Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÇOCUK İHMAL/İSTİS. VE KORUN. MUHTAÇ ÇOCUK. 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Medine Pervin BAYSAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin, İhmal ve istismar kavramlarını öğrenmesi, İhmal ve istismarda risk grubu sayılabilecek çocukların(sokak ve sokakta çalışan, korunmaya muhtaç, işçi çocuklar) gelişimsel özelliklerini bilerek onlarla iletişime geçebilmeleri Çocuk ihmal ve istismarında disiplinler arası işbirliği yollarını ve ihmal ve istismara uğramış çocuklarda izlenebilecek yolların öğrenebilmesi, İhmal ve istismar edilmiş çocukların gelişimsel süreçlerini izleyebilmesi, bu çocuklarla iletişim becerilerini öğrenmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Çocuk İstismarı ve ihmaline giriş, tanımlar,Fiziksel istismar ve etkileri, cinsel istismar ve etkileri,Duygusal istismar ve etkileri,İhmal ve etkileri,Aile içi şiddet ve çocuk üzrine etkileri, çocuk yetiştirme modelleri ve aile eğitimleri,İhmal ve istismarda çocuk gelişimcisinin önemi, İhmal ve istismarda multidisipliner çalışmanın önemi ihmai ve istismarın adli yönü,Korunmaya Muhtaç çocuklarda ihmal ve istismar,Sokakta çalışan çocuklar ve sokak çocuklarında ihmal ve istismar,Engeli çocuklarda ihmal ve istismar,Çocuk istismarı ve ihmalinin önlenmesi,İstismar ve ihmal edilen çocukların sağaltımı,Kitle iletişim araçlarında çocuk istismarı ve ihmali,Çocuk işçiler,Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci; İhmal ve istismar kavramlarının tanımını öğrenecek, 1, 3 A, C
İhmal ve istismara uğramış çocukları gelişimsel olarak inceleyecek 1, 3 A, C
İhmal ve istismara uğramış çocuklarda izlenebilecek yolları planlayabilecek 1, 3 A, C
Korunmaya muhtaç çocuk, sokak çocuğu ve sokakta çalışan çocuk, işçi çocuklar kavramlarını öğrenip bu çocuklarla iletişime geçebilecek bu çocukların gelişimsel özelliklerini bilecek ve bu çocuklarda ortaya çıkabilecek problemleri ve bu problemlere çözüm yolları üretebileceklerdir. 1, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Çocuk İstismarı ve ihmaline giriş, tanımlar Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
2 Fiziksel istismar ve etkileri, cinsel istismar ve etkileri Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
3 Duygusal istismar ve etkileri Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
4 İhmal ve etkileri Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
5 Aile içi şiddet ve çocuk üzrine etkileri, çocuk yetiştirme modelleri ve aile eğitimleri Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
6 İhmal ve istismarda çocuk gelişimcisinin önemi, İhmal ve istismarda multidisipliner çalışmanın önemi ihmai ve istismarın adli yönü Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
7 Korunmaya Muhtaç çocuklarda ihmal ve istismar Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
8 Sokakta çalışan çocuklar ve sokak çocuklarında ihmal ve istismar Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
9 Engeli çocuklarda ihmal ve istismar Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
10 Çocuk istismarı ve ihmalinin önlenmesi Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
11 İstismar ve ihmal edilen çocukların sağaltımı Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
12 Kitle iletişim araçlarında çocuk istismarı ve ihmali Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
13 Çocuk işçiler Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
14 Değerlendirme Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
Kaynaklar
Polat,O (2007).Tüm Boyutlarıyla Çocuk İstismarı 2 Önleme ve Rehabilitasyon.Seçkin yayıncılık, Ankara. Cynthia C,T (2009). Understanding Child Abuse and Neglect Allyn & Bacon Edition: (8th Edition). USA. Cynthia C,T ( (2001) When Children are Abused: An Educator's Guide to Intervention . Allyn & Bacon Edition: USA.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
0
2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
0
3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
0
4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
0
5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
0
6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
0
7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
0
8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
0
9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
0
11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
0
12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
X
0
14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
0
15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 7 4 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 2 2 4
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 90
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu