Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÇOCUK GELİŞİMİ I 3+0 3 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi Verenler Prof.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Çocuk Gelişimi alanındaki temel kavramlardan başlayarak Doğum Öncesinde Gelişim, Bebeklik Döneminde Gelişim, Erken Çocukluk Dönemi Gelişimi, Okul Döneminde (Geç Çocukluk) Gelişim ve Ergenlik Döneminde Gelişime yönelik temel konular ve kavramlar hakkında bilgilendirmek, alanda Çocuk Gelişimcinin rolünü ve önemini vurgulamak, ekip çalışmasına yönelik olarak mesleki farkındalık oluşturmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Çocuk Gelişimine ilişkin temel kavramlar,Çocuk Gelişimine ilişkin temel kavramlar,Gelişimde temel kuramlar,Doğum öncesi dönemde gelişim,Gelişimde kalıtım ve çevrenin etkisi,Bebeklik döneminde gelişim,Erken çocukluk döneminde gelişim,Erken çocukluk döneminde eğitimin gelişim üzerine etkisi,Okul döneminde (geç çocukluk) gelişim,Ahlak gelişimi,Ergenlik döneminde gelişim,Yaşam boyu gelişimde yer alan meslekler,Çocuk Gelişiminde meslekler arasında ekip çalışmasının önemi,Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Çocuk gelişimi alanında temel kavram ve kuramları tartışır. 1, 10, 14, 2, 3 A, C
Doğum öncesi gelişimi anlatır. 1, 10, 14, 2, 3 A, C
Bebeklik dönemini gelişimini açıklar. 1, 10, 14, 2, 3 A, C
Gelişimde çevrenin etkisini yorumlar. 1, 10, 14, 2, 3 A, C
Çocukluk dönemiyle ilgili gelişimsel özellikleri açıklar. 1, 10, 14, 2, 3 A, C
Erken çocukluk dönemi gelişim evrelerini açıklar. 1, 10, 14, 2, 3 A, C
Erken çocukluk döneminde eğitimin önemini ifade eder. 1, 10, 14, 2, 3 A, C
Okul döneminde gelişimin evrelerini açıklar. 1, 10, 14, 2, 3 A, C
Ergenlik dönemiyle ilgili gelişim özelliklerini açıklar. 1, 10, 14, 2, 3 A, C
Çocuk gelişiminde meslekler arası işbirliğinin önemini açıklar. 1, 10, 14, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Çocuk Gelişimine ilişkin temel kavramlar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Çocuk Gelişimine ilişkin temel kavramlar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Gelişimde temel kuramlar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Doğum öncesi dönemde gelişim Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Gelişimde kalıtım ve çevrenin etkisi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Bebeklik döneminde gelişim Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Erken çocukluk döneminde gelişim Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Erken çocukluk döneminde eğitimin gelişim üzerine etkisi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Okul döneminde (geç çocukluk) gelişim Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Ahlak gelişimi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Ergenlik döneminde gelişim Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Yaşam boyu gelişimde yer alan meslekler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Çocuk Gelişiminde meslekler arasında ekip çalışmasının önemi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Değerlendirme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Powerpoint sunum dosyaları.
Ataman, A. (Ed.) (2003). Gelişim ve Öğrenme. Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara. Bayhan, P., Artan, İ. (2004). Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. Morpa Yayıncılık, İstanbul. Santrock, John W. (2011). Yüksel, G. (Çev. Ed.) Yaşam Boyu Gelişim-Life Span Development. Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic.Ltd.Şti.,İstanbul. Berk, L. (2014). Işıkoğlu Erdoğan N. (Çev. Ed.) Bebekler ve Çocuklar Doğum Öncesinden Orta Çocukluğa. Nobel Yayıncılık, Ankara.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
0
2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
0
3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
0
4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
0
5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
0
6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
0
7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
0
8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
0
9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
0
11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
0
12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
0
13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
0
14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
0
15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 7 10 70
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 8 2 16
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 16 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 20 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 128
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu