Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
DİL GELİŞİMİ 3+0 3 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Ramazan Sertan ÖZDEMİR
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Ramazan Sertan ÖZDEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Çocukluk dönemindeki temel dil becerileri ile kazanım sıralarının öğrenilmesi
Dersin İçeriği Bu ders; Zihinsel gelişim ve dil gelişimi arasındaki bağlantı,İletişim, dil ve konuşma kavramları: İletişim,İletişim, dil ve konuşma kavramları: Dil,İletişim, dil ve konuşma kavramları: Konuşma,Erken dil gelişimi aşamaları,Dil gelişimine yönelik kuramsal bakış açıları: Doğuştancılık Yaklaşımı,Dil gelişimine yönelik kuramsal bakış açıları: Sosyokültürel Yaklaşım,Dil gelişimine yönelik kuramsal bakış açıları: Bilişsel Kuram,Dilin Bileşenleri,Sesbilgisi (fonoloji) ve Biçimbirimbilgisi (morfoloji),Sözdizimi (sentaks) ve Anlambilgisi (semantik),Dilin Kullanımı (pragmatik) ,Dil gelişiminin değerlendirilmesi,Çocukluk çağı dil ve konuşma bozuklukları ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Sesbilgisi, biçimbirimbilgisi, pragmatik hakkında temel bilgiye sahip olur 1, 10, 2 E
Dil edinim aşamalarını bilir 1, 10, 2 E
Dilin bileşenlerini bilir 1, 10, 2 E
İletişim, dil ve konuşma kavramlarını bilir 1, 2 E
Zihinsel gelişim ve dil gelişimi arasındaki ilişkiyi bilir 1, 10, 12, 2 E
Dil gelişimine yönelik kuramsal bakış açılarının temel varsayımlarını bilir 1, 2 E
Çocukluk çağı dil bozukluklarının türlerini bilir 1, 10, 12, 2 E
İlgili diğer meslekleri ve disiplinler arası çalışmanın önemini bilir 1, 10, 12, 15, 2 E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Zihinsel gelişim ve dil gelişimi arasındaki bağlantı Önerilen kaynaktan ilgili ünitenin/ünitelerin okunup gelinmesi
2 İletişim, dil ve konuşma kavramları: İletişim Önerilen kaynaktan ilgili ünitenin/ünitelerin okunup gelinmesi
3 İletişim, dil ve konuşma kavramları: Dil Önerilen kaynaktan ilgili ünitenin/ünitelerin okunup gelinmesi
4 İletişim, dil ve konuşma kavramları: Konuşma Önerilen kaynaktan ilgili ünitenin/ünitelerin okunup gelinmesi
5 Erken dil gelişimi aşamaları Önerilen kaynaktan ilgili ünitenin/ünitelerin okunup gelinmesi
6 Dil gelişimine yönelik kuramsal bakış açıları: Doğuştancılık Yaklaşımı Önerilen kaynaktan ilgili ünitenin/ünitelerin okunup gelinmesi
7 Dil gelişimine yönelik kuramsal bakış açıları: Sosyokültürel Yaklaşım Önerilen kaynaktan ilgili ünitenin/ünitelerin okunup gelinmesi
8 Dil gelişimine yönelik kuramsal bakış açıları: Bilişsel Kuram Önerilen kaynaktan ilgili ünitenin/ünitelerin okunup gelinmesi
9 Dilin Bileşenleri Önerilen kaynaktan ilgili ünitenin/ünitelerin okunup gelinmesi
10 Sesbilgisi (fonoloji) ve Biçimbirimbilgisi (morfoloji) Önerilen kaynaktan ilgili ünitenin/ünitelerin okunup gelinmesi
11 Sözdizimi (sentaks) ve Anlambilgisi (semantik) Önerilen kaynaktan ilgili ünitenin/ünitelerin okunup gelinmesi
12 Dilin Kullanımı (pragmatik) Önerilen kaynaktan ilgili ünitenin/ünitelerin okunup gelinmesi
13 Dil gelişiminin değerlendirilmesi Önerilen kaynaktan ilgili ünitenin/ünitelerin okunup gelinmesi
14 Çocukluk çağı dil ve konuşma bozuklukları Önerilen kaynaktan ilgili ünitenin/ünitelerin okunup gelinmesi
Kaynaklar
Owens, R. (2001) Language Development: An Introduction. 5th Ed. Allyn and Bacon, MA.
Paul, R. (1996) Language Disorders. Assessment and Evaluation: Infancy through adolescent, Mosby. Maviş,İ., ?Çocukta anlambilgisi gelişimi? Dil ve Kavram Gelişimi, ed. S.Topbaş, Böl.6, 106-123, Kök Yayınları, Ankara, 2005. Maviş,İ., ?Çocukta dil edinim kuramları? Dil ve Kavram Gelişimi, ed. S.Topbaş, Böl.3, 31-61, Kök Yayınları, Ankara, 2005. Turan, F., Akoğlu, G. (2011). İletişim, Dil ve Konuşma Bozuklukları Olan Çocuklar ve Eğitimleri. BAYKOÇ, N. (Editör). Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim. Ankara: Eğiten Kitap Yay.s. 335-359. Turan, F.(2012). İletişim, Dil ve Konuşma Bozuklukları Olan Çocuklar , Metin E.N.(Editör). Özel Gereksinimli Çocuklar. Ankara. Korkmaz, B. (2005). Dil ve Beyin; Çocuklarda Dil ve Konuşma Bozuklukları. Yüce Yayım, İstanbul.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
0
2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
0
3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
0
4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
0
5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
0
6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
0
7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
0
8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
0
9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
0
11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
0
12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
0
13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
X
0
14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
0
15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 7 6 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 8 16
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu