Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
DAVRANIŞ BİLİMLERİ 24+0 - 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Kurul Dersi
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. İdil TAMER
Dersi Verenler Doç.Dr. İdil TAMER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İnsan davranışının organizasyonu ve altında yatan psikolojik ve nörolojik işleyişleri ile hekim hasta ilişkilerini değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Giriş: (Amaç ve içeriğin verilmesi, temel kavram ve disiplinlerin tanıtılması),Duyular, Algı & Dikkat,Bellek Öğrenme ve Bilginin Temsili,Dil ve Yapısı,Dürtüler, Güdüler, Duygular,Zihinsel İmgelem, Uyku, Rüyalar ve Hayaller,Bilişsel Gelişim Kuramları, Genetik ve Çevrenin Davranış Gelişimine Etkileri,Psikoseksüel ve Psikososyal Gelişim,Savunma Mekanizmaları, Kişilik Kavram ve Tipleri,Davranış Bozuklukları ve Ruhsal Hastalık Kavramı,Hastanın Ruhsal durumu ve Hasta Hekim İlişkisi,Temel İletişim Teknikleri,Ölüm, Ölümcül Hasta, Kayıp ve Yas,Tutum ve Önyargılar ve Davranış Üzerinde Sosyal Etkiler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.1. Bilişsel işlevlerin türleri ve bunların işleyiş biçimlerini tanımlar. 1, 12, 2 A
1.2. Bilişsel işlevlerin beyindeki anatomik ve nörofizyolojik karşılıkları ile ilişkilerini açıklar 1, 12, 2
1.3.Bilişsel işlevlerin bozulma durumları ve bunların insan davranışına olan etkilerini özetler. 1, 12, 2 A
2.İnsanın psikolojik ve zihinsel gelişim süreçlerini ve bozukluk durumlarını tartışabilecektir. 1, 12, 2 A
2.2.Zihinsel gelişme kuramlarını ve bunların üzerine genetik ve çevre faktörlerinin etkilerini tartışabilecektir. 1, 18, 2 A
2.3.Zihinsel ve psikososyal gelişme bozuklukları ve davranış üzerine etkilerini özetler. 1, 12, 2
3.1.Hastalık, hasta, hasta yakını, sağlık kavramlarını açıklar. 1, 12, 2
3.2.Bu kavramalar ve farklı durumlar çerçevesinde hasta ile kurulacak uygu ilişkilerin biçimlerini tartışır. 1, 12, 2 A
1. Temel bilişsel işlevlerin özelliklerini ve beyindeki organizasyon biçimlerini tartışabilecektir. 1, 12, 18, 2 A
2.1. Psikodinamik gelişme kuramlarını ve bunların davranış üzerindeki etkilerini açıklar. 1, 12, 15, 2 A
3. Hekim hasta ilişkilerini değerlendirebilecektir. 1, 12, 2 A
3.3. .Bu kavramalar ve farklı durumlar çerçevesinde hasta yakınlarıyla kurulacak uygu ilişkilerin biçimlerini tartışır. 1, 12, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: (Amaç ve içeriğin verilmesi, temel kavram ve disiplinlerin tanıtılması)
2 Duyular, Algı & Dikkat
3 Bellek Öğrenme ve Bilginin Temsili
4 Dil ve Yapısı
5 Dürtüler, Güdüler, Duygular
6 Zihinsel İmgelem, Uyku, Rüyalar ve Hayaller
7 Bilişsel Gelişim Kuramları, Genetik ve Çevrenin Davranış Gelişimine Etkileri
8 Psikoseksüel ve Psikososyal Gelişim
9 Savunma Mekanizmaları, Kişilik Kavram ve Tipleri
10 Davranış Bozuklukları ve Ruhsal Hastalık Kavramı
11 Hastanın Ruhsal durumu ve Hasta Hekim İlişkisi
12 Temel İletişim Teknikleri
13 Ölüm, Ölümcül Hasta, Kayıp ve Yas
14 Tutum ve Önyargılar ve Davranış Üzerinde Sosyal Etkiler
Kaynaklar
Koptagel – İlal. Tıpsal psikoloji (Tıpta davranış bilimleri) Güneş Tıp kitabevi Ankara 1991 Morgan. Psikolojiye giriş ders kitabı. Hacettepe yay. Ankara 1980 Atkinson, Smith, Bem, Hoeksema. Psikolojiye giriş. Arkadaş yayınevi Ankara 2010 Solso, Maclin, Maclin. Bilişsel psikoloji. Kitabevi İstanbul 2007

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
X
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının tanısı ve tedavisi için gerekli yöntemleri bilir.
X
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
X
0
Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
X
0
Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
X
0
İnsan bedeninde yapısal ve fonksiyonel olarak tam bir klinik muayene yapar, sorunları tanımlar.
0
Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
X
0
Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
X
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak çözüm üretir
X
0
Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
0
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alır
X
0
Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
0
Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini etkili iletişim yollarını kullanarak yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır
X
0
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilir, geliştirebilir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilir.
X
0
İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
0
Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder ve bu değerleri öğretir.
X
0
Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X
0
Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarını nicel ve nitel verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşır.
0
İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu