Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU 6+0 6 10,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Esra ALAN AKCAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Esra ALAN AKCAN, Prof.Dr. Ayşe NUHOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ceza muhakemesi hukuku, bir suç işlendiği şüphesi ortaya çıktığında, soruşturma ve kovuşturmanın nasıl yapılacağına ve soyut ceza hukuku kurallarının somut olaylara nasıl uygulanacağına ilişkin kuralları içerir. Kişinin isnat edilen suçu işleyip işlemediğinin ve suçu işlediği tespit edildiği takdirde cezanın belirlenmesi yöntemleri ile, şüpheli, sanık mağdur gibi ceza muhakemesi sujelerinin bu süreçteki hak ve yükümlülükleri bu hukuk dalının konusunu oluşturur. Ceza muhakemesi dersinde öncelikle Türk ceza muhakemesi hukukunun anlatılması hedeflemekte; ilgili konularda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile mukayeseli hukuka da değinilmektedir.
Dersin İçeriği Bu ders; Ceza Muhakemesi Hukukuna ilişkin genel bilgiler ,Ceza Muhakemesinin Gayesi Ceza Muhakemesinin Temel İlkeleri,Ceza muhakemesinin Yapısı ,Ceza Muhakemesinin Sujeleri: C. Savcısı, Adli Kolluk,Ceza Muhakemesinin Sujeleri: Şüpheli, sanık, müdafii, yargılama makamı, hakim,Ceza Muhakemesi Normları İspat Hukuku ve deliller: genel bilgiler,İspat hukuku: tanık, bilirkişi, belge delili,Ceza Muhakemesi İşlemleri Ceza Muhakemesi Şartları: genel bilgiler,Ceza Muhakemesi Şartları: şikayet ve diğerleri,Morfolojik Prensipler ve Ceza Muhakemesinin Yürüyüşü Ön alan Araştırmaları,Soruşturma Evresi: İfade alma, keşif, yer gösterme, teşhis, Beden muayenesi,Soruşturma Evresi Soruşturma İşlemleri,Ön alan Araştırmaları: Önleme Araması, Durdurma, önleme yakalaması,Koruma Tedbirleri: Genel Teori Yakalama,Tutuklama Adli Kontrol,Diğer Koruma Tedbirleri -I-,Diğer Koruma Tedbirleri -II-,Son Karar Evresi -I-,Son karar evresi -II-,Kanun Yolları ,Olağan Kanun Yolları -I-,Olağan Kanun Yolları -II-,İtiraz -I-,İtiraz -II-,Temyiz -I-,Temyiz -II-,Olağanüstü Kanun Yolları -I-,Olağanüstü Kanun Yolları -II-; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenciler; 1 A
Ceza Muhakemesi kavramını tanımlar ve amacını belirler. 1, 12, 2 A
Ceza muhakemesi normlarının zaman ve yer bakımından uygulanmasını açıklayabilecektir. 1, 12, 15, 18, 2 A
Muhakeme görevini ve makamlarını belirleyebilecektir. 1, 10, 12, 15, 18, 2 A
Ceza muhakemesi sistemlerini açıklar. 1, 10, 15, 18, 2, 3 A
Ceza muhakemesi şartlarını tanımlar. 1, 10, 12, 15, 18, 2 A
Yetki kavramını tanımlar. 1, 12, 15, 18, 2 A
Ceza muhakemesi işlemlerini tanımlar ve açıklar. 1, 12, 15, 18, 2 A
Delilleri açıklar. 1, 12, 18, 2 A
Koruma Tedbirlerini açıklayabilecektir. 1, 12, 18, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Ceza Muhakemesi Hukukuna ilişkin genel bilgiler
2 Ceza Muhakemesinin Gayesi Ceza Muhakemesinin Temel İlkeleri
3 Ceza muhakemesinin Yapısı
4 Ceza Muhakemesinin Sujeleri: C. Savcısı, Adli Kolluk
5 Ceza Muhakemesinin Sujeleri: Şüpheli, sanık, müdafii, yargılama makamı, hakim
6 Ceza Muhakemesi Normları İspat Hukuku ve deliller: genel bilgiler
7 İspat hukuku: tanık, bilirkişi, belge delili
8 Ceza Muhakemesi İşlemleri Ceza Muhakemesi Şartları: genel bilgiler
9 Ceza Muhakemesi Şartları: şikayet ve diğerleri
10 Morfolojik Prensipler ve Ceza Muhakemesinin Yürüyüşü Ön alan Araştırmaları
11 Soruşturma Evresi: İfade alma, keşif, yer gösterme, teşhis, Beden muayenesi
12 Soruşturma Evresi Soruşturma İşlemleri
13 Ön alan Araştırmaları: Önleme Araması, Durdurma, önleme yakalaması
14 Koruma Tedbirleri: Genel Teori Yakalama
15 Tutuklama Adli Kontrol
16 Diğer Koruma Tedbirleri -I-
17 Diğer Koruma Tedbirleri -II-
18 Son Karar Evresi -I-
19 Son karar evresi -II-
20 Kanun Yolları
21 Olağan Kanun Yolları -I-
22 Olağan Kanun Yolları -II-
23 İtiraz -I-
24 İtiraz -II-
25 Temyiz -I-
26 Temyiz -II-
27 Olağanüstü Kanun Yolları -I-
28 Olağanüstü Kanun Yolları -II-
Kaynaklar
Verilmeyecektir.
YENİSEY/NUHOĞLU, Ceza Muhakemesi Hukuku, Nisan 2014, Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2014. KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU; Muhakeme Hukuku dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, 18. Bası, Beta Yayınevi, İstanbul 2010. KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, Açıklamalı Ceza Muhakemesi Kanunu, C. 1, Beta yayınevi İstanbul 2013.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Hukukî kavram ve kurumları bilir, bu kavram ve kurumlar arasındaki ilişkileri sıralar.
0
2. Teorik bilginin yanı sıra hukuk kurallarını kullanma, karşılaştırma, yorumlama ve somut olaylara uygulama usul ve esaslarına vâkıftır.
0
3. Bir bilim dalı olarak hukukun ve hukuk sistemlerinin tarihî gelişim sürecini bilir.
0
4. Güncel hukukî düzenlemelerden, yargı kararlarından ve doktrinde ileri sürülen görüşlerden haberdardır.
0
5. Hukukî düzenlemeleri, yargı kararlarını ve doktrinde ileri sürülen görüşleri metodolojik bir yöntemle inceler, yorumlar ve değerlendirir.
0
6. Somut hukukî uyuşmazlıkları mevzuat hükümleri, yargı kararları ve doktrinde ileri sürülen görüşlerden hareketle çözüme kavuşturur.
0
7. Hukukî uyuşmazlıkların çözümünde bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık yeteneğine sahiptir.
0
8. Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunların çözümünde gerektiğinde farklı disiplinlerden yararlanır ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
9. Yetki ve sorumluluğu altında çalışanların meslekî gelişimlerine yönelik etkinlikler planlar ve bunları yönetir.
0
10. Teori ve uygulamadaki gelişmeleri takip eder ve bunları değerlendirir.
0
11. Toplumsal ve hukukî sorunlara eleştirel bir gözle bakar ve çözümler ortaya koyar.
0
12. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği duygusuna sahiptir.
0
13. Hukukî konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; çözüm önerilerini gerekçeli olarak yazılı ve sözlü bir şekilde aktarır.
0
14. Mesleğe dair bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
0
15. Bir yabancı dili hukuk alanındaki evrensel gelişmeleri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bilir.
0
16. Toplumsal sorumluluk duygusuyla meslekî proje ve etkinlikler planlar, bunları uygular.
0
17. Milletlerarası toplumun yapısı ve ilişki biçimleri konusundaki temel bilgilere hâkim olur ve milletlerarası sorunları değerlendirir.
0
18. Evrensel hukuk ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk devleti niteliğini savunur ve korur.
0
19. Meslekî ve ahlâkî sorumluluk duygusuna sahiptir.
0
20. Hukukî uyuşmazlıkları, olan ve olması gereken hukuk açısından değerlendirir ve çözüme kavuşturur.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 28 3 84
Rehberli Problem Çözme 14 4 56
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 2 64 128
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 27 27
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 295
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 10,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu