun tanısal testleri seçerek kor ve tedavisini akılcı ilaç kullanımı ilkeleri kapsamında planlar.Deri ve yumuşak doku hastalıkları, zührevi hastalıkların tedavi yöntemlerini, temel ilaçların özelliklerini ve ciddi yan etkilerini açıklar.Yaşamı tehdit edebilen ilaç yan etkisinin klinik özelliklerini açıklar ve acil tedavisini planlar.Sedef hastalığı, Behçet hastalığı gibi şiddetli seyredebilen hastalıkları uygun şekilde, uygun birime sevk eder, ilkelerini açıklar.İş sağlığı ile ilgili kontakt dermatit hastalığını takip edip, tedavi planlayabilir. 1, 2, 3 A
Beceri - Deri hastalıklarının gerekli labaratuvar parametrelerini değerlendirir 1, 2, 3 A
Tutum - Deri hastalıklarında tanı yöntemlerini basitten karmaşığa basamaklar halinde kullanır.Akılcı ilaç kullanımı ilkelerini uygular.Hekimlik hizmeti verirken insan ve hasta haklarını gözetebilmeli ve kişisel verilerin korunması ilkelerini benimser.Deri hastalıklarının tanı, tedavi izleminde multidisipliner yaklaşımın önemini kavrar.Deri hastalıklarının tanısında ve takibinde hukuki sorumluluklarını açıklar. 1, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dermatolojiye Giriş
2 Temel cilt lezyonları
3 Kurdeşen
4 atopik dermatit
5 kontakt dermatit
6 seboreik dermatit
7 papüllü ve skuamoz hastalıklar
8 Akne
9 Cinsel temasla bulaşan hastalıklar
10 viral hastalıklar
11 akne rosesea
12 Deri tümörleri
13 piyodermi
14 Nötrofili ile seyreden dermatozlar
15 Behçet Hastalığı
16 Parazitik Hastalıklar
17 Mantar Hastalıkları
18 Kollajen Doku Hastalıkları
19 aşırı terleme
20 vitiligo
Kaynaklar
Textbook : Ders Slaytları, Dermatology (Jean L Bolognia)
Dermatolojide Algoritmik Tanı (Prof.Dr. Varol L. Aksungur) Psoriasis Güncel Yaklaşımlar (Prof. Dr. Mustafa Özdemir) ve Dermatoloji Atlası (Prof. Dr. Can Baykal)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1: İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
X
0
PY2: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerinin temel bilimsel yaklaşımlarla araştırılması, tanısı ve tedavisi için gerekli yöntemleri bilir.
X
0
PY3: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
X
0
PY4: Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
X
0
PY5: Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
X
0
PY6: İnsan bedeninde yapısal ve fonksiyonel olarak tam bir klinik muayene yapar, sorunları tanımlar.
X
0
PY7: Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
X
0
PY8: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
X
0
PY9: Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
X
0
PY10: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY11: Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
X
0
PY12: Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştir.
X
0
PY13: Sağlık alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY14: Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini yazılı ve/veya sözlü olarak aktarır.
X
0
PY15: Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili önerilerini verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla paylaşır.
X
0
PY16: İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
X
0
PY17: En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
PY18: Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
X
0
PY19: İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu