Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SAĞLIKTA ETİK VE SOSYAL SORUMLULUK 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Sağlıkta Etik ve Sosyal Sorumluluk, Değişim Yönetimi ve Liderlik, Sağlık Turizmi
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Aliye Aslı SONSUZ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Aliye Aslı SONSUZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin sağlık sektöründe etik ve sosyal sorumluluk ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Sağlık Hizmetlerinde Etik ve sosyal sorumluluk ile ilgili temel kavramlar,Kurumsal Sosyal Sorumluluk ,Etik ve İş Etiği ,Sağlık Bakanlığı'nın Etik ile ilgili faaliyetleri ,Sağlıkta Etik ve Sosyal Sorumluluk ilgili Yasal Düzenlemeler,Doktor-Hasta İlişkileri ,Doktor-Endüstri İlişkileri,Hasta Hakları-I ,Hasta Hakları-II ,Hasta Mahremiyeti ,Sağlık Hizmetlerinde Önemli Konular: Organ Nakli, ötanazi ,Vaka çalışması ,Vaka çalışması,Vaka çalışması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Etik ve sosyal sorumlulukla ilgili temel kavramları açıklar. 1, 12, 14, 2, 21 A, C
2. Etik ve sosyal sorumluluğun önemini özetler. 1, 12, 14, 2, 21, 3 A, C
3. Etik ve sosyal sorumluluğu etkileyen faktörleri açıklar. 1, 12, 14, 2, 21, 3 A, C
4. Etik ve sosyal sorumluluğun yasal yönlerini değerlendirir. 1, 12, 14, 2, 21, 3 A, C
5. Etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahip bir sağlık kuruluşunun nasıl oluşturulacağını özetler. 1, 12, 14, 2, 21, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Sağlık Hizmetlerinde Etik ve sosyal sorumluluk ile ilgili temel kavramlar ders notlarının okunması
2 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ders notlarının okunması
3 Etik ve İş Etiği ders notlarının okunması
4 Sağlık Bakanlığı'nın Etik ile ilgili faaliyetleri Ders notlarının okunması
5 Sağlıkta Etik ve Sosyal Sorumluluk ilgili Yasal Düzenlemeler Ders notlarının okunması
6 Doktor-Hasta İlişkileri Ders notlarının okunması
7 Doktor-Endüstri İlişkileri Ders notlarının okunması
8 Hasta Hakları-I Ders notlarının Okunması
9 Hasta Hakları-II Ders notlarının okunması
10 Hasta Mahremiyeti Ders notlarının okunması
11 Sağlık Hizmetlerinde Önemli Konular: Organ Nakli, ötanazi Ders notlarının okunması
12 Vaka çalışması Saha araştırması
13 Vaka çalışması saha araştırması
14 Vaka çalışması saha araştırması
Kaynaklar
1- Şehsuvaroğlu, B. N. (1983). “Tıbbi Deontoloji”, Geliştirilmiş 2. Basımı Hazırlayan Arslan Terzioğlu, İstanbul Tıp Fakültesi Vakfı – BAYDA yayını, İstanbul. 2- Atabek, E. (1983). “Tıbbi Deontoloji Konuları”, İstanbul. (Emine Atabek ve Mebrure Değer, Tıbbi Deontoloji Konuları, İstanbul 2000)3- Çobanoğlu, N. (2007). “Tıp Etiği”, İlke Yayınevi, Ankara. 4- Ayşegül Demirhan Erdemir, (2011). Tıpta Etik ve Deontoloji (Yirmibirinci Yüzyılda), Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul. 5- Demirhan Erdemir, A. (Ed.), (2003), Çağdaş Tıp Etiği, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul. 6- D B Resnik, Responsibility for health: personal, social, and environmental, J Med Ethics. 2007 Aug; 33(8): 444–445. doi: 10.1136/jme.2006.017574 7- Zynia L. Rionda, What is Corporate Social Responsibity?, 2002 8- UNESCO, Report of the International Bioethics Committee of UNESCO (IBC) ON SOCIAL RESPONSIBILITY AND HEALTH, 2010
Öğretim üyesine ait ders notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
0
2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
0
3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
0
4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
0
5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
0
6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanabilmelidir.
X
0
7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
0
8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
0
10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
0
11.Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olmalıdırlar.
X
0
12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurabilmelidir.
0
13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
0
14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
0
16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
0
17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 3 3 9
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 2 2
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 36 36
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 90
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu