Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ANTROPOLOJİYE GİRİŞ 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Can CEYLAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Antropoloji bilimi ve onun temel iki alt alanı hakkında genel bilgileri öğretmek
Dersin İçeriği Bu ders; Antropolojinin konusu, yöntemi ve Antropolojinin alt disiplinleri,Evrim Teorisinin tarihsel gelişimi,Biyolojik çeşitlenmeye yol açan süreçler,İnsanın Biyo-kültürel Evrimi,İnsan biyolojik çeşitliliği,Ara sınav,İnsanda büyüme ve gelişme,Kültür kavramı ve kültürel süreçler,Sosyal/Kültürel Antropoloji kuramları,Akrabalık Sistemleri ve Toplumsal cinsiyet,Ekonomik antropoloji,Siyasal Antropoloji,Uygulamalı Antropoloji,Final sınavı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Antropolojinin ve temel alt disiplinlerinin tanıtımı, insan evrimi ve biyolojik çeşitliliği ile kültür kavramı ve başlıca kültürel öğelerin değerlendirilmesi 1, 3 A, C
Antropoloji ile ilgili temel kavramları ve ilkeleri açıklayabilecektir. 1, 3 A, C
Evrim Teorisinin çağdaş formuna gelmesini sağlayan düşünceleri kavrayabilecektir. 1, 3 A, C
Biyolojik çeşitlenmeye neden olan biyolojik süreçleri öğrenebilecektir. 1, 3 A, C
İnsanın biyo-kültürel evrimini açıklayabilecektir. 1, 3 A, C
Kültür kavramını tartışabilecektir. 1, 3 A, C
Aile, akrabalık, toplumsal cinsiyet ve evlilik kavramlarının kültüre göre çeşitlilik gösterdiğini açıklayabilecektir. 1, 3 A, C
Toplulukların ekonomik yapısını tartışabilecektir. 1, 3 A, C
İnsanın büyüme ve gelişmesini anlayabilecek ve antropolojinin uygulama alanlarını açıklayabilecektir. 1, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Antropolojinin konusu, yöntemi ve Antropolojinin alt disiplinleri
2 Evrim Teorisinin tarihsel gelişimi
3 Biyolojik çeşitlenmeye yol açan süreçler
4 İnsanın Biyo-kültürel Evrimi
5 İnsan biyolojik çeşitliliği
6 Ara sınav
7 İnsanda büyüme ve gelişme
8 Kültür kavramı ve kültürel süreçler
9 Sosyal/Kültürel Antropoloji kuramları
10 Akrabalık Sistemleri ve Toplumsal cinsiyet
11 Ekonomik antropoloji
12 Siyasal Antropoloji
13 Uygulamalı Antropoloji
14 Final sınavı
Kaynaklar
Kottak, C P. (2001). Antropoloji, Çev: H.Ü. Öğretim Üyeleri, Ankara, Ütopya yayınları Aydın, S. ve Erdal, YS. (2007). Antropoloji, Anadolu Üniversitesi yayınları Özbek, M. (2000). Dünden Bugüne İnsan, İmge Yayınevi Özbudun, S. ve Uysal, G. (2012). 50 Soruda Antropoloji, Bilim ve Gelecek Kitaplığı Güvenç, B. (2010). İnsan ve Kültür. Boyut Yayın Grubu

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
0
2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
0
3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
0
4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
0
5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
0
6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
0
7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
0
8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
0
9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
0
11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
0
12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
0
13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
0
14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
0
15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu