Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TÜRK TOP. VE FARKLI KÜLTÜR. ÇOCUK 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Neslihan ARGÜT
Dersi Verenler Öğr.Gör. Neslihan ARGÜT
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı, Türk toplumu ve farklı kültürlerde çocuk ve çocukluk kavramları ile bu kavramların inşası hakkında bilgi vermek; kültürü ve bağlamı temel alan kuramlar hakkında bilgi aktarmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Temel Bilgiler,İnsanlık Tarihi ve Kültür,Çocukluk Kavramı ,Farklı Kültürlerde Çocukluk,Türk Çocukluk Tarihi: Osmanlı İmparatorluğu,Türk Çocukluk Tarihi: Türkiye Cumhuriyeti,Sosyo-Kültürel Kuram,Ekolojik Sistemler Kuramı,Türkiye'deki Kültürel Çalışmalar,Vaka Çalışması,Modern Çağa Ait Sorunlar,Çocuk İşçiliği,Aile, Ebeveynlik ve Kültür,Vaka Çalışması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Kültürün tanımını yapabilir. 1, 2, 3 A
Çocukluğu tanımlar ve çocukluk çalışmalarının kapsamını açıklayabilir. 1, 2, 3 A
Eski çağ uygarlıklarında çocuk kavramını ve çocukluk yaşantısını açıklar. 1, 2, 3 A
Orta çağ Avrupa toplumunda çocuk kavramını ve çocukluk yaşantısını açıklar. 1, 2, 3 A
Modern çağ Avrupa toplumunda çocuk kavramını ve çocukluk yaşantısını açıklar. 1, 2, 3 A
İlk Türk toplumlarında çocuk kavramını ve çocukluk yaşantısını açıklar. 1, 2, 3 A
Osmanlı toplumunda çocuk kavramını ve çocukluk yaşantısını açıklar. 1, 2, 3 A
Türkiye Cumhuriyeti'nde çocuk kavramını ve çocukluk yaşantısını açıklar. 1, 2, 3 A
Aile, ebeveynlik ve kültür arasındaki etkileşimi bilir. 1, 2, 3 A
Çocuk gelişiminde kültür ile ilişkili kuramları bilir. 1, 2, 3 A
Çocuk işçiliği kavramını bilir, nedenlerini açıklar. 1, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Temel Bilgiler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır.
2 İnsanlık Tarihi ve Kültür Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır.
3 Çocukluk Kavramı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır.
4 Farklı Kültürlerde Çocukluk Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır.
5 Türk Çocukluk Tarihi: Osmanlı İmparatorluğu Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır.
6 Türk Çocukluk Tarihi: Türkiye Cumhuriyeti Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır.
7 Sosyo-Kültürel Kuram Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır.
8 Ekolojik Sistemler Kuramı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır.
9 Türkiye'deki Kültürel Çalışmalar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır.
10 Vaka Çalışması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır.
11 Modern Çağa Ait Sorunlar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır.
12 Çocuk İşçiliği Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır.
13 Aile, Ebeveynlik ve Kültür Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır.
14 Vaka Çalışması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır.
Kaynaklar
Bozkurt Güvenç. 2017. İnsan ve Kültür. Boyut Yayınları. Güven Gürkan Öztan. 2013. Türkiye'de Çocukluğun Politik İnşası. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Ernst H. Gombrich. 2018. Genç Okurlar İçin Kısa Bir Dünya Tarihi. İnkılap Kitabevi. Patricia H. Miller. 2008. Gelişim Kuramları. İmge Kitabevi. Peter N. Stearns. 2018. Çocukluğun Tarihi. Dedalus Yayınevi. Çiğdem Kağıtçıbaşı. 2010. Benlik, Aile ve İnsan Gelişimi Kültürel Psikoloji. Koç Üniversitesi Yayınları. Çiğdem Kağıtçıbaşı. 2007. Kültürel Psikoloji, Kültür Bağlamında İnsan ve Aile. Evrim Yayınları. Bekir Onur. 2009. Türk Modernleşmesinde Çocuk. İmge Kitabevi. Bekir Onur. 2019. Değişen Çağ Değişen Çocukluk. İmge Kitabevi. Bekir Onur. 2019. Türkiye'de Çocukluğun Tarihi. İmge Kitabevi. Bekir Onur. 2007. Çocuk, Tarih ve Toplum. İmge Kitabevi. Ayhan Aksu-Koç, Sevda Bekman. 2018. İnsan Gelişimi, Aile ve Kültür.Koç Üniversitesi Yayınları. İlber Ortaylı. 2010. Osmanlı Toplumunda Aile. Timaş Yayınları. Tuncer Baykara. 2009. Türk Kültür Tarihine Bakışlar. Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
0
2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
0
3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
0
4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
0
5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
0
6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
0
7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
0
8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
0
9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
0
11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
0
12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
0
13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
0
14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
0
15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 7 6 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 84
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu