Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
OTİZM 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Sinan KALKAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrenci; Otistik bozukluğa özgü ayırt edici özellikleri tanımlayabilecek, Otistik spektrum bozukluk tanı grubunda yer alan alt grupları iletişim ve dile dayalı özellikleri yönünden sınıflandırabilecek, yaygın gelişimsel bozukluğa sahip çocuklara ve ailelerine yönelik, iletişim ve dil odaklı müdahaleler konusunda öneriler geliştirebilecektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Otizme ilişkin tanımlar,DSM-V tanı ölçütlerine göre otistik spektrum bozukluk olarak kabul edilen tanı gruplarının tanımlanması,Rett Sendromu,,Asperger Sendromu,Otistik bozukluk,Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu ve Başka Türü Adlandırılamayan Yaygın Gelişimsel Bozukluklar,Otizmin Nedenleri,Tanılama,Aile Katılımı,Müdahele yaklaşımları,Müdahale Yaklaşımları,Müdahale Yaklaşımları ,Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları,Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
DSM-V tanı ölçütlerine göre ?otistik spectrum bozukluk olarak kabul edilen tanı gruplarının tanımlanması 1, 12, 3 A, C
Özgül iletişim bozuklukları ve Otistik bozuklukların benzerlikleri ve farklılıkları tanımlar. 1, 12, 3 A, C
Otistik bozukluğu olan bireylerin gelişimsel olarak değerlendirilmesi 1, 12, 3 A, C
Otistiklerde gözlenen davranış problemleri ve kullanılan müdahale yaklaşımları 1, 12, 3 A, C
Rett Sendromu, Asperger Sendromu, Otistik bozukluk, Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu ve Başka Türü Adlandırılamayan Yaygın Gelişimsel Bozukluklara özgü iletişim ve dil özelliklerinin belirlenmesi ve desteklenmesi 1, 12, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Otizme ilişkin tanımlar Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
2 DSM-V tanı ölçütlerine göre otistik spektrum bozukluk olarak kabul edilen tanı gruplarının tanımlanması Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
3 Rett Sendromu, Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
4 Asperger Sendromu Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
5 Otistik bozukluk Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
6 Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu ve Başka Türü Adlandırılamayan Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
7 Otizmin Nedenleri Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
8 Tanılama Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
9 Aile Katılımı Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
10 Müdahele yaklaşımları Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
11 Müdahale Yaklaşımları Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
12 Müdahale Yaklaşımları Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
13 Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
14 Değerlendirme Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
Kaynaklar
Powerpoint sunum dosyaları.
Diken, İ. H., Bakkaloğlu, H. (Ed.). (2018). Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu (3. Baskı). Ankara: Pegem. Garland, T. (2018). Otizm ve Duyusal İşlem Bozukluğu-Çocuklar İçin Aktiviteler. İstanbul: Platform. Greenspan, S., Wieder, S. (2017). Volkmar, F.R. (2007). Autism and pervasive developmental disorders. Cambridge Child and Adolescent Psychiatry.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
0
2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
0
3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
0
4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
0
5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
0
6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
0
7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
0
8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
0
9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
0
11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
0
12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
0
13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
0
14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
0
15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 7 2 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 42
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 1,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu