Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMİ ISM 96+17 - 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Kurul
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Özgür Ulaş ÖZCAN
Dersi Verenler Doç.Dr. Özgür Ulaş ÖZCAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Solunum ve dolaşım sistemi hastalıkları bilgisini fizyopatoloji, klinik seyir, teşhis ve tedavi yönleriyle kazandırmak.
Dersin İçeriği Bu ders; Kardiyovasküler Sistem Radyolojisi-1,2,Solunum Sistemi Radyolojisi-1,2,Kardiyovasküler Sistem Hastalıklarında Öykü ve Fizik Muayene ve Tanı Yöntemleri 1,2,Kalp Yetmezliği,Çocukta EKG Değerlendirmesi,Fetal Dolaşım,Konjenital Kalp Hastalıkları,Solunum Sistemi Hastalıklarında Öykü, Fizik Muayene ve Tanı Yöntemleri 1,2,Romatizmal Kalp ve Valvül Hastalıkları Patolojisi,Kalp Hipertrofisi, Dilatasyonu, Kardiyomyopatiler,Perikardit, Myokardit ve Kalp Tümörleri Patolojisi,Kan Basıncı Ölçüm Tekniği,İskemik Kalp Hastalıkları Patolojisi,Damar Hastalıkları Patolojisi, Ateroskleroz Dışı-1,2,Üst Solunum Yolları ve Larenks Hastalıkları Patolojisi,Akciğer Dolaşım Bozukları Patolojisi,Akciğer Nonspesifik Enfeksiyonları,Akciğer Tüberkülozu 1,2,Difüz İntersstisyel Akciğer Hastalıkları 1,2,Nükleer Tıp-Kardiyovasküler Hastalıklarda Nükleer Tıp Uygulamaları,Akciğer Tümörleri-1,2,Plevra Hastalıkları Patolojisi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Solunum ve dolaşım sistemi hastalıklarını özetler. 1.1. Solunum ve dolaşım sistemi hastalıklarını tanımlar. 1.2. Solunum ve dolaşım sistemi hastalıklarının etyolojisini açıklar. 1.3. Solunum ve dolaşım sistemi hastalıklarının fizyopatolojisini özetler. 1, 12, 15, 2, 6 A, B
2. Solunum ve dolaşım sistemi hastalıklarının tanısını özetler. 2.1. Solunum ve dolaşım sistemi hastalarından anamnez alır. 2.2. Solunum ve dolaşım sistemi hastalıklarında klinik teşhis yöntemlerini gösterir. 2.3. Solunum ve dolaşım sistemi hastalıklarında radyolojik teşhis yöntemlerini açıklar. 1, 12, 13, 15, 18, 2, 6 A, B
3. Solunum ve dolaşım sistemi hastalıklarının profilaksi ve tedavisini özetler. 3.1. Solunum ve dolaşım sistemi hastalıklarından korunma yollarına örnekler verir. 3.2. Solunum ve dolaşım sistemi hastalıklarının tedavisini anlatır. 3.3. Solunum ve dolaşım sistemi hastalıklarında görülen komplikasyonları sıralar. 1, 12, 15, 18, 2, 6 A, B
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 13: Deney / Laboratuvar, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Kardiyovasküler Sistem Radyolojisi-1,2
2 Solunum Sistemi Radyolojisi-1,2
3 Kardiyovasküler Sistem Hastalıklarında Öykü ve Fizik Muayene ve Tanı Yöntemleri 1,2
4 Kalp Yetmezliği
5 Çocukta EKG Değerlendirmesi
6 Fetal Dolaşım
7 Konjenital Kalp Hastalıkları
8 Solunum Sistemi Hastalıklarında Öykü, Fizik Muayene ve Tanı Yöntemleri 1,2
9 Romatizmal Kalp ve Valvül Hastalıkları Patolojisi
10 Kalp Hipertrofisi, Dilatasyonu, Kardiyomyopatiler
11 Perikardit, Myokardit ve Kalp Tümörleri Patolojisi
12 Kan Basıncı Ölçüm Tekniği
13 İskemik Kalp Hastalıkları Patolojisi
14 Damar Hastalıkları Patolojisi, Ateroskleroz Dışı-1,2
15 Üst Solunum Yolları ve Larenks Hastalıkları Patolojisi
16 Akciğer Dolaşım Bozukları Patolojisi
17 Akciğer Nonspesifik Enfeksiyonları
18 Akciğer Tüberkülozu 1,2
19 Difüz İntersstisyel Akciğer Hastalıkları 1,2
20 Nükleer Tıp-Kardiyovasküler Hastalıklarda Nükleer Tıp Uygulamaları
21 Akciğer Tümörleri-1,2
22 Plevra Hastalıkları Patolojisi
Kaynaklar
Öğretim üyesinin ders notları.
1. Kayaalp, SO: Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Ankara. 2. Hardman JG, Limbird LE, Eds.: Goodman and Gilman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics, New York. 3. Katzung & Trevor: Farmakoloji, Ankara. 4. A. Yüksel Barut: Radyolojide Doğrudan Tanı, Rota Tıp Yayınevi. 5. Tevfik Özlü: Göğüs Hastalıkları El Kitabı, Rota Tıp Yayınevi. 6. M. Sadık Demirsoy: Çocuk Hastalıklarında Öykü Alma ve Fizik Muayene (PROPEDÖTİK), Nobel Tıp Kitabevi. 7. Işık BAŞAR, Lale KOLDAŞ, Faruk AYAN: Kardiyolojik Semiyoloji EKG, Nobel Tıp Kitabevleri.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1: İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
X
0
PY2: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerinin temel bilimsel yaklaşımlarla araştırılması, tanısı ve tedavisi için gerekli yöntemleri bilir.
X
0
PY3: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
X
0
PY4: Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
X
0
PY5: Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
0
PY6: İnsan bedeninde yapısal ve fonksiyonel olarak tam bir klinik muayene yapar, sorunları tanımlar.
X
0
PY7: Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
X
0
PY8: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
X
0
PY9: Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
X
0
PY10: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY11: Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
X
0
PY12: Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştir.
X
0
PY13: Sağlık alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
0
PY14: Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini yazılı ve/veya sözlü olarak aktarır.
X
0
PY15: Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili önerilerini verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla paylaşır.
X
0
PY16: İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
X
0
PY17: En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
PY18: Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
X
0
PY19: İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   60
Genel Sınavın Başarıya Oranı   40
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu