Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TEMEL İSTATİSTİK 14+2 - 1,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Kurul Dersi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Pakize YİĞİT
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Pakize YİĞİT
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Biyoistatistik ile ilgili temel bilgileri vermek ve gelecek yıllardaki klinik ve epidemiyolojik araştırmalara ilişkin derslere temel oluşturmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; İstatistiğe giriş, Tıp ile ilişkisi,Veri, enformasyon, bilgi, değişken kavramları ve türleri,Verileri özetleme yöntemleri: Dağılımların merkez ve yaygınlık ölçütleri,Verileri sunum yöntemleri: Tablo ve grafikler,Olasılık kavramı, olasılık kuralları, olasılık dağılımları,Örnekleme ve örnekleme yöntemleri, örnek büyüklüğü hesabı,Korelasyon ve Regresyon analizi,Önemlilik testlerine giriş; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Bilimsel araştırma sürecine esas olmak üzere İstatistik Metodolojisinin temel evrelerini betimleyebilecektir. 1, 12, 2, 3 A
2.İstatistik Analiz evresini ve ilgili teknikleri, ağırıklı olarak medikal problemlerin çözümlenmesinde uygulayabilecektir. 1, 10, 14, 2, 6 A
1.1. Veri Toplama yöntemlerini karşılaştırmalı biçimde tanır. 1, 12, 2, 4, 6 A
1.2. Verileri düzenler. 1, 6 A
1.3. Verileri grafik ve şekillerle özetler. 1, 12, 6 A
2.1. Tanımlayıcı İstatistik tekniklerini uygular. 1, 12, 14, 15, 2, 4, 6 A
2.2. Tümevarımlı İstatistik tekniklerini İstatistiksel çıkarsamada kullanır. 1, 12, 14, 4, 6 A
2.3. İstatistik Karar Teorisinin temellerini tanır. 1, 12, 3, 4 A
2.4. İki Boyutlu (İki Değişkenli)İstatistik Analizin temel kurallarını kavrar ve uygular. 1, 12, 6 A
2.5. Parametrik Olmayan Yöntemler içerisinde tıpta sıklıkla kullanılanları tanır. 1, 12, 4, 6 A
3. Problem çözümleme ve sonuçları yorumlama becerisini geliştirecektir. 10, 15, 18, 2 A
3.1. Başta tıp olmak üzere sağlık bilimlerinde analitik yöntemlerle problem çözümler. 10, 14, 3, 4 A
3.2. Çözüm sonuçlarını yorumlar ve rapor eder. 10, 12, 18, 2 A
3.3. İstatistik Analiz Teknikleri ile problem çözümlemede istatistik paket programıı kullanır. 1, 14, 4, 6 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İstatistiğe giriş, Tıp ile ilişkisi Önceden verilen ders notuna hazırlık
2 Veri, enformasyon, bilgi, değişken kavramları ve türleri Önceden verilen ders notuna hazırlık.
3 Verileri özetleme yöntemleri: Dağılımların merkez ve yaygınlık ölçütleri Önceden verilen ders notuna hazırlık
4 Verileri sunum yöntemleri: Tablo ve grafikler Önceden verilen ders notuna hazırlık
5 Olasılık kavramı, olasılık kuralları, olasılık dağılımları Önceden verilen ders notuna hazırlık
6 Örnekleme ve örnekleme yöntemleri, örnek büyüklüğü hesabı Önceden verilen ders notuna hazırlık
7 Korelasyon ve Regresyon analizi Önceden verilen ders notuna hazırlık
8 Önemlilik testlerine giriş Önceden verilen ders notuna hazırlık
Kaynaklar
Ders notları
1.“Sağlık bilimlerinde araştırma ve istatistik yöntemler” Osman Hayran, Hanefi Özbek, Nobel Tıp Kitabevleri, 2017, İstanbul, Türkiye. 2.“Epidemiology: Principles and Practical Guidelines” Jan Van den Broeck, Jonathan R. Brestoff, Eds., 2013, Springer. 3."Essentials evidence-based medicine" Mayer D. 2nd edition, 2010, Cambridge University Press. 4."Measurement in Medicine:A Practical Guide" Henrica C. W. de Vet, Caroline B. Terwee, Lidwine B. Mokkink, Dirk L. Knol, 2011,Cambridge University Press. 5."Understanding Biostatistics" First Edition. Anders K., 2011, John Wiley & Sons. 6."The essentials of biostatistics for physicians, nurses, and clinicians" Michael R. Chernick, 2011 by John Wiley & Sons. 7.K. Sümbüloğlu, V. Sümbüloğlu; BİYOİSTATİSTİK, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının tanısı ve tedavisi için gerekli yöntemleri bilir.
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
0
Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
0
Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
X
0
İnsan bedeninde yapısal ve fonksiyonel olarak tam bir klinik muayene yapar, sorunları tanımlar.
0
Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
X
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
X
0
Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
X
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak çözüm üretir
0
Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
0
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alır
X
0
Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
0
Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini etkili iletişim yollarını kullanarak yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır
X
0
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilir, geliştirebilir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilir.
X
0
İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
0
Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder ve bu değerleri öğretir.
X
0
Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
0
Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarını nicel ve nitel verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşır.
0
İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu