Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MESLEKİ YAŞAMA GEÇİŞ 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Sağlıkta Kalite Yönetimi
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Merve TARHAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Merve TARHAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Hemşirelikte temel yetkinlikler ışığında son sınıf hemşirelik öğrencilerinin mesleki hazır oluşluklarını güçlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma Dersin Tanıtımı, Ders Öğrenme Çıktıları ile Program Yeterliklerinin İlişkisinin Kurulması Dünyada ve Türkiye'de Hemşire Gereksinimi ve Yeni Mezunlar,Hemşirelikte Mesleki Yaşama Geçiş Süreci,Mesleki Yaşama Geçiş Programları ve Temel Yetkinliklerin Kapsamı,Birey Merkezli Bakım: Tanımı ve Kapsamı, Boyutları ve Etkili İletişim Kurmak,Birey Merkezli Bakım: Hasta Kabul ve Taburculuk Süreci ve Bakımda Öncelikleri Belirleme,Ekip Çalışması ve İş Birliği: Tanımı ve Kapsamı, Yetki Devri ve Etkili İletişim Uygulamaları,Kanıta Dayalı Uygulama: Tanımı ve Kapsamı, Literatür Tarama ve Kanıtların Değerlendirilmesi,Kalite İyileştirme: Tanımı ve Kapsamı, Model ve Yöntemler, Kullanılan Araçlar,Güvenlik: Tanımı ve Kapsamı, Tıbbi Hatalar ve Nedenleri,Güvenlik: Tıbbi Hatalar ve Önleme Stratejileri,Güvenlik: Tıbbi Hatalar ve Önleme Stratejileri,Bilişim: Tanımı ve Kapsamı, Sistemler, Hastane Bilişim Sisteminin Kullanımı,Simülasyona Dayalı Öğrenme -I,Simülasyona Dayalı Öğrenme-II Dersin Değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Sağlık ekibinin bir üyesi olarak görev, yetki ve sorumluluklarını açıklayabilmesi 1, 10, 12, 2, 3 A, F
2. Mesleki temel yetkinliklere ilişkin bilgi, beceri ve davranışları gösterebilmesi 1, 10, 12, 2, 3, 9 A, F
3. Kaliteli ve güvenli bakım sağlamanın önemini kabul edebilmesi 1, 10, 12, 2, 3, 9 A, F
4. Kendini mesleki yaşama geçiş için hazır hissedebilmesi 1, 10, 12, 2, 3, 9 F
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma Dersin Tanıtımı, Ders Öğrenme Çıktıları ile Program Yeterliklerinin İlişkisinin Kurulması Dünyada ve Türkiye'de Hemşire Gereksinimi ve Yeni Mezunlar Birinci kaynağın okunması
2 Hemşirelikte Mesleki Yaşama Geçiş Süreci İkinci kaynağın okunması
3 Mesleki Yaşama Geçiş Programları ve Temel Yetkinliklerin Kapsamı Üçüncü kaynağın okunması ve dördüncü kaynağın incelenmesi
4 Birey Merkezli Bakım: Tanımı ve Kapsamı, Boyutları ve Etkili İletişim Kurmak Beşinci kaynağın okunması
5 Birey Merkezli Bakım: Hasta Kabul ve Taburculuk Süreci ve Bakımda Öncelikleri Belirleme Beşinci kaynağın okunması
6 Ekip Çalışması ve İş Birliği: Tanımı ve Kapsamı, Yetki Devri ve Etkili İletişim Uygulamaları Altıncı kaynağın okunması
7 Kanıta Dayalı Uygulama: Tanımı ve Kapsamı, Literatür Tarama ve Kanıtların Değerlendirilmesi Sekizinci kaynağın okunması
8 Kalite İyileştirme: Tanımı ve Kapsamı, Model ve Yöntemler, Kullanılan Araçlar Yedinci kaynağın okunması
9 Güvenlik: Tanımı ve Kapsamı, Tıbbi Hatalar ve Nedenleri Onuncu kaynağın okunması
10 Güvenlik: Tıbbi Hatalar ve Önleme Stratejileri Onuncu kaynağın okunması
11 Güvenlik: Tıbbi Hatalar ve Önleme Stratejileri Onuncu kaynağın okunması
12 Bilişim: Tanımı ve Kapsamı, Sistemler, Hastane Bilişim Sisteminin Kullanımı Dokuzuncu kaynağın okunması
13 Simülasyona Dayalı Öğrenme -I Verilen teorik bilginin çalışılması
14 Simülasyona Dayalı Öğrenme-II Dersin Değerlendirilmesi Verilen teorik bilginin çalışılması
Kaynaklar
1. Koç S, Bardak A, Yılmaz K. (2014). Hemşirelik son sınıf öğrencilerinin iş yerinden beklentilerinin belirlenmesi. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi 11(3): 43-50. 2. Öztürk h, Kurt Ş, Serin GM, Bayrak B, Balık T, Demirbağ BC. (2016). Hastanelerde işe yeni başlayan hemşirelerin sorunları. ACU Sağlık Bilimleri Dergisi 4: 189-201. 3. Dyees S, Sherman RO. The first year of practice: new graduate nurses' transition and learning needs. The Journal of Continuing Education in Nursing. 40(9): 403-410. 4. Deborah H. (2012). QSEN competencies: a bridge to practice. Nursing Made Incredibly Easy. 10(5): 1-3. 5. Şahin G, İğde FA. (2014). Hasta merkezli bakım-ortak karar alma süreci ve kalite. Türkiye Klinikleri J Fam-Med Special Topics 5(3): 38-43. 6. Ergün YA. (2011). Yoğun bakımda ekip çalışması. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi. 15(1): 36-49. 7. Türkmen E. (2015). Hemşire istihdamının hasta ve hemşire sonuçları ile organizasyonel çıktılara etkisi: yataklı tedavi kurumlarında hemşire insan gücü. Hacettepe Hemşirelik Fakültesi Dergisi 69-80, 8. Çopur EÖ, Kuru N, Seyman ÇC. (2015). Hemşirelikte kanıta dayalı uygulamalara genel bakış. Journal of Health and Nursing Management. 2(1): 51-55 9. Bilgiç Ş, Şendir M. (2014). Hemşirelik bilişimi. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi . 3(1): 24-28. 10. Uğur E, Coşkun EY. (2017). Hasta güvenliği ve simülasyon. Türkiye Klinikleri Pediatric Nursing. 3(1): 1-5.
Ders Notları ve Hemşirelikle ilgili diğer bilimsel kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli bilgiye sahiptir.
X
0
2. Sağlığı korumak, geliştirmek ve sağlıktan sapma durumlarında hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir.
X
0
3. Çağdaş birey ve meslek üyesi olması gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
4. Hemşirelik bakımı bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına doğrultusunda yürütür.
X
0
5. Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.
X
0
6. Hemşirelik bakımında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
7. Birey, aile ve topluma sağlık eğitimi ve danışmanlık yapar.
X
0
8. Yönetsel rolü doğrultusunda bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini izler.
X
0
9. Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
10. Hemşirelik alanında bir yabancı dili kullanarak uluslararası literatüre ulaşır ve yazılı, sözlü iletişim kurar.
X
0
11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
X
0
12. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar.
X
0
13. Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 14 1 14
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 6 6
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 60
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu