Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SAĞLIK POLİTİKALARI VE PLANLAMASI 3+0 3 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler İngilizce Metin Okumaları, Sağlıkta Dönüşüm
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Aliye Aslı SONSUZ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Aliye Aslı SONSUZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ülkemizdeki sağlık politikalarının geçirdiği değişimi ve günümüzde geldiği noktayı incelemektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Politika ve Planlama Kavramları,Sağlık Politikası ve Planlaması,Planlamayla ilgili Kavramlar Türleri ve Nitelikleri,Politika Belirleme ve ve Planlama Teorileri,Politika belirleme Güç Teorileri,Politika Gündemini Belirleyenler,Sağlık Politikası ve Planlamasında Temel Kavramlar: Sağlık Ekonomisi Bakış Açısıyla Sağlığın Temel Özellikleri ,Sağlık Politikası ve Planlamasında Temel Kavramlar : İhtiyaç ve Talep ,Sağlık Politikası ve PlanlamasındaTemel Kavramlar : Sağlık Hizmetlerinde Önceliklendirme ,Global Sağlık Politikaları,Sağlık Sektörü Reformu Kontrol Düğmesi: Finansman ve Ödeme,Sağlık Sektörü Reformu Kontrol Düğmesi:Organizasyon, Düzenleme, Davranış,Desantralizasyon ve Türleri,Türkiye'de Sağlık Politikaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğrenciler bu dersin sonunda;
1.Sağlık politikaları ve planlaması ile ilgili temel kavramları tartışabilecektir. 1, 2 A, C
1.2.Sağlık hizmetlerini yönlendiren mevzuatları tartışır. 1, 2 A, C
1.3.Değişen sağlık sistemini yorumlar ve planları oluşturur. 1, 2, 3 A, C
2.Dönemlere göre sağlık politikalarını yorumlayabilecektir. 1, 2, 3 A, C
2.1.Sağlık politikalarının oluşturulma süreçlerini açıklar. 1, 2, 3 A, C
2.2.Cumhuriyet dönemi ve son dönem sağlık politikalarını karşılaştırır. 1, 2, 3 A, C
2.3.Sağlık politikalarının oluşturulmasında multidisipliner yaklaşımı yorumlar. 1, 2, 3 A, C
3.Sağlıkta dönüşüm programını tartışabilecektir. 1, 2, 3 A, C
3.1.Sağlıkta dönüşüm programının oluşturulma sürecini açıklar. 1, 2, 3 A, C
3.2.Sağlıkta dönüşüm programının getirilerini tartışır. 1, 2, 3 A, C
3.3.Sağlığın gelişimi sağlık politikaları üzerine etkisini yorumlar. 1, 2, 3 A, C
1.1. Sağlık hizmetlerini yönlendiren kanun, tüzük ve yönetmelikleri irdeler. 1 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Politika ve Planlama Kavramları Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
2 Sağlık Politikası ve Planlaması Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
3 Planlamayla ilgili Kavramlar Türleri ve Nitelikleri Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
4 Politika Belirleme ve ve Planlama Teorileri Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
5 Politika belirleme Güç Teorileri Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
6 Politika Gündemini Belirleyenler Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
7 Sağlık Politikası ve Planlamasında Temel Kavramlar: Sağlık Ekonomisi Bakış Açısıyla Sağlığın Temel Özellikleri Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
8 Sağlık Politikası ve Planlamasında Temel Kavramlar : İhtiyaç ve Talep Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
9 Sağlık Politikası ve PlanlamasındaTemel Kavramlar : Sağlık Hizmetlerinde Önceliklendirme Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
10 Global Sağlık Politikaları Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
11 Sağlık Sektörü Reformu Kontrol Düğmesi: Finansman ve Ödeme Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
12 Sağlık Sektörü Reformu Kontrol Düğmesi:Organizasyon, Düzenleme, Davranış Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
13 Desantralizasyon ve Türleri Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
14 Türkiye'de Sağlık Politikaları Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
Kaynaklar
Ders notları
-Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, Nüfus Üreme Sağlığı, Bin Yılın Kalkınma Hedefleri, 2008 -Health Care Quality Outcomes Management, Health &Administration Development Group, Gulledege J.,Apsen Publishers,1999,USA -Sağlık Hizmetleri El Kitabı, Hayran O., Sur H, Çevik Matbaası, 1998, İstanbul -Türkiye Nüfus Sağlık Araştırması, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri, Ankara, 2003-2008 -www.thd.org.tr

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
0
2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
0
3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
0
4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
0
5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
0
6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanabilmelidir.
0
7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
0
8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
0
10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
0
11.Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olmalıdırlar.
0
12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurabilmelidir.
0
13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
0
14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
0
16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
0
17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 1 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 1 14
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 3 16 48
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 14 1 14
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 16 16
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 32 32
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 180
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu