Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ANATOMİ II 2+2 3 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Alper ATASEVER
Dersi Verenler Doç.Dr. Neslihan YÜZBAŞIOĞLU, Prof.Dr. Barış Çağrı DELİLBAŞI, Prof.Dr. Bayram Ufuk ŞAKUL, Prof.Dr. Alper ATASEVER, Öğr.Gör. Selva ŞEN, Öğr.Gör. Ali Osman KORKMAZ, Dr.Öğr.Üye. Alpen ORTUĞ, Öğr.Gör. Gülsüm Buse ŞENOL, Öğr.Gör. Bediha KOYUNCU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sindirim, ürogenital, endokrin ve sinir sistemleri ile duyu organları hakkında bilgi vermek ve pratik uygulamalar yaptırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Sindirim Sistemi ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi,Sindirim Sistemi ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi,Ürogenital Sistem ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi,Ürogenital Sistem ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi,Ürogenital Sistem ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi,Endokrin Sistem ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi,Lenfatik Sistem ve İmmün Sistemi Oluşturan anatomik Yapılar,Sinir Sistemi Organizasyonu ve Sınıflandırması,Merkezi Sinir Sistemi,Periferik Sinir Sistemi,Otonom Sinir Sistemi,Duyu Organları,Özel Anatomi,Özel Anatomi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Solunum, ürogenital, endokrin ve sinir sistemleri ile ilgili temel terim ve oluşumları açıklayabilir 1, 5, 8 A, B
Solunum sistemini terimleri açıklar ve oluşumları gösterebilir 1, 5, 8 A, B
Ürogenital ve endokrin sistemlerle ilgili terimleri açıklar ve oluşumları gösterebilir 1, 5, 8 A, B
Sinir sistemleri ile ilgili terimleri açıklar ve oluşumları gösterebilir 1, 5, 8 A, B
İnsan vücudunu oluşturan sistemleri açıklayabilecek ve ilişkilendirebilir 1, 5, 8 A, B
Solunum sistemi anatomisini tanıyabilir 1, 5, 8 A, B
Ürogenital sistem anatomisini ayırt edebilir 1, 5, 8 A, B
Endokrin organların bölgesel anatomisi ve morfolojik yapısını tanıyabilir 1, 5, 8 A, B
Sinir sistemi anatomisini açıklar ve yorumlayabilir 1, 5, 8 A, B
İnsan vücudunu oluşturan sistemler hakkında pratik uygulamalar yapabilir 1, 5, 8 A, B
Bütün kemiklerin, eklemlerin ve kasların fonksiyonlarını açıklayabilir 1, 5, 8 A, B
Ağız boşluğundaki yapıları ve sindirim kanalını oluşturan organları gösterebilir 1, 5, 8 A, B
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 5: Gösteri, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Sindirim Sistemi ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
2 Sindirim Sistemi ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
3 Ürogenital Sistem ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
4 Ürogenital Sistem ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
5 Ürogenital Sistem ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
6 Endokrin Sistem ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
7 Lenfatik Sistem ve İmmün Sistemi Oluşturan anatomik Yapılar Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
8 Sinir Sistemi Organizasyonu ve Sınıflandırması Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
9 Merkezi Sinir Sistemi Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
10 Periferik Sinir Sistemi Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
11 Otonom Sinir Sistemi Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
12 Duyu Organları Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
13 Özel Anatomi Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
14 Özel Anatomi Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
Kaynaklar
Ders notu öğrenciye verilir.
1-Putz R, Pabst R. Sobotta atlas of human anatomy Volume 2 12th English Ed. Munich, Urban & Schwarzenberg 1994 2-Netter FH. Atlas of human anatomy (second edition). USA, Novartis, 1997. 3-Moore KL, Persaud TVN. The Developing Human (Clinically Oriented Embryology). Fifth ed. Philadelphia, WB Saunders Company, 1993 4-Yıldırım M. İnsan Anatomisi. Nobel kitabevi, İstanbul 2003. 5-Arıncı K, Elhan A. Anatomi I, II. Güneş kitabevi, Ankara, 2003. 6-Moore K, AF. Dalley: Clinically oriented anatomy. Fourth ed. Lippincot Williams &Wilkins Company, Philadelphia, 1999

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
0
2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
0
3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
0
4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
0
5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
0
6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
0
7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
0
8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
0
9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
0
11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
0
12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
0
13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
0
14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
0
15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Çoktan seçmeli , Sözlü pratik sınavı  
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 4 5 20
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 25 25
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 122
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu