Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TIP TARİHİ VE ETİK 22+0 - 1,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Kurul Dersi
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ayten ALTINTAŞ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Mahmut TOKAÇ, Prof.Dr. Ayten ALTINTAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu kurulun amacı tıp eğitimine başlayanlar için temel tıp bilimleri hakkındaki giriş bilgilerini öğretmek, tıbbın tarihi gelişimiyle bugünkü tıbbı kavratmak, tıp etiğinin esaslarını öğretmek, beşeri bilimler konusunda bilgi vermek, tıp eğitimi, tıp felsefesi ve insani değerler konusunu kavratmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Tıp tarihi ve Deontolojinin Amacı Hedefi,Tarihin İlk Dönemlerinde Tıp ve hekim,Antik Medeniyetlerde hekimin kimliği,Tıpta Hipokrat ve Galen ekolü,Tıpta Hipokrat ve Galen ekolü,Orta çağda İslam Medeniyetinde Tıp ,Yeni Tıbbın Temelleri ve Claude Bernard , Mikrobiyolojinin tıbba kazandırılması ve Pastör,Osmanlı Klasik Dönem Tıbbı, eğitim, hastaneler, idari organizasyon,Çağdaş Tıp Eğitiminin başlaması ve gelişmesi ,Deontoloji ve Tıbbi Etiğin Tanımı, amacı ve hedefi,Hekim Kimliği ve Hekim Yemini,Tıp Etiğinin Temel İlkeleri,Adalet ilkesi ve Hak temelli sağlık yaklaşımı ,İnsani toplumsal ve kültürel değerler ve sorumluluklar,Mesleki değerler ve sorumluluklar ,Sağlık süreçlerinde etik sorunlar,Hasta Hakları,Hastayı Aydınlatma,Tıbbi Kayıt Tutma ve Önemi,Hasta hekim ilişkisi,Hekimin Hukuki Sorumluluğu; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
tıp tarihi ve etiği konularına hakim olur. 1, 10, 18, 3 A, C
hekimliğe tarihsel perspektiften bakabilir. 1, 10, 14, 18, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 18: Vaka Çalışması, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tıp tarihi ve Deontolojinin Amacı Hedefi
2 Tarihin İlk Dönemlerinde Tıp ve hekim
3 Antik Medeniyetlerde hekimin kimliği
4 Tıpta Hipokrat ve Galen ekolü
5 Tıpta Hipokrat ve Galen ekolü
6 Orta çağda İslam Medeniyetinde Tıp
7 Yeni Tıbbın Temelleri ve Claude Bernard
8 Mikrobiyolojinin tıbba kazandırılması ve Pastör
9 Osmanlı Klasik Dönem Tıbbı, eğitim, hastaneler, idari organizasyon
10 Çağdaş Tıp Eğitiminin başlaması ve gelişmesi
11 Deontoloji ve Tıbbi Etiğin Tanımı, amacı ve hedefi
12 Hekim Kimliği ve Hekim Yemini
13 Tıp Etiğinin Temel İlkeleri
14 Adalet ilkesi ve Hak temelli sağlık yaklaşımı
15 İnsani toplumsal ve kültürel değerler ve sorumluluklar
16 Mesleki değerler ve sorumluluklar
17 Sağlık süreçlerinde etik sorunlar
18 Hasta Hakları
19 Hastayı Aydınlatma
19 Tıbbi Kayıt Tutma ve Önemi
21 Hasta hekim ilişkisi
22 Hekimin Hukuki Sorumluluğu
Kaynaklar
Derslerin kitapları, ders notları ve slayt çıktıları. Tıp Tarihi ve Tıp Etiği Ders Kitabı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları İstanbul 2007

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının tanısı ve tedavisi için gerekli yöntemleri bilir.
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
0
Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
0
Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
0
İnsan bedeninde yapısal ve fonksiyonel olarak tam bir klinik muayene yapar, sorunları tanımlar.
0
Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
0
Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak çözüm üretir
0
Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
0
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alır
0
Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
0
Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini etkili iletişim yollarını kullanarak yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır
0
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilir, geliştirebilir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilir.
0
İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
0
Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder ve bu değerleri öğretir.
0
Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
0
Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarını nicel ve nitel verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşır.
0
İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu